International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(1) 62-83

Investigation of Leadership Type of School Administrators and Burnout of Teachers According to Teacher Perceptions in the Emergency Distance Education Process

Muammer Ergün & Burcu Karabulut Coşkun

pp. 62 - 83   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.517.5   |  Manu. Number: MANU-2209-18-0004.R1

Published online: February 01, 2023  |   Number of Views: 126  |  Number of Download: 303


Abstract

This study aims to examine the relationship between the burnout status of teachers and the type of leadership that school administrators have, according to teacher perception, in the emergency distance education process, which is seen as the only solution for the continuation of education and training activities during the covid-19 global epidemic process. In this context, data were collected from 418 teachers randomly selected from among the teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education in our country through the Leadership Type scale for School Administrators and the Teacher Burnout in the Emergency Distance Education Process scale developed by the researchers. Scale items were shared with teachers through online survey applications. As a result of the analysis of the collected data; According to the total burnout status, it was found that female teachers experienced more burnout than male teachers, male teachers performed more obsessive thinking, on the other hand, female teachers exhibited more professional inadequacy, the tendency to reactive personality and deterioration of health compared to male teachers. It was found that the sub-dimensions of developing obsessive thoughts, orientation to reactive personality and professional inadequacy were related to the school level, teachers' perception of inadequacy and orientation to reactive personality did not differ according to age, but the scores of developing obsessive thoughts, deterioration of health and total burnout differed according to age. The variables predicting teachers' burnout, the liberal leadership style of the school administrators, the gender of the teachers and the age of the teacher have emerged as a result of the analysis.

Keywords: Professional Burnout in teachers, Leadership Types, Emergency Distance Education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ergun, M. & Coskun, B.K. (2023). Investigation of Leadership Type of School Administrators and Burnout of Teachers According to Teacher Perceptions in the Emergency Distance Education Process . International Journal of Progressive Education, 19(1), 62-83. doi: 10.29329/ijpe.2023.517.5

Harvard
Ergun, M. and Coskun, B. (2023). Investigation of Leadership Type of School Administrators and Burnout of Teachers According to Teacher Perceptions in the Emergency Distance Education Process . International Journal of Progressive Education, 19(1), pp. 62-83.

Chicago 16th edition
Ergun, Muammer and Burcu Karabulut Coskun (2023). "Investigation of Leadership Type of School Administrators and Burnout of Teachers According to Teacher Perceptions in the Emergency Distance Education Process ". International Journal of Progressive Education 19 (1):62-83. doi:10.29329/ijpe.2023.517.5.

