International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(6) 177-199

Analysis of Changes in the Affective Characteristics and Communicational Skills of Prospective Teachers: Longitudinal Study

Recep Kahramanoğlu

pp. 177 - 199   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.179.14   |  Manu. Number: MANU-1810-30-0002

Published online: December 31, 2018  |   Number of Views: 158  |  Number of Download: 859


Abstract

The main purpose of this study is to analyze the change in the affective characteristics (attitudes, interests and self-efficacy beliefs) and communication skills of prospective teachers, and to question what these changes are, how they happened and the reason behind them. This study has been designed longitudinally for this purpose. The study group consists of 28 prospective teachers that were educated under 3 different undergraduate programs. 12 of the prospective teachers studied primary mathematics education while 8 of them studied Turkish and 8 of them studied social sciences. The research’s study group was determined by the maximum variation sampling method. The placement scores of prospective teachers were taken as a basis in order to enable maximum variation. Data was collected from prospective teachers by means of scales and semi-structured interview forms. According to the research’s results, prospective teachers started their teaching education with a high level of affective characteristics and communication skills. It was seen that there was a decrease in the attitude and self-efficacy levels, an increase in the communication skills levels and no change in the interest levels of prospective teacher over time. The results show that there was no significant difference between the first and second measure scores from the participant’s measure instruments. However, in the analyses performed individually, it was seen that some prospective teachers had significant changes in their affective characteristics and communicational skills.

Keywords: Affective characteristic, interest, attitude, self-efficacy belief, communicational skills


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kahramanoglu, R. (2018). Analysis of Changes in the Affective Characteristics and Communicational Skills of Prospective Teachers: Longitudinal Study . International Journal of Progressive Education, 14(6), 177-199. doi: 10.29329/ijpe.2018.179.14

Harvard
Kahramanoglu, R. (2018). Analysis of Changes in the Affective Characteristics and Communicational Skills of Prospective Teachers: Longitudinal Study . International Journal of Progressive Education, 14(6), pp. 177-199.

Chicago 16th edition
Kahramanoglu, Recep (2018). "Analysis of Changes in the Affective Characteristics and Communicational Skills of Prospective Teachers: Longitudinal Study ". International Journal of Progressive Education 14 (6):177-199. doi:10.29329/ijpe.2018.179.14.

