International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(2) 102-117

Teacher Leadership and Classroom Management: A Research on Preschool Teachers

Rengin Zembat, Hilal Yılmaz, Şeyma Değirmenci & Büşra Çelik

pp. 102 - 117   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.534.7   |  Manu. Number: MANU-2212-27-0009.R1

Published online: April 01, 2023  |   Number of Views: 154  |  Number of Download: 260


Abstract

In this research, it was aimed to determine the relationship between preschool teachers' leadership levels and classroom management skill levels and to examine these two variables according to the demographic characteristics of the teachers. This study was conducted with a survey model, one of the quantitative research methods. The study group of the research consisted of 190 preschool teachers working in preschool education institutions located in Ataşehir, Eyüp, Kağıthane and Üsküdar districts of Istanbul, which were selected by the convenience sampling method in the 2016-2017 academic year. “Teacher Leadership Scale” and “Classroom Management Skills Scale for Preschool Teachers” were used as data collection tools. As a result of the study, it was identified that there was a significant relationship between the leadership levels of preschool teachers and their levels of classroom management skill. The level of leadership of preschool teachers showed a significant difference according to the variables of age, choosing the profession willingly and the presence of assistant personnel in the classroom. Similarly, the classroom management skills of preschool teachers revealed a significant difference with regard to the variables of age and the presence of assistant personnel in the classroom.

Keywords: Preschool Teacher, Leadership, Classroom Management


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Zembat, R., Yilmaz, H., Degirmenci, S. & Celik, B. (2023). Teacher Leadership and Classroom Management: A Research on Preschool Teachers . International Journal of Progressive Education, 19(2), 102-117. doi: 10.29329/ijpe.2023.534.7

Harvard
Zembat, R., Yilmaz, H., Degirmenci, S. and Celik, B. (2023). Teacher Leadership and Classroom Management: A Research on Preschool Teachers . International Journal of Progressive Education, 19(2), pp. 102-117.

Chicago 16th edition
Zembat, Rengin, Hilal Yilmaz, Seyma Degirmenci and Busra Celik (2023). "Teacher Leadership and Classroom Management: A Research on Preschool Teachers ". International Journal of Progressive Education 19 (2):102-117. doi:10.29329/ijpe.2023.534.7.

