International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(1) 76-87

High School Teachers' Perception of Institutional Trust

Mustafa Erdem & Tufan Aytaç

pp. 76 - 87   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.184.5   |  Manu. Number: MANU-1901-02-0002

Published online: February 06, 2019  |   Number of Views: 282  |  Number of Download: 935


Abstract

The current study aims to determine the teachers’ views on trust in high schools. The study group of the research consisted of 138 teachers who served general, Anatolian, and vocational high schools within the borders of city of Van. The researcher developed a semi-structured interview form as a data collection tool. Nine sub-titles were included in relation to the reasons for trust and distrust. Teachers’ responses in the interview form were computerized and their percentages and frequencies were calculated. Each response was numbered and coded and put on the statistics software. Through the statistics software, percentages and frequencies of teacher views in relation to high school type, gender, and seniority were obtained. Teachers stated 604 views in total. 314 of these views were of trust and 290 were of distrust. In relation to trust, teachers mostly stated reasons stemming from administrators and teachers; they mostly stated the reasons stemming from students and parents, in relation to distrust. General and vocational high school teachers stated that they felt reassured when students were respectful and polite whereas Anatolian high school teachers said that they felt reassured when students were admitted through an exam. Both general and Anatolian high school teachers stated that they felt unsafe due to inefficient administrators whereas vocational high school teachers stated that they felt unsafe due to favoritism by administrators.

Keywords: Trust perception, Teacher, High school, Secondary education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Erdem, M. & Aytac, T. (2019). High School Teachers' Perception of Institutional Trust . International Journal of Progressive Education, 15(1), 76-87. doi: 10.29329/ijpe.2019.184.5

Harvard
Erdem, M. and Aytac, T. (2019). High School Teachers' Perception of Institutional Trust . International Journal of Progressive Education, 15(1), pp. 76-87.

Chicago 16th edition
Erdem, Mustafa and Tufan Aytac (2019). "High School Teachers' Perception of Institutional Trust ". International Journal of Progressive Education 15 (1):76-87. doi:10.29329/ijpe.2019.184.5.

References
 1. Başaran, İ. E. (1998). Eğitim yönetimi. Ankara: Başaran Yayınları. [Google Scholar]
 2. Brownell, E. O. (2000). How to create organizational trust. Manage, ABI/INFORM Global, Nov/Dec, 52(2), 10-12. [Google Scholar]
 3. Çokluk-Bökeoğlu, Ö. & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14 (54), 211–233. [Google Scholar]
 4. Dönmez, B., & Güven, M. (2002). Ortaöğretimde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin okul güvenliğine ilişkin algı ve beklentileri. Yasadıkça Eğitim Dergisi, 74-75. [Google Scholar]
 5. Dönmez, B., & Güven, M. (2003). Genel liselerdeki yönetici ve öğretmenlerin okul güvenliğine ilişkin algıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, Aralık, sayı. 304, s. 18. [Google Scholar]
 6. Erdem, M. (2008). Öğretmenlere göre kamu ve özel liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Erden, A. (2008). Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilköğretim okullarında örgütsel güven düzeyi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 8. Geyin, Ç. (2007). Genel liselerde okul güvenliği algılarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Gilbert, J. A., & Tang, T. L. P. (1998). An Examination of organizational trust antecedents. Public Personnel Management, 27(3), 321. [Google Scholar]
 10. Halis, M.; Gökgöz, G. S., & Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 17, 187-204. [Google Scholar]
 11. Karataş Baran, G. (2008). Öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak okullarda şiddet ve okul güvenliğinin incelenmesi (Keçiören örneği). Yüksek lisans tezi,  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 12. Kepenekçi, Y., & Çınkır, S. (2006). Bullying among Turkish high school students. Child Abuse &Neglect. 30(2): 193-204 [Google Scholar]
 13. Kochanek, J. R. (2005). Building trust for better schools. California: Corwin pres a Sage publications company. [Google Scholar]
 14. Lahno, B. (2001). On The Emotional character of trust. Ethical Theory And Moral Practice, Vol. 4, 171-189. [Google Scholar]
 15. Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2009). İlköğretim okullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen algıları. (bildiri) 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 21-23 Mayıs. [Google Scholar]
 16. Öğülmüş, S. (1995) Okullarda (Liselerde) şiddet ve saldırganlık. Araştırma Raporu. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi. [Google Scholar]
 17. Öğülmüş, S. (2006). Okullarda şiddet ve alınabilecek önlemler. Eğitime Bakış, Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, Ekim- Kasım- Aralık , 2(7), 16-43. [Google Scholar]
 18. Özbek, M. F. (2006). Çalışma ilişkilerinde güven: yönetim politikaları, güven ve bağlılık ilişkisi konusunda bir Türkiye ve Kırgızistan uygulaması. Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. [Google Scholar]
 19. Özer, N., Demirtaş, H., Üstüner, M., & Cömert, M., (2006). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 103-124. [Google Scholar]
 20. Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet Algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel Vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 21. Sarpkaya P. (2005). Resmi liselerde disiplin sorunları ve ilgili grupların (öğretmen, öğrenci, yönetici, veli) yaklaşımları: Aydın Merkez İlçe Örneği. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 22. Sonmezer, M. G. & Eryaman, M. Y. (2008). A comparative analysis of job satisfaction levels of public and private school teachers. Journal of Theory and Practice in Education, 4(2), 20-33. [Google Scholar]
 23. Yılmaz, E. (2005). Örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 567–580. [Google Scholar]