International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(5) 110-125

Evaluation of the Digital Story in Values Education Project

Gökçe Becit & Ozan Coşkunserçe

pp. 110 - 125   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.503.8   |  Manu. Number: MANU-2305-11-0005

Published online: October 16, 2023  |   Number of Views: 52  |  Number of Download: 178


Abstract

Values education is a structure of abstract concepts, and it is difficult for students to internalize these abstract structures. This situation brings some difficulties in values education. Activity-based practices developed by using values education approaches will facilitate the learning of the relevant value. Digital stories are also materials that can be used at different levels of education and for different purposes. In this regard, the "Digital Story in Values Education" project adopted within the scope of TÜBİTAK 4005 Innovative Educational Applications Support Programme, was aimed to give information to primary school teachers about the concept of digital stories for use in values education processes, to introduce digital story preparation programs, to provide basic program information and training that can be used to create digital stories, to prepare sample digital stories that can be used in classroom values education, and sharing the prepared digital stories with all teachers by publishing them. This study aimed to determine whether the targeted widespread impact of the "Digital Story in Values Education" project, which was accepted within the scope of the TÜBİTAK 4005 program and completed in 2019, has been achieved.

Keywords: Digital Story, Digital Storytelling, Values Education, Project Evaluation, TÜBİTAK


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Becit, G. & Coskunserce, O. (2023). Evaluation of the Digital Story in Values Education Project . International Journal of Progressive Education, 19(5), 110-125. doi: 10.29329/ijpe.2023.503.8

Harvard
Becit, G. and Coskunserce, O. (2023). Evaluation of the Digital Story in Values Education Project . International Journal of Progressive Education, 19(5), pp. 110-125.

Chicago 16th edition
Becit, Gokce and Ozan Coskunserce (2023). "Evaluation of the Digital Story in Values Education Project ". International Journal of Progressive Education 19 (5):110-125. doi:10.29329/ijpe.2023.503.8.

