International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(3) 91-107

Role of Temperament Traits and Empathy Skills of Preschool Children in Predicting Emotional Adjustment

Burcu Özdemir Beceren & Atiye Adak Özdemir

pp. 91 - 107   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.193.7   |  Manu. Number: MANU-1812-31-0003.R1

Published online: June 03, 2019  |   Number of Views: 298  |  Number of Download: 791


Abstract

This research aimed to investigate the role of temperament traits and empathy skills of preschool children in predicting social emotional adjustment. Designed in accordance with the relational screening method, the study was completed with 284 children attending preschool educational institutions in Çanakkale provincial center in the 2017-2018 educational year, their teachers, and parents. Research data were collected using the Short Temperament Scale (Yağmurlu & Sanson, 2009), Preschool Behavioral and Emotional Rating Scale (Balat Uyanık & Özdemir Beceren, 2014) and Empathy Questionnaire (Adak Özdemir & Uysal, 2017). The research results show that there are significant correlations between temperament traits, empathy skills and social emotional adjustment of children. The subdimensions of temperament and empathy significantly predicted the social emotional adjustment subdimensions of family involvement, social confidence, readiness for school and emotional adjustment.

Keywords: empathy, temperament, social emotional adjustment, preschool, children


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Beceren, B.O. & Ozdemir, A.A. (2019). Role of Temperament Traits and Empathy Skills of Preschool Children in Predicting Emotional Adjustment . International Journal of Progressive Education, 15(3), 91-107. doi: 10.29329/ijpe.2019.193.7

Harvard
Beceren, B. and Ozdemir, A. (2019). Role of Temperament Traits and Empathy Skills of Preschool Children in Predicting Emotional Adjustment . International Journal of Progressive Education, 15(3), pp. 91-107.

Chicago 16th edition
Beceren, Burcu Ozdemir and Atiye Adak Ozdemir (2019). "Role of Temperament Traits and Empathy Skills of Preschool Children in Predicting Emotional Adjustment ". International Journal of Progressive Education 15 (3):91-107. doi:10.29329/ijpe.2019.193.7.

