International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(1) 392-403

The Effect of Creative Drama-based Activities on Acquisition of Values by 5-Year-Olds

Zeliha Kılıç & Ayşegül Oğuz Namdar

pp. 392 - 403   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.329.25   |  Manu. Number: MANU-2006-20-0005

Published online: February 01, 2021  |   Number of Views: 247  |  Number of Download: 734


Abstract

Values education is central to early childhood education. However, it rarely provides real-life opportunities to engage students. This study investigates the effect of creative drama in acquisition of values by preschoolers. Experimental design with a pre-post-test control group was used. The study group consisted of 44 children aged 5 to 5 ½ attending a public kindergarten in Turkey. For data collection, the Pre-School Values Scale Teacher Form, Parents Form, Student Form, and a Personal Information Form, and observations were used. Quantiative data was analysed using descriptive statistics, the Mann Whitney U Test, and Wilcoxon Signed Ranks Test. Qualitative data was analysed using content analysis. There was a significant difference in both groups, with the experimental group showing significantly higher scores than the control group in the post-test. In teaching of values to preschool children, the activities based on creative drama proved more effective than the activities provided in the curriculum.

Keywords: Creative Drama, Preschool Education, Values, Values Education, Early Childhood


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kilic, Z. & Namdar, A.O. (2021). The Effect of Creative Drama-based Activities on Acquisition of Values by 5-Year-Olds . International Journal of Progressive Education, 17(1), 392-403. doi: 10.29329/ijpe.2021.329.25

Harvard
Kilic, Z. and Namdar, A. (2021). The Effect of Creative Drama-based Activities on Acquisition of Values by 5-Year-Olds . International Journal of Progressive Education, 17(1), pp. 392-403.

Chicago 16th edition
Kilic, Zeliha and Aysegul Oguz Namdar (2021). "The Effect of Creative Drama-based Activities on Acquisition of Values by 5-Year-Olds ". International Journal of Progressive Education 17 (1):392-403. doi:10.29329/ijpe.2021.329.25.

