International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(1) 44-60

A Metaphoric Study for Classroom Teacher Candidates in Socio-Scientific Issues Based Environmental Education Class: Nuclear Power Plant Example

Hamdi Karakaş

pp. 44 - 60   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.184.3   |  Manu. Number: MANU-1901-03-0001

Published online: February 06, 2019  |   Number of Views: 293  |  Number of Download: 865


Abstract

The purpose of this study is to determine the metaphors that the candidate teachers develop about the nuclear power plants in the socio-scientific issues based environmental education class and the justification of these metaphors. The study was constructed on the basis of a qualitative research model and phenomenological (phenomenology) pattern was used. The study was conducted during an academic semester in the environmental education course. The researcher presented to the classroom teacher candidate the positive and negative effects of the socio-scientific situations on the environment, human, development, economy, and health. It was ensured that teacher candidates were able to relate these issues to the subjects of environmental education course, assess the difficulties and discuss them with large group studies. A study for building the metaphors was conducted in the activity carried out for nuclear power plants as the last activity of the implementation process. The research was conducted with 197 classroom teacher candidates and the data were collected through a metaphor questionnaire prepared in a semi-structured form and the content analysis method was used in data analysis. The time period, when teacher candidates experience the metaphors more frequently, their age or they build the metaphors in the interaction with the environment they are living in and they have listed the metaphors as follows; falling in love, internet, getting married, using medication, gun, frenemies, using the phone, bomb, eating desserts, gambling and smoking. When the reasons why the classroom teacher candidates use the metaphors are reviewed, it has been determined that they basically create supportive, opponent and impartial reasons for the nuclear power plants. Nevertheless, the majority of class teacher candidates perceived as a socio-scientific issue towards nuclear power plants and recognized the contradictory circumstances and apprehended the positive and negative characteristics of nuclear power plants in the context of economic and environmental effects. 

Keywords: Environmental education, metaphor, nuclear power plants, socio-scientific issues


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karakas, H. (2019). A Metaphoric Study for Classroom Teacher Candidates in Socio-Scientific Issues Based Environmental Education Class: Nuclear Power Plant Example . International Journal of Progressive Education, 15(1), 44-60. doi: 10.29329/ijpe.2019.184.3

Harvard
Karakas, H. (2019). A Metaphoric Study for Classroom Teacher Candidates in Socio-Scientific Issues Based Environmental Education Class: Nuclear Power Plant Example . International Journal of Progressive Education, 15(1), pp. 44-60.

Chicago 16th edition
Karakas, Hamdi (2019). "A Metaphoric Study for Classroom Teacher Candidates in Socio-Scientific Issues Based Environmental Education Class: Nuclear Power Plant Example ". International Journal of Progressive Education 15 (1):44-60. doi:10.29329/ijpe.2019.184.3.

