International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(6) 79-93

Pre-Service Turkish Language Teachers’ Metaphorical Perceptions of Social Media Platforms

Kenan Bulut

pp. 79 - 93   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.5   |  Manu. Number: MANU-2004-26-0001.R1

Published online: December 07, 2020  |   Number of Views: 188  |  Number of Download: 575


Abstract

The aim of this study was to determine pre-service Turkish Language teachers’ metaphorical perceptions of social media platforms. Phenomenology, which is a qualitative research design, was used in the study. The sample consisted of 70 first-, second-, third- and fourth- grade students of the Department of Turkish Language Education of the Faculty of Education of Van Yüzüncü Yıl University. Data were collected using a form developed to help participants write metaphors on their minds and to express themselves clearly. The form consisted of a statement in the form of “Social media platforms (Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) are like… because…,” of which participants were asked to fill in the blanks to find out exactly to what they compared social media platforms and why. Data were analyzed using content analysis, which is a qualitative analysis method. Participants generated 73 metaphors, 67 of which were accepted as valid. The most frequently used metaphors were drugs, cigarettes, alcohol, and sources of information. The metaphors were grouped under ten conceptual categories; addictive, harmful, pros and cons, communication, unnecessary and useless, useful, necessity, vastness, trap, and other. The categories of addictive (22.38%) and harmful (22.38%) had the largest percentages. Of all metaphors, 37 (55.2%) were negative while 16 (23.88%) positive. Suggestions were made at the end of the study.

Keywords: Social Media Platforms, Pre-Service Turkish Language Teachers, Metaphor


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bulut, K. (2020). Pre-Service Turkish Language Teachers’ Metaphorical Perceptions of Social Media Platforms . International Journal of Progressive Education, 16(6), 79-93. doi: 10.29329/ijpe.2020.280.5

Harvard
Bulut, K. (2020). Pre-Service Turkish Language Teachers’ Metaphorical Perceptions of Social Media Platforms . International Journal of Progressive Education, 16(6), pp. 79-93.

Chicago 16th edition
Bulut, Kenan (2020). "Pre-Service Turkish Language Teachers’ Metaphorical Perceptions of Social Media Platforms ". International Journal of Progressive Education 16 (6):79-93. doi:10.29329/ijpe.2020.280.5.

