International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(4) 259-279

Turkish Elementary Teachers' Value Perceptions: A Sample of Rize

Nermin Karabacak, Arzu Küçük & Mehmet Küçük

pp. 259 - 279   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.203.19   |  Manu. Number: MANU-1903-24-0001

Published online: August 02, 2019  |   Number of Views: 200  |  Number of Download: 672


Abstract

The purpose of this study is to investigate the values of elementary teachers in terms of gender, marital status, seniority and level of education variables. The study was conducted in accordance with the relational screening model. The sample of the study consists of 400 elementary teachers, 182 male and 218 female teachers working in public schools in Rize City, located in the north-east part of Turkey. The data were collected between March-May 2015. The "Schwartz Values Scale" (PBL) developed by Schwartz and adapted to Turkish by Demirutku was used in the study to reveal the values of elementary teachers. The participants were asked to mark a single option from 6 options ranging from "Much Like Me" to "Never Say It to Me" about the scale information and participants' brief portrayal of how similar they were to themselves. SPSS package program was used for statistical analysis of the data. Independent groups t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and correlation analyzes were performed in comparison with the items made in terms of personal characteristics.

Keywords: Elementary teachers, Value perceptions, Schwartz values scale, Turkey


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karabacak, N., Kucuk, A. & Kucuk, M. (2019). Turkish Elementary Teachers' Value Perceptions: A Sample of Rize . International Journal of Progressive Education, 15(4), 259-279. doi: 10.29329/ijpe.2019.203.19

Harvard
Karabacak, N., Kucuk, A. and Kucuk, M. (2019). Turkish Elementary Teachers' Value Perceptions: A Sample of Rize . International Journal of Progressive Education, 15(4), pp. 259-279.

Chicago 16th edition
Karabacak, Nermin, Arzu Kucuk and Mehmet Kucuk (2019). "Turkish Elementary Teachers' Value Perceptions: A Sample of Rize ". International Journal of Progressive Education 15 (4):259-279. doi:10.29329/ijpe.2019.203.19.