References
 1. Abak A., Eryılmaz A. ve Fakıoğlu T. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Fizikle İlgili Seçilmiş Duyuşsal Karakteristikleri ile Fizik Başarılarının İlişkisi. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ, 16-18 Eylül 2002, Ankara.  [Google Scholar]
 2. Akman, Ö. (2016). Study of self-efficacy perceptions of Social Studies teacher candidates on educational internet usage. Educational Research and Reviews, 11(8), 630-634. [Google Scholar]
 3. Akman, Ö. (2017). Teacher Candidates' Attitudes, Knowledge Levels and Sensitivities towards Environmental Problems. Journal of Education and Practice, 8(10), 1-16. [Google Scholar]
 4. Andronache, D., Bocoş, M., Bocoş, V.  & Macri, C. (2014). Attitude towards teaching profession. Social and Behavioral Sciences 142, 628 – 632 [Google Scholar]
 5. Aydın, A. and Tekneci, E. (2013). Zihin engelliler öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 2013, 01-12. [Google Scholar]
 6. Aydın, R. and Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 257-294. [Google Scholar]
 7. Ayra, M. and Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Mesleki Öz Yeterlik Algıları İle İlişkisi. NWSA - Education Sciences,  10 (1), 17-28. [Google Scholar]
 8. Bağçeci, B., Yıldırım, İ., Kara, K. and Keskinpalta, D. (2015). Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması.  Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 307-324. [Google Scholar]
 9. Balaban-Salı J. (2006). Tutumların Öğretimi. (Ed. Ali Şimşek), İçerik Türlerine Dayalı Öğretim, Nobel Yayın Dağıtım Ankara, s. 133-162. [Google Scholar]
 10. Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N. T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal Bir Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (59), 345-366. [Google Scholar]
 11. Baykara Pehlivan, K. (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim Online, 4(2), 17-23. [Google Scholar]
 12. Blazar D, Kraft M. A. (2017). Teacher and teaching effects on students’ attitudes and behaviors. Educational Evaluation and Policy Analysis [Internet]. 39 (1) :146-170.  [Google Scholar]
 13. Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (çev. D. A. Özçelik, 3. basım). İstanbul: MEB Yayınları. [Google Scholar]
 14. Bozkurt Bulut, N. (2004). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 443-452. [Google Scholar]
 15. Caruana, E. J.; Roman, M.; Hernández-Sánchez, J. & Solli, P. (2015). Longitudinal studies. Journal of Thoracic Disease, 7(11), E537-E540. Doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.10.63. [Google Scholar]
 16. Chroinin, D. N., Tormey, R. ve O’ Sullivan, M. (2012). Beginning teacher standards for physical education: Promoting a democratic ideal? [Elektronik versiyon] Teaching and teacher training, 28 (1), 78-88. [Google Scholar]
 17. Çakır, Ö., Kan, A. and Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47. [Google Scholar]
 18. Çalışkan, M. (2014). Bilişsel Giriş Davranışları ve Duyuşsal Giriş Özelliklerinin Öğrenme Düzeyine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 1807-1821. [Google Scholar]
 19. Çapa, Y., Çakıroğlu, J. & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of the teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30 (137), 74-81. [Google Scholar]
 20. Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.  [Google Scholar]
 21. Çevik, D.B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 1-13.  [Google Scholar]
 22. Çuhadar, C., Özgür, H., Akgün, F. and Gündüz, Ş. (2014). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve İletişimci Biçimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 295-311. [Google Scholar]
 23. Dadandı, İ., Kalyon, A. and Yazıcı, H. (2016). Eğitim fakültesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları, kaygı düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 253-269. [Google Scholar]
 24. Deniz, K. Z. (2009). Mesleki Alan İlgi Envanteri (MAİ) Geliştirme Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 289-310.  [Google Scholar]
 25. Deniz, K. Z., Türe, E., Uysal, A., & Akar, T. (2014).Investigation of vocational interest and vocational preference in terms of gender and socio-economic status. Eurasian Journal of Educational Research, 57, 91-112. [Google Scholar]
 26. Doğan, T. and Çoban, A. E. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-168. [Google Scholar]
 27. Ekinci, N. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Öğretmen Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 30(1), 62-76.  [Google Scholar]
 28. Ekinci, N. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Alan Seçiminde Etkili Olan Motivasyonel Etkenler. İlköğretim Online, 16 (2), 394-405. [Google Scholar]
 29. Eret Orhan, E. and Ok, A. (2014). Öğretmenlik Programlarını Kimler Tercih Ediyor? Adayların Giriş Özellikleri ve Öğretmenliğe Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 75-92. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.57.1 [Google Scholar]
 30. Guy, G. M., Cornick, J. and Beckford, I. (2015). More than Math: On the Affective Domain in Developmental Mathematics. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 9(2), 1-5. [Google Scholar]
 31. Hacıömeroğlu, G., and Şahin Taşkın, Ç. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 77-90. [Google Scholar]
 32. Józsa, K. & Barrett, K. C. (2018). Affective and Social Mastery Motivation in Preschool as Predictors of Early School Success: A Longitudinal Study. Early Childhood Research Quarterly, 45, 81-92. [Google Scholar]
 33. Kahramanoğlu, R. (2014). Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak giriş standartları ve bu standartların nasıl ölçülebileceği üzerine bir araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 34. Kahramanoğlu, R. and Bay, E. (2016). Öğretmen Yetiştiren Kurumlar İçin Giriş Standartlarının Belirlenmesi: Delphi Çalışması. Eğitim ve Bilim, 41 (187), 115-136. DOI: 10.15390/EB.2016.4737 [Google Scholar]
 35. Kahramanoğlu, R., Yokuş, E., Cücük, E., Vural, S. and Şiraz, F. (2018). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies, Educational Sciences, 13(11),  1669-1686. [Google Scholar]
 36. Karatekin, K., Merey, Z. and Keçe, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 70-96.  [Google Scholar]
 37. Kertechian, S. K. (2018). Conscientiousness as a key to success for academic achievement among French university students enrolled in management studies. The International Journal of Management Education, 16(2), 154-165.  [Google Scholar]
