International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(6) 83-101

The Effect of Gender on Mobbing Experienced by Teachers at School: A Meta-Analysis Study

Tufan Aytaç

pp. 83 - 101   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.215.6   |  Manu. Number: MANU-1909-19-0004.R1

Published online: December 08, 2019  |   Number of Views: 166  |  Number of Download: 571


Abstract

The aim of this research is to detect the effect of teachers’ genders on mobbing they experienced at schools. As one of the methods used to synthesize research results, meta-analysis method was used in this study. It was determined that there are 72 studies which are deemed appropriate for the inclusion criteria of meta-analysis study. In this meta-analysis study, 72 studies which form a sample consisting of 24954 people were calculated. As a result of the process of combining in random effects model, a statistically significant ES which was at the level of -0.02 was found in favour of male teachers. When results are evaluated together, it is observed that there is a difference, which may not be considered significant, between male and female teachers in terms of teachers’ perceptions about AM at school. As a result of the conducted moderator analysis, moderator effects of publishing type (p=0,03), of education level (p=0,03), and of gender of the researcher (p=0,02) were determined. It was observed that while mobbing perception of male teachers are higher in studies carried out in master’s and doctoral theses, mobbing perception of female teachers are higher in studies carried out in articles. Moderator effects of school type (public, private, and public/private) (p=0,63) and of the region where the research was carried out (p=0,17) could not be determined. It was observed that mobbing perception of female teachers who work in Central Anatolia and Eastern Anatolia are higher compared to other regions.

Keywords: Mobbing, Teacher, Gender, Meta-analysis


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aytac, T. (2019). The Effect of Gender on Mobbing Experienced by Teachers at School: A Meta-Analysis Study . International Journal of Progressive Education, 15(6), 83-101. doi: 10.29329/ijpe.2019.215.6

Harvard
Aytac, T. (2019). The Effect of Gender on Mobbing Experienced by Teachers at School: A Meta-Analysis Study . International Journal of Progressive Education, 15(6), pp. 83-101.

Chicago 16th edition
Aytac, Tufan (2019). "The Effect of Gender on Mobbing Experienced by Teachers at School: A Meta-Analysis Study ". International Journal of Progressive Education 15 (6):83-101. doi:10.29329/ijpe.2019.215.6.