References
 1. Aktay, A. (2008). Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 2. Aktay, A., & Ekşi, H. (2009). Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. İş Ahlakı Dergisi, 2(3), 19-65. [Google Scholar]
 3. Aktepe, V., & Yel, S. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin değer yargılarının betimlenmesi: Kırşehir ili örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(3), 607-622. [Google Scholar]
 4. Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 113-128. [Google Scholar]
 5. Altunay, E., & Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(1), 5-28. [Google Scholar]
 6. APA (Amerikan Psikoloji Derneği Psikoloji Sözlüğü). (2006). Dictionary of Psychology. [Google Scholar]
 7. Bacanlı, H. (2002). Değer tercihleri: Psikolojik kavram analizleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Bakioğlu, A., & Tokmak, N. (2009). Öğretmenlerin değer yargılarının eğitim süreçlerine etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 30, 65-83. [Google Scholar]
 9. Balcı, F. A., & Yanpar-Yelken, T. ( 2010). İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 81-90. [Google Scholar]
 10. Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2001). Values and behavior: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1207-1220. [Google Scholar]
 11. Başol, G., & Bardakçı, S. (2008). Eğitim değerlerindeki farklılaşmalar konusunda öğretmen görüşlerine yönelik bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(2), 439-480. [Google Scholar]
 12. Billington, R. (1997). Felsefeyi yaşamak, ahlak düşüncesine giriş. (A. Yıldırım, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. [Google Scholar]
 13. Brophy, H. W., & Good, T. L. (1986). Third handbook of research on teaching. Chicago: McNally. [Google Scholar]
 14. Brynildssen, S. (2002). Character education through children's literature. Bloomington In ERIC, Clearinghouse on Reading English and Communication, Family Learning Association. Retrieved from http:// www.eric.ed.gov [Google Scholar]
 15. Can, Ö. (2008). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, [Google Scholar]
 16. Çelebi, N. (2014). Examining teachers’ value perceptions according to different variables. Anthropologist, 18(3), 1005-1018. [Google Scholar]
 17. Çelenk, S. (1988). Eğitim yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 18. Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 19. Dale, N. T. (1994). Values education in American secondary school. [Online] Education Conference, Kutztown University, Kutztown. Retrieved from http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/ 80/13/d0/ 2b.pdf  [Google Scholar]
 20. Demirutku, K. (2004). Turkish adaptation of the portrait values guestionnaire. Ankara: Unpublished Manuscript, Middle East Technical University. [Google Scholar]
 21. Demirutku, K., & Sümer, N. (2010). Temel değerlerin ölçümü: Portre değerler anketinin Türkçe uyarlaması. Türk Psikoloji Yazıları, Haziran, 13(25), 17-25. [Google Scholar]
 22. Demiryürek, E. (2008). Eğitim iş kolunda faaliyet gösteren kamu sendikalarına üye öğretmenlerin eğitim sürecinde kazandırılmasını gerekli gördükleri değerlere ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 23. Devos, T., Spini, D., & Schwartz, S. H. (2002). Conflicts among human values and trust in institutions. British Journal of Social Psychology, 41, 481-494. [Google Scholar]
 24. Dickinson, D. J. (1990). The relation between ratings of teacher performance and student learning. Contemporary Educational Psychology, 15, 142-152. [Google Scholar]
 25. Dilmaç, B., Arıcak, O. T., & Cesur, S. (2014). A validity and reliability study on the development of the values scale in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5), 1661-1671. [Google Scholar]
 26. Dilmaç, B., & Ekşi, H. (2012). Öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin ve özgeci davranışlarının mesleki benlik saygı açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(23), 65-82. [Google Scholar]
 27. Doğanay, A. (2009). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi, içinde (s. 225-256). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 28. Dönmez, B., & Cömert, N. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin değer sistemleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 5(14), 29-59. [Google Scholar]
 29. Dündar, H. (2012). Öğretmenlerin sahip olduğu değerler ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 215-234. [Google Scholar]
 30. Eisenberg, N., Cialdini, R.B., McCreath, H., & Shell, R. (1987). Consistencybased compliance: When and why do children become vulnerable. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1174-1181. [Google Scholar]
 31. Ergun, D. (1991). Türk bireyi kuramına giriş. Türk kültürünün olanakları ya da Türkiye’de kamu iktisadının kültür kökenleri. İstanbul: Gerçek Yayınevi. [Google Scholar]
 32. Gözütok, D. F. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 83-99. [Google Scholar]
 33. Guttman, L. (1968). A general nonmetric technique for finding the smallest coordinate space for a configuration of points. Psychometrika, 33, 469-506. [Google Scholar]
 34. Güney-Gedik, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimlerinin ve öğrencilerine aktarmak istedikleri değerlerin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [Google Scholar]
 35. Gürkan, T. (1993). İlkokul öğretmenlerinin öğretmenlik tutumları ile benlik kavramları arasındaki ilişki. Ankara: Sevinç Matbaası. [Google Scholar]
 36. Hançerlioğlu, O. (1999). Felsefe sözlüğü (On Üçüncü Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 37. Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 38. Ilgaz, S., & Bilgili, T. (2006). Eğitim ve öğretimde etik. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 14, 199-210. [Google Scholar]
 39. Işık, N., & Yıldız, N. (2013). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin değer algıları ile kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Researcher: Social Science Studies, 2(3), 1-16. [Google Scholar]
 40. İmamoğlu, E. O., & Karakitapoğlu Aygün, Z. (1999). 1970’lerden 1990’lara değerler: Üniversite düzeyinde gözlenen zaman, kuşak ve cinsiyet farklılıkları. Türk Psikoloji Dergisi, 14(44), 1-18. [Google Scholar]
 41. Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). Family and socialization in cross-cultural perspective: A model of change. John J. Berman (Ed.), Cross-Cultural Perspectives. Nebraska Symposium on Motivation, (pp. 135-200). Lincoln. [Google Scholar]
 42. Karabacak, N., Küçük, M., & Korkmaz, İ. (2015). Primary school teachers’ professional values from the perspective of teaching expert. Turkish Journal of Teacher Education. 4, 1-20. [Google Scholar]
 43. Karabacak, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin mesleki değerleri üzerine nitel bir çalışma (Yayınlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.  [Google Scholar]
 44. Köseoğlu, K. (1994). İlköğretime öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanı yeterliklerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 45. Kuşdil, M. E., & Kağıtçıbası, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-80. [Google Scholar]
