International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(3) 171-188

A Follow-up Study on the Metaphoric Perception of Secondary School Students from TEOG to LGS

Pinar Tağrikulu & Alper Kesten

pp. 171 - 188   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.248.13   |  Manu. Number: MANU-1910-02-0006

Published online: June 05, 2020  |   Number of Views: 213  |  Number of Download: 447


Abstract

This study aims at determining what kind of images represent the practices of TEOG and LGS in the minds of students during the transition from secondary to high school. It attempts to reveal through comparisons conducted whether any metaphorical change occurred in the minds of students during the transition from TEOG to LGS. A data gathering technique through metaphors from qualitative research methods was used in gathering data in this study, carried out with the participation of 187 students in 2017 and 189 students in 2018 at three secondary schools in Samsun, Turkey. The data gathered was analysed using the steps of coding and sorting, compiling a sample metaphor image, category development, validity and reliability. It was observed that exam change did not cause any change concerning the metaphors used by students in defining the exam as a result of the comparison of metaphors regarding both the above mentioned exams.

Keywords: TEOG, LGS, Metaphor, Exam, Transition to High Schools Examination


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tagrikulu, P. & Kesten, A. (2020). A Follow-up Study on the Metaphoric Perception of Secondary School Students from TEOG to LGS . International Journal of Progressive Education, 16(3), 171-188. doi: 10.29329/ijpe.2020.248.13

Harvard
Tagrikulu, P. and Kesten, A. (2020). A Follow-up Study on the Metaphoric Perception of Secondary School Students from TEOG to LGS . International Journal of Progressive Education, 16(3), pp. 171-188.

Chicago 16th edition
Tagrikulu, Pinar and Alper Kesten (2020). "A Follow-up Study on the Metaphoric Perception of Secondary School Students from TEOG to LGS ". International Journal of Progressive Education 16 (3):171-188. doi:10.29329/ijpe.2020.248.13.

