International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(1) 29-46

Views of Vocational School Students About Distance Education Applications During The Covid-19 Pandemic

Mehmet Nuri Gömleksiz, Emine Kübra Pullu & Sinem Baylas

pp. 29 - 46   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.517.3   |  Manu. Number: MANU-2209-13-0002.R2

Published online: February 01, 2023  |   Number of Views: 124  |  Number of Download: 256


Abstract

The aim of this study is to determine the views of vocational school students about the positive and negative effects of distance education applications during the COVID-19 pandemic. Qualitative research method and phenomenology design were used in the study. Maximum variation sampling was preferred in sample selection. The sample group consisted of 39 second-year students studying at Technical Sciences Vocational School of Bingöl University in the city centre of Bingöl in the 2021-2022 academic year. The researcher collected data by using a student interview form with 13 questions in order to get the views of the participants in detail. The descriptive analysis method was employed to analyse the data. As a result of the research, findings regarding the first changes in feelings and thoughts, the positive and negative effects of distance education applications on courses, their suggestions for distance education applications and the continuity of distance education applications were obtained.

Keywords: Distance Education, COVID-19, Pandemic


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gomleksiz, M.N., Pullu, E.K. & Baylas, S. (2023). Views of Vocational School Students About Distance Education Applications During The Covid-19 Pandemic . International Journal of Progressive Education, 19(1), 29-46. doi: 10.29329/ijpe.2023.517.3

Harvard
Gomleksiz, M., Pullu, E. and Baylas, S. (2023). Views of Vocational School Students About Distance Education Applications During The Covid-19 Pandemic . International Journal of Progressive Education, 19(1), pp. 29-46.

Chicago 16th edition
Gomleksiz, Mehmet Nuri, Emine Kubra Pullu and Sinem Baylas (2023). "Views of Vocational School Students About Distance Education Applications During The Covid-19 Pandemic ". International Journal of Progressive Education 19 (1):29-46. doi:10.29329/ijpe.2023.517.3.

References
 1. Alper, A. (2020). Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: Durum çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 45-67. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787735 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Bağcı, Ş. E. (2011). Avrupa birliğine üyelik sürecinde Türkiye’de yaşam boyu öğrenme politikaları. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 139- 173. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188016 [Google Scholar]
 3. Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVİD-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109- 129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502 [Google Scholar]
 4. Bayrak, M., Aydemir, M. & Karaman, S. (2017). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 231-263. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/308921 [Google Scholar]
 5. Bozkurt, A. (2014). Ağ toplumu ve öğrenme: Bağlantıcılık. Akademik Bilişim, 5-7. https://ab.org.tr/ab14/bildiri/235.pdf [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara, PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Demir, S. & Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(8), 3445-3470. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44492 [Google Scholar]
 8. Duman, S. N. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1). 95-112. https://doi.org/10.37669/milliegitim.768887 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Erfidan, A. (2019). Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri: Balıkesir Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.  [Google Scholar]
 10. Ersoy, A. F. (2016). Fenomenoloji. A Saban ve Ali Ersoy (Eds.), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (s. 51-105). Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 11. Fauzi, M. A. (2022). E-learning in Higher Education Institutions during COVİD-19 pandemic: Current and future trends through bibliometric analysis. Heliyon. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09433  [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Genç, M. & Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde ilahiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Turkish Studies, 15(4), 403- 422. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798  [Google Scholar]
 13. Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş (A. Ersoy, & P. Yalçınoğlu, Çev.). Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 14. Gliner, J. A., Morgan, G. A. & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (S. Turan, Çev.). Nobel Yayın Dağıtım [Google Scholar]
 15. Gömleksiz, M. N., & Pullu, E. K. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 477-502. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44456  [Google Scholar]
 16. Gören, S., Gök, F., Yalçın, M., Göregen, F. & Çalışkan, M. (2020) Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787145  [Google Scholar] [Crossref] 
 17. İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Kunaviktikul, W., Ang, E., Baridwan, N. S., Bernal, A. B., Dones, L. B. P., Flores, J. L. …& Shorey, S. (2022). Nursing students' and faculty members' experiences of online education during COVİD-19 across Southeast Asia: A Photovoice study. Nurse Education Today, 111, 105307. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105307 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Mahı̇roğlu, A. & Coşar, M. (2008). Web tabanlı uzaktan eğitimde sıra, hız ve içerik kontrollerinin akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 63- 83. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256326 [Google Scholar]
 21. MEB (2014-2018). Türkiye hayat boyu öğrenme strateji belgesi ve eylem planı. Milli Eğitim Bakanlığı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140716-8-1.pdf [Google Scholar]
 22. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık [Google Scholar]
 23. Oral, B. & Yazar, T. (Ed.) (2017). Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 24. Öğüdücü, Ş. G. (2020). Koronavirüs sonrası yeni eğitim düzeni, Bilim Genç, Tübitak. https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/koronavirus-sonrasi-yeniegitim-duzeni [Google Scholar]
 25. Pal, K. B., Basnet, B. B., Pant, R. R., Bishwakarma, K., Kafle, K., Dhami, N., Sharma, M. L., Thapa l. B., Bhattarai, B. & Bhatta, Y. R. (2021). Education system of Nepal: impacts and future perspectives of COVİD-19 pandemic. Heliyon, 7(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08014  [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Sultana, N., & Tamanna, M. (2022). Evaluating the potentials and challenges of IoT in education and other sectors during pandemic: A case of Bangladesh. Technology in Society, 101857. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101857 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Topuz, Ş., Sezer, N. Y., Aker, M. N., Gönenç, İ. M., Cengiz, H. Ö., & Korucu, A. E. (2021). A SWOT analysis of the opinions of midwifery students about distance education during the Covid-19 pandemic a qualitative study. Midwifery, 103, 103161. https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103161 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Yamamato, G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Yavuz, M., Kayalı, B., Balat, Ş. & Karaman, S. (2020). Salgın sürecinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının acil uzaktan öğretim uygulamalarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 129-154. https://doi.org/10.37669/milliegitim.784822 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık [Google Scholar]
 31. Yıldız, S. (2016). Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1). 301-329. https://doi.org/10.11616/basbed.vi.455852 [Google Scholar] [Crossref]