 46. Küçük, M. (2002). Hizmet-içi aksiyon araştırması kurs programının fen bilgisi öğretmenlerine uygulanması: Bir örnek olay çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 47. Mariani, L. (1999). Probing the hidden curriculum: teachers’ students’ beliefs and attitudes. British Council 18th National Conference for Teachers of English. Palermo, 18-20, March. [Google Scholar]
 48. Memiş, A., & Güney-Gedik G. E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(20), 123-145. [Google Scholar]
 49. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2010). Retreived from http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_18_sura.pdf  [Google Scholar]
 50. Obuz, P. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 51. Özbek, O. (2003). Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekî etik ilkeleri ve bu ilkelere uyma düzeyleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 52. Pelit, E., & Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 95-119. [Google Scholar]
 53. Purkey, S. C., & Smith, M.S. (1983). Effective schools: A review. Elementary School Journal, 83, 427-452. [Google Scholar]
 54. Roccas, S., Sagiv, L., Schwartz, S. H., & Knafo, A. (2002). The big five personality factors and personal values. Personal Social Psychology Bulletin, 28(6), 789-801. [Google Scholar]
 55. Rokeach, M. (1973). Nature of human values. New York: The Free Press. [Google Scholar]
 56. Ros, M., Schwartz, S.H., & Surkiss, S. (1999). Basic individual values, work values, and the meaning of work. Applied Psychology: An International Review, 48(1), 49-71. [Google Scholar]
 57. Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: düşük ve yüksek “okul yasam kalitesi”ne sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma (Yayınlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 58. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (25, pp. 1-65). New York: Academic Press. [Google Scholar]
 59. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65. [Google Scholar]
 60. Schwartz, S. H. (1994). Are the universal aspect in the structure and content of human values? Journal of Social Issues, 50(4), 19-45. [Google Scholar]
 61. Schwartz, S. H. (1996). Value priorities and behaviour. In C. Seligman, J. M. Olson and M. P. Zanna (Eds.), The Psychology of Values: The Ontorio Symposium, Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum. [Google Scholar]
 62. Schwartz, S. H. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48(1), 23-47.  [Google Scholar]
 63. Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M., & Owens, V. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 519-542. [Google Scholar]
 64. Senemoğlu, N. (2001). Sınıf öğretmeni bilgiyi aktaran kişi değil, bilgiye ulaşma yollarını öğreten kişidir. MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 7(81), 12-14. Retreived from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/yayin.html  [Google Scholar]
 65. Serin, M. K., & Buluç, B. (2014). Sınıf öğretmenlerinin değer algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 273-290. [Google Scholar]
 66. Seyyar, A. (2004). Davranış bilimleri terimleri: Ansiklopedik sözlük. İstanbul: Beta Yayınevi. [Google Scholar]
 67. Smith, P. B., Dugan, S. & Trompenaars, F. (1996). National culture and the values of organizational employees: A dimensional analysis across 43 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 27, 231-264. [Google Scholar]
 68. Smith, P. B., & Schwartz, S. H. (1997). Values. In J. W. Berry, M. H. Segall & C. Kağitçıbaşı (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology, Social behavior and applications 3, (Second ed.). (pp. 77-118). Boston: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 69. Suh, B. K. & Traiger, J. (1999). Teaching values through elementary social studies and literature curricula. Education. 119(4), 723-727. [Google Scholar]
 70. Sunar, L., Kaya, Y., Otrar, M., Nerse, S., Demiral, S., & Kalpaklıoğlu, B. (2015). Türkiye’de çalışma yaşamı ve mesleklerin itibarı. Retreived from http://turkeyses.net/meslekiitibar  [Google Scholar]
 71. Struch, N., Schwartz, S. H., & Kloot, W. A. (2002). Meanings of basic values for women and men: A cross-cultural analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(1), 16-28. [Google Scholar]
 72. Şafak, İ., & Sadık, F. (2015). Lise öğrencileri ve öğretmenlerinin evrensel değerlere yönelik tutumlarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 70-88. [Google Scholar]
 73. Şahin-Fırat, N., & Açıkgöz, K. (2012). Bazı değişkenler açısından öğretmenlerin değer sistemleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 422-435. [Google Scholar]
 74. Şentürk, C. (2009). Öğretmenlik mesleğinde etik. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 10(111), 25-31.  [Google Scholar]
 75. Tanıt, T. (2007). Eğitim yöneticilerinin değer tercihleri ile yaratıcılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 76. Temel, Z. F., & Aksoy A. B. (2001). Ergen ve gelişimi: Yetişkinliğe ilk adım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 77. Tezcan, M. (1995). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Feryal Matbaa. [Google Scholar]
 78. Toprakçı, E., Bozpolat, E., & Buldur, S. (2010). Öğretmen davranışlarının kamu meslek etiği ilkelerine uygunluğu. e-International Journal of Educational Research. 1(2), 35-50.  [Google Scholar]
 79. Turgut, N. (2010). Devlet ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin meslekî etik sorununa karşı meslek örgütlerinin yaklaşımı (nitel bir çalışma) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 80. Uslu, M. (2006). Sınıf öğretmenlerinin kariyer değerlerinin belirlenmesi (Sarıyer İlçesi örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 81. Vess, K. A., & Halbur, D. A. (2003). Character education: What counselor educators need to know. ERIC/CASS Digest. Retrieved from http://www.eric.ed.gov [Google Scholar]
 82. Veugelers, W. (2000). Different ways of teaching values. Educational Review, 52(1), 37-46. [Google Scholar]
 83. Welton, D. A., & Mallan, J. T. (1999). Children and their world. Boston: Houghton Mifflin Company. [Google Scholar]
 84. Yapıcı A., & Zengin, Z. S. (2003). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin değer tercih sıralamaları üzerine psikolojik bir araştırma: Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 173-206. [Google Scholar]
 85. Yeşilyaprak, B. (1999). Sınıf öğretmenlerinin rehberlik açısından rol ve işlevleri. Millî Eğitim Dergisi, 144, 27-30. [Google Scholar]
 86. Yıldırım, K. (2009). Türk sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin deneyimleri: Fenomonolojik bir yaklaşım. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 165-184. [Google Scholar]
 87. Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 109-128. [Google Scholar]
 88. Yılmaz, E., & Dilmaç, B. (2011). Öğretmenlerin sahip oldukları değerler ile iş doyumlarının incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 302-310. Retreived from http://ilkogretim-online.org.tr  [Google Scholar]
 89. Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 2(4), 71-88. [Google Scholar]
 90. Yüksel, S. (2004). Örtük program: Eğitimde saklı uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık.  [Google Scholar]