References
 1. Akman, Y. (2016). The Relationship Between Destructive Leadership and Job Burnout: A Research on Teachers/Yıkıcı Liderlik ile Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 627-653. [Google Scholar]
 2. Avşaroğlu, S., Engin Deniz, M., & Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 115-129. [Google Scholar]
 3. Bakan, İ., Erşahan, B., Büyükbeşe, T., Doğan, İ., ve Kefe, İ. (2015). Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi, (14). [Google Scholar]
 4. Baloğlu, N. (2011). Dağıtımcı liderlik: okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 127-148. [Google Scholar]
 5. Baltaş, A., & Baltaş, Z. (1993). Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Bookstore [Google Scholar]
 6. Bursalıoğlu, Z. (1979). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Extended Fifth Edition A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları No: 78, Ankara. [Google Scholar]
 7. Can A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi, Ankara. [Google Scholar]
 8. Cemaloğlu, N. (2011). Primary principals' leadership styles, school organizational health and workplace bullying. Journal of Educational Administration. 49(5), 495-512. [Google Scholar]
 9. Cemaloğlu, N., & Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farkli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 463-484. [Google Scholar]
 10. Cook, R. D., & Weisberg, S. (1982). Residuals and influence in regression. Chapman & Hall.  New York. [Google Scholar]
 11. Çam, M. O. (1995). Tükenmişlik, Saray Medical Publishing, İzmir. [Google Scholar]
 12. Duman, N., Sak, R., ve Sak, İ. T. Ş. (2020). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel sinizm tutumlarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1098-1127. [Google Scholar]
 13. Erçen, A. E. Y., & Yoğun, E. (2009). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri Mersin ilinde karşılaştırmalı bir inceleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 1-8. [Google Scholar]
 14. Erdem, M., ve Öztürk, M. A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 926-958. [Google Scholar]
 15. Erdoğan, Ç. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin etik davranışları. Published Master's Thesis: Yildiz Technical University, İstanbul. [Google Scholar]
 16. Ergin, C. (1996). “Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Türkiye Sağlık Personeli Normları”, 3 P Dergisi, 4(1). [Google Scholar]
 17. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM Spss Statistics. 4th Edition, Sage, Washington DC. [Google Scholar]
 18. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: Mc Graw Hill. [Google Scholar]
 19. Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn‐out. Journal of social issues, 30(1), 159-165. [Google Scholar]
 20. García-Carmona, M., Marín, M. D., & Aguayo, R. (2019). Burnout syndrome in secondary school teachers: A systematic review and meta-analysis. Social Psychology of Education, 22(1), 189-208. [Google Scholar]
 21. Gündüz, B., (2005). İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişlik, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 152-166. [Google Scholar]
 22. İnceağaç, S. (2021). Öğretmen algılarına göre mesleki tükenmişlik, liderlik tarzları ve örgüt kültürü ilişkisi. Unpublished Master Thesis. Kastamonu University Institute of Social Sciences, Kastamonu. [Google Scholar]
 23. Karaaslan, İ., Tuna, U. S. L. U., & Serkan, E. S. E. N. (2020). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Journal of Health and Sport Sciences, 3(1), 7-18. [Google Scholar]
 24. Kaya, Y.K.  (1979). Eğitim Yönetimi, Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Türkiye  ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No:184. Ankara [Google Scholar]
 25. Kaya, T. (2008). Okul müdürlerinin çatışma yönetim yöntemlerini kullanma sıklıkları ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin öğretmen algıları. Unpublished Master's Thesis. Pamukkale University, Institute of Social Sciences, Denizli. [Google Scholar]
 26. Kayabaşı, Y. (2008). Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(20), 191-212. [Google Scholar]
 27. Kılıç, H. (2017). Okul müdürlerinin liderlik tarzlarının öğretmenlerin tükenmişlik düzeyine etkisinin incelenmesi (Malatya İli Örneği). Turk Hava Kurumu University, Institute of Social Sciences. Unpublished Master Thesis. Ankara [Google Scholar]
 28. Kıral, E., ve Diri, M. S. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin iş doyumlarinin mesleki tükenmişlik düzeylerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(39), 125-149. [Google Scholar]
 29. Kırbaç, M. (2013). Eğitim örgütlerinde toksik liderlik. Unpublished Master Thesis, İnönü University Institute of Educational Sciences, Malatya. [Google Scholar]
 30. Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behaviour, Vol:2, No:2, pp.99-113. Retrieved January 3, 2022 from https://www.jstor.org/stable/3000281. [Google Scholar]
 31. Maslach, C., Schaufeli, W., Leiter, M.P. (2001). Jop burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.  [Google Scholar]
 32. Northouse, P. G. (2007). Leadership: Theory and practice (4th ed.). Thousand Oaks: Sage. [Google Scholar]
 33. Oruç, S. (2007). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi (Adana örneği), Unpublished Master Thesis, Cukurova University, Adana. [Google Scholar]
 34. Özdemir, S., ve Sezgin, F. (2011). İlköğretim okulu öğrencilerinin yönetici ve öğretmen desteği, algılanan şiddet ve okul memnuniyetine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 181-199. [Google Scholar]
 35. Öztop, İ. (2008). Liderlik tarzları ve örgüt kültürü tipleri arasındaki ilişki ve bu ilişkinin nitel performans üzerine etkileri. Unpublished Master Thesis, Gebze Yüksek Teknoloji institute, Social Sciences Institute, Gebze. [Google Scholar]
 36. Polat, A. G. S., Ercengiz, A. G. M., ve Tetik, H. (2012). Öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 1(1), 152-173. [Google Scholar]
 37. Polat, D. D. (2019). Öğretmenlerin yılmazlık düzeyleri ile iş doyumu, mesleki tükenmişlik, örgütsel bağlılık düzeyleri ve örgüt iklimi algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Unpublished Master Thesis, Sakarya University, Institute of Educational Sciences, Sakarya. [Google Scholar]
 38. Reimers, F., & Schleicher, A. (2020). Schooling disrupted, schooling rethought: How the Covid-19 pandemic is changing education, OECD Report. Retrieved 27 December 2021 from https://www.llse.org.uk/uploads/datahub/4567ceb%5 E03in-03/2020-09-30-OECD%20-%20Schooling%20disrupted,%20schooling %20rethought.pdf. [Google Scholar]
 39. Sarıca, H. (2019). Öğretmenlerin siber kaytarma davranışları ile işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişki. Unpublished Master's Thesis, Pamukkale University Institute of Educational Sciences. Denizli. [Google Scholar]
 40. Soysal, A., ve Özçalıcı, M. (2011). İş yaşamında tükenmişlik. Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası, 14-26. [Google Scholar]
 41. Tomey, A. M. (2009). Nursing leadership and management effects work environments. Journal of nursing management, 17(1), 15-25. [Google Scholar]
 42. Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki tükenmişlik, görülen psikolojik belirtiler ve başa çıkma davranışları, Unpublished PhD Thesis, Çukurova University Institute of Social Sciences, Adana. [Google Scholar]
 43. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2021). Öğretim Elemanı İstatistikleri. Accessed from https://istatistik.yok.gov.tr/ on 02.01.2021 [Google Scholar]
 44. Uler, E. (2020). Tükenmişlik ve örgütsel tükenmişlik üzerine literatür taraması. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 6, 36-43. [Google Scholar]
 45. Yavuz, M. (2019). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 527-556. [Google Scholar]
 46. Yıldırım, A. (2010). Etik liderlik ve örgütsel adalet ilişkisi üzerine bir uygulama. Unpublished Master's Thesis, Karamanoğlu Mehmetbey University Institute of Social Sciences, Karaman.  [Google Scholar]
 47. Yoğun Erçen, A. E. (2009). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri: Mersin ilinde karşılaştırmalı bir inceleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 1-8.  [Google Scholar]
 48. Yörük, S., Akar, T., Çimenci, F., & Akyel, S. (2013). Bilim ve sanat merkezlerinde çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma. Kurumsal Eğitim Bilim Dergisi, 6(2), 160-179. [Google Scholar]