International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(4) 129-141

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu's Vision for Painting Education for Young People in the Ottoman Period

Sabri Becerikli & İsmail Tetikçi

pp. 129 - 141   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.579.9   |  Manu. Number: MANU-2206-10-0003.R1

Published online: August 01, 2023  |   Number of Views: 33  |  Number of Download: 129


Abstract

In this study, it was aimed to reveal the views of Ismayıl Hakkı, who was one of the important educators of the Ottoman period, on the teaching of painting and to evaluate his views in terms of today's painting education. The study was based on the documents written by Ismayıl Hakkı on the teaching of painting. These documents are his two different articles named "Resim Öğretmenin Yolu (The Way of Teaching Painting)" published in 1913 and the work "Resmin Usul-i Tedrisi (Teaching Methods of Painting)" published in 1915. The historical research method was used in the study. Historical research allows to learn and understand the events that took place in the past and to comprehend that the events that are taking place today, the situations that have arisen, and the existing views actually have a historical process. Since historical studies are based on documents belonging to the period, descriptive approach was preferred for data analysis in the study. The aim of the descriptive approach is to present the obtained data to the reader by staying as faithful as possible to their original form. 

Keywords: Ismayıl Hakkı, painting education, painting teaching methods


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Becerikli, S. & Tetikci, I. (2023). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu's Vision for Painting Education for Young People in the Ottoman Period . International Journal of Progressive Education, 19(4), 129-141. doi: 10.29329/ijpe.2023.579.9

Harvard
Becerikli, S. and Tetikci, I. (2023). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu's Vision for Painting Education for Young People in the Ottoman Period . International Journal of Progressive Education, 19(4), pp. 129-141.

Chicago 16th edition
Becerikli, Sabri and Ismail Tetikci (2023). "Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu's Vision for Painting Education for Young People in the Ottoman Period ". International Journal of Progressive Education 19 (4):129-141. doi:10.29329/ijpe.2023.579.9.

References
 1. Akyüz, Y. (2011). Türk eğitim tarihi (m.ö. 1000-m.s. 2011). Pegem Akademi.   [Google Scholar]
 2. Alp, H. (2016). Tevhid-i tedrisat’tan harf inkılâbına Türkiye’de ilköğretim. Nobel Yayınları.  [Google Scholar]
 3. Artut, K. (2017). Okul öncesinde resim eğitimi. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Ata, B. (2000). İsmayil Hakkı Baltacıoğlu ve tarih öğretimi. Türk Kültürü, 450, 14-26. [Google Scholar]
 5. Baltacıoğlu, I. H. (1998). Hayatım. (Yayına Haz. Ali Y. Baltacıoğlu). Dünya Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Batır, B. (2014). Geleneksel eğitimden çağdaş eğitime Türkiye’de ilköğretim (1908-1924). Milenyum Yayınları  [Google Scholar]
 7. Becerikli, S. (2019). Selanik dârülmuallimîni. Osmanlı Modernleşme Sürecinde Selanik Vilayetinde Eğitim, editör F. Demirel, 201-229. İdeal Kültür Yayıncılık.  [Google Scholar]
 8. Becerikli, S., & Demirel, M. (2017). Osmanlı’dan Cumhuriyet Bursa’sına miras kalan öğretmen okulları (1883-1975). History Studies, 9(1), 65-84. https://doi.org/10.9737/hist.2017.513. [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Buyurgan, S. & Buyurgan, U. (2001). Sanat eğitimi ve öğretimi. Dersal Yayınları.  [Google Scholar]
 10. Demir, O. (2018). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim ilkeleri bağlamında endüstriyel kontrol ve arıza analizi dersinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi: bir eylem araştırması [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi. [Google Scholar]
 11. Dikici, A. & Tezci, E. (2002). İsmayil Hakkı Baltacıoğlu’nun sanat, sanat eğitimi ve milli sanat hakkındaki düşünceleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 235-244. [Google Scholar]
 12. Dumanoğlu, S. C. (2019). Osmanlı devleti’nde kız öğretmen okulu darülmuallimat (1870-1924) [Yayınlanmamış doktora tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. [Google Scholar]
 13. Erdem, Y. T. (2013). II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kızların eğitimi. Türk Tarih Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 14. Fraenkel, R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. Connect Learn Succeed. [Google Scholar]
 15. Giorgetti, F. M. (2008). İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu: bir ömür pedagoji. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6(12), 713-726. [Google Scholar]
 16. Ismayıl Hakkı (1329a). Resim öğretmenin yolu. Yeni Fikir, 13(3), 401-416. [Google Scholar]
 17. Ismayıl Hakkı (1329b). Resim öğretmenin yolu. Yeni Fikir, 14(3), 434-449. [Google Scholar]
 18. Ismayıl Hakkı (1331). Resmin usul-i tedrisi. Maarif-i Umumiye Nezareti. [Google Scholar]
 19. Kırışoğlu, O. T. (1991). Sanatta eğitim. Eğitim Kitabevi. [Google Scholar]
 20. Kırışoğlu, O. T. (2014). Sanat bir serüven. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 21. Kırpık, G., & Oruc, Ş. (2006). Tedrisât mecmuası’ndan uygulama okulu’nda yapılmış ders örnekleri. Gazi Kitapevi. [Google Scholar]
 22. Kodaman, B. (1999). Abdülhamid devri eğitim sistemi. Türk Tarih Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 23. Kolçak, S. (1968). I.H. Baltacıoğlu eğitimin felsefesini yapan pedagog. Ege Üniversitesi Matbaası. [Google Scholar]
 24. Nurdoğan, A. M. (2016). Osmanlı modernleşme sürecinde ilköğretim (1869-1922). Çamlıca Yayınları. [Google Scholar]
 25. Obuz, Ö. (2015). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun düşünce dünyası [Yayımlanmış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 26. Oruc, Ş., & Kırpık, G. (2006). Tedrisât mecmuası’ndan makaleler Osmanlı'da modern öğretim, strateji, yöntem ve teknikleri. Gazi Kitapevi. [Google Scholar]
 27. Öztürk, C. (1998). Dünden bugüne Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumlar. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları.  [Google Scholar]
 28. Şanal, M. (2002). Türkiye'de öğretmen okullarında meslek dersi kitaplarının pedagojik açıdan değerlendirilmesi (1848-1918) [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 29. Şanal, M. (2002-2003). Osmanlı öğretmen okulları programlarında öğretmenlik meslek dersleri. Akademik Araştırmalar Dergisi, 15, 53-69. [Google Scholar]
 30. Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati. (1329). [Google Scholar]
 31. Tozlu, N. (1989). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim sistemi üzerine bir araştırma. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 32. Türkdoğan, G. (1984). Sanat eğitim yöntemleri. Kadıoğlu matbaası. [Google Scholar]
 33. Ünal, U., & Birbudak, T. S. (2013). İstanbul dârülmuallimîni (1848-1924). Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. [Google Scholar]
 34. Vurgun, A. & Engin, V. (2019). II. Abdülhamid döneminde Bursa’da ilkokullara bakış. EKUAD, 5(2). 250-265. [Google Scholar]
 35. Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitive data, description, analysis, and interpretation. Saga Publicatins. [Google Scholar]
 36. Yavuzer, H. (1997). Resimleriyle çocuk, resimleriyle çocuğu tanıma. Remzi Kitapevi. [Google Scholar]