International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(1) 1-22

An Analysis of The Effects of Multimedia Teaching on Student Achievement

Ramazan Bulut

pp. 1 - 22   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.184.1   |  Manu. Number: MANU-1812-12-0002

Published online: February 06, 2019  |   Number of Views: 468  |  Number of Download: 1524


Abstract

Multimedia settings can be defined as digital settings in which elements with visual, audio or visual-audio characteristics that appeal to individuals’ auditory and visual senses are presented in a combined way. Such settings are employed in numerous fields including movies, advertisements, tourism, commerce and education. The aim of the study is to analyse the effects of social studies education based on multimedia setting on students’ academic achievement. The study was designed using the explanatory sequential design which is part of the mixed method. The major finding of the study is that social studies teaching based on the multimedia setting had much more positive effects on student achievement than traditional teaching, but this effects was not statistically significant. The qualitative findings suggested that the reason for it is related to crowded classroom size, high levels of students’ academical readiness and noise in the classrooms. It is possible to conclude that teaching based on multimedia setting has much more positive effects on academic achievement in contrast to traditional teaching and it makes topics to be learned much more understandable and learning environment much more fun.

Keywords: Multimedia learning, academic achievement, social studies.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bulut, R. (2019). An Analysis of The Effects of Multimedia Teaching on Student Achievement . International Journal of Progressive Education, 15(1), 1-22. doi: 10.29329/ijpe.2019.184.1

Harvard
Bulut, R. (2019). An Analysis of The Effects of Multimedia Teaching on Student Achievement . International Journal of Progressive Education, 15(1), pp. 1-22.

Chicago 16th edition
Bulut, Ramazan (2019). "An Analysis of The Effects of Multimedia Teaching on Student Achievement ". International Journal of Progressive Education 15 (1):1-22. doi:10.29329/ijpe.2019.184.1.