 38. Korkut Owen, F. and Bugay A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 51-64. [Google Scholar]
 39. Kutluca Canbulat, A. N. (2014). Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri Ve Öğretmen Adayı Belirleme Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 3 (3), 1 – 11.  [Google Scholar]
 40. Kyriacou, C., & Kunc, R. (2007). Beginning teachers’ expectations of teaching. Teaching and Teacher training, 23, 1246–1257. [Google Scholar]
 41. Lašek, J., & Wiesenbergová, Š. (2007). Prospective teachers’ attitudes to their profession. The New Educational Review, 13(3-4), 129-138. [Google Scholar]
 42. Ling Low, E., Khoh Lim, S., Ch’ng, A., & Goh Chuan, K. (2011). Pre-service teachers’ reasons for choosing teaching as a career in Singapore. Asia Pacific Journal of Education, 31(2), 195–210.  [Google Scholar]
 43. Liu, P. (2010). Examining Perspectives of Entry-level Prospective teachers: A Comparative Study. Australian Journal of Teacher training, 35(5), 56-78.  [Google Scholar]
 44. Lynn, P. (2009). Methods for longitudinal surveys. Chichester, UK: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 45. Milli, M. S. ve Yağcı, U. (2017). Öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 286-298. [Google Scholar]
 46. Morgül, İ.; Seçken, N. and Yücel, A.S.(2016). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 6(1), 62-72. [Google Scholar]
 47. Ocak, G. and Erşen, Z. B. (2015). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri Algılarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 1-19.  [Google Scholar]
 48. Ok, A. (1991). Öğretmen yetiştirme programlarına aday kabul standartlarının belirlenmesi: Delfi çalışması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.  [Google Scholar]
 49. Ok, A. and Önkol, P. (2007). Öğretmen yetiştirme programlarındaki öğretmen adaylarının profili. Eğitim ve Bilim, 32(143), 13–25. [Google Scholar]
 50. Okçabol, R., Akpınar, Y., Caner, A., Erktin, E., Gök, F. ve Ünlühisarcıklı, Ö. (2003). Öğretmen Yetiştirme Araştırması (Survey of Teacher Training). Ankara: Eğitim Sen Yayınları. [Google Scholar]
 51. Özder, H., (2012), Öğretmen Adaylarının Seçiminde Uygulanan Mülakat Sınavının Geçerlik ve Güvenirliği: KKTC Örneği, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 37, Sayı 166, 155-169. [Google Scholar]
 52. Özerbaş, M. A., Bulut, M. ve Usta, E. (2007). Öğretmen Adaylarının Algıladıkları İletişim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 123-135. [Google Scholar]
 53. Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66 (4), 543-578.  [Google Scholar]
 54. Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-eficacy, self-concept, and school achievement. In R. J. Riding & S. G. Rayner (Eds.), Self-perception (pp. 239-266). London: Ablex Publishing. [Google Scholar]
 55. Peker, S., & Tambağ, H. (2007). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına devam eden öğrencilerin bu programa ilişkin görüşleri. 16.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (05-07 Eylül 2007), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, III. Cilt, 654-663. [Google Scholar]
 56. Ray,M., Onifade, E. & Davis C. (2018). Using ‘happy’ or ‘sad’ face in a decision-making grid to motivate students to improve academic success. International Review of Economics Education, In Press. Available online: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477388017300695 [Google Scholar]
 57. Robinson, K. A., Ranellucci, J., Lee, Y., Wormington, S. V., Roseth, C. J. & Linnenbrink-Garcia, L. (2017). Affective profiles and academic success in a college science course. Contemporary Educational Psychology, 51, 209-221. [Google Scholar]
 58. Robinson, M. L. (1975). Attitudes and achievement: A complex relationship. Received from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED111678.pdf on the date of 27.07.2018.  [Google Scholar]
 59. Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. and Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen Adaylarının İletişim Ve Problem Çözme Becerileri İle Okuma İlgi Ve Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 187-206. [Google Scholar]
 60. Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Pegem Akademi Yayınları: Ankara [Google Scholar]
 61. Serin, M. K., Güneş, A. M. and Değirmenci, H. (2015). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleğe Yönelik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(1), 21-34.  [Google Scholar]
 62. Şahin, C. and Şahin, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Öz-Yeterlik İnançları ve Öğrenciyi Tanıma Düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15 (2), 224-238.   [Google Scholar]
 63. Şenol, F. and Ergün, M. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adayları İle Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8 (3), 297-315.  [Google Scholar]
 64. Tarkın, A. and Uzuntiryaki, E. (2012). Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession. Elementary Education Online, 11(2), 332-341. [Google Scholar]
 65. Tschannen-Moran, M. & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher training, 17 (7), 783-805. [Google Scholar]
 66. Tufan, Z. (2016). Fen bilgisi öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile özyeterlilikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 67. Tunca, N. and Alkın Şahin, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi (Üst Biliş) Öğrenme Stratejileri ile Akademik Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 47-56. [Google Scholar]
 68. Tunçeli, H. İ. (2013). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 51-58. [Google Scholar]
 69. Tümkaya, S. (2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İletişim Becerileri İle Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2), 49-62.  [Google Scholar]
 70. Uygun, S. (2010). Türkiye’de Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3), 707-730. [Google Scholar]
 71. Wiltsher, C. Y. (2016). The Relationship of College-Generational Status to the Academic Motivation and Persistence of African American Students at an Historically Black University. Unpublished Dissertation, Hampton University, Virginia.  [Google Scholar]
 72. Yokuş, E. (2015). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Giriş Özelliklerinin Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.  [Google Scholar]