References
 1. Adıgüzel, İ. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize. [Google Scholar]
 2. Akçadağ, S. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin liderlik davranışları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Ankara ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 3. Akın, U. (2006). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. [Google Scholar]
 4. Akgün, N. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderliği (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 5. Alatlı, R. (2014). Genel ve özel eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi bilgileri ile sınıf yönetimine ilişkin öz yetkinliklerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 6. Alım, M., & Bekdemir, Ü. (2006). Coğrafya öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Milli Eğitim Dergisi, 172, 263-275. [Google Scholar]
 7. Ata, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerde bağlanma ve sınıf yönetimi profillerinin anne bağlanması ve çocuk yetiştirme tutumlarıyla ilişkilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 8. Atman, R. B. (2010). Öğretmenlerin liderlik niteliklerinin sınıf yönetme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Aydın, A. (2014). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 10. Baykul Y., & Güzeller C. O. (2016). Sosyal bilimler için istatistik SPSS uygulamalı. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 11. Bennis, W. G. (1989). On becoming a leader. MA: Addison-Wesley. [Google Scholar]
 12. Buckner, K. G., & McDowelle, J. O. (2000). Developing teacher leaders: providing encouragement, opportunities, and support. NASSP Bulletin, 84(616), 35-41. doi: 101177/019263650008461607. [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2017). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem.  [Google Scholar]
 14. Can, N. (2009). Öğretmenlerin sınıfta ve okulda liderlik davranışları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 385-399. [Google Scholar]
 15. Can, N. (2014). Öğretmen liderliği. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 16. Carlson, J. S., Tiret, H. B., Bender, S. L., & Benson, L. (2011). The influence of group training in the Incredible Years Teacher Classroom Management Program on preschool teachers’ classroom management strategies. Journal of Applied School Psychology, 27(2), 134-154. doi: https://doi.org/10.1080/15377903.2011.565277 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Creswell, J. W. (2008). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.  [Google Scholar]
 18. Çelik, O. B. (2014). Farklı liderlik stillerine sahip olan beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 19. Çevik Karatekin, K. N. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin iletişim becerileri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 20. Chemmers, M. M. (1997). An integrative theory of leadership. Mahwah, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 21. Çınar Terbillioğlu, Ö. (2015). Öğretmenler psikolojik olarak kendilerini güçlü hissediyorlar mı? (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [Google Scholar]
 22. Çubukçu, Z, & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. Bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), 44, 123-142.  [Google Scholar]
 23. Demirtaş, H. (2009). Sınıf yönetiminin temelleri. H. Kıran (Ed.), Sınıf yönetimi (ss. 1-34). Ankara: Anı Yayınları. [Google Scholar]
 24. Denizel Güven, E., & Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 71-92.  [Google Scholar]
 25. Dikmen Ada, B. (2012). Yaratıcı Liderlik Ölçeğinin geliştirilmesi ve okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin yaratıcı liderlik özelliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 26. Drang, D. M. (2011). Preschool teachers' beliefs, knowledge, and practices related to classroom management. Doctoral dissertation. University of Maryland, USA.  [Google Scholar]
 27. Düzgün, O. (2016). Ortaokulda görev yapmakta olan öğretmenlerin mutluluk düzeyleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. [Google Scholar]
 28. Erdoğan, İ. (2010). Eğitim ve okul yönetimi okul yöneticileri ve öğretimle ilgilenen tüm eğitimciler için. İstanbul: Alfa Yayınları. [Google Scholar]
 29. Eren, E. (1991). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları. [Google Scholar]
 30. Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I: Temel kavramlar ve işlemler. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 31. Fonsén, E., & Ukkonen-Mikkola, T. (2019). Early childhood education teachers’ professional development towards pedagogical leadership. Educational Research, 61(2), 181-196. doi: https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1600377  [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Gökçek, B. S. (2007). Beş-altı yaş çocuklar için hazırlanan karakter eğitimi programının etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 33. Gordon, T. (1993). Etkili öğretmenlik eğitimi (E. Aksay, & B. Özkan, Çev.). İstanbul: YA-PA. [Google Scholar]
 34. Gözcü Yaprak, G. (2019). Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının sınıf yönetimi tutum ve inançları ile empati eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 35. Gün, P. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yeterlikleri ile öğretimsel liderlik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Gaziantep ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.  [Google Scholar]
 36. Gündüz, Y. (2012). Eğitim örgütlerinde denetimin gerekliliği: Kuramsal bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 1-6.  [Google Scholar]
 37. Heikka, J., Halttunen, L., & Waniganayake, M. (2018). Perceptions of early childhood education professionals on teacher leadership in Finland. Early Child Development and Care, 188(2) 143-156. doi: 10.1080/03004430.2016.1207066. [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Hersey, P., Angelini, A. L., & Carakushansky, S. (1982). The impact of situational leadership and classroom structure on learning effectiveness. Group & Organization Studies, 7(2), 216-224. doi: https://doi.org/10.1177/105960118200700209  [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Ho, D., Tilky, L. P. (2012) Conceptualizing teacher leadership in a Chinese, policy-driven context: a research agenda, School Effectiveness and School Improvement, 23:4, 401-416, DOI: 10.1080/09243453.2012.678861 [Google Scholar]
 40. İbiş, Y., & Çalışkan, Ö. (2021). Öğretmenlerin liderlik rollerine ilişkin algı ve beklentilerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 50 (230), 423-444. [Google Scholar]
 41. İlçi Küsmüş, G. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 42. İlgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 43. Kadak, Z. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin liderlik stilleri ile sınıf yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 44. Kaplan, Z. (2018). Okul öncesi öğretmenleri sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 45. Karakaya, G. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile kaynaştırma öğrencilerinin sosyal beceri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 46. Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.  [Google Scholar]