References
 1. Akkar, A. (2010). Meslek Liseleri Yönetici ve Öğretmenlerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.  [Google Scholar]
 2. Akpunar, E. N. (2016). Öğretmenlerin Mobbing Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, Kış, Cilt:15, Sayı:56, s. 295-308.   [Google Scholar]
 3. Akşahin, E. (2012). İlköğretim Okulları Branş Öğretmenlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Düzeyleri Sosyo-demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Esenler İlçesi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 4. Alkan, E. (2011). Yıldırma (Mobbing) Davranışlarının Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Öğretmenlerı̇nı̇n Tükenmı̇şlı̇ğı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkkesir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.  [Google Scholar]
 5. Apak, E. G. (2009). Yıldırma Eylemleri ve Örgütsel Adanmışlık İlişkisi: İlköğretim Okulu Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 6. Aras, A. (2012). İlköğretı̇m Okullarında Görev Yapan Müzı̇k Öğretmenlerı̇nin Mobbing (Yıldırma) Yaşama Düzeylerı̇, Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumları Arasındakı̇ İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 7. Arslan, S. (2015). İstanbul’da bulunan Ortaokul Kurumlarında Görev Yapan Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Mobbing (Yıldırma) Yaşama Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın/Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 8. Aytaç, T. (2014). The Effect of School Type on Intimidation (Mobbing) Experienced by Teachers in Schools: A Meta-Analysis. Educational Research and Reviews, 9(20), 1055-1064. [Google Scholar]
 9. (2015). Öğretmenlerin okulda karşılaştıkları mobbinge ilişkin hizmet süresinin etkisi: Bir meta-analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(2), 161-182.  [Google Scholar]
 10. (2017). Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:25 No:11-16.  [Google Scholar]
 11. (2019). Analysis of the Perceptions of Teachers with Regard to Education Inspectors’ Levels of Carrying Out Their Duties and Roles: A Meta-Analysis Study. European Journal of Education Studies, Vol. 5, Issue 11, 81-104. [Google Scholar]
 12. Avcı, L. (2015). Öğretmenlerin Yıldırma (Mobing) Yaşama Düzeyleri ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Düzce İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 13. Aydın, Ö. B. (2009). Ortaöğretı̇m Okullarında Görev Yapan Okul Yönetı̇cisi ve Öğretmenlerı̇n Mobbı̇ng (psı̇kolojı̇k şı̇ddet)’e Maruz Kalma Düzeylerı̇. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, Çanakkale.  [Google Scholar]
 14. Beswick J., Gore J. and Palferman D. (2006). Bullying at Work: a Review of the Literature. Health and Safety Laboratory, Harpur Hill: Buxton. [Google Scholar]
 15. Bıçakçı C. (2017). Psikolojik şiddet:  İstanbul’da Özel Bir Öğretim Kurumu Çalışanları Üzerine Yapılan Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 16. Borenstein M., Hedges L. V., Higgins J. P. T. and Rothstein H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. West Sussex-UK: John Wiley&Sons Ltd.  [Google Scholar]
 17. Bölükbaşı, B. (2015). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Psikolojik Taciz (Mobbing)’E İlişkin Algıları (Güngören, İstanbul Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.  [Google Scholar]
 18. Bucuklar, N. M. (2009). Öğretmenlerı̇n Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemlerı̇nı̇n Tükenmı̇şlı̇klerı̇ ve Bazı Değı̇şkenler ı̇le İlı̇şkı̇sı̇nı̇n ı̇ncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 19. Bulut H.U. (2007). Ortaöğretı̇m öğretmenlerı̇nde psı̇kolojı̇k şı̇ddet düzeyı̇ (mobbı̇ng). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nı̇ğde Ünı̇versı̇tesı̇, Sosyal bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, Eğı̇tı̇m bı̇lı̇mlerı̇ Anabı̇lı̇m Dalı Eğı̇tı̇m Programları ve Öğretı̇m Bı̇lı̇m Dalı.  [Google Scholar]
 20. Card, N. A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. New York: The Guilford Press. [Google Scholar]
 21. Celep C. and Eminoğlu, E. (2012).  Primary school teacher's experience with mobbing and teacher's self-efficacy perceptions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46,  4761-4774. [Google Scholar]
 22. Cemaloğlu, N. and Ertürk, A. (2007). Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemlerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 345-365. [Google Scholar]
 23. Cengiz, S. (2010). İlköğretı̇m Okulu Yönetı̇cı̇lerı̇nı̇n Yönetı̇m Tarzlarının Öğretmenlerı̇ Yıldırma (mobbı̇ng) Düzeyı̇ne Etkı̇sı̇. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.  [Google Scholar]
 24. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2 nd. edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  [Google Scholar]
 25. Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics. New York: Routledge, Taylor and Francis Group.  [Google Scholar]
 26. Çelebi, N and Kaya, G. T. (2014). Öğretmenlerin maruz kaldığı mobbing (Yıldırma): Nitel bir araştırma. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 5 (9), 43-66. [Google Scholar]
 27. Çelik, S. (2011). Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerı̇n Örgütsel Adanmışlıkları ile Öğretmenlere Yönelı̇k Yıldırma Davranışları Arasındakı̇ İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 28. Çelik, S. and Peker, S. (2010). Mobbing perceptions of high school teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1617–1623. [Google Scholar]