References
 1. Akköse, E. E. (2008). Okulöncesi eğitimi fen etkinliklerinde doğa olaylarının neden sonuç ilişkilerini belirlemede yaratıcı dramanın etkililiği. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 7-24. http://www.yader.org/index.php/yader/article/view/yader.2008.008  [Google Scholar]
 2. Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. (Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 3. Altunay, Ş. E. (2015). Değerler eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of Educational Sciences, 47-63. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/148794  [Google Scholar]
 4. Aslan, E. (2008). Drama temelli sosyal beceri eğitiminin 6 yaş çocuklarının sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarına etkisi (Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 5. Ayan, S. & Dündar, H. (2009). Eğitimde okul öncesi yaratıcılığın ve oyunun önemi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 63 -74. [Google Scholar]
 6. Aydın, M. Z. & Akyol Gürler, Ş. (2014). Okulda Değerler Eğitimi Yöntemler-Etkinlikler-Kaynaklar (4. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 7. Aydın, M. Z. (2010). Okulda çalışan herkesin görevi olarak değerler eğitimi. Değerler Eğitimi Buluşması, 2010-22. https://www.okuloncesi.net/forum/konu/okulda-calisan-herkesin-goerevi-degerler-egitimi.4031/  [Google Scholar]
 8. Bayrakçı, M. (2007). Okul öncesinde yaratıcı drama etkinliklerinin iletişim becerilerinin gelişmesi üzerindeki etkisi (Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 9. Bozcan, E. Ü. & Kömleksiz, M. (2015). Eğitimde drama destekli etkinliklerin altı yaş çocuklarının duygusal becerilerine etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 5(10). file:///C:/Users/win8/Downloads/104-262-2-PB.pdf  [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş. (2000). Deneysel Desenler. Ankara: Pegema Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Can Yaşar M.  & Aral, N.(2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 201-209. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423908023.pdf  [Google Scholar]
 12. Çakır, B. (2008). Anasınıfı Türkçe-dil etkinliklerinde yaratıcı drama yönteminin etkililiği (Yüksek Lisans tezi) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 13. Dereli İman, E. (2014). Değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocukların sosyal gelişimine etkisi: Sosyal beceri, psiko-sosyal gelişim ve sosyal problem çözme becerisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (1), 249-268. http://www.kuyeb.com/pdf/tr/2d55df4e2179caad67f7cb34a1f9df4celitr.pdf  [Google Scholar]
 14. Erdem Zengin, E. (2014). Yöntem olarak yaratıcı drama kullanımının ilkokul 4. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere etkisi (Yüksek Lisans tezi) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 15. Eti, İ. & Arnas, Y. A. (2016). Hikâye temelli yaratıcı drama etkinliklerinin dört yaş grubu çocukların ifade edici dil gelişimine etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 17-3. https://search.proquest.com/openview/b4fb558f8e4a00944e954dcba9ae26aa/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2043491  [Google Scholar]
 16. Gültekin,  D. (2014). Yaratıcı drama eğitiminin 60-72 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişimine etkisi (Malatya ili örneği) (Yüksek Lisans tezi).https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 17. Güven, İ. (2006). Okul öncesi dönemde toplumsal yaşam becerilerinin kazandırılmasında yaratıcı dramanın kullanımı. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1), 99-115.  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ydrama/article/view/5000169077  [Google Scholar]
 18. Kara, Ö. T. (2011).Türkçe dersinde dramayla öykü oluşturma yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (7), 146-164. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041751  [Google Scholar]
 19. Kara, Y. & Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFile/5000048538/5000045858  [Google Scholar]
 20. Karakaş, H. (2015, Nisan). Değerler eğitimi etkinliklerinin okul öncesi öğretmenlerine göre değerlendirilmesi: Nitel bir çalışma. Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. https://www.researchgate.net/profile/Hamdi_Karakas/publication/283213287_DEGERLER_EGITIMI_ETKINLIKLERININ_OKUL_ONCESI_OGRETMENLERINE_GORE_DEGERLENDIRILMESI_NITEL_BIR_CALISMA/links/562e3dad08aef25a24442dc7/DEGERLER-EGITIMI-ETKINLIKLERININ-OKUL-OeNCESI-OeGRETMENLERINE-GOeRE-DEGERLENDIRILMESI-NITEL-BIR-CALISMA.pdf   [Google Scholar]
 21. Karakuş, N. (2015). Okul öncesi döneme hitap eden tema içerikli çizgi filmlerin değerler eğitimine katkısı yönünden değerlendirilmesi (Niloya örneği). Değerler Eğitimi Dergisi. 12(30), 251-277.http://dergipark.gov.tr/download/article-file/302330  [Google Scholar]
 22. Karasar, N.  (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (15. bs). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 23. Kaya, Y. & Günay, R. & Aydın, H. (2016). Okul öncesi eğitimde drama yöntemi ile işlenen değerler eğitimi derslerinin farkındalık düzeyi üzerindeki etkisi. Sakarya University Journal of  Education, 6 (1), 23-37. http://suje.sakarya.edu.tr/article/view/5000144794  [Google Scholar]
