International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(2) 118-139

The Impact of Biography-based Values Education on 4th Grade Elementary School Students' Attitudes towards Tolerance Value

Halil Taş & Muhammet Baki Minaz

pp. 118 - 139   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.189.9   |  Manu. Number: MANU-1812-19-0003

Published online: April 06, 2019  |   Number of Views: 317  |  Number of Download: 897


Abstract

This study seeks to determine the impact of biography-based values education on 4th grade elementary school students’ attitudes towards tolerance value. Within the study, an experimental method with pre-test and post-test control group was used to find out the difference between attitudes towards tolerance value adopted by the students of the experimental group in which biography-based values education was practised and by the students of the control group in which it was not practised.In addition, in this study, which includes both quantitative and qualitative techniques, quantitative data were collected through tolerance attitude scale while qualitative data were collected through interview forms. All data collection tools were developed by researchers of the study. In this study, quantitative data were analysed through arithmetic average, frequency, independent samples t-test, Kruskal-Wallis H test and Mann-Whitney U test, while descriptive analysis approach was given preference in the analysis of qualitative data. In this study, researchers drew upon biographies of Prophet Muhammad, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Bektaş Veli, Mevlâna and Yunus Emre. These biographies were presented with the tolerance value and in a manner and a format close to biographical fiction that brings in sub dimensions of the tolerance value including respect, toleration, harmony, flexibility, peace, equality, forgiveness, prejudice, modesty and understanding. In this study, it was determined that after the biography-based values education practice while there was a significant difference in favour of the experimental group between attitude points towards students’ tolerance value, there was no significant difference between attitude points of students depending on variables of gender, education and income level of parents. It was concluded from interviews made with teachers, parents and students that the biography-based values education turned out to be a successful practice that concretized the teaching process, catalysed the learning of values, made the teaching environment enjoyable and positively affected students’ attitudes towards tolerance values.

Keywords: Biography, Value, Values Education, Attitude, Tolerance


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tas, H. & Minaz, M.B. (2019). The Impact of Biography-based Values Education on 4th Grade Elementary School Students' Attitudes towards Tolerance Value . International Journal of Progressive Education, 15(2), 118-139. doi: 10.29329/ijpe.2019.189.9

Harvard
Tas, H. and Minaz, M. (2019). The Impact of Biography-based Values Education on 4th Grade Elementary School Students' Attitudes towards Tolerance Value . International Journal of Progressive Education, 15(2), pp. 118-139.

Chicago 16th edition
Tas, Halil and Muhammet Baki Minaz (2019). "The Impact of Biography-based Values Education on 4th Grade Elementary School Students' Attitudes towards Tolerance Value ". International Journal of Progressive Education 15 (2):118-139. doi:10.29329/ijpe.2019.189.9.