References
 1. Acır, E. (2008). İnternetin Türk toplumunun iletişimindeki rolü: Facebook’taki Türkiye. Master Thesis. Ankara University Institute of Social Sciences, Ankara-Turkey. [Google Scholar]
 2. Akşehirli, S. (2007). Çağdaş metafor teorisi. Accessed from http://www.ege-edebiyat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=202 on February 10, 2020. [Google Scholar]
 3. Bostancı, M. (2010). Sosyal medyanın gelişimi ve iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları. Master Thesis. Erciyes University Institute of Social Sciences, Kayseri-Turkey. [Google Scholar]
 4. Boyd, D. M. (2008). Taken out of context: American teen sociality in networked publics. PhD Thesis. University of California, Berkeley-USA. [Google Scholar]
 5. Coşkun, H. (2018). 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitaplarına yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi. Turkish Journal of Social Researrch (Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi), 22(4), 947-970. [Google Scholar]
 6. Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Translated by). Ankara: Siyasal.  [Google Scholar]
 7. Çelik, T. (2019). Teknoloji ve medya okuryazarı vatandaş yetiştirme sürecinde öğrencilerin sosyal medya algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. International Journal of Scholars in Education-IJSE (Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi-UEADER), 2(1), 40-57.  [Google Scholar]
 8. Çoban Keneş, H. (2016). Metaforun ayrımcı hegemonyanın inşasındaki rolü: Suriyelilerin haberleştirilmesinde metafor kullanımı. Gaziantep University Journal of Social Sciences (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 15(2), 253-280. [Google Scholar]
 9. Demir, M. (2009). Batı ‘metafor’u ve Doğu ‘istiare’sinin mukayeseli olarak incelenmesi. Türkbilig Journal of Turcology Resarches (Türkoloji Araştırmaları Dergisi), 18, 64-90. [Google Scholar]
 10. Doğan, S. & Erkan, I. (2019). Z kuşağının sosyal medyaya yönelik algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Journal of Yaşar University (Yaşar Üniversitesi Dergisi), 14(Special Issue), 147-155. [Google Scholar]
 11. Egüz, Ş. & Kesten, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. Cumhuriyet İnternational Journal of Education (Cumhuriyet  Uluslararası Eğitim Dergisi), 7(3), 219-240. [Google Scholar]
 12. Erdem, A., Alkan, M. F., & Erdem, Ş. (2017). Öğretmen adaylarının sosyal medya kavramına ilişkin algıları. Karaelmas Journal of Educational Sciences 5(2), 169-179. [Google Scholar]
 13. Eren, F., Çelik, İ., & Aktürk, A. O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin facebook algısı: Bir metafor analizi. Kastamonu Education Journal (Kastamonu Eğitim Dergisi), 22(2), 635-648. [Google Scholar]
 14. Ertürk, R. (2017). İlkokul öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin metaforik algıları. e-International Journal of Educational Research (e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi), 8(3), 1-15. [Google Scholar]
 15. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. Paper presented at XV. Internet Conference in Turkey (XV. Türkiye’de İnternet Konferansı), İstanbul Teknik University (İTÜ)-İstanbul. [Google Scholar]
 16. Hiçyılmaz, Y. & Adanır, Y. (2019). Sanat eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının sanat kavramına ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University Anemon (Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 7(3), 19-23. [Google Scholar]
 17. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68. [Google Scholar]
 18. Kearney, C. A. (2007). Cognitive assessment of game-based learning. British Journal of Educational Technology, 38(3), 529-531. [Google Scholar]
 19. Koç, M., & Karabatak, M. (September, 2011). Sosyal ağların öğrenciler üzerindeki etkisinin veri madenciliği kullanılarak incelenmesi. Paper presented at 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University-Elazığ-Turkey. [Google Scholar]
 20. Kövecses, Z. (2010). Metaphor, a practical introduction. Oxford University Press-USA. [Google Scholar]
 21. Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. London: The university of Chicago press-UK. [Google Scholar]
 22. Levine, R. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, Summer, 172-175. [Google Scholar]
 23. Mahajan, P. (2009). Use of social networking in a linguistically and culturally rich India. The International Information & Library Review, 41(3), 129-136. [Google Scholar]
 24. Onursoy, S. (May, 2017). Sosyal medya tüketicilerinin derin metaforları: Sosyal medya üzerine bir zmet çalışması. Paper presented at 1st International Conference on New Trends in Communication (1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı), İstanbul Ticaret University-İstanbul-Turkey. [Google Scholar]
 25. Patton, M. G. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods. Sage Publications-USA. [Google Scholar]
 26. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar, The Journal of Turkish Educational Sciences (Türk Eğitim Bilimleri Dergisi), 2(2), 131-155. [Google Scholar]
 27. Spencer, A. (2012). The social construction of terrorism: media, metaphors and policy implications. Journal of International Relations and Development, 15(3), 393-419. [Google Scholar]
 28. Subrahmanyam, K. (2013). Ergenlerde yeni medya kullanımının etkileri/ sosyal etkiler ve beliren bilişsel etkiler. Haluk Yavuzer, Mustafa Ruhi Şirin (Edited By). İn I. Turkey Children and media conference proceedings, volume 2 (I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2) (p. 223-242). İstanbul: Çocuk Vakfı. [Google Scholar]
 29. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 30. Yıldızlı, H., Erdol, T. A., Baştuğ, M., & Bayram, K. (2018). Türkiye’de öğretmen kavramı üzerine yapılan metafor araştırmalarına yönelik bir meta-sentez çalışması. Education and Science (Eğitim ve Bilim), 43(193), 1-43. [Google Scholar]