References
 1. Akkaya, G., Özbay, H. E. ve Köksal, M. S. (2016). TEOG fen ve teknoloji sınavının içerik bilgisi yönünden üstün yetenekli olan ve olmayan ortaokul öğrencileri ile fen bilgisi öğretmen adaylarının karşılaştırılması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-11.  [Google Scholar]
 2. Altun, H. ve Doğan, M. (2018). TEOG sınavı matematik sorularının yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi. 5(19). 439-447.  [Google Scholar]
 3. Bacanlı, F. ve Sürücü, M. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(1), 7-35. [Google Scholar]
 4. Bağcı, E. (2016). TEOG sınavı matematik sorularının Matematik Öğretim Programı'na uygunluğunun ve TEOG sistemi'nin hedeflerine ulaşma düzeyinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.   [Google Scholar]
 5. Batur, Z., Başar, M. ve Şaşmaz, E. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavının (teogs) öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre ı̇ncelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(14), 37-53.  [Google Scholar]
 6. Büyükkaragöz, S. (1990). Okula uyumsuzluk ve başarısızlıkta ailenin rolü. Eğitim ve Bilim, 14(78). 29-33. [Google Scholar]
 7. Canpolat, U. ve Köçer, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının TEOG bağlamında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 123-154. [Google Scholar]
 8. Cayhan, C. ve Akın, E. (2015). TEOG sınavı Türkçe dersi sorunlarının Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımlar açısından değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 4, 119-128.  [Google Scholar]
 9. Ceran, D. ve Deniz, K. (2015). TEOG sınavı sorularının okuma becerisiyle çözülebilme düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 92-109. [Google Scholar]
 10. Çamurlu, A. (2018). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinde algılanan aile desteği, iyilik hali ve sınava ilişkin tutumları ile TEOG başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  Nişantaşı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Çapulcuoğlu, U. ve Gündüz, B. (2013). Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle basa çıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 201-218. [Google Scholar]
 12. Çelikel, F. (2016). TEOG sınavının sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarıyla ilişkisinin ve matematik dersi öğretim süreci üzerindeki etkilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.  [Google Scholar]
 13. Çelikel, F. ve Karakuş, M. (2017). TEOG sınavının matematik dersindeki akademik başarıyla ilişkisinin ve matematik dersi öğretim süreci üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(2), 1-18. [Google Scholar]
 14. Çolak, M. (2017). TEOG fen bilimleri sorularının bilimsel süreç becerileri açısından incelenmesi. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-34.  [Google Scholar]
 15. Demirkaya, H. ve Karacan, H. (2016). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları bağlamında TEOG sınavına ilişkin görüşleri. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 2(2). 79-91.  [Google Scholar]
 16. Diken, E. H. (2018). Fen bilgisi öğretmenleri ile 8. sınıf öğrencilerinin temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavındaki kaygılarına yönelik görüşleri (Kars ili örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 718-741. [Google Scholar]
 17. Dinç, E.,  Dere, İ. ve Koluman, S. (2014). Kademeler arası geçiş uygulamalarına yönelik görüşler ve deneyimler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 397-423. [Google Scholar]
 18. Duman, G. K. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ve ana-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 19. Erdoğan, İ (2000). Çağdaş eğitim sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. Eroğlu, M. ve Özbek, R. (2017, Ekim). TEOG sınavının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri: bir sosyal medya analizi [tam metin bildiri]. International Academic Research Congress’te sunulan bildiri, Antalya. Erişim adresi: http://www.cizgikitabevi.com/kitap/727-ines-full-text   [Google Scholar]
 21. Erol, H. (2015). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi sınav sorularının öğrenci çalışma kitabıyla ilişkisi açısından bir inceleme. International Periodical for The Languages. Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 607-628. [Google Scholar]
 22. Ertan Kantos, Z. (2013). Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sistemi. A. Balcı (Ed.), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri içinde. (s. 49-68). Ankara:  Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 23. Eurydice, (2019). https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/malta_en (02.10.2019 tarihinde erişilmiştir). [Google Scholar]
 24. Gökulu, A. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile TEOG sınavlarında sorulan fen ve teknoloji sorularının yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 434-446.  [Google Scholar]
 25. Gültekin, M. ve Anagün, Ş. S.  (2006). Avrupa birliğinin eğitimde kaliteyi belirleyici alan ve göstergeleri açısından Türk eğitim sisteminin durumu. Sosyal Bilimler Dergisi. 6(2), 145-170. [Google Scholar]
 26. Harmancı, F. M. (2013). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. A. Balcı (Ed.), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri içinde. (S. 31-47). Ankara:  Pegem Akademi. [Google Scholar]
 27. Hatunoğlu, A. ve Hatunoğlu, Y. (2006). Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin problem alanları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 333-338. [Google Scholar]
 28. http://english.moe.go.kr. (2019). http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020103&s=english (02.10.2019 tarihinde erişilmiştir.) [Google Scholar]
 29. https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/examination (2019). Sınav kelimesinin anlamı. (02.10.2019 tarihinde erişilmiştir). [Google Scholar]