References
 1. Aktepe, V., & Tahiroğlu, M. (2014).  Değerler eğitimi yaklaşımları ve etkinlik örnekleri. International Journal of  Social Science, 42, 361-384. [Google Scholar]
 2. Altunışık, M., & Aktürk, A. O. (2021). Türkiye’de Web 2.0 araçlarının eğitim-öğretim ortamlarında kullanımına bir bakış: 2010-2020 dönemi tezlerinin incelenmesi. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 205-227. https://doi.org/10.24315/trkefd.304255 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Aşık, G., Doğança Küçük, Z., Helvacı, B. & Corlu, M. S. (2017). Integrated teaching project: a sustainable approach to teacher education, Turkish Journal of Education, 6(4), 200-215. http://dx.doi.org/10.19128/turje.332731 [Google Scholar]
 4. Aydın, E., & Ciğerci, F. M. (2020). Yabancılara Türkçe öğretiminde dijital hikâye anlatımının yazma kaygısına etkisi, Journal of History School (JOHS), 45,1078- 1097. http://dx.doi.org/10.29228/Joh41513 [Google Scholar]
 5. Aydın, M. Z. (2010). Okulda değerler eğitimi. Eğitime Bakış, (18).  [Google Scholar]
 6. Atıcı, B., & Yürük, S. E. Dijital öykü temelli değerler eğitimi materyallerinin öğrencilerin değer kazanımına etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1). [Google Scholar]
 7. Bahşi, N. & Sis, N. (2023). Dijital hikâye anlatımının görme yetersizliği bulunan öğrencilerin dinleme becerisine etkisi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (32) , 212-227. https://doi.org/10.29000/rumelide.1253141 [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Balaman, F. (2016). Dijital Öyküleme'nin Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Değer Yargılarına Etkisi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği, Current Research Education, 2(1), 42-52. [Google Scholar]
 9. Benmayor, R. (2008). Digital storytelling as a signature pedagogy for the new humanities. Arts and Humanities in Higher Education, 7(2), 188-204. [Google Scholar]
 10. Burmark, L. (2004). Visual presentations that prompt, flash & transform. Media and Methods, 40(6), 4–5. [Google Scholar]
 11. Can, E. (2019). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(4), 1618-1650. [Google Scholar]
 12. Çoban, Ö. (2019). Öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin mesleki gelişime yönelik görüşleri bakımından değerlendirilmesi [Doctoral dissertation]. Necmettin Erbakan University. [Google Scholar]
 13. Çokyaman, M., & Çelebi, M. (2021). Yabancı dil öğretiminde dijital hikâye anlatımının (DHA) akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 994-1035. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/62829/993465 [Google Scholar]
 14. Dinçer, B., & Yılmaz, S. (2019). Matematik dersinde dijital hikaye anlatımının açıklık kavramı öğretimine etkisinin incelenmesine yönelik deneysel bir çalışma. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 8(2), 49-57.  [Google Scholar]
 15. Duran, E., & Yalçıntaş, E. (2016). Türk Ninnilerinin Çocukların Değer Eğitimine ve Kelime Hazinelerine Katkısının İncelenmesi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, 371-380.  [Google Scholar]
 16. Elbir, B., & Bağcı, C. (2013). Değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü düzeyindeki çalışmaların değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 8(1). [Google Scholar]
 17. Eroğlu, M. & Özbek, R. (2020). Etkili öğretmenlerin mesleki gelişimi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,1(37), 73-92. https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/54277/735479 [Google Scholar]
 18. Fidan, N. K. (2017). Views of the classroom teachers about the contributions of certain days and weeks to value education. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi, 7(2), 287.  [Google Scholar]
 19. Gülden, B. (2015). Değerler eğitiminde çizgi filmlerin işlevi. Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri Ahlak ve Değerler Eğitimi Konferansı Bartın: Bartın Üniversitesi, 735-765.  [Google Scholar]
 20. Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634. https://core.ac.uk/download/pdf/268072336.pdf [Google Scholar]
 21. İşçitürk, G. B. (2021). Yabancı Dil Öğretiminde Dijital Hikâye Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 2(2), 32-39. https://dergipark.org.tr/en/pub/kaped/issue/72977/1186975 [Google Scholar]
 22. Kızılcakaya, S. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programına uygun dijital hikâye ve etkinlik önerisi: A1 düzeyi. Edebiyat Bilimleri Dergisi, 1. http://edebiyatbilim.com/makaleler/s2_m5_kizilcakaya.pdf [Google Scholar]
 23. Korucu, A. T. (2020). Fen eğitiminde kullanılan dijital hikâyelerin öğretmen adaylarının akademik başarısı, sayısal yetkinlik durumları ve sorgulama becerileri üzerindeki etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 352-370. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3617 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Korucu, A. T. & Karalar, H. (2017). Sınıf öğretmenliği öğretim elemanlarının Web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 456-474. https://doi.org/10.24315/trkefd.304255 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Köroğlu, Z. & Avgın, S. S. (2022). Dijital hikaye yönteminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin "hücre bölünmeleri" konusundaki kavram yanılgılarını gidermeye etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3) , 1087-1109. https://doi.org/10.33437/ksusbd.1121913 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Kutlucan, E., Çakır, R., & Ünal, Y. (2018). Dijital öykü anlatımı ile verilen değerler eğitimine yönelik bir eylem araştırması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 2187-2202.  [Google Scholar]