References
 1. Ağca, H. (1999). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Akarsu, B. (2010). Felsefe Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.  [Google Scholar]
 3. Akkuş, Z. (2007). Tarih öğretiminde edebi ürünlerin kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 4. Aktepe, H., & Oğuzkan, F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayınları. [Google Scholar]
 5. Aktepe, V., & Yel, S. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin değer yargılarının betimlenmesi: Kırşehir ili örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 607-622. [Google Scholar]
 6. Akyol, C., & Dikici, A. (2007). Şiirle öğretim tekniğinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 8(1), 48-56 [Google Scholar]
 7. Aladağ, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini kazanma düzeyine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara [Google Scholar]
 8. Baydar, P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler programında belirlenen değerlerin kazanım düzeyleri ve bu süreçte yaşanılan soruların değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana [Google Scholar]
 9. Baysal, A. C. (1981). Sosyal ve Örgütsel Psikolojide Tutumlar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş. (2016). Deneysel Desenler. Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Çakmak, E. K. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık [Google Scholar]
 12. Cresswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousands Oaks, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 13. Çalışkan, H., & Öntaş, T. (2018). Değerlerimizle Değerliyiz Etkinlik Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık [Google Scholar]
 14. Çencen, N. (2010). 11. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarih öğretmenlerinin “edebi ürün” kullanımına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 15. Çengelci, T. (2011). Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitimi. A. Arıkan (Ed.). Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitimi içinde (s. 51-80). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 16. Çetin, N. (2010). Türk Edebiyatında Düz Yazı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,  [Google Scholar]
 17. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 19. Doğanay, A. (2012). Değerler Eğitimi. C. Öztürk (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s. 225-256), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.  [Google Scholar]
 20. Er, H. (2005). Sosyal bilgiler dersinde biyografi öğretimi: “Atatürk’ün hayatı” metninin analizi ve yeni bir tasarım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 21. Er, H. (2009). Sosyal bilgiler eğitiminde biyografi öğretimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (5), 1546-1557 [Google Scholar]
 22. Er, H. (2010). Sosyal bilgiler eğitimi kapsamında ilköğretim öğrencilerinin “biyografi” kullanımına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 23. Er, H. (2015). Sosyal bilgilerde biyografi kullanımı. M. Safran (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (414-428), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 24. Er, H., & Şahin, M. (2012). Sosyal bilgiler dersinde biyografi kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (1), 75-96  [Google Scholar]
 25. Erdem, R. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde biyografi kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde. [Google Scholar]
 26. Genc, S. Z., & Eryaman, M. Y. (2008). Changing values and new education paradigm. Journal of Social Sciences of the Afyon Kocatepe University, 9(1), 89-102. [Google Scholar]
 27. Gençtürk, M. (2005). Tarih Öğretiminde Biyografi Kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara [Google Scholar]
 28. Gibson, E. P., & Schwartz S. H. (1998). Values priorities and gender. Social Psychology Quarterly, 61(1), 49-67. [Google Scholar]
 29. Gültekin, F. (2007). Tarih I dersinde işe koşulabilecek değer öğretiminin yeni yaklaşımlarının öğrencilerin hoşgörü değeri anlayışlarının gelişimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.   [Google Scholar]
 30. Güneş, H. (2015). Eğitim Bilimleri Terimleri Sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayınevi. [Google Scholar]
 31. Harris, E. L. (1991). Identifying integrated values education approaches in secondary schools. Unpublished doctorate dissertation, Texas A&M University, Texas.  [Google Scholar]
 32. İşcan, C. D., & Senemoğlu, N. (2009). İlköğretim 4. sınıf düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Eğitim ve Bilim, 34(153), 1-14 [Google Scholar]
 33. Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 34. Karma, H., & Kahil, R. H (2005). The effect of living values: an educational program on behaviors and attitudes of elementary students in a private school in Lebanon. Early Childhood Education Journal, 33(2), 81-90. [Google Scholar]
 35. Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve Eğitim, Ankara: Engin Yayınevi. [Google Scholar]
 36. Kaya, A. (2011). Biyografik eserlerin tarih öğretimine katkısı ve ikinci meşrutiyet’ten cumhuriyet’e uzanan sürecin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 37. Kaymakcı, S., & Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 198-224  [Google Scholar]
 38. Kaymakcı, S., & Er, H. (2015). Sosyal bilgilerde biyografi kullanımı. M. Safran (Ed.). Sosyal Bilgiler Eğitimi içinde (s. 414-428), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 39. Keleş, B. (1995). Türk kültüründe hoşgörü. Uluslararası Hoşgörü Kongresi Bildirileri. Antalya: Kültür Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 40. Keskin, S. (2008). Romanlarla tarih ve eğitim öğretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 41. Keskinoğlu, M. Ş. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerine uygulanan Mesnevî temelli değerler eğitimi programının ahlaki olgunluğa ve saldırganlık eğilimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 42. Kıbrıs, İ. (2000). Uygulamalı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Eylül Yayınları [Google Scholar]
 43. Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaş Veli, Mevlâna ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 55, 193-208 [Google Scholar]
