International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(5) 459-471

Examining the Relationship Between the Teachers’ Emotional Reactivity and Aggression Levels

Özgür Demirci Seyrek & Ercümend Ersanlı

pp. 459 - 471   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.277.28   |  Manu. Number: MANU-2005-23-0001.R1

Published online: October 09, 2020  |   Number of Views: 217  |  Number of Download: 643


Abstract

Teachers have the basic role and responsibility in the provision of peace in schools. Therefore, in this study, it was investigated whether there was a relationship between the emotional reactions of the teachers and the level of aggression by gender and profession. The study was carried out on the data obtained from 266 teachers who participated in the study voluntarily. Pearson Product Moment coefficient and MANOVA analysis were performed on the data obtained. As regard the relationship between the teachers’ reactance and agression levels depending on the gender and the time spent in profession, there was a significant relationship for the former while there wasn’t for the latter according to the findings obtained via statistical analysis.

Keywords: Emotional Reactivity, Aggression, Teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Seyrek, O.D. & Ersanli, E. (2020). Examining the Relationship Between the Teachers’ Emotional Reactivity and Aggression Levels . International Journal of Progressive Education, 16(5), 459-471. doi: 10.29329/ijpe.2020.277.28

Harvard
Seyrek, O. and Ersanli, E. (2020). Examining the Relationship Between the Teachers’ Emotional Reactivity and Aggression Levels . International Journal of Progressive Education, 16(5), pp. 459-471.

Chicago 16th edition
Seyrek, Ozgur Demirci and Ercumend Ersanli (2020). "Examining the Relationship Between the Teachers’ Emotional Reactivity and Aggression Levels ". International Journal of Progressive Education 16 (5):459-471. doi:10.29329/ijpe.2020.277.28.

