International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(4) 84-115

Evaluation of Turkish Origin International Students' Writing Skills in Academic Turkish

Huseyin Gocmenler & Yasemin Dınc Kurt

pp. 84 - 115   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.579.6   |  Manu. Number: MANU-2304-20-0004

Published online: August 01, 2023  |   Number of Views: 61  |  Number of Download: 246


Abstract

The number and quality of studies on Academic Turkish for international students has been increasing in recent years. The goals in Academic Turkish, which is becoming more and more evident day by day as a very important need, primarily focus on reading and writing skills. The most important problem encountered in Academic Turkish is seen in writing skills. Especially international students need more support in this regard.

This study was conducted with undergraduate, graduate, and doctoral students attending the Academic Turkish courses offered at the Asian Specialization Group of the Turkish World Parliamentarians Foundation. First of all, the language needs of the students were analyzed, their Turkish learning goals and Turkish proficiency levels were determined. In order to measure students' writing and reading skills, the activities focused on text reading and simultaneous writing, summary, and article studies. Based on the needs of the students, evaluations were made on the paragraphs and texts, and their frequent mistakes/errors were identified. In the meantime, the reasons why they made these mistakes/errors were emphasized by focusing on the students' written expression mistakes in the activities carried out within the scope of the Academic Turkish course. The case study method was applied in the research, and the data obtained through document analysis were described by content analysis method. In this context, 26 undergraduate and graduate students from different universities in the Asian Specialization Group were given written assignments and the mistakes made by the students were examined and categorized within the framework of these assignments. As a result of the study, it was evaluated that the students were quite inadequate in Academic Turkish. It was observed that the students had deficiencies in subjects such as the use of words and affixes, subject-predicate agreement, the use of tense affixes, the use of complementary verbs, the use of active/passive constructions, the correct and appropriate use of conjunctions, sentence structures, summarizing, quoting, academic perspective, spelling, and punctuation.

Keywords: International Students of Turkish Origin, Asian Specialization Group, Academic Turkish, Writing Skills, Writing Errors/Mistakes


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gocmenler, H. & Kurt, Y.D. (2023). Evaluation of Turkish Origin International Students' Writing Skills in Academic Turkish . International Journal of Progressive Education, 19(4), 84-115. doi: 10.29329/ijpe.2023.579.6

Harvard
Gocmenler, H. and Kurt, Y. (2023). Evaluation of Turkish Origin International Students' Writing Skills in Academic Turkish . International Journal of Progressive Education, 19(4), pp. 84-115.

Chicago 16th edition
Gocmenler, Huseyin and Yasemin Dinc Kurt (2023). "Evaluation of Turkish Origin International Students' Writing Skills in Academic Turkish ". International Journal of Progressive Education 19 (4):84-115. doi:10.29329/ijpe.2023.579.6.

References
 1. Açık, F. (2008). Türkiye'de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi Ve Öğretimi Sempozyumu.  [Google Scholar]
 2. Ardanancı, E. (2017). İngilizcede Cümle, Paragraf ve Kompozisyon Yazma Teknikleri (Sentence, Paragraph and Composition Writing). İnkılâp Kitabevi, Ankara. [Google Scholar]
 3. Asiltürk, B. (2011). Yazılı Anlatım - Metin İnceleme ve Oluşturma. İkaros Yay., İstanbul. [Google Scholar]
 4. Ayata, C.Ş. (2014). Bilimsel Metin Üretimi. Papatya Yay., İstanbul. [Google Scholar]
 5. Azizoğlu, N. İ., Tolaman, T. D., & Tulumcu, F. İ. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Yazma Becerisi: Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 2(1), 7-22. [Google Scholar]
 6. Bahar. M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy. 2/4. 209-233. http://ijla.net/Makaleler/108356150_13.pdf  [Google Scholar]
 7. Bakırdöğen, M. (2022). Ercı̇yes Ünı̇versı̇tesı̇, İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇ ve Gazı̇ Ünı̇versı̇tesı̇ Akademı̇k Türkçe Kı̇tap Setlerı̇nı̇n Okuma Metı̇nlerı̇ ve Etkı̇nlı̇klerı̇nı̇n İncelenmesı̇. [Unpublished Masters Thesis, Nevşehı̇r Hacı Bektaş Velı̇ Ünı̇versı̇tesı̇] [Google Scholar]
 8. Biçer, N., Çoban, İ., ve Bakır, S. (2014). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği. Journal of International Social Research,7(29),125-135.  [Google Scholar]
 9. Bir, A.A. Ed. (1999). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 10. Conlin, M.L. (1994). Patterns (A  Short Prose Reader ).  Mary Lou Houghton Mifflin Company, New York City.  [Google Scholar]
 11. Day, R. (2000). G. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?. Tübitak Yayınları. [Google Scholar]
 12. Demir, D. (2017). Uluslararası Öğrencilerin Akademik Türkçe İhtiyaçları. [Unpublished Doctoral Thesis, Hacettepe Üniversitesi]  [Google Scholar]
 13. Demirezen, M. (1994). The Essentials Of Composition And Short Essay Writing. Adım Publication. [Google Scholar]
 14. Demirezen, M. (1995). Paragraph Development Methods. Adım Publication. [Google Scholar]
 15. Demirezen, M. (1993). From Sentence To Paragraph Structure. Adım Publication. [Google Scholar]
 16. Demiriz, H. N. ve Okur, A. (2019). Türkçe Öğretiminde Yazma Öğretimine Akademik Türkçe Aşamasında Yabancı Öğrenciler Üzerinden Bir Bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 436-449. [Google Scholar]
 17. Genç, H.N. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi Bağlamında Yazım ve Noktalama. Dil Dergisi, 168 (2), 31-42.  [Google Scholar]
 18. Gür, C. (2008). Academic English [Course Notes]. [Google Scholar]
 19. Hasırcı, S. (2021). Lisansüstü Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Akademik Türkçe Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri. OPUS International Journal of Society Researches, 17(35), 1705-1728. [Google Scholar]
 20. Karagöl, E., & Korkmaz, C. B. (2021). Ders Kitabı ve Bilimsel Metin Yazarlarının Görüşlerine Göre Uluslararası Öğrencilere Akademik Türkçe Öğretimi. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (25), 208-230. [Google Scholar]
 21. Karatay, H. (2019) ed. Akademik Türkçe, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 22. Kavcar, C., Oğuzkan, F., Aksoy Ö. (2009). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yay., Ankara. [Google Scholar]
 23. Korkmaz Z. (2017). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Dil Kurumu Yay., Ankara.  [Google Scholar]
 24. Maden, S., Dinçel, Ö., & Maden, A. (2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(2), 748-769.  [Google Scholar]
 25. Özdemir, C., Arslan, M. (2018) Öğretmen Görüşüne Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kazak Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar. İdil Dergisi, 7 (41), 15-23.  [Google Scholar]
 26. Spack, R. (1996). GUIDELINES A Cross-Cultural Reading / Writing Text. St. Martin's Press, New York [Google Scholar]
 27. Tok, M. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Yazma İhtiyacı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı: 23, s. 1-25. [Google Scholar]
 28. Tüfekçioğlu, B. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Sözcükler Sosyal Bilimlerde Derlem Tabanlı Bir Çalışma. Burak Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2018 [Google Scholar]
 29. Vifansi, E. A. (2002). Academic writing needs: an exploratory study of the writing needs of esl students [Doctoral Thesis, Purdue University]. [Google Scholar]
 30. Yalçın, A. (2018). Son Bilimsel Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretim Yöntemleri, Akçağ Yay., Ankara.  [Google Scholar]
 31. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]