References
 1. Acar, İ. H. (2013). Predictors of preschool children's peer interactions: temperament and prosocial behavior(Unpublished Master Thesis). University of Nebraska, United States. [Google Scholar]
 2. Acar, İ. H. & Rudasill, K. M. (2015). Temperament and preschool children’s peer interactions. Early Education and Development, 26(4) 479–495. [Google Scholar]
 3. Acar, İ. H., Torquati, J. C., Encinger, A. & Colgrove, A. (2018). The role of child temperament on low-income preschool children’s relationship with their parents and teachers. Infant and Child Development, 27, 1-17. DOI: 10.1002/icd.2045. [Google Scholar]
 4. Akaydın, D.& Gültekin, G.G. (2016). 6 Yaş grubu çocukların duygusal zeka düzeyleri ile empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1353-1360. [Google Scholar]
 5. Altun Nalbant, A. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 yaş çocuklarının mizaç, sosyal yetkinlik özellikleri ile çaba sarf ederek kendini denetleme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished Master Thesis). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 6. Akbaş, B. (2016). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60 ay ve üzeri çocukların sosyal uyum becerileri ile mizaç özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished Master Thesis). Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.  [Google Scholar]
 7. Arı, M. &Yaban, H. (2016). Social behavior in preschool children: The role of temperament and emotion regulation. Hacettepe University Journal of Education, 31(1), 125-141. [Google Scholar]
 8. Aytar, A. G., Aksoy, A. B. & Kaytez, N. (2014). Anne kişiliği ve çocuğun mizaç özelliği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 237-251  [Google Scholar]
 9. Bárrig, P. & Alarcón, D. (2017). Temperament and social competence in preschool children from San Juan de Lurigancho: a preliminary study. Liberabit, 23(1), 75-88. [Google Scholar]
 10. Bee, H. (1995). The developing child. New York: Harper Collins Collage Publishers. [Google Scholar]
 11. Blair K. A., Denham S.A., Kochanoff A.& Whipple B. (2004). Playing it cool: Temperament, emotion regulation, and social behavior in preschoolers. Journal of School Psychology, 42(6), 419–443. [Google Scholar]
 12. Burger, J.M. (2006). Kişilik. (İ. D. E. Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.  [Google Scholar]
 13. Buss, A.H.& Plomin, R. (1984). Temperament: Early developing personality traits. Hillsdale, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 14. Chess, S.& Thomas, A. (1991). Temperament and the concept of goodness of fit. In J. Strelau& Angleitner ( Eds.). Explorations in temperament (15-28). London: Plenum. [Google Scholar]
 15. Chess, S.& Thomas, A. (1996). Temperament: Theory and practice. New York: Brunner/Mazel.  [Google Scholar]
 16.  Coplan, R. J., Wichmann, J. & Lagacé-Séguin, D. G. (2001) Solitary-active play behavior: a marker variable for maladjustment in the preschool? Journal of Research in Childhood Education, 15 (2), 164-172, DOI: 10.1080/02568540109594957. [Google Scholar]
 17. Cloninger, C.R., Svrakic, D.M. & Przybeck, T.R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50(12), 975-990. [Google Scholar]
 18. Dereli, E. & Aypay, A. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve işbirliği yapma karakterlerinin insani değerlerini yordaması ve bu özelliklerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi (KUYEB), Değerler Eğitimi Sempozyumu Ek Özel Sayısı, 12 (2), 1249-1270 [Google Scholar]
 19. Derryberry, D. &Rothbart M.K. (1997). Reactive and effortful processes in the organization of temperament. Development and psychopathology, 9(4), 633-652. [Google Scholar]
 20. Dinç, M. (2017). Lise öğrencilerinde özgül internet bağımlılığının bağlanma stilleri ve mizaç özellikleri açısından incelenmesi (Unpublished Dissertation). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 21. Duru, E. (2002). Öğretmen adaylarında kişi-durum yaklaşımı bağlamında yardım etme davranışı eğilimi, empati ve düşünme stilleri ilişkisi ve bu değişkenlerin bazı psikososyal değişkenler açısından incelenmesi (Unpublished Dissertation). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 22. Eisenberg, N., Fabes, R. A. & Spinrad, T. L. (2006). Prosocial Development. In N. Eisenberg, W. Damon, & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development (pp. 646-718). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc. [Google Scholar]
 23. Erşahin-Şafak, N., (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların mizaç özellikleri, alıcı dil ve dikkat becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished Dissertation). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 24. Eryaman, M.Y. (2008). Teaching as practical philosophy. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr. Müller. [Google Scholar]
 25. Gleason, T.R., Gower, A.L., Gleason, T.C. & Hohmann, L.M. (2005). Temperament and friendship in preschool- aged children. International Journal of Behavioral Development, 29(4), 336-344. [Google Scholar]
 26. Goldsmith, H. H., Buss, A. H., Plomin, R., Rothbart, M.K., Thomas, A., Chess, S., Hinde, R.A. & McCall, R.B. (1987). Roundtable: What is temperament? four approaches. Child Development, 58, 505-529. [Google Scholar]
 27. Griggs, M. S., Gagnon, S. G., Huelsman, T. J., Kidder-Ashley, P. & Ballard, M. (2009). Student-teacher relationships matter: moderating influences between temperament and preschool social competence. Psychology in the Schools, 46(6), 553-567. [Google Scholar]