References
 1. Altunay-Şam, E. Çaypınar, İ., & Alimcan, D. (2016). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ve şiddete karşı tutumları arasındaki ilişki (Amasya üniversitesi örneği) [The relationship between democratic attitudes of pre-service teachers and attitudes towards violence (Amasya University example)].  Istanbul Journal of Innovation in Education, 2(2), 31-53. [Google Scholar]
 2. Arriaga, P., & Aguiar, C. (2019). Gender differences in aggression: The role of displaying facial emotional cues in a competitive situation. Scandinavian journal of psychology, 60(5), 421-429. [Google Scholar]
 3. Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. [Google Scholar]
 4. Barut, Y., & Kalkan, M. (2002). Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 66-77. [Google Scholar]
 5. Bayındır,N.(2016). Sınıf öğretmeni adaylarının öngördükleri öfke control eğilimlerinin incelenmesi [Analysing anger management tendencies of class teacher candidates]. The Journal of International Education Science, 3(7), 82-90. [Google Scholar]
 6. Bedirhanoğlu, A. (2017). Özel güvenlik personelinin duygusal tutarsızlık seviyelerinin çatışma sıklığı üzerine etkisi [ The effect of emotional inconsistency levels of private security personnel on the frequency of conflict ]. Masters Dissertation, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey.  [Google Scholar]
 7. Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452. [Google Scholar]
 8. Buss, A. H., &  Warren, W. L. (2000). Aggression questionnaire:(AQ) manual. Western Psychological Services. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. [  ].Ankara:Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Can, S. (2002). Aggression Questionnarire adlı ölçeğin Türk popülasyonunda geçerlik ve güvenirlik çalışması  [The validity and reliability study of the scale Aggression questionnarire in Turkish population]. Masters Dissertation, Gülhane Military Medical Academy,  İstanbul, Turkey [Google Scholar]
 11. Canas, J., Quesada, J., Antolí, A., & Fajardo, I. (2003). Cognitive flexibility and adaptability to environmental changes in dynamic complex problem-solving tasks. Ergonomics, 46(5), 482-50 [Google Scholar]
 12. Cengiz, S. (2017). Ergenlerde duygusal tepkisellik, bilişsel çarpıtmalar ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi [The research of relationship between the emotional responsiveness, cognitive distortion and depression on teenagers]. Masters Dissertation, Atatürk University, Erzurum, Turkey.  [Google Scholar]
 13. Chaaban, Y., & Du, X. (2017). Novice teachers' job satisfaction and coping strategies: Overcoming contextual challenges at Qatari government schools. Teaching and Teacher Education, 67, 340-350. [Google Scholar]
 14. Chan, D. W. (2003). Hardiness and its role in the stress–burnout relationship among prospective Chinese teachers in Hong Kong. Teaching and teacher Education, 19(4), 381-395. [Google Scholar]
 15. Close, S. M. (2005). Dating violence prevention in middle school and high school youth. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 18(1), 2-9. [Google Scholar]
 16. Cüceloğlu, D. (2018). İnsan ve davranışı  [Human and behavior ]. İstanbul: Remzi Publication. [Google Scholar]
 17. Coşkun, B.(2019). Devlet okullarında öğretmenlerin işyeri saldırganlığı davranışları ve örgütsel adalet ile ilişkisi [Public school teachers’ workplace aggression behaviors and their relationship wıth organisational justice]. Unpublished Doctoral Dissertation, Ankara University, Ankara, Turkey. [Google Scholar]
 18. Copping, L. (2017). Gender differences in violence and aggression. The Wiley Handbook of Violence and Aggression, 1-12. [Google Scholar]
 19. Çayköylü, A., Coşkun, İ., Kırkpınar, İ., & Özer, H. (1997). Özkıyım girişiminde bulunanlarda sosyodemografik özellikler ve tanı dağılımı [Sociodemographic characteristics and diagnosis distribution in suicide attempters]. Kriz Dergisi, 5(1), 37-42. [Google Scholar]
 20. Doğan, İ., Karacan-Doğan, P., &  Kayışoğlu, N. B. (2017). Beden eğitimi öğretmen adaylarının saldırganlık düzeylerinin incelenmesi: Batı Karadeniz örneği [Investigation of Aggression Levels of Physical Education Teacher Candidates: Western Black Sea Sample]. Gaziantep University Journal of Sport Sciences, 3(2), 1-16. [Google Scholar]
 21. Durdu, M. (2013).  Duyuşsal davranış eğitimi programının erinlik dönemi çocuklarının sosyal beceri düzeylerine etkisi   [ The effect of affective behavior education program on puberty period children's social skills levels]. Unpubished Doctoral Dissertation,  Selçuk University, Konya , Turkey [Google Scholar]
 22. Elmas, H. E. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin dindarlık eğilimlerinin bazı kişilik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesi [Examination of the relationship between the tendency to religiousness and some personality traits among secondary students].  Unpubished Doctoral Dissertation,  Gazi University, Ankara, Turkey. [Google Scholar]
 23. Eskridge, D., &  Coker, D. (1985). Teacher Stress: Symptoms, Causes, and Management Techniques. The Clearing House, 58(9), 387-390. Retrieved from www.jstor.org/stable/30186436 [Google Scholar]
 24. Eron, Leonerd D. (1987). The development of aggressive behavior from the perspective of a developing behaviorism.  American  Psychologist, 42(5), 435. [Google Scholar]
 25. Ersan, C. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık düzeylerinin duygu ifade etme ve duygu düzenleme açısından incelenmesi [An investigation into preschool children's level of agression in terms of emotion expression and emotion regulation]. Unpublished Doctoral Dissertation, Pamukkale University, Denizli, Turkey. [Google Scholar]