 27. Lambert, J. (2013). Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community. New York, Routledge.  [Google Scholar]
 28. Lisenbee, P. S., & Ford, C. M. (2018). Engaging students in traditional and digital storytelling to make connections between pedagogy and children’s experiences. Early Childhood Education Journal, 46(1), 129-139. [Google Scholar]
 29. Liu, Ws., Li, XW. & Zou, Ym. (2019). The formation of teachers’ intrinsic motivation in professional development. Integr. psych. Beha., 53, 418–430. https://doi.org/10.1007/s12124-018-9465-3 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Lovat, T. (2017). Values education as good practice pedagogy: Evidence from Australian empirical research. Journal of Moral Education, 46(1), 88-96. [Google Scholar]
 31. Mayer, R. E., & Anderson, R. B. (1991). Animations need narrations: An experimental test of a dual-coding hypothesis. Journal of educational psychology, 83(4), 484. [Google Scholar]
 32. MEB (2019). Değerler Eğitimi Yönergesi. Erişim Tarihi: 10.05.2019 URL:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/39/749197/dosyalar/2015_02/09093609_degerleregitimi.pdf [Google Scholar]
 33. MEB (2019). Millî Eğitim Temel Kanunu. Erişim Tarihi: 11.04.2019 URL:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf [Google Scholar]
 34. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis, Sage. [Google Scholar]
 35. Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 36. Özkaya, P. G. (2020). Dijital öykülerin Türkçe dil becerilerinin gelişimine etkisi: Bir meta analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1386-1405. https://www.anadiliegitimi.com/tr/download/article-file/1261970 [Google Scholar]
 37. Pala, F. (2021). Sosyal bilgiler dersi tarihe yolculuk ünitesi bağlamında dijital hikâye kullanımının öğrenci akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 43-58. https://dergipark.org.tr/en/pub/debder/issue/63644/858648 [Google Scholar]
 38. Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into practice, 47(3), 220-228. [Google Scholar]
 39. Robin, B. R. (2006). The educational uses of digital storytelling. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 1, 709-716. [Google Scholar]
 40. Şimşek, B., Usluel, Y. K., Sarıca, H. Ç., & Tekeli, P. (2018). Türkiye’de eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı konusuna eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 158-186. [Google Scholar]
 41. Şenyurt, Y. S. & Şahin, Ç. (2022). Covid-19 salgınında uzaktan eğitim sürecinde Web 2.0 araçlarının kullanımı ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 5(1) , 34-49. https://doi.org/10.47477/ubed.1082738 [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Tunç, Ö. A., & Karadağ, E. (2013). Postmodernden oluşturmacılığa dijital öyküleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 310-315. [Google Scholar]
 43. Turgut, G., & Kışla, T. (2015).  Bilgisayar destekli hikaye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması.  Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2). 97-121. [Google Scholar]
 44. Türe Köse, H. B. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarında dijital hikâye anlatımının dinleme becerisine etkisi (Master's thesis, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü).  [Google Scholar]
 45. Türkoğuz, S., Oğurlu, İ., & Aksu, G. (2018). Doğa eğitimi projelerinin katılımcı profili ve yaygın etkisinin değerlendirilmesi: IDE projeleri örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (5), 262-283. http://www.itobiad.com/issue/41845/467483 [Google Scholar]
 46. Ulum, E. & Ercan Yalman, F. (2018). Fen bilimleri dersinde dijital hikaye hazırlamanın ders başarısı düşük ve bilgisayarla fazla vakit geçiren öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 306-335. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506446 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Wawro, L. (2012). Digital storytelling. Children & Libraries, 10(1), 50-52. [Google Scholar]
 48. Xu, Y., Park, H., & Baek, Y. (2011). A new approach toward digital storytelling: An activity focused on writing self-efficacy in a virtual learning environment. Journal of Educational Technology & Society, 14(4), 181-191. [Google Scholar]
 49. Yaşar, Ş., & Çengelci, T. (2012). Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimine ilişkin bir durum çalışması. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 3(9), 1-23. [Google Scholar]
 50. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.  [Google Scholar]
 51. Yükseltürk, E. , Altıok, S. & Üçgül, M. (2017). Evaluation of a scientific activity about use of Web 2.0 technologies in education: The participants` views. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 6(1), 1-8. https://dergipark.org.tr/en/pub/jitte/issue/29003/295287 [Google Scholar]
 52. Zhang, X., Admiraal, W., & Saab, N. (2021). Teachers’ motivation to participate in continuous professional development: relationship with factors at the personal and school level. Journal of Education for Teaching, 47(5), 714-731. https://doi.org/10.1080/02607476.2021.1942804 [Google Scholar] [Crossref]