 47. Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(4), 443-465.  [Google Scholar]
 48. Keleş, O. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin tutum ve inançlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 49. Kızılkaya, C. (2017). Ortaokullarda çalışan öğretmenlerin liderlik özellikleri ile sınıf yönetim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 50. Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları.  [Google Scholar]
 51. Kök, M., & Bektaş, F. (2010). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin liderlik stillerinin belirlenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(381), 15-21.  [Google Scholar]
 52. Korkmaz, İ., Saban, A., & Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277.  [Google Scholar]
 53. Li, Y. L. (2015). The culture of teacher leadership: A survey of teachers’ views in Hong Kong early childhood settings. Early Childhood Education Journal, 43, 435-445. doi: 10.1007/s10643-014-0674-1  [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Magen-Nagar, N., Schwabsky, N., & Firstater, E. (2019). The role of self-efficacy components in predicting Israeli kindergarten teachers’ educational leadership. International Journal of Leadership in Education, 1-23. doi: https://doi.org/10.1080/13603124.2019.1613569 [Google Scholar] [Crossref] 
 55. Manning, M. L., & Bucher, K. T. (2013). Classroom management: Models, applications, and cases. Pearson & Merrill Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.  [Google Scholar]
 56. Memişoğlu, S. P., & Çakır, M. (2015). Öğretmenlerin liderlik stilleri ile sınıf içi öğretmen davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(15). doi: 633-648. 10.7827/TurkishStudies.8806.  [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Mettiäinen, V. (2016). Early childhood education teachers and leaders becoming the leadership(s). Reconceptualizing Educational Research Methodology, 7(2), 62-73. doi: 10.7577/rerm.1842 [Google Scholar] [Crossref] 
 58. Nur, M. (2012). Bağımsız anaokullarında örgüt iklimi ile öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Malatya ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.  [Google Scholar]
 59. Oliver, R., & Reschly, D. (2007). Effective classroom management: Teacher preparation and professional development. Washington. National Comprehensive Center for Teacher Quality.  [Google Scholar]
 60. Öqvist, A., & Högström, P. (2018). Don't ask me why: Preschool teachers' knowledge in technology as a determinant of leadership behavior. Journal of Technology Education, 29(2), 4-19.  [Google Scholar]
 61. Özçelik, F. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.  [Google Scholar]
 62. Özdemir, S., Yalın, H. İ., & Sezgin, F. (2004). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 63. Sadık, F., & Dikici Sığırtmaç, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 11(14), 631-664. doi: 10.7827/TukishStudies.9630. [Google Scholar] [Crossref] 
 64. Şahin-Sak, İ. T., Tantekin-Erden, F., & Pollard-Durodola, S. (2018). Turkish preschool teachers’ beliefs and practices related to two dimensions of developmentally appropriate classroom management. Education 3-13, 46(1), 102-116. doi: https://doi.org/10.1080/03004279.2016.1194447  [Google Scholar] [Crossref] 
 65. Şara, P., Karadedeli, İ. ve Hasanoğlu, G. (2016). Sınıf yönetimi alanında Ulakbim’de taranan makalelerin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 291-308.  [Google Scholar]
 66. Selçuk, G. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin liderlik davranışları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zirve Üniversitesi, Gaziantep.  [Google Scholar]
 67. Semerci, D. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri, öz yeterlik algıları ve mesleki motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 68. Şişman, M., & Turan, S. (2004). Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. Ankara: Pegem.  [Google Scholar]
 69. Sönmez, E. (2014). İlk ve ortaokullardaki öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile performansları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.  [Google Scholar]
 70. Tal, C. (2010). Case studies to deepen understanding and enhance classroom management skills in preschool teacher training. Early Childhood Education Journal, 38, 143-152. doi: 10.1007/s10643-010-0395-z  [Google Scholar] [Crossref] 
 71. Tal, C. (2010). Case studies to deepen understanding and enhance classroom management skills in preschool teacher training. Early Childhood Education Journal, 38(2), 143-152. doi: https://doi.org/10.1007/s10643-010-0395-z [Google Scholar] [Crossref] 
 72. Toran, M., & Gençgel, H. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi: KKTC örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 2041-2056.  [Google Scholar]
 73. Turan, S. (2006). Sınıf yönetiminin temelleri. M. Şişman, & S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (ss. 2-14). Ankara: Pegem.  [Google Scholar]
 74. Wang, M., & Ho, D. (2018). Making sense of teacher leadership in early childhood education in China. International Journal of Leadership in Education, 1-15. doi: https://doi.org/10.1080/13603124.2018.1529821 [Google Scholar] [Crossref] 
 75. Webster-Stratton, C., Reinke, W. M., Herman, K. C., & Newcomer, L. L. (2011). The incredible years teacher classroom management training: The methods and principles that support fidelity of training delivery. School Psychology Review, 40(4), 509-529. doi: https://doi.org/10.1080/02796015.2011.12087527  [Google Scholar] [Crossref] 
 76. Wiener, L. C. (2018). The relationships between early childhood teachers' leadership style and their approaches to managing children with challenging behaviors. University of Hartford. [Google Scholar]
 77. Wu, H. J., Tseng, S. F., & Wu, P. L. (2018). A study of the relationship between directors positive leadership and teachers well-being of kindergartens in Taiwan. Asian Jjournal of Mmanagement Ssciences & Education, 7(4), 1-6.  [Google Scholar]
 78. Yaşar Ekici, F., Günhan, G., & Anılan, Ş. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 48-58. doi: 10.21733/ibad.2092 [Google Scholar] [Crossref] 
 79. Yıldırım, Ö. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişki: Başakşehir ve Küçükçekmece örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 80. Yıldız, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin sınıf yönetimi becerileri ile ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 81. Yılmaz, M., & Aslan, Ö. (2013). Öğretmen motivasyonunun artırılmasında “ÖNKAS” ödül sistemi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(Özel Sayı), 286-306. doi: 10.12780/UUSBD188.  [Google Scholar] [Crossref] 
 82. Yüksel, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği) (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]