 26. Fleischer, L. M. (2017). Ego psychological contributions to understanding microaggressions in clinical social work practice. Psychoanalytic Social Work, 24(1), 1–17. doi:10.1080/15228878.2016.1226905 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Fromm, E. (1982). Sevgi ve şiddetin kaynağı [The source of love and violence ]. İstanbul: Evrim Publishing. [Google Scholar]
 28. Hasta, D., & Güler, E. (2013). Saldırganlık: Kişilerarası ilişki tarzları ve empati açısından bir inceleme [Aggression: An Investigation in Terms of Interpersonal Styles and Empathy].  Ankara University Journal of Social Sciences), 4(1), 64-104. [Google Scholar]
 29. Gültekin, F. (2008). Saldırganlık ve öfkeyi azaltma programının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin saldırganlık ve öfke düzeyleri üzerindeki etkisi [The effect of aggression and anger reduce program (SOAP) on level of aggression and anger of middle school students]. Unpublished Doctoral Dissertation, Hacettepe University, Ankara, Turkey. [Google Scholar]
 30. Çakmak, Ö. N. (2018). Bağlanma stilleri ve duygusal tepkisellik arasındaki ilişkide psikolojik sağlamlığın aracılık rolünün incelenmesi [Investigation of the mediating role of psychological soundness in the relationship between attachment styles and emotional responsiveness ] (Masters thesis, İstanbul Arel University, İstanbul,Turkey. [Google Scholar]
 31.   [Google Scholar]
 32. Gökçiçek, S. (2015). Ortaöğretim kurumlarında spor yapan ve yapmayan öğrencilerin saldırganlık tutumlarının araştırılması (Samsun ili örneği) [Investigating the aggressive behavior of highschool students that are playing sports and that are not playing sports (the case of Samsun)]. Masters Dissertation, Dumlupınar University, Kütahya, Turkey. [Google Scholar]
 33. Hasta, D., & Güler, M. E. (2013). Saldırganlık: kişilerarası ilişki tarzları ve empati açısından bir inceleme [Aggression: A review in terms of interpersonal relationship styles and empathy ] . Ankara University journal of  Sciences, 4 (1), 64-104. [Google Scholar]
 34. Karaoğlan, T. (2018). Baba ve Yetişkin Kızları Arasındaki İlişkide Duygusal Erişilebilirlik ve Algılanan Ebeveyn Biçiminin Yetişkin Kadınlarda Duygusal Tepkisellik ve Dürtüsel Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Investigation of the relationship between father and adults of adults to the baby and the relationship between sensitive accessibility and perceptional behavior in adult women in adults of women in adults].Masters Dissertation,Uskudar University, İstanbul, Turkey. [Google Scholar]
 35. Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi [scientific research method]. Ankara: Nobel Broadcast Distribution. [Google Scholar]
 36. Keim, J., & McDermott, J. C. (2010). Mobbing: Workplace violence in the academy. Paper presented at the The Educational Forum. [Google Scholar]
 37. King, C., & Piotrowski, C. (2015). Bullying of educators by educators: Incivility in higher education. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 8(4), 257-262. [Google Scholar]
 38. Kurtyılmaz, Y. (2005). Öğretmen adaylarının saldırganlık düzeyleri ile akademik başarıları, iletişim ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler (Anadolu Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma) [Relationship between teacher trainess' aggression levels and academic achievement, communication skills, problem solving skills: (an investigation on the students of Anadolu and Osmangazi University)]. Masters Dissertation, Anadolu University , Eskişehir, Turkey. [Google Scholar]
 39. Kunzmann, U.,  Kupperbusch, C. S., &   Levenson, R. W. (2005). Behavioral inhibition and amplification during emotional arousal: A comparison of two age groups. Psychology and Aging, 20 (1), 144. [Google Scholar]
 40. Kutlu-Samet, H. (2018). Ergenlerde bağlanma, şiddete maruz kalmayaşantıları ile saldırganlık arasındaki ilişkide bilişsel esnekliğin doğrudan ve dolaylı rolü [The direct and indirect roles of cognitive flexibility on the relationshıp among adolescents’ attachment, exposure to violence and aggression]. Masters Dissertation, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey. [Google Scholar]
 41. Konter, E. ( 1995 ). Sporda motivasyon [Motivation in Sports]. İzmir: Saray Medical Bookstore. [Google Scholar]
 42. Labouvie-Vief, G., Lumley, M. A., Jain, E., & Heinze, H. (2003). Age and gender differences in cardiac reactivity and subjective emotion responses to emotional autobiographical memories. Emotion, 3(2), 115. [Google Scholar]
 43. Lounsbury, J. W., Sundstrom, E., Loveland, J. M., &Gibson, L. W. (2003). Intelligence, “Big five” Personality Traits, and Work Drive As Predictors of Curse Grade. Personality and Individual Differences.35,1231-1239. [Google Scholar]
 44. Jackson, P. W. (2000). Behind closed doors: Teachers and the role of the teachers’ lounge. Albany: State University of New York Press. [Google Scholar]
 45. McGaha-Garnett, V. (2013). The Effects of Violence on Academic Progress and Classroom Behavior: From a Parent’s Perspective. Ideas and Research You Can Use: VISTAS. [Google Scholar]
 46. Nock, M.K., Wedig, M. M.,Holmberg, E. B., &   Hooley, J. M. (2018). The emotion reactivity scale: development, evaluation and relation to self-injurious thoughts and behaviors. Behavior Therapy, 39,107–116. [Google Scholar]
 47. Sasson, D., & Somech, A. (2015). Observing aggression of teachers in school teams. Teachers and Teaching, 21(8), 941-957. [Google Scholar]
 48. Selçuk, Z. (2001). Sınıf yönetiminde ve disiplinde rehberlik. Aytaç Açıkalın (Ed.), Çocuklarımız İçin İçinde(s.174-188). Ankara: PegemAyayıncılık. [Google Scholar]