 30. https://www.foreignconsultants.com/japan-educ.php (2019). ( 21.02.2019 tarihinde erişilmiştir.) [Google Scholar]
 31. İlğan, A. (2013). Lüksemburg Eğitim Sistemi. A. Balcı (Ed.), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri içinde. (S. 415-434). Ankara:  Pegem Akademi. [Google Scholar]
 32. İnceoğlu, S. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavının matematik öğretmenleri ve sekizinci sınıf öğrencileri tarafından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. [Google Scholar]
 33. Karadeniz, O., Eker, C. ve Ulusoy, M. (2015). TEOG sınavlarındaki TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların kazanım temelli olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 115-134. [Google Scholar]
 34. Karadeniz, O., Er, H. ve Tangülü, Z. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 64-81. [Google Scholar]
 35. Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci dönem TEOG sınavı fen ve teknoloji sorularının bazı kriterlere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 225-232.  [Google Scholar]
 36. Kılıç, A. F. ve Kelecioğlu, H. (2016). TEOG ortak ve mazeret sınavındaki Türkçe ve matematik alt testlerinin psikometrik özelliklerinin karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1). 33-58. [Google Scholar]
 37. Kırkaplan, M. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) ile ilgili 8. Sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). Pamukkale Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.  [Google Scholar]
 38. Koçak, D., Doğan Gül, Ç., Gül, E. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2017). Öğrencilerin sınav kavramına yönelik metaforlarının incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 415-434. [Google Scholar]
 39. Koçoğlu, E. ve Kaya, F. (2016). Türkiye’de Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kavramına Yönelik Metaforik Farkındalıkları. TURKISH STUDIES –International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 11(19). 579-600. [Google Scholar]
 40. Memduhoğlu, H. B. (2008). Türkiye ve Avusturya eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 545-559. [Google Scholar]
 41. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Anlamlandırmak: Sonuç Çıkarmak ve Doğrulamak. (Trans. Hatice Çiğdem Yıldırım ve Sedat Akayoğlu). S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Eds.) Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap Nitel Veri Analizi içinde. (s. 245-287). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 42. MEB (2015b). Ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi.  (19.07.2018 tarihinde erişilmiştir.) www.meb.gov.tr/.../ortaogretimkurumlarinagecisyonergesi2015.pdf  [Google Scholar]
 43. MEB, (2015a).  2015-2016 öğretim yılı ortak sınavlar e-kılavuzu. (17.07.2018) tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 44. MEB, (2018).  Ortaöğretime geçiş yönergesi. (03.08.2018 tarihinde erişilmiştir.) www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/26191912_yonerge.pdf    [Google Scholar]
 45. MOE (2019). http://en.moe.gov.cn/Resources/Laws_and_Policies/201506/t20150626_191391.html (02.10.2019 tarihinde erişilmiştir). [Google Scholar]
 46. Okutan, S. ve Daşdemir, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin TEOG sınavındaki fen bilimleri başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 66-81. [Google Scholar]
 47. Özkan, Y. Ö., Güvendir, M. A. ve Satıcı, D. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavının uygulama koşullarına ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 12(6), 1160-1180. [Google Scholar]
 48. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.  [Google Scholar]
 49. Sağlam, M. (2004, Temmuz). Avrupa birliği ülkelerinde yükseköğretime giriş sistemi [tam metin bildiri]. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulmuş bildiri, Malatya. Erişim adresi: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/466.pdf  [Google Scholar]
 50. Sarıcı, M. (2016). Aile içi mutluluk ile ortaokul öğrencilerinin TEOG sınavı başarısı arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Nişantaşı Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [Google Scholar]
 51. Şad, S. N. ve Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1). 53-76. [Google Scholar]
 52. Taşkın, G. ve Aksoy, G. (2018). Öğrencilerin ve öğretmenlerinin TEOG sistemi görüşleri ışığında ortaöğretime geçiş sisteminden beklentileri. International Journal of Active Learning, 3(1), 19-43.  [Google Scholar]
 53. Türk Dil Kurumu (2018). Mecaz kelimesinin anlamı. (22.02.2019 tarihinde erişilmiştir.) [Google Scholar]
 54. Topçu, E. (2017). TEOG tarih sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 321-335. [Google Scholar]
 55. Tulunay Ateş, Ö. (2016). TEOG sınavına hazırlanan öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 124-138.  [Google Scholar]
 56. Yener, M. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı (TEOG) hakkındaki tutumlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 57. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. genişletilmiş baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 58. Yılmaz Koğar, E. ve Aygün, B. (2015). Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG)’nın matematik temel alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 667-680. [Google Scholar]
 59. Yılmaz, K. (2013). Belçika Eğitim Sistemi. A. Balcı (Ed.), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri içinde. (s. 93-121). Ankara:  Pegem Akademi. [Google Scholar]
 60. Yüceer, D. ve Coşkun Keskin, S. (2012). Danimarka ve Türk eğitim sistemlerinin ilköğretim düzeyinde karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1). 325-349. [Google Scholar]
 61. Zayimoğlu Öztürk, F. ve Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33(2). 439-454. [Google Scholar]