References
 1. Akbulut, Ö. E. (2013). Dokuzuncu Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bilgisayar Destekli Bağlam Temelli Öğretim Etkinliklerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 2. Akın, E. (2015). Çoklu ortam uygulamalarına dayalı öğretimin 6. sınıf öğrencilerinin anlama becerilerine ve Türkçe dersi tutumlarına etkisi (Muş İli örneği).( Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya. [Google Scholar]
 3. Akkoyunlu, B., & Yılmaz, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 9-18. [Google Scholar]
 4. Altınışık, S. (2001). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 5. Arkün, S.(2007). Addıe tasarım modeline göre çoklu öğrenme ortamı geliştirme süreci ve geliştirilen ortam hakkında öğrenci görüşleri üzerine bir çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 6. Aziz, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri (7. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Balkan, İ. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin, ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi “tablo ve grafikler” alt öğrenme alanındaki, akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 8. Bayırtepe, E. & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54. [Google Scholar]
 9. Baysan, E. (2015). Arttırılmış Gerçeklik Kitap (Ag-Kitap) Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Ortamla İlgili Öğrenci Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 10. Bayturan, S. (2011). Ortaöğretim matematik eğitiminde bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin başarıları, tutumları ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerindeki etkisi.( Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 11. Beydogan, H. Ö. & Hayran, Z. (2015). The effect of multimedia-based learning on the concept learning levels and attitudes of students. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 261-280 Doi: 10.14689/ejer.2015.60.14 [Google Scholar]
 12. Bulut, R. & Yazıcı, H. (2017). Effects of Multi-Learning Environments on Student Attitudes in Social Studies Courses. 3. International Conference on Lifelong Education And Leadership For All, September 12-14, Porto. [Google Scholar]
 13. Bülbül, O. (2009). Fizik dersi optik ünitesinin bilgisayar destekli öğretiminde kullanılan animasyonların ve simülasyonların akademik başarıya ve akılda kalıcılığa etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 15. Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 16. Clark, R. C & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning (4. Baskı). New Jersey: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 17. Creswell, J. W. & Garrett, A. L. (2008). The “movement” of mixed methods research and the role of educators. South African Journal of Education, 28, 321–333. [Google Scholar]
 18. Creswell, J. & Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmalar: tasarımı ve yürütülmesi. (Y. Dede & S. B. Demir, çev. ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Çener, E. (2011). Sosyal bilgiler dersinde bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi. Uşak. [Google Scholar]
 20. Çınar, O., Temel, A., Beden, N. & Göçgen, S. (2004). Kalabalık Sınıfların Öğretmen ve Öğrenciye Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. [Google Scholar]
 21. Çilenti, K. (l988). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. [Google Scholar]
 22. Çoruk, H. & Çarık, R. (2017). Çoklu Ortam Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kaygılarına Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 1-27. [Google Scholar]
 23. Daşdemir, İ. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 24. DeVellis, F. R.(2014). Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulama (3. Baskı). (M. Uluman çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Driscoll, M. P. (2012). Öğretim süreçleri ve öğrenme psikolojisi, (Ö. F. Tutkun, S. Okay & E. Şahin Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 26. Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme - I:Temel kavramlar ve işlemler (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 27. Ersoy, F. (2013). Teknoloji Kavramının Tarihçesi ve Eğitimde Kullanımı. R. Sever & E. Koçoğlu, (Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde eğitim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (105-131). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 28. Eryaman, M. Y. (2006). A hermeneutic approach towards integrating technology into schools: Policy and Practice. In S. Tettegah & R. Hunter (Eds.). Technology: Issues in administration, policy, and applications in K-12 schools. Elsevier Science Publications. [Google Scholar]
 29. Eryaman, M. Y. (2007). Examining the characteristics of literacy practices in a technology-rich sixth grade classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 6(2), 26-41. [Google Scholar]
 30. Gürer, M. D. (2013). Utilization of Learning Objects in Social Studies Lesson: Achievement, Attitude And Engagement. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 31. Işık, H. (2011). Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Özellikleri. M. Şişman & S. Turan (Ed.), Sınıf Yönetimi (8. Baskı), içinde (61-76). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 32. İbili, E. (2013). Geometri dersi için artırılmış gerçeklik materyallerinin geliştirilmesi, uygulanması ve etkisinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 33. İnan, B. (2015). Bilgisayar destekli öğretimin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi başarılarına ve tutumlarına etkileri.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi, Niğde. [Google Scholar]
 34. Johnson, R., & Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26. [Google Scholar]
 35. Kan, A. Ü. (2012).  Sosyal Bilgiler dersinde bireysel ve grupla zihin haritası oluşturmanın öğrenci başarısına, kalıcılığa ve öğrenmedeki duyuşsal özelliklere etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Google Scholar]
 36. Kunduz, N. (2013). Animasyonlarla öğretimin ve eğitsel oyunların “çöktürme titrimetrisi” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 37. Küslü, F. (2015). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin 8. Sınıf öğrencilerinin “prizmalar” konusundaki başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [Google Scholar]
 38. Leow, F. T. & Neo, M. (2014). Interactive multimedia learning:  Innovating classroom education in a Malaysian University. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(2), 99-110. [Google Scholar]