 29. Çiçek, Sağlam, A. (2008). Teachers’ views about mobbing of elementary schools. Eğitim Araştırmaları, 32, 133-142. [Google Scholar]
 30. Çivilidağ A. and Sargın, N.  (2011). Farklı ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerde psikolojik taciz (Mobbing): Antalya İli Örneği. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı: 3, 11-22. [Google Scholar]
 31. Çomak, E. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin.  [Google Scholar]
 32. Çomak, E. and Tunç,  B. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 197-208. [Google Scholar]
 33. Deniz, D. and Ünsal, P. (2010). İşyerinde yıldırmaya uğramada dışadönük ve nevrotik kişilik yapıları ile cinsiyetin rolü. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12 (1), 29-44. [Google Scholar]
 34. Dilmaç, B. (2009). Genel Liselerde Görev Yapmakta Olan Yönetici ve Öğretmenlerin Yıldırmaya İlişkin Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 35. Dinçer, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz. Ankara: PEGEM Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 36. Duffy, M. and Sperry, L. (2012). Mobbing; causes, consequences and solutions. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 37. Duval S. and Tweedie, R. (2000). A nonparametric" trim and fill" method of accounting for publication bias in meta-analysis. Journal of the American Statistical Association, 95(449), 89-98. [Google Scholar]
 38. Eğerci T. Ç. (2009). İlköğretı̇m Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerı̇n Maruz Kaldıkları Psı̇koşiddetin (Mobbı̇ng) Örgütsel Güven Düzeyı̇ne Etkı̇si. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.  [Google Scholar]
 39. Ehi D. Y. (2011). Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Psikolojik Şiddete (Mobbing) İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa. [Google Scholar]
 40. Ekinci Ö. (2012). Ortaöğretı̇m Okulu Öğretmenlerı̇nin Yıldırma Davranışları ile Örgütsel Adanmışlıkları Arasındakı̇ İlişki. Yüksek lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 41. Ekinci, Ö. and Yıldırım, A. (2015). Ortaöğretim Okullarında Yıldırma (Mobbing) Davranışları ile Örgütsel Adanmışlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi/The Journal of International Education Science. Yıl: 2, Sayı: 5, s.509-528.  [Google Scholar]
 42. Ellis, P. D. (2012). The essential guide to effect sizes (5th edition). Cambridge-UK: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 43. Emiroğlu, Ö. (2011). Rehber Öğretmenlerin Algıladığı Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi. Gaziantep İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Ünı̇versı̇tesı̇, Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü.  [Google Scholar]
 44. Erçetin, Ş., Hamedoğlu, A. A. and Çelik, S. (2016). Mobing in Primary Schools (A case Study for Hendek County, Sakarya). World Applied Sciences Journal. 3 (6), 945-955.  [Google Scholar]
 45. Erdemir S. (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Yaşadıkları Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Ünı̇versı̇tesı̇, Eğitim Bı̇lı̇mleri Enstı̇tüsü.  [Google Scholar]
 46. Erdoğan Ö. (2012). İlköğretı̇m Okullarında Görev Yapan Öğretmen Algılarına Göre Psı̇kolojı̇k Şiddet (Mobbı̇ng) ve Örgüt İklı̇mi Arasındakı̇ İlişkı̇nin ı̇ncelenmesı̇. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Ünı̇versı̇tesı̇, Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü,  Eğı̇tı̇m Bı̇lı̇mlerı̇ Anabı̇lı̇m Dalı, Kastamonu.  [Google Scholar]
 47. Ergüner, M. (2014). Meslek Lisesinde Çalışan Öğretmenlerđn Tükenmşlikleri ile Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi: Beykoz Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul).  [Google Scholar]
 48. Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve Yöneticilerin Okul Ortamında Maruz kaldıkları Yıldırma Eylemleri (Ankara ili İlköğretim Okulları Örneği). Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 49. (2011). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmen ve Yöneticilere Yönelik Duygusal Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.  [Google Scholar]
 50. (2013). Yıldırma Davranışları: Maruz Kalanlar ve Etkilenenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 161-173.  [Google Scholar]
 51. (2015). Organizational Citizenship and Mobbing Behavior of Secondary School Teachers. Anthropologist, 22(1): 113-124. [Google Scholar]
 52. Ertürk, A. and Cemaloğlu, N. (2013). Causes of Mobbing Behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3669-3678 [Google Scholar]
 53. Göçmen, N.M. and Güleç, S. (2018). Relationship between teachers' perceptions of mobbing and their problem solving skills. Educational Research and Reviews. Vol. 13(1), pp. 51-59. [Google Scholar]
 54. Gökçe A. T. (2012). Mobbing At Elementary Schools in Turkey. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 3 (3), 61-73. [Google Scholar]
 55. Gülcan, M.G. (2015). Teachers’ perceptions Regarding mobbing at Schools. Educational Research and Reviews, Vol 10 (8), 1202-1209.  [Google Scholar]