 49. Schweizer, S., Stretton, J., Van Belle, J., Price, D., Calder, A. J., & Dalgleish, T. (2019). Age-related decline in positive emotional reactivity and emotion regulation in a population-derived cohort. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 623–631. [Google Scholar]
 50. Seçer, G., Halmatov,  S., &  Gençdoğan,  B.  (2013). Duygusal tepkisellik ölçeğinin Türkçeye  uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması [emotional reactivity scale adaptation to turkish: Reliability and validity study]. Sakarya University Journal of Education, 3(1), 77-89. [Google Scholar]
 51. Sharron, M. C. (2005). Dating violence prevention in middle school and high school youth. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 18(1), 2–9. [Google Scholar]
 52. Smith, E. E., Hoeksema, S. N., Fredrickson, B. L., & Loftus, G. R. (2012). Atkinson ve hilgard, Psikolojiye giriş.(14. Edisyon). Çev. Ö. Öncül ve D. Ferhatoğlu). Ankara: Arkadaş Yayınevi.(Eserin orijinali 2003’de yayımlandı). [Google Scholar]
 53. Smith, C. A., &  Lazarus, R. S. (1990). Emotion and adaptation. Handbook of personality: Theory and research, 609-637. [Google Scholar]
 54. Spielberger, C. D., Jacobs, G., Russell, S., & Crane, R. S. (1983). Assessment of anger: The state-trait anger scale. Advances in personality assessment, 2, 159-187. [Google Scholar]
 55. Sun, Y. S., & Jin, N. C. (2009). Do big five personality factors affect ındividual creativity? The moderating role of extrinsic motivation. Social Behavior and Personality, 37 (7). [Google Scholar]
 56. Tabachnick, B. G., &   Fidell,  L. S. (2012). Using Multivariate Statistics (6th ed ). Boston: Pearson Education. [Google Scholar]
 57. Parneıx, M., Pérıcaud, M., &  Clément, J. P. (2013). Major Depresif Dönemler ile İlişkili Kolay Öfkelenme: Duygudurum Bozuklukları ve Mizaç ile İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 24. [Google Scholar]
 58. Pedrelli, P., MacPherson, L., Khan, A. J., Shapero, B. G., Fisher, L. B., Nyer, M., ... & Silveri, M. M. (2018). Sex differences in the association between heavy drinking and behavioral distress tolerance and emotional reactivity among non-depressed college students. Alcohol and alcoholism, 53(6), 674-681. [Google Scholar]
 59. Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. (2012). Emotion regulation and aggression. Aggression and violent behavior, 17(1), 72-82. [Google Scholar]
 60. Opatow, S. (2000). Aggression and violence. In M. Deutsch & P. T. Coleman (Eds.), The handbook of conflict resolution: Theory and practice. San Francisco, CA: Jossey - Bass. [Google Scholar]
 61. Öcel, H. (2011). Üniversite öğrencilerinde dolaylı saldırganlığın kullanımında cinsiyet farklılıkları [Gender differences in the use of indirect aggression among university students ]. Journal of Hacettepe University Faculty of Letters, 28(2). [Google Scholar]
 62. Ören, N., & Türkoğlu, H. (2006). Öğretmen adaylarında tükenmişlik [ The Exhaustion Levels of Teacher Candidate]   . Muğla University Institute of Social Sciences Journal, (16). [Google Scholar]
 63. Uz Baş, A.. (2010). Sınıf temelli bir sosyal beceri eğitimi programının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin güvengenlik ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com [Google Scholar]
 64. Ünlü, M. (2019).  Öğretmen şiddeti ve akran zorbalığına maruz kalan lise öğrencilerinin saldırganlıklarının ve okula ilişkin tutumlarının incelenmesi [Investigation of aggression and attitudes towards school of high school students exposed to teacher violence and peer bullying]. Master’s thesis,Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey. [Google Scholar]
 65. Walker, S., &  Richardson, D. R. (1998). Aggression strategies among older adults: Delivered but not seen. Aggression and Violent Behavior, 3(3), 287-294. [Google Scholar]
 66. Wentzel, K. (1998). Social relationship and motivation in middle school: The role of parents, teacher, and peers. Journal of Educational Psychology, 90(2), 202-207. [Google Scholar]
 67. Yavuzer, Y. (2009). Saldırganlığı önlemeye yönelik psiko-eğitim programlarının lise öğrencilerindeki etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect on high school students of the psycho-education programs toward preventing aggression]. Unpublished  Doctorate Dissertation ,  Selçuk University, Konya, Turkey. [Google Scholar]
 68. Yıldırım, A., Ünal, A., &   Çelik, M.(2011). Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algılarının analizi [The analysis of principle’s, supervisor’s and teacher’s perception of the term “teacher’’] International Journal of Human Sciences, 2(8), 92-109. [Google Scholar]
 69. Yöndem, D. Z., &   Bıçak, B. (2008). Öğretmen adaylarının öfke düzeyi ve öfke tarzları [Anger and anger styles of the teacher candidates]. International Journal of Human Sciences, 2(5), 1-16. [Google Scholar]
 70. Yumuşak, F. N. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Duygusal Tepkiselliğin Psikolojik Belirtiler ile İlişkisinin İncelenmesi [ Investigation of relations between emotional disregulation and emotinal reactiveness and psychological symptoms in university students ]. Master's thesis, Fatih Sultan Mehmet Foundation University, İstanbul, Turkey. [Google Scholar]
 71. Yurdakul, A., & Üner, S. (2015). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal tepkisellik durumlarının değerlendirilmesi [Evaluation of emotional reactivity state of health sciences students]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(4). [Google Scholar]
 72. Zhang, M., Liu, H., & Zhang, Y. (2020). Adolescent social networks and physical, verbal, and indirect aggression in China: the moderating role of gender. Frontiers in psychology, 11, 65 [Google Scholar]