 39. Lui, M., Olmanson, J. Horton, L. & Toprac, P. (2011). Motivational Multimedia: Examining Students’ Learning and Motivation as They Use a Multimedia Enriched Learning Environment. Presented at AERA 2011, New Orleans. [Google Scholar]
 40. Mayer, R. E. (1997). Multimedia Learning: Are we asking the rigth questions?. Educational Psychologist, 32/1, 1-19. [Google Scholar]
 41. Mayer, R. E. (2002). Cognitive theory and the design of multimedia ınstruction: An example of the two-way street between cognition and instruction. New Directıons for Teaching and Learning, 89, 55-71. [Google Scholar]
 42. Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2. Baskı). Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 43. Mayer, R. E. & Moreno, R. (2002a). Animation as an aid to multimedia learning. Educational Psychology Review, 14(1), 87–99. [Google Scholar]
 44. Mayer, R. E.(1999). Multimedia aids to problem-solving transfer. International Journal of Educational Research, 31, 611- 623. [Google Scholar]
 45. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Ünitesi Kazanım Kavrama Testleri (4, 5 ve 6) http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/KazanimTestleri.aspx?sinifid=1&ders=11 Erişim Tarihi: 04/28/2016 [Google Scholar]
 46. MEB, (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler 4.-5. Sınıf Programı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 47. MEB, (2010). Sosyal bilgiler dersi 6 ve 7. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=38 Erişim tarihi: 26.09.2017 [Google Scholar]
 48. MEB. (2014a). İlköğretim sosyal bilgiler 5 ders kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. [Google Scholar]
 49. MEB. (2014b). İlköğretim sosyal bilgiler 5 öğrenci çalışma kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. [Google Scholar]
 50. MEB. (2014c). İlköğretim sosyal bilgiler 5 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. [Google Scholar]
 51. Özçelik, D. A.(2010). Test Hazırlama Kılavuzu (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 52. Özensoy, A. U. & Aynacı, C. (2016a). İlköğretim sosyal bilgiler 5. sınıf ders kitabı. Ankara: Berkay Yayıncılık. [Google Scholar]
 53. Özensoy, A. U. & Aynacı, C. (2016b). İlköğretim sosyal bilgiler 5. sınıf öğrenci çalışma kitabı. Ankara: Berkay Yayıncılık. [Google Scholar]
 54. Özensoy, A. U. & Aynacı, C. (2016c). İlköğretim sosyal bilgiler 5. sınıf öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Berkay Yayıncılık. [Google Scholar]
 55. Özüpekçe, S. (2015). Ortaöğretim lise 1. sınıf coğrafya derslerinde bilgisayar destekli coğrafya öğretiminin öğrencilerin coğrafya dersine karşı tutum, başarı ve hatırda tutma düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 56. Saad, S., Dandashi, A., Aljaam, J. M., & Saleh, M. (2015). The Multimedia-Based Learning System Improved Cognitive Skills and Motivation of Disabled Children with a Very High Rate. Educational Technology & Society, 18(2), 366–379.  [Google Scholar]
 57. Saran, M. & Seferoğlu, G. (2010). Yabancı dil sözcük öğreniminin çoklu ortam cep telefonu iletileri ile desteklenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 252-266. [Google Scholar]
 58. Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim (23. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi. [Google Scholar]
 59. Sezgin, M. E. (2009). Çok ortamlı öğrenmede bilişsel kuram ilkelerine göre hazırlanan öğretim yazılımının bilişsel yüke, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 60. Singh, L. N.(2013). Development and ımplementation of multimedia package to teach geography at standard ıx cbse students. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). The Maharaja Sayajırao Unıversıty of Barodaf, Vadodara. [Google Scholar]
 61. Tabancalı, E. (2008). Sınıf Ortamının Fiziksel Özellikleri. H. Kıran (Ed.), Etkili sınıf yönetimi (4. Baskı), içinde (61-81).Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 62. Taşçı, G. & Soran, H. (2008). Hücre bölünmesi konusunda çoklu ortam uygulamalarının kavrama ve uygulama düzeyinde öğrenme başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 233-243. [Google Scholar]
 63. Teddlie, V. & Tashakkori, A. (2015). Karma yöntem araştırmalarının temelleri. (Y. Dede & S. B. Demir, çev. ed.), Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 64. Tekindal, S. (2009). Duyuşsal özelliklerin ölçülmesi için araç oluşturma (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 65. Toros, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin kavram yanılgılarını giderme üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. [Google Scholar]
 66. Yalın, H. İ. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (28. Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 67. Yapıcıoğlu, A. E. (2016). Fen bilimleri öğretmen eğitiminde sosyobilimsel durum temelli yaklaşım uygulamalarının etkilerine yönelik bir karma yöntem çalışması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 68. Yarar, S. (2010). Flash programında kavram karikatürleri ile desteklenerek hazırlanmış öğrenme nesnelerinin sosyal bilgiler dersinde kullanılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Rize Üniversitesi, Rize. [Google Scholar]
 69. Yaşar, Ş. & Gültekin, M. (2012). Anlamlı Öğrenme için Etkili Öğretim Stratejileri. C. Öztürk ,(Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi (3. Baskı), içinde (77-109). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 70. Yeşiltaş, E. (2010). Sosyal bilgiler öğretimine yönelik geliştirilen bilgisayar yazılımının akademik başarı ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 71. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 72. Yılmaz, M. (2012). C# Programlama dersinde, çoklu ortam tasarım ilkelerine göre hazırlanmış materyallerin moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinden kullanılmasının yüksek öğrenim öğrencilerinin bilişsel yüklerine ve ders başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 73. Yünkül, E. & Oğuz-Er, K. (2014). The effect of multimedia software course on student attitudes. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 316-330. [Google Scholar]
 74. URL-1: slideplayer.com/slide/9878856/ Erişim tarihi: 30/04/2018 [Google Scholar]
 75. URL-2: www.eba.gov.tr/  Erişim tarihi: 03/10/2016 [Google Scholar]
 76. URL-3: www.morpakampus.com/anasayfa Erişim tarihi 04/17/2016 [Google Scholar]
 77. URL-4: www.egitimhane.com  Erişim tarihi: 04/16/2017 [Google Scholar]
 78. URL-5: www.okangumulcine.com.tr  Erişim tarihi: 04/23/2017 [Google Scholar]