 56. Gökdağ, Y. (2017). Ortaokul ve Liselerde Görevli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Psikolojik Yıldırma Davranışları (Mersin İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).  [Google Scholar]
 57. Gülle, M. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Algıları ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi (Hatay İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.  [Google Scholar]
 58. Gülle, M. and Soyer, F. (2016). Examining mobbing perceptions and organizational commitment levels of physical education and sport teachers. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16 (1), Art 33, 210-216.  [Google Scholar]
 59. Gülşen, C. and Kılıç, M.A. (2014). Perception of  Pre-School Teachers to Mobbing in Terms of Psycho-Violence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 446 -451 [Google Scholar]
 60. Hacıcaferoğlu, S. (2013). Ortaöğretimde Çalışan Branş Öğretmenlerinin Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Uğrama Düzeyleri İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 14, Sayı.3, s.111-127. [Google Scholar]
 61. Hansen, A., Hogh, A., Persson, R., Karlson, B., Garde, A., & Orbaek, P. (2006). Bullying at work, health outcomes, and physiological stress response. Journal of Psychosom Research. 60(1), 63-72. [Google Scholar]
 62. Hedges, L. V., & Vevea, J. L. (1998). Fixed-and random-effects models in meta-analysis. Psychological methods, 3(4), 486. [Google Scholar]
 63. Karabacak, A.S. and Akın, G. (2014). İlköğretim okullarındaki yıldırmaya (mobbing) toplumsal cinsiyet bağlamında bir bakış. International Journal of Human Sciences, 11(1), 584-602.  [Google Scholar]
 64. Karakoç, B. (2016). Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Yıldırma Davranışları ile Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.  [Google Scholar]
 65. Karakuş, M. ve Çankaya, İ. H. (2012). Öğretmenlerin maruz kaldıkları psikolojik şiddete ilişkin bir modelin sınanması. Hacettepe Üniversiesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 225-237.  [Google Scholar]
 66. Kaya, H. (2014). Okulöncesi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Psikolojik Yıldırma Davranışları (Mobing) ve İş Tatmini Arasındaki İlişki (Adıyaman İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 67. Kaya, G., Ahi, B. and Tabak, H. (2012). Primary education teachers’ problem: mobbing: (Kastamonu province sample). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 838-842. [Google Scholar]
 68. Kaya, O.; Çobanoğlu, N.; Kaya, K.; Özdem, E., Angay, A.; Akgün, F., Eser, İ. and Gökalp, S. (2015). The Evaluation of Mobbing Cases Which Teachers Experience in High Schools (Sample of Mersin Province). Scholars Journal of Economics, Business and Management, 2(9), 944-948. [Google Scholar]
 69. Kılınç, A. Ç. (2013). Examining Psychological Hardiness Levels of Primary School Teachers According to Demographic Variables. Turkish Journal of Education, Vol. 3, Issue 1, 70-79. [Google Scholar]
 70. Koç, M. and Bulut H. U. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinde mobbing: Cinsiyet, yaş ve lise türü değişkenleri açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 64-80. [Google Scholar]
 71. Leymann, H. (1996). The contend and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 165-184. [Google Scholar]
 72. Mamadov, E. (2010). Türkiye ve Azerbaycan'daki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma (mobbing) davranışlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 73. Matthiesen S.B. and Einarsen S. (2010). Bullying in the Workplace: Defination, Prevalence, Antecedents, Consequences. International Journal of Organization Theory and Behavior, 13 (2), 202-248. [Google Scholar]
 74. Mercan, N. (2007). Örgütlerde Mobbingin Örgüt İklimiyle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya.  [Google Scholar]
 75. Minibaş-Poussard, J. and İdiğ-Çamuroğlu, M. (2009). Psikolojik Taciz: İş Yerindeki Kâbus. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 76. Mutlu, N. (2013). Öğretmenlere Göre Psikolojik Yıldırmanın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 77. Nanto, Z. (2015). Öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma durumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 78. Nielsen, M. B. and Einarsen, S. (2012). Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic review. Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 26:4, 309-332. [Google Scholar]
 79. Ocak, S. (2008). Öğretmenlerı̇n Okulda Duygusal Tacı̇z (Mobbı̇ng)’e İlı̇şkı̇n Algıları (Edı̇rne İlı̇ Örneğı̇). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul.  [Google Scholar]
 80. Ongun, Y. (2017). Okullarda Uygulanan Mobbing’in Personel Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  [Google Scholar]
 81. Özler, E.,&Mercan, N. (2009). Yönetsel ve Örgütsel Açıdan Psikolojik Terör. Ankara: Detay Yayıncılık.  [Google Scholar]
 82. Palaz, S., Özkan S., Sarı N., Göze F., Şahin N. and Akkurt Ö. (2007). İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Davranışları Üzerine Bir Araştırma; Bandırma Örneği. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10, 41-58.  [Google Scholar]
 83. Peker, S., İnandı, Y. and Kılıç, F. (2018). The Relationship Between Leadership Styles (Autocratic and Democratic)  of School Administrators and the Mobbing Teachers Suffer. European Journal of Contemporary Education, 7(1): 150-164. [Google Scholar]