 44. Köklü, N. (1995). Tutumların ölçülmesi ve likert tipi ölçeklerde kullanılan alternatif seçenekler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 28 (2), 81-94. [Google Scholar]
 45. Kuyurtar, M. (2000). Ortaçağ İslam düşüncesinde hoşgörü. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 46. Lickona, T. (1996). Eleven principle of effective character education. Journal of Moral Education, 25, 93-100. [Google Scholar]
 47. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 48. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousands Oaks, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 49. Moore, A. L. (2005). A case study of how an elementary school aged student perceives and responds to character education. Unpublished doctorate dissertation, The University of Wyoming.  [Google Scholar]
 50. Morgan, C. T. (2015). Psikolojiye Giriş. S. Karakaş, R. Eski (Ed.). Ankara: Eğitim Kitabevi Yayınları  [Google Scholar]
 51. Mutluay, R. (1977). 100 Soruda Edebiyat Bilgileri. İstanbul: Gerçek Yayınevi [Google Scholar]
 52. Naylor, D. T., & Diem, R. A. (1987). Elemantry and Middle School Social Studies. New York: Random Hause Press. [Google Scholar]
 53. Oğuzkan, F. (2001). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 54. Oruç, Ş., & Erdem, R. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde biyografi kullanımının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 215-229. [Google Scholar]
 55. Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: MEB Yayınevi. [Google Scholar]
 56. Öner, N. (1999). Felsefe Yolunda Düşünceler. Ankara: Akçağ Yayınları [Google Scholar]
 57. Özensel, E. (2007). Liseli kız ve erkek öğrencilerin değer yargıları ve Türk toplumunun temel toplumsal kurumlarına bakış açıları. R. Kaymakcan (Ed.). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu içinde (s. 742-769).  İstanbul: DEM Yayınları, 742-769). [Google Scholar]
 58. Öztürk, A. (2002). Tarih öğretiminde tarihi romanların kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 59. Öztürk, C., & Otluoğlu, R. (2002). İlköğretim okulu 5. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerinin ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 15, 173-182 [Google Scholar]
 60. Öztürk, C., Sevgi, C. K., & Otluoğlu, R. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller. Ankara: Pegem A Yayıncılık.  [Google Scholar]
 61. Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (M. Bütün, S. B. Demir, çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık [Google Scholar]
 62. Pekkaya, M. H. (2007). Öğrenci merkezli Türkçe öğretiminde çocuk şiirleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 63. Perry, A. D., & Wilkenfeld, B. (2006). Using an agenda setting model to help students develop & exercise participatory skills and values. Journal of Political Science Education, 2(3), 303-312 [Google Scholar]
 64. Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Models: Tests of significance and descriptive. Psychological Research Online, 8(2). 23-74 [Google Scholar]
 65. Sucu, A. Ö. (2012). Mesnevîlerin edebiyat eğitiminde değer aktarım aracı olarak kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 66. Sümbüloğlu K., & Akdağ B. (2009). İleri Biyoistatistiksel Yöntemler. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi [Google Scholar]
 67. Sümbüloğlu, K., & Sümbüloğlu, V. (2016). Biyoistatistik. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayım. [Google Scholar]
 68. Şahin, Ç. (2011). Perceptions of prospective teachers about tolerance education. Educational Research and Reviews, 6 (1), 77-86. [Google Scholar]
 69. Şimşek, A. (2009). Sosyal bilgiler derslerinde bir öğretim materyali olarak edebi ürünler. M. Safran (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s. 389-412). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 70. Taş, H. (2016). Mesnevî destekli değerler eğitiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin tutumların etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. [Google Scholar]
 71. Taş, H. (2018). Hoşgörü tutum ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 13 (4), 1169-1192 [Google Scholar]
 72. Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 73. Taylor, M. J. (1996). Voicing their values: Pupils mora and cultural experience. J. M. Halstead ve M. J. Taylor (Eds.). Valuesi in Education and Education in Values, London: Falmer Press. [Google Scholar]
 74. Tekgöz, M. (2005). 7. sınıf sosyal bilgiler derslerinde edebiyat temelli öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 75. Tezbaşaran, A. (2008). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını. [Google Scholar]
 76. Thompson, W. G. (2002). The effects of character education on student behaviour. Unpublished doctorate dissertation, East Tennessee State University, Tennessee. [Google Scholar]
 77. Top, M. (2009). İlköğretim 8. sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde edebî ürünlerin kullanımının öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 78. Tozlu, N., & Topsakal, C. (2007). Avrupa birliğine uyum çerçevesinde değerler eğitimi. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul. [Google Scholar]
 79. Türk Dil Kurumu Sözlüğü [TDK]. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 80. Uzunkol, E. (2014). Hayat bilgisi öğretiminde uygulanan değerler eğitimi programının öğrencilerin özsaygı düzeyleri, sosyal problem çözme becerileri ve empati düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 81. Yalar, T. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme. Yayınlanmamış doktora tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin. [Google Scholar]
 82. Yel, S., & Aladağ, S. (2015). Sosyal bilgilerde değerlerin öğretimi. M. Safran (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s. 117-148). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık [Google Scholar]
 83. Yeşil, R., & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 65-84.   [Google Scholar]
 84. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 85. Yiğittir, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4. ve 5. sınıf değerlerinin kazanılma düzeyi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 86. Yüksel, S. İ. (2006). İlköğretim vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde öyküleri kullanmanın duyuşsal özelliklerin kazandırılmasına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]