International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(5) 19-31

Investigation of the Relationship Between the Empathic Tendency Skills and Problem Solving Skills of Turkish Primary School Students

Seda İmece & Belgin Arslan Cansever

pp. 19 - 31   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.212.2   |  Manu. Number: MANU-1905-29-0001

Published online: October 16, 2019  |   Number of Views: 125  |  Number of Download: 507


Abstract

The aim of this study is to investigate whether there is a relationship between empathy tendency skills and problem solving skills of 10 year old Turkish primary school students. At the same time, it is aimed to find out whether these students 'empathy level and problem solving ability differ according to the student's gender, number of siblings, socioeconomic level, parental age and parents' educational status. The study sample constitutes 418 fourth grade students from three primary schools in the city of Izmir, Turkey. In the study, the KA-SI Empathy Tendency Scale-Child Form developed by Kaya and Siyez (2010) and Problem Solving Inventory is developed by Serin, Bulut-Serin, Saygılı (2010). Independent Groups t Test, One Way Analysis of Variance (ANOVA), Kruksal Wallis H Test; Tukey and Mann Whitney U Test in determining which groups differ; Pearson Product Moment Correlation Analysis was applied to determine the relationship between groups. The findings of the study showed that there is a positive directional medium-strong relationship between the empathy score of the students and the confidence in problem solving skills and problem solving scores. There is a very weak positive relationship between empathy and avoidance score. It is thought that the results obtained in the research can contribute to the programs that will be prepared in order to develop empathy and problem solving skills in children.

Keywords: Primary school, empathy, empathic tendency, problem, problem solving skills


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Imece, S. & Cansever, B.A. (2019). Investigation of the Relationship Between the Empathic Tendency Skills and Problem Solving Skills of Turkish Primary School Students . International Journal of Progressive Education, 15(5), 19-31. doi: 10.29329/ijpe.2019.212.2

Harvard
Imece, S. and Cansever, B. (2019). Investigation of the Relationship Between the Empathic Tendency Skills and Problem Solving Skills of Turkish Primary School Students . International Journal of Progressive Education, 15(5), pp. 19-31.

Chicago 16th edition
Imece, Seda and Belgin Arslan Cansever (2019). "Investigation of the Relationship Between the Empathic Tendency Skills and Problem Solving Skills of Turkish Primary School Students ". International Journal of Progressive Education 15 (5):19-31. doi:10.29329/ijpe.2019.212.2.

References
 1. Açar, K. (2012). Normal ve Zihinsel Engelli Ergenlerin Empati Düzeyi ile Annelerinin Empati Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul [Google Scholar]
 2. Akça Ay, F. (1999). Hemşirelerin Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi,  [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul [Google Scholar]
 3. Alisinanoğlu, F. & Ulutaş, İ. (2000). Çocuklarda Kaygı ve Bunu Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 145-146. [Google Scholar]
 4. Aydın, B. (2010). Çocuk ve Ergen Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.  [Google Scholar]
 5. Baran, G. A. (2013). Genç ve Gençlik: Sosyolojik Bakış. Gençlik ve Araştırma Dergisi, 1 (1).  [Google Scholar]
 6. Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Coplan, A. (2014). Understanding Empathy: Its features and effects. In a Coplan & P. Goldie (Eds.), Empathy: Philosophical and psychological perspectives, pp. 3-18. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 8. Cüceloğlu, D. (2004). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 9. Dökmen, Ü. (2015). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 10. Eisenberg- Berg, N. & Lennon, R. (1980). Altruiisim and the Assessment of Empathy in the Preschool Years. Child Development, (51), 552-557. [Google Scholar]
 11. Eroğlu, E. (2001). Ailenin Çocuklarda Problem Çözme Yeteneğinin Gelişmesi Üzerine Etkisi, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 12. Gerdes, K.E. (2011). Empathy, Sympathy, and Pity: 21st-century Definitions and Implications for Practice and Research. Journal of Social Service Research, 37(3), 230-41. [Google Scholar]
 13. Gömleksiz, M. N. & Bozpolat, E. (2012). İlköğretim 4 ve 5. sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12( 2), 23-40. [Google Scholar]
 14. Gürsoy, T. (2015). 13-15 Yaş Grubundaki Bireylerde Empatinin Aleksitimi Düzeyleri Üzerine Etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 15. Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.  [Google Scholar]
 16. Kaya, A. & Siyez, D. M. (2010). KA-Sİ Çocuk ve Ergenler için Empatik Eğilim Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35, 110-125. [Google Scholar]
 17. Kuzgun, Y. (1972). Anne-Baba Tutumlarının Bireyin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 18. Küçükkaragöz, H., Akay, Y. & Canbulat T. (2011). Bir Grup İlköğretim Öğrencisinin Bazı Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre Empatik Beceri Düzeyleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 88-100. [Google Scholar]
 19. Lefevre, M. (2015). Becoming Effective Communicators with Children: Developing Practitioner Capability through Social Work Education. British Journal of Social Work, 45, 204-224. [Google Scholar]
 20. Özbek, M. (2005). İnsan İlişkilerinde Empatinin Yeri ve Önemi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Sayı, 49, 568-585. [Google Scholar]
 21. Özden, M. S. (2014). Çocuk Gelişimi, Kültür, Kişilik ve Empati İlişkisi. Empati, (Aysın Turpoğlu Çelik, Ed.), 43-80, İstanbul. [Google Scholar]
 22. Özyürek, A. (2015). Öğretmen ve Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Karabük. [Google Scholar]
 23. Pişkin, M. (1991). Empati, Kaygı ve Çatışma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22 (2), 775-784. [Google Scholar]
 24. Rehber, E. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empati Eğilim Düzeylerine göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 25. Serin, N. B. & Derin, R. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerisi Algıları ve Denetim Odağı Düzeylerini Etkileyen Faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-18.  [Google Scholar]
 26. Tamres, L. K., Janicki, D. & Helgeson, V. S. (2002). Sex Differences in Coping Behavior: A Meta-Analytic Review and an Examination of Relative Coping. Personality and Social Psychology Review, 6(1) , 2-30. [Google Scholar]
 27. Türnüklü, A. (2004). Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 37, 136-157. [Google Scholar]
 28. Yeşilyaprak, B. (1993). Kişilik Gelişiminde Ailesel Faktörlerin Etkisine İlişkin Bir Araştırma. Kişilik Gelişimi ve Aile, 1(3). [Google Scholar]
 29. Yörükoğlu, A. (1996). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Özgür Yayınları. [Google Scholar]
 30. Yüksel, A. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Empatik Becerileriyle Aile İşlevleri ve Benlik Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25). [Google Scholar]
 31. Yüksel-Yılmaz, A. (2003). Empati Eğitimi Programının İlköğretim Öğrencilerinin Empatik Becerilerine Etkisi. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]