International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(5) 77-88

School Principals' and Teachers' Views on Teacher Performance Evaluation

İlknur Maya & Yeliz Kaçar

pp. 77 - 88   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.157.7   |  Manu. Number: MANU-1808-01-0003.R1

Published online: October 15, 2018  |   Number of Views: 255  |  Number of Download: 760


Abstract

This study aims to detect school principals’ and teachers’ views on teacher performance evaluation, which is made for teachers- who are one of the most important resources of education- to develop themselves. Semi-structured interview method, one of qualitative research methods, was used in this study. The study group was composed of 18 school principals and 60 teachers working in the Çan district of Çanakkale province. “Interview Form 1” to obtain school principals’ views on teacher performance evaluation and “Interview Form 2” to obtain teachers’ views- both of which were developed by the researchers- were used for data collection. The collected data were put to inductive content analysis. The majority of the school principals were informed of the goals of teacher performance evaluation. School principals considered teacher performance evaluation as positive in that it was objective, that it helped teachers in self-development, that it contributed to students’ development, that it made students active in the classroom and that it used the method of reward and punishment. According to principals and teachers, leaving teacher performance evaluation to the managers of the institutions was positive in terms of reliability and objectivity. Yet, both school principals and teachers were of the opinion that conflicts could occur in schools unless the criteria for evaluation were not clear and distinct and unless evaluation is fair.

Keywords: Performance Evaluation, Teacher Performance Evaluation, School Principal, Teacher.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Maya, I. & Kacar, Y. (2018). School Principals' and Teachers' Views on Teacher Performance Evaluation . International Journal of Progressive Education, 14(5), 77-88. doi: 10.29329/ijpe.2018.157.7

Harvard
Maya, I. and Kacar, Y. (2018). School Principals' and Teachers' Views on Teacher Performance Evaluation . International Journal of Progressive Education, 14(5), pp. 77-88.

Chicago 16th edition
Maya, Ilknur and Yeliz Kacar (2018). "School Principals' and Teachers' Views on Teacher Performance Evaluation ". International Journal of Progressive Education 14 (5):77-88. doi:10.29329/ijpe.2018.157.7.

References

  Açıkalın, A. (2002). İnsan kaynağının geliştirilmesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

  Aygün, Ç.  S. (2008). Ankara ili genel liselerinde performansa dayalı denetimin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

  Bownan, L. (2013). A study of teacher effectiveness evaluation models in American schools. (Unpublished master thesis). Purdue University, Indiana.

  Boyacı, A. (2003). İlköğretim örgütlerinin performans yönetim sistemi süreçleri açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

  Brown, A. (2005). Implementing performance management in England’s primary school. International Journal of Productivity and Performance Management, 54(5/6), 468-481.

  Campbell, B. A. (2014).Understanding the teacher performance evaluation process from the perspective of Jamaican public school teachers. (Unpublished doctoral dissertation). University of Toronto, USA.

  Colins, A. (2004). Teacher performans evoluation: A stressful experience from a private school. Educational Research, 46(1), 43-54.

  De Cenzo, D. & Robbins, S. (1988). Performance appraisals: Personal human resource human resource management. (3th ed.). Printice Hall: Englewood Cliffs.

  Demirci, C. (2011). Okul öncesi yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan performans değerlendirme sistemleri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri üzerine ilişkisel bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

  Elliott, K. (2015). Teacher performance appraisal: More about performance or development?. Australian Journal of Teacher Education, 40(9), 102-116.

  Ertürk, M. (2009). İşletme bilimini temel ilkeleri. İstanbul: Beta Yayıncılık.

  Fırıncıoğulları Bige, E. (2014). İlkokul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

  Günbayı, İ. & Yıldırım, S. (2012). Performans yönetimine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. NEÜ Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1, 1-22.

  Hayes, D., Mills, M., Christie, P. & Lingard, B. (2006). Teachers and schooling making a difference: Productive pedagogies, assessment and performance. Sydney: Allen and Unwin.

  Isore, M. (2009). Teacher evaluation: Current practices in OECD countries and a literature review. OECD education working papers, No. 23: Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development. http://dx.doi.org/10.1787/223283631428 

  Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

  Marshall, K. (2005). It's time to rethink teacher supervision and evaluation. Phi Delta Kappan, 86(10), 727-735.

  Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication.

  MoNE. (2018). Öğretmen performans değerlendirme sistemi bu yıl uygulanmayacak. http://meb.gov.tr.

  Odhiambo, O. G. (2005). Teacher appraisal: Teacher experiences of Kenyan secondary school teachers. Journal of Educational Administration, 43(4), 402-416.

  Öksüz, S. (2008). Endüstri meslek ve teknik liselerde çalışan yönetici davranışlarının öğretmen performansına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

  Özgen, A., Öztürk, A. & Yalçın, A. (2005). İnsan kaynakları yönetimi. Adana: Nobel Yayınları.

  Pehlivan, İ. (2001). Öğretmenlerin performans değerlendirme modeli ve sicil raporları. Ankara: MEB Yayınları. 

  Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan kaynakları yönetimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

  Sahlberg, P. (2015). Finnish lessons 2.0: what can the world learn from educational change in Finland?. New York: Columbia University. 

  Sarpkaya, R. (2004).İlköğretim denetmenlerinin denetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 114-129.

  Süzen, A. Z. (2007). İnsan kaynakları yönetim süreçleri çerçevesinde öğretmen değerlendirmesinde performans değerlendirme; özel bir ilköğretim okulundaki sınıf öğretmenlerinin görüşü. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

  Şengül, Y. (2010). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 360 derece performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

  Taylor, E. S. & Tyler, J. H. (2012). The effect of evaluation on teacher performance. American Economic Review, 102(7), 3628-51.

  Üzmez, İ.T. (2006). İlk ve ortaöğretim kurumlarında performans değerlendirme süreci: Sicil raporlarına ilişkin sorunlar ve beklentiler. Elazığ ili örneği. (Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

  Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yin, R. K. (2014). Case study methods: Design and methods (5. Baskı). Thousand Oaks: Sage Publication.