International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(3) 1-11

The Effects of Psychoeducation Program for Decreasing Social Appearance Anxiety on Social Appearance Anxiety Levels of High School Students

Hanife Akgül

pp. 1 - 11   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.146.1   |  Manu. Number: MANU-1805-22-0002

Published online: June 30, 2018  |   Number of Views: 354  |  Number of Download: 1171


Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of psychoeducation program, prepared for decreasing social appearance anxiety of high school students, on social appearance anxiety level of adolescents. In this study, an experimental model with pretest-posttest measurement and control group was used. The independent variable of the study was the psychoeducation program was applied only on experimental group between pretest and posttest. On the other hand, the dependent variable was the social appearance anxiety levels of the adolescents. The population of the study consisted of 300 high school students, whereas the sample of the study consisted of 40 students including 20 in the experimental group and 20 in the control group, all of whom received the high scores from the social appearance scale. In the study The data concerning the dependent variable were obtained by using “Social Appearance Anxiety Scale”. A seven-session psychoeducation program for decreasing the social appearance anxiety of the students was prepared and carried out for the experimental application. The program to be applied on the experimental group was structured on the principles of Cognitive Behaviorist Approach and the basis of Social Skills Training.  The hypotheses of the study were tested through the nonparametric statistical tests. While Mann Whitney U test was used for the unrelated measurements, Wilcoxon Signed Rank Test was used for related samples. As a result of the results of the study, it was found that the applied Psychoeducation Program for Decreasing the Social Appearance Anxiety decreased the social appearance anxiety levels of the students included in the experimental group. 

Keywords: Social Appearance Anxiety, Psychoeducation Program, High School Student.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akgul, H. (2018). The Effects of Psychoeducation Program for Decreasing Social Appearance Anxiety on Social Appearance Anxiety Levels of High School Students. International Journal of Progressive Education, 14(3), 1-11. doi: 10.29329/ijpe.2018.146.1

Harvard
Akgul, H. (2018). The Effects of Psychoeducation Program for Decreasing Social Appearance Anxiety on Social Appearance Anxiety Levels of High School Students. International Journal of Progressive Education, 14(3), pp. 1-11.

Chicago 16th edition
Akgul, Hanife (2018). "The Effects of Psychoeducation Program for Decreasing Social Appearance Anxiety on Social Appearance Anxiety Levels of High School Students". International Journal of Progressive Education 14 (3):1-11. doi:10.29329/ijpe.2018.146.1.

References

  Alemdağ, S.(2013). “Öğretmen Adaylarında Fiziksel Aktiviteye Katılım, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Sosyal ÖzYeterlik İlişkisinin İncelenmesi” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Trabzon.

  Brown, N.W., (2013). Psikolojik Danışmanlar İçin Psiko-Eğitsel Gruplar Hazırlama ve uygulama Rehberi (V. Yorgun, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.

  Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yönteleri (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

  Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2013). Sosyal Bilimler için İstatistik. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

  Clark, D. M. and Wells, A. (1995). A cognitive model of social anxiety. In R. Heimberg, M. Liebowitz, D. A.          Hope, & F. R. Schneier (Eds.), Social anxiety: Diagnosis, assessment and treatment in (69–93). New          York: Guildford Press.

  Çınar, H., ve Keskin, N. (2015). “Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısının Öğrenim Yeri Tercihlerine Etkisi”.          Electronic Journal of Vocational Colleges, 14, 457-464.

  Daniel, P. V. (2009). Perfectıonısm And Socıal Anxıety Among College Students, Unpublished doctoral thesis, Northeastern University, Boston, Massachusetts. (Date of Access: 14.04.2017) https://repository.library.northeastern.edu/files/neu:976/fulltext.pdf

  Doğan, T. (2011). “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Ergenlerden Oluşan Bir Ör         neklem Üzerinde İncelenmesi”. İlköğretim Online, 10(1), 12-19. (Date of access: 05.02.2017). file:///C:/Users/acer/Downloads/1637-1505-1-PB.pdf.

  Doğan, T. (2010). “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik  Çalışması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 151-159. (Date of Access: 04.02.2017). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFile/5000048388/5000045709

  Ekşi, H., Arıcan, T. ve Yaman, G. (2016). “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Riskli Davranışlarının Yordayıcısı      Olarak Sosyal Görünüş Kaygısı ve Mükemmeliyetçilik”.  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakütesi Dergisi, 17(2), 527-545. (Date of Access: 05.04.2017). http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt17Sayi2/JKEF_17_2_2016_527545.p df 

  Gül, E. (2016). “Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal Karşılaştırmanın Fonksiyonel Olmayan Tutum ve Bilişsel Çarpıtmalarla İlişkisi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal          Bilimler Enstitüsü,  Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

  Hart, D. (1988). Self-concept in the social context of the adolescent. In Textbook of Self, ego, and identity: In tegrative approaches in 71-90. Lapsley D, Power F (Editors). New York: Springer-Verlag.

  Hart, T. A., Flora, D. B., Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C., and Heimberg, R. C. (2008). “Development and Examination of the Social Appearance Anxiety Scale”. Assessment, 15, 48-59. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1073191107306673 (Date of Access: 25.04.2017)

  Hart, E.A, Leary, M.R. and Rejeski, W.J., (1989), “The Measurement of Social Physique Anxiety”, Journal of Spar-r & Exercise Psychology, 11, 94-104.

  Işıkol Özge F, (2013). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin sosyal görünüş saygıları ile benlik saygıları arasıdaki ilişkinin incelenmesi(Üsküdar İlçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi, Yedi Tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

  Kılıç, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygıları İle Benlik Saygıları ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

  Morgan, C. (1977) Psikolojiye Giriş, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü yayınları.

  Özcan, H., Subaşı, B. Budak, B, Çelik, M., Gürel, Ş. C., Yıldız, M. (2013). “Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi” Journal of Mood Disorders, 3(3), 107-113.  DOI: 10.5455/jmood.20130507015148

  Özer, K. (2002). Kaygı. İstanbul: Sistem Yayınevi.

  Park, L. E. (2007). “Appearance-based rejection sensitivity: Implications for mental and phys ical health, affect, and motivation”. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 490–504. doi:10.1177/ 0146167206296301.

  Ruble D.N.,  Boggiano A.K., Feldman N.S., Loebl J.H. (1980). “Developmental analysis of the role of social comparison in self-evaluation”. Developmental Psychology.16:105-15.

  Sabiston C. M.,  Sedgwick W. A., Crocker, P. R. E., Kowalski K. C., Mack D. E., (2007). “Social Physique Anxiety in Adolescence, An Exploration of Influences, Coping Strategies, and Health Behaviors”,      Journal of Adolescent Research,  22(1),  78-101.

  Seki, T.  ve Dilmaç B., (2015). “Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler: Bir Model Önerisi” Eğitim ve Bilim,  40(179), 57-67.

  Şahin, E., Barut Y., Ersanlı, E, Kumcağız, H. (2014). “Self-esteem and Social Appearance Anxiety: An Inves tigation of Secondary School Students” Journal of Basic and Aplied Scientific Research. 4(3)152-159. ISSN 2090-4304.

  Yüceant, M., (2013). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.