 24. Keskin, Y. & Öğretici, B. (2013) Sosyal Bilgiler dersinde “duyarlılık” değerinin etkinlikler yoluyla kazandırılması: Nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 11 (25).143-181. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38940714/ded-25-makale-6.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1507041975&Signature=BdSYY949S%2FRfbaiuLqmid7vqDyE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSayi_25_Cilt_11_Makale_6_Sosyal_Bilgiler.pdf  [Google Scholar]
 25. Kısa, D. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin altı yaş çocuklarının sorumluluk eğitiminde başvurdukları disiplin yöntemlerine ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 26. Köksal Akyol, A. (2012). Okul öncesi eğitimde drama ve öğretmenin rolü. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 105-116. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/72/1764/18702.pdf  [Google Scholar]
 27. M.E.B. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html [Google Scholar]
 28. M.E.B. (2010). 18. Şura Kararları. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_18_sura.pdf  adresinden erişildi.  [Google Scholar]
 29. M.E.B. (2010). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-5-6-7 ve 8.sınıf) Programı ve Kılavuzu. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=22  [Google Scholar]
 30. Neslitürk, S. & Çeliköz, N. (2015). Okul öncesi değerler ölçeği aile ve öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,19-42. http://www.zgefdergi.com/Makaleler/609381745_2-S_Nesliturk_N_Celikoz.pdf  [Google Scholar]
 31. Ökten, K. & Gökbulut, Ö. Ö. (2015). Yaratıcı drama yöntemiyle okul öncesi çocuklarının ilişki başlatma ve sürdürebilme becerilerinin geliştirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 10(2), 165-174. https://search.proquest.com/openview/a8690da6d81b198eff55c3a617261a3e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2043491  [Google Scholar]
 32. Önemli, M., Totan, T. & Abbasov A. (2015). Yaratıcı drama eğitiminin özel gereksinimi olan çocukların sosyal beceri alanlarından konuşma ve ilişki kurma becerileri gelişimine katkısı. Asya Öğretim Dergisi,3(1), 50-65. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/aji/article/view/5000116149 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 33. Öztürk Samur, A. (2011). Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi(Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 34. Sözkesen, A. (2015). 60-72 aylık çocukların değer eğitiminde öykü temelli yaratıcı drama yönteminin etkisi(Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişildi. [Google Scholar]
 35. Şen, Ü. (2007). Milli Eğitim Bakanlığının 2005 yılında tavsiye ettiği 100 temel eser yoluyla Türkçe eğitiminde değerler öğretimi üzerine bir araştırma (yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 36. Şirin, N., Şafak, M., Yuvacı, Z., Gür, Ç., Koçak, N., & Koç, İ. (2016). Değerler eğitimi programının 6 yas çocuklarına etkisinin incelenmesi ve öğretmen görüşleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 261. http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/1073 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 37. Tahiroğlu, M. & Aktepe, V. (2015). Değerler eğitimi yaklaşımlarına göre geliştirilen etkinliklerin demokratik algı ve davranışlar üzerine etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 12 (30), 309-345. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/302332  [Google Scholar]
 38. Tanrıverdi, Ö. (2012). Yaratıcı drama yöntemi ile verilen eğitimin okul öncesi öğrencilerinin çevre farkındalığına etkisi (Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  [Google Scholar]
 39. Temur, Ö. D. & Yuvacı, Z. (2014). Okul öncesi değer eğitimi uygulayan okullardan seçilen değerlerin ve etkinliklerin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 122-149. http://dergi.amasya.edu.tr/article/view/1031000125  [Google Scholar]
 40. Uyanık Balat, G. & Dağal, A. B. (2006). Okul Öncesi Dönemde, Değerler Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Uyanık, Ö. & Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 118-134. https://pegem.net/dosyalar/dokuman/132076-2012042015523-uyanik-9.pdf  [Google Scholar]
 42. Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı drama eğitim programının öğeleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 22(107), 28-35. [Google Scholar]
 43. Vural, R. A. , Çengel M. , Kesici A. E. , Güreş G. (2006). How drama effects students? Perceptions of ethicalvalues?: friendship, truthandlie, fair, conflictresolution. Oral presentation. International Conference, Education and Values In The Balkan Countries. Romanya: Bükreş. [Google Scholar]
 44. Yalar, T. & Yelken, T. Y. (2011). Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 79-98. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000068440  [Google Scholar]
 45. Yazar, T. & Erkuş, S. (2013) Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013), 196-211. http://www.zgefdergi.com/Makaleler/882045524_20_14_ID_310.pdf  [Google Scholar]