 28. Kagan, J. & Snidman, N.C. (2004). The long shadow of temperament. Cambridge Mass: Harvard University Press. [Google Scholar]
 29. Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım [Google Scholar]
 30. Kaya, Ö. S. & Akgün, E. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların okula uyum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1311-1324. [Google Scholar]
 31. Kaya, A. & Siyez, D. (2010). KA-Sİ Çocuk ve ergenler için empatik eğilim ölçeği: Geliştirilmesi geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 110-125. [Google Scholar]
 32. Kaytez, N. & Durualp, E. (2016). Annelerin kabul-red düzeylerinin çocuğun mizacı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi(58), 418-431. [Google Scholar]
 33. Koçak, C. & Önen, A.S. (2013). Öğretmen adayları için empatik yönelimler ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri- Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 947-964. [Google Scholar]
 34. Kılıç, K. M. & Güngör Aytar, F. A. (2017). Erken çocuklukta sosyal becerilere sosyal beceri eğitiminin etkisi, sosyal becerilerle mizaç arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(192), 185-204.   [Google Scholar]
 35. Köknel, Ö. (1999). Kaygıdan mutluluğa kişilik (15. Basım). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. [Google Scholar]
 36. Liew, J. Eisenberg, N. & Reiser, M. (2004). Preschoolers' effortful control and negative emotionality, immediate reactions to disappointment, and quality of social functioning. Journal of Experimental Child Psychology, 89(4),298-319. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2004.06.004. [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Mathieson, K. H. (2011). Early peer play: the roles of temperament and socio-emotional understanding in young children’s social competence (Unpublished Dissertation). University of Sussex, School of Psychology, UK. [Google Scholar]
 38. Metin-Aslan, Ö. (2014). Çocukları oyunları sırasında gözlemlemek. In A. K. Akyol, & A. B. Aksoy (Eds.), Her yönüyle okul öncesi eğitim içinde, (s. 309-332), Ankara: Hedef Yayıncılık.  [Google Scholar]
 39. McDonald, N.  & Messinger, D. S. (January, 2011). The development of empathy: How, when, and why.  Retrieved from http://www.cybermanual.com/the-development-of-empathy-how-when-and-why.html.  [Google Scholar]
 40. Mortari, L. (2011). Thinking silently in the woods: listening to children speaking about emotion. European Early Childhood Education Research Journal, 19(3), 345-356, DOI: 10.1080/1350293X.2011.597966. [Google Scholar]
 41. Mullineaux,P.Y; Deater-Dechard, K.B; Petrill, S.A.; Thompson,L.A. & Dethome L.S. (2009). Temperament in middle childhood: A behavioral genetic analysis of fathers’ and mothers’ reports. J Res Pers, 43(5): 737–746. [Google Scholar]
 42. Oren, M. (2009). The relationships between child temperament, teacher-child relationships and teacher-child interactions. International Education Studies, 2(4), 122-133. [Google Scholar]
 43. Önder, A., Balaban-Dağal, A. & Bayındır, D. (2018). Okul öncesi dönem çocukların mizaç özellikleri ve annelerinin ebeveynlik stillerinin çocukların ego sağlamlık düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisi. Eğitim ve Bilim, 43(193), 79-90. [Google Scholar]
 44. Özdemir, L. K. &Acarkan, İ. (2010). Çocuklarda mizaç farklılıkları ve kişilik gelişimi. İstanbul: Lika Yayınları. [Google Scholar]
 45. Parker, A. E., Mathis, E.T. & Kupersmidt, J. B. (2013). How is this child feeling? Preschool-aged children's ability to recognize emotion in faces and body poses. Early Education and Development, 24(2), 188-211, DOI: 10.1080/10409289.2012.657536 [Google Scholar]
 46. Pekdoğan, S. & Kanak, M. (2016). A study on social competence and temperament of pre-school children. Journal of Education and Learning, 5(4), 134-140.   [Google Scholar]
 47. Rieffe,C., Ketelaar, L. & Wiefferink, C.H (2010). Assessing empathy in young children: construction and validation of an empathy questionnaire (EMQUE). Personality and Individual Differences, 49, 362-367 [Google Scholar]
 48. Rothbart, M. K., Ahadi, S. A. & Hershey, K. L. (1994). Temperament and social behavior in childhood. Merrill-Palmer Quarterly, 40(1), 21-39. [Google Scholar]
 49. Rothbart, M.K., Ahadi, S.A. & Evans, D.E. (2000). Temperament and personality: Origins and outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 78(1), 122–135. [Google Scholar]
 50. Rothbart M.,K. & Bates J. (1998). Temperament. In W. Damon (Series Ed.) & N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology; Social, emotional and personality development. (105-179). New York: Wiley.   [Google Scholar]
 51.  Rothbart MK. &Bates JE. (2006) Temperament. In: Damon W, Eisenberg N, (Ed). Social, emotional, and personality development. (99-166). New York, NY: John Wiley & Sons.  [Google Scholar]
 52. Rothbart MK (2011). Becoming who we are: Temperament and personality in development. New York: NY: Guilford Press. [Google Scholar]
 53. Rudasill, K. M. ve Konold, T. R. (2008). Contributions of children’s temperament to teachers’ judgments of social competence from kindergarten through second grade. Early Education and Development, 19, 643-666.  [Google Scholar]
 54. Rudasill, K. M., Rimm-Kaufman, S. E. (2009). Teacher-child relationship quality: The roles of child temperament and teacher- child interactions. Early Childhood Research Quarterly, 24, 107–120. [Google Scholar]