References
 1. Aksan, Z. & Çelikler, D. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer ve termik santraller ile ilgili görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 363-372. [Google Scholar]
 2. Akturan, U. & Esen, A. (2008). Fenomenoloji. In T. Baş & U. Akturan (Ed.), Nitel Araştırma Yöntemleri (ss: 83-98). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. American Association for the Advancement of Science (1990). Science for all Americans. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 4. Aslan, G. & Filiz, S. B. (2018). Pedagojik formasyon öğrencilerinin felsefeye ilişkin metafor algıları. Turkish Studies, 13(10), 773-786. [Google Scholar]
 5. Ateş, H. & Saraçoğlu, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 175-193. [Google Scholar]
 6. Aygün, S. (2005). Nükleer enerji raporu. Ankara: TMMMOB Elektrik Mühendisleri Odası. [Google Scholar]
 7. Bakırcı, H., Artun, H., Şahin, S. & Sağdıç, M. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretimi aracılığıyla yedinci sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel konular hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(2), 207-237. [Google Scholar]
 8. Benzer, E. & Şahin, F. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığının proje tabanlı öğrenme süresince örnek olaylarla değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35, 55-83. [Google Scholar]
 9. Çavuş, R. (2013). Farklı epistemolojik inanışlara sahip 8. Sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel konulara bakış açıları. Master Thesis, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Sakarya. [Google Scholar]
 10. Demircioğlu, T. & Uçar, S. (2014). Akkuyu Nükleer Santrali konusunda üretilen yazılı argümanların incelenmesi. İlköğretim Online, 13(4), 1373-1386. [Google Scholar]
 11. Ekici, G. & Akdeniz, H. (2018). Öğretmen adaylarının “sınıfta disiplin sağlamak” kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 26-37. [Google Scholar]
 12. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2010). Nükleer santraller ve ülkemizde kurulacak nükleer santrale ilişkin bilgiler. Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanlığı, Yayın No:1 [Google Scholar]
 13. Eryaman, M. Y. (2006). A hermeneutic approach towards integrating technology into schools: Policy and Practice. In S. Tettegah & R. Hunter (Eds.). Technology: Issues in administration, policy, and applications in K-12 schools. Elsevier Science Publications. [Google Scholar]
 14. Eryaman, M. Y., Ozdilek, S. Y., Okur, E., Cetinkaya, Z. & Uygun, S. (2010). A participatory action research study of nature education in nature: Towards community-based eco-pedagogy. International Journal of Progressive Education, 6(3), 53-70. [Google Scholar]
 15. Fraenkal, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edn). New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 16. Ho, J. W. Y. (2005). Metaphorical construction of self in teachers’ narratives. Language and Education, 19(5), 359-379. [Google Scholar]
 17. Huberman, M. (1994). Gentle teaching in a violent society. Educational Horizon, 72(3), 131-135. [Google Scholar]
 18. Kutluca, A. Y. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel argümantasyon kaliteleri ile bilimin doğası anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doctoral Thesis, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu. [Google Scholar]
 19. Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar hayat, anlam ve dil (G. Y. Demir, Çev.). İstanbul: Paradigma. [Google Scholar]
 20. Martin, R., Sexton, C. & Franklin, T. (2009). Teaching science for all children: An inquiry approach. USA: Allyn and Bacon/Longman Representative. [Google Scholar]
 21. MEB (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 22. MEB (2018). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 23. Midgley, W. & Trimmer, K. (2013). Walking the labyrinth: A metaphorical understanding of approaches to metaphors for, in and of education research. In W. Midgley, K. Trimmer, & A. Davies (Eds.). Metaphors for, in and of Education Research (pp.1-9). UK: Cambridge Scholars Publishing. [Google Scholar]
 24. Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metaforlar (G. Bulut, Çev.). İstanbul: BZD Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. National Research Council (2012). A framework for k-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington DC: The National Academic Press. [Google Scholar]
 26. Özdemir, N. (2014). Sosyo bilimsel esaslar çerçevesinde sosyo-bilimsel konuları tartışmak tutumları nasıl etkiler? Nükleer santraller. Turkish Studies, 9(2), 1197-1214. [Google Scholar]
 27. Özdemir, N. & Çobanoğlu, O. E. (2008). Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232. [Google Scholar]
 28. Özgürbüz, İ. E. (2013). Coğrafya ders kitaplarındaki analojilerin ve metaforların analizi, Master Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 29. Palabıyık, H., Yavaş, H. & Aydın, M. (2010). Türkiye’de nükleer santral kurulabilir mi? Çatışmadan uzlaşıya: Türkiye’de nükleer enerji projelerinde sosyal kabul sorunu ve halkın reddetme sendromunun araştırılması. Girişimcilik ve Kalkınma, 5(2), 175-201. [Google Scholar]
 30. Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Ankara: PegemA. [Google Scholar]
 31. Peyton, B., Campa, H., Peyton, M.D. & Peyton, J.V. (1995). Biological diversity for secondary education. UNESCO - UNEP –IEEP: Environmental Education Module [Google Scholar]
 32. Sadler, T. D. (2003). Informal reasoning regarding SSI: The influence of morality and content knowledge. Doctoral Dissertation, ProQuest Dissertations And Theses; Doctoral Thesis, University of South Florida. [Google Scholar]
 33. Sağlam, H. İ. (2016). Öğretmen adaylarının nükleer enerji kullanımına yönelik informal muhakemeleri üzerine karma yöntem araştırması. Master Thesis, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Aksaray. [Google Scholar]
 34. Sönmez, V. & Alacapınar, G. F. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 35. Sürmeli, H., Duru, N. & Duru, R. (2017). Nükleer enerji ve nükleer santraller konusuna yönelik öğretmen tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 293-319. [Google Scholar]
 36. Şenyuva, E. & Bodur, G. (2016). Üniversite öğrencilerinin nükleer santrallere ilişkin görüşleri ile çevre okuryazarlık düzeyleri ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 19-37. [Google Scholar]
 37. TEİAŞ (2011). Nükleer enerji nedir. Ankara: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. [Google Scholar]
 38. Temurçin, K. & Aliağaoğlu, A. (2003). Nükleer enerji ve tartışmalar ışığında Türkiye’de nükleer enerji gerçeği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(2), 25-39. [Google Scholar]
 39. Topçu, M. S. (2010). Development of attitudes towards socioscientific issues scale for undergraduate students. Evaluation ve Research in Education, 23 (1), 51-67. [Google Scholar]
 40. Turan, İ. (2017). Sınıf öğretmeni adayların nükleer santralle ilgili metaforları. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(4), 569-579. [Google Scholar]
 41. Tüzün, Y. Ö. (2013). Fen derslerinde sosyobilimsel konuların işlenişine yönelik kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 22, 9-20. [Google Scholar]
 42. Udum, Ş. (2010). Turkey's nuclear comeback. The Nonproliferation Review, 17(2), 365-377. [Google Scholar]
 43. Ünal, S. & Dımışkı, E. (1999). Unesco-unep himayesinde çevre eğitiminin gelişimi ve türkiye’de ortaöğretim çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 142-154. [Google Scholar]
 44. Yapıcı, G. (2015). Nükleer enerji ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali “Akkuyu”. Toplum ve Hekim, 30(1), 42-55. [Google Scholar]
 45. Yazar, T., Özekinci, B. & Lala, Ö. (2017). Öğretmen ve okul yöneticilerinin değerler eğitimi kavramına ilişkin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 245-269. [Google Scholar]
 46. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 47. Yıldızlı, H., Erdol, T. A., Baştuğ, M. & Bayram, K. (2018). Türkiye’de öğretmen kavramı üzerine yapılan metafor araştırmalarına yönelik bir meta-sentez çalışması. Eğitim ve Bilim, 43(193), 1-43. [Google Scholar]
 48. Yılmaz, V. & Bilge, Y. (2018). Üniversite öğrencilerinin nükleer santraller hakkındaki tutumları: bir yapısal eşitlik model önerisi. The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 6(1), 133-149. [Google Scholar]