 84. Petticrew, M. and Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA- USA: Blackwell Publishers Ltd.  [Google Scholar]
 85. Rayner, C. (1997). Workplace bullying: Do something! Journal of Occupational Health and Safety - Australia and New Zealand, 14(6), 581-585.  [Google Scholar]
 86. Robert, A.G. and Mark, D.P (2010). Unethical and unwell: Decrements in well-being and unethical activity at work. Journal of Business Ethics, 91: 275-297. [Google Scholar]
 87. Russo, A.,  Miliç, R., Knežević B., Mulić, R. and Mustajbegović, J. (2008). Harassment in Workplace Among School Teachers: Development of Survey. Croat Medical Journal, 49(4): 545-552.  [Google Scholar]
 88. Sadık, Ö. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışları, Algıladıkları Sosyal Destek ve Mesleki İş Doyumları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 89. Sarıgöz, O., Hacıcaferoğlu, S., Dönger, A., Cam, F. and Koca, M. (2015). Çalışanların Mobbinge Uğrama Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, s.360-373. [Google Scholar]
 90. Serin, S. (2017). İlkokul Öğretmenlerinin Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Maruz Kalma Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.  [Google Scholar]
 91. Shallcross, L., Sheehan, M., and Ramsay, S. (2008). Workplace Mobbing: Experiences in The Public Sector. International Journal of Organisational Behaviour. Vol: 13, No: 2, 56-70. [Google Scholar]
 92. Sönmezışık, S. (2012). Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Psikolojik Yıldırmaya İlişkin Algıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir.  [Google Scholar]
 93. Sterne J. A. C. and Egger M. (2005). Regression methods to detect publication and other bias in meta-analysis. Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments. West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd.  [Google Scholar]
 94. Şener, O. (2013). Genel Kamu Liselerinde Psikolojik Yıldırma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD), 1(1), 47-64. [Google Scholar]
 95. Tan, M. (1979). Kadın, ekonomik yaşamı ve eğitimi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 96. Thalheimer, W. and Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology.  Work-Learning Research. http://www.work-learning.com/, Erişim tarihi: 20.01.2019. [Google Scholar]
 97. Topa, Cantisano G., Depolo, M. and Domínguez, JFM. (2007). Mobbing: a meta-analysis and integrative model of its antecedents and consequences. Psicothema, Volume: 19, No:1, Pages: 88-94.  [Google Scholar]
 98. Topkaya, E. S. (2011). Mobbing with a gender perspective: how women perceive, experience and are affected from it?. (Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Department of Gender and Women studies, Ankara).  [Google Scholar]
 99. Turhan, M. (2014). The Relationship Between Mobbing Perception and Emotional Exhaustion of Secondary Teachers. Turkish Journal of Educational Studies, 1 (3), 63-86. [Google Scholar]
 100. Tutar, H. (2004). İş Yerinde Psikolojik Şiddet. Ankara: Platin, Barış Kitap Basım Yayın Dağıtım Ltd Şti. [Google Scholar]
 101. Uğurlu, C.T., Çağlar, Ç. and Güneş, H. (2012). Ortaöğretim Okullarında Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (4), 718-749. [Google Scholar]
 102. Ulukış, D. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mobbing ve Örgütsel Sinizm Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.  [Google Scholar]
 103. Üstün, U. and Eryılmaz, A. (2014). Etkili Araştırma Sentezleri Yapabilmek için Bir Araştırma Yöntemi: Meta-Analiz. Eğitim ve Bilim, Cilt 39, Sayı: 174, 1-32. [Google Scholar]
 104. Ülbeği, İ.D. and Yalçın, A. (2015). Yıldırma ve sonuçlarının Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 24, Sayı: 1, p.132-146. [Google Scholar]
 105. Van Gyes, G. (2006). A new Approach to Bullying in the Workplace (http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2006/11/BE0611019I.htm), Erişim tarihi: 20.01.2018. [Google Scholar]
 106. Yaman, E. (2009). Yönetim psikolojisi açısından işyerinde psikoşiddet-mobbing. Ankara: Nobel Yayınları.  [Google Scholar]
 107. (2012). A Scale of Mobbing Impacts. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), Kış, 231-240. [Google Scholar]
 108. Yetimoğlu, H. E. (2014). Öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Çekmeköy örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 109. Yıldırım, G. (2010). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin okul müdürleri tarafından yıldırma davranışlarına maruz kalma durumları (Kırıkkale ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.  [Google Scholar]
 110. Yıldırım, T. (2008). İlköğretim Okullarında Öğretmen-Yönetici İlişkilerinde Yıldırma ve Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 111. Yıldırım, F. and Eken, M. (2014).  İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerine Yönelik Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 13-31. [Google Scholar]
 112. Yüksel, H. Y. (2017). Psikolojik Danışmanların Algıladıkları Yıldırma Davranışları, Tükenmişlik Düzeyleri ve Psikolojik Danışmadaki Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazı̇antep ünı̇versı̇tesı̇, Eğı̇tı̇m Bı̇lı̇mlerı̇ Enstı̇tüsü, Ankara.  [Google Scholar]