 55. Rudasill, K. M., Hawley, L. Molfese, V. J., Tu, X., Prokasky, A. &Sirota, K. (2016). Temperament and teacher–child conflict in preschool: the moderating roles of classroom instructional and emotional support. Early Education and Development, 27(7), 859-874.  [Google Scholar]
 56. Santi, E. A. (2014). The development of empathy in pre-schooler. Romanian Journal of School Psychology, 7(14), 32-38. [Google Scholar]
 57. Sanson, A., Kennedy, G., Matjacic, E., Reid, K.& Smart, D. (1994). Children’s peer relationships: Associations between peer status, friendship, behavioral adjustment and conflict resolution styles. In K. Oxenberry, K. Rigby,  & P. Slee (Eds.), Children’s peer relations: Cooperation and conflict (352–367). Adelaide: Institute of Social Research, University of South Australia., [Google Scholar]
 58. Shiner, R. L., Buss, K. A., McClowry, S. G., Putnam, S. P., Saudino, K. J. & Zentner, M. (2012). What is temperament now? Assessing progress in temperament research on the twenty-fifth anniversary of Goldsmith et al. Child Development Perspectives. 6(4), 436-444. [Google Scholar]
 59. Sterry, T. W., Reiter-Purtill, J., Gartstein, M. A., Gerhardt, C. A., Vannatta, K. & Noll, R. B. (2010). Temperament and peer acceptance: The mediating role of social behavior. Merrill-Palmer Quarterly, 56, 189–219. [Google Scholar]
 60. Stoeckli, G. (2010). The role of individual and social factors in classroom loneliness. The Journal of Educational Research, 103(1), 28-39.  [Google Scholar]
 61. Stocker,C; Dunn,J & Plomin,R. (1989) Sibling relationships: Links with child temperament, maternal behavior, and family structure. Child Development, 60 (3) 715-727. [Google Scholar]
 62. Şen, B. &Özbey, S. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının duygusal zekâ düzeyleri ile akran ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Education Sciences (NWSAES), 12(1), 40-57, DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.1.1C0668. [Google Scholar]
 63. Taner Derman, M. (2013). Determining the empathic skill levels of children by their domestic factors. International Journal of Social Science,6 (1) 1365-1382. [Google Scholar]
 64. Tong, L., Shinohara, R., Sugisawa, Y., Tanaka, E., Yato, Y., Yamakawa, N. & Anme, T. (2012). Early development of empathy in toddlers: Effects of daily parent–child interaction and home-rearing environment.  Journal of Applied Social Psychology. 42(10), 2457–2478. [Google Scholar]
 65. Uyanık Balat, G. & Özdemir Beceren, B. (2014). The preschool behavioral and emotional rating scale for five-year-old children: the study of linguistic equivalence, validity and reliability. The Online Journal of Counseling and Education, 3(3), 14-30 [Google Scholar]
 66. Uysal, D., & Adak Özdemir, A. (2017). Empati Ölçeğinin (1-6 yaş) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.  4th International Eurasian Educational Research Congress. Pamukkale Üniversity, Denizli. [Google Scholar]
 67. Van Hecke, A. V., Mundy, P. C., Acra, C. F., Block, J. J., Delgado, E. F., Parlade, M. V., Meyer, J. A., Neal, A.  R. & Pomares, Y. B. (2007). Infant joint attention, temperament, and social competence in preschool children. Child Development, 78(1), 53-69.   [Google Scholar]
 68. Valiente, C., Lemery-Chalfant, K.S. & Swanson, J. (2010). Prediction of kindergartners’ academic achievement from their effortful control and negative emotionality: Evidence for direct and moderated relations. Journal of Educational Psychology, 102(3), 550-560.  [Google Scholar]
 69. Visu-Petra, L., Cheie, L., Câmpan, M., Scutelnicu, I. & Benga, O. (2018). Identifying early links between temperament, short-term and working memory in preschoolers. Early Chıld Development and Care, 188(1), 32–45. [Google Scholar]
 70. Walker, S., (2009). Sociometric stability and the behavioral correlates of peer acceptance in early childhood. Peer Acceptance in Early Childhood, 170(4):339-358.  [Google Scholar]
 71. Yağmurlu B. & Kodalak A.,C. (2010). Bağlanma: Çocuk, Ebeveyn ve Etkileşimleri. https://ais.ku.edu.tr/AR/BSELCUK200933__BaglanmaCocukEbeveyn.pdf  [Google Scholar]
 72. Yağmurlu, B. Sanson, A. & Köymen, S.B. (2005). Ebeveynlerin ve çocuk mizacının olumlu sosyal davranış gelişimine etkileri: zihin kuramının belirleyici rolü. Türk Psikoloji Dergisi. 20(55), 1-20. [Google Scholar]
 73. Yağmurlu, B. & Sanson, A. (2009). Parenting and temperament as predictors of prosocial behavior in Australian and Turkish Australian children. Australian Journal of Psychology, 61(2), 77-88.  [Google Scholar]
 74. Yoleri, S. & Küçükyeşil, G. (2014). Okul öncesi dönem çocuklarının mizaç özellikleri ile  dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 20-38. [Google Scholar]
 75. Yoleri, S.  (2014). The effects of age, gender, and temperament traits on school adjustment for preschool children. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 54-66. [Google Scholar]
 76. Zembat, R., Koçyiğit, S., Akşin-Yavuz, E. & Tunçeli, H. İ. (2018). Çocukların benlik algısı, mizaç ve sosyal becerileri arasındaki ilişkiler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(1), 548-567. [Google Scholar]
 77. Zembat, R., Yılmaz, H. & İlçi Küsmez, G. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının mizaç özellikleri ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. In S. Dinçer (Ed.), Değişen Dünyada Eğitim (44-56). Pegem-A Akademi. DOI: 10.14527/9786052412480.03, 44-56. [Google Scholar]
 78. Zentner, M.  & Bates, J. E. (2008). Child temperament: An integrative review of concepts, research programs, and measures. European Journal of Developmental Science, 2, 7-37. [Google Scholar]