International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(2) 155-173

Examination of the Relationship Between Prospective Social Studies Teachers  Epistemological Beliefs and Their Attitudes Towards Learning

Nalan Altay

pp. 155 - 173   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.332.10   |  Manu. Number: MANU-2006-30-0002.R2

Published online: April 07, 2021  |   Number of Views: 80  |  Number of Download: 551


Abstract

This study was carried out to determine relationship between prospective teachers (studying at department of social studies teaching)’ attitudes towards learning and their scientific epistemological beliefs. The study was conducted with 213 prospective (preservice) social studies teachers who were studying at Faculty of Education of a public university during 2019-2020 Academic year. Mixed method was employed in the study. Attitude scale towards learning and epistemological belief scale were used in obtaining quantitative data; and qualitative ones (data) were collected by interview form. Analysis of quantitative data was carried out by SPSS 22 statistical package program. Content analysis was applied to qualitative data, obtained as a result of the interview with 25 prospective teachers. According to findings, obtained from the study, prospective teachers’ attitudes towards learning and epistemological beliefs, are at high level and medium-level, respectively. It was found to be a significant relationship between attitude towards learning and epistemological belief.

Keywords: Social Studies, Epistemological Belief, Attitude Towards Learning, Prospective Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Altay, N. (2021). Examination of the Relationship Between Prospective Social Studies Teachers  Epistemological Beliefs and Their Attitudes Towards Learning . International Journal of Progressive Education, 17(2), 155-173. doi: 10.29329/ijpe.2021.332.10

Harvard
Altay, N. (2021). Examination of the Relationship Between Prospective Social Studies Teachers  Epistemological Beliefs and Their Attitudes Towards Learning . International Journal of Progressive Education, 17(2), pp. 155-173.

Chicago 16th edition
Altay, Nalan (2021). "Examination of the Relationship Between Prospective Social Studies Teachers  Epistemological Beliefs and Their Attitudes Towards Learning ". International Journal of Progressive Education 17 (2):155-173. doi:10.29329/ijpe.2021.332.10.

References
 1. Abdurrahman, & Göker, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının analizi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 1, 2-11. [Google Scholar]
 2. Acat, M. B., Tüken, G. & Karadağ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik ġnançlar ölçeği: türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının ġncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi 7-4, 67-90. [Google Scholar]
 3. Adıgüzel, A. & Dolmacı, A. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarını farklı değişkenlere göre incelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi 6 (2), 63-78. [Google Scholar]
 4. Akcan, N. & Sözer, M. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 31-50. [Google Scholar]
 5. Aktürk, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine ve akademik başarılarına göre incelenmesi,. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13 (3), 283-297. [Google Scholar]
 6. Akyıldız, S. (2014). Lise öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elazığ. [Google Scholar]
 7. Aslan, S. & Aybek, B. (2018). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19-2, 328-340. [Google Scholar]
 8. Aydemir, M. & Demirci, M. K. (2006). İşletmelerin Küresellesme Stratejileri. Ankara: Gazi Yayınları. [Google Scholar]
 9. Aydın, M. (2016), Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences. 2-2, 75-84. [Google Scholar]
 10. Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 1-15. [Google Scholar]
 11. Bangir, G. A. & Koç, G. E. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. Education Sciences, 689 - 2698. [Google Scholar]
 12. Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38/169, 249-262. [Google Scholar]
 13. Buehl, M. & Alexander, P. (2001). Beliefs about academic knowledge, Educational Psychological Review, 13 -4, 385-418. [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, O., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 15. Candeias, A., Rebele, N. & Oliverira, M. (2010). Student’ attitudes toward learning and school – study of exploratory models about the effects of socio-demographics and personal attributes retrieved January 102016 from. http://www.projectored.uevora. adresinden alındı. [Google Scholar]
 16. Cano, F. & Cardella-Elewar, M. (2004). An integrated analysis of secondary school students’ conceptions and beliefs about learning. European. Journal of Psychology of Education, 19 (2), 167-187. [Google Scholar]
 17. Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). USA: Sage Publications. [Google Scholar]
 18. Creswell, J. M. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (Çeviri Ed.: M. Sözbilir). Ankara: Pegem yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Çelik, A. (2019). Analysis on the effect of the thinking styles of prospective social studies and classroom teachers on their attitudes towards learning in terms of different variables. International Journal of Progressive Education, 15-5, 92-102. [Google Scholar]
 20. Çetin, Ş. & Çetin, F. (2019). Öğrenmeye yönelik tutum ölçeği (öytö) geliştirme çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 160-158. [Google Scholar]
 21. Demir, M. K. (2012). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25-2, 343 - 358. [Google Scholar]
 22. Demirel, A. & Çam, A. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8-24, 873-905. [Google Scholar]
 23. Deryakulu, D. (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Epistemolojik İnançlar. Ankara: Nobel Dağıtım. [Google Scholar]
 24. Erdamar, G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 82-93. [Google Scholar]
 25. Foucault, M. (2015). Biopolitikanın doğuşu. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. [Google Scholar]
 26. Güngör, N.B. & Yenel, F. (2020), Öğrenmeye ilişkin tutumun spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin akademik motivasyonlarının yordanmasına etkisi, Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi, 2-1, 40-55. [Google Scholar]
 27. Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, 5, 1395-1404. [Google Scholar]
 28. Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353-383. [Google Scholar]
 29. Kan, A. & Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 227-237. [Google Scholar]
 30. Kara, A. (2010). Öğrenmeye ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (32),. [Google Scholar]
 31. Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Karhan, İ. (. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. İstanbul: Yayımlanmamış doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,. [Google Scholar]
 33. Kaya, E. & Ekici, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ve öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elementary Education Online, 782-813. [Google Scholar]
 34. Kazu, İ. & Erten, P. (2015). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 57-75. [Google Scholar]
 35. Keskin, İ. & Aydın, M. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Matematik ve sosyal bilgiler öğretmenliği örneği. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 7 (13), 29-48. [Google Scholar]
 36. Kuo, R. F., Hwang, J. & Lee, C. (2012). A hybrid approach to promoting students’ web-based problem-solving competence and learning attitude. Computers & Education, 58, 351–364. [Google Scholar]
 37. Koç, S. & Memduhoğlu, H. B. (2017). Öğretmen adaylarının epistemolijik inançları: bir karma yöntem çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 119-134. [Google Scholar]
 38. Kumar, R. (2011). Araştırma Yöntemleri. Ankara: Edge Akademi. [Google Scholar]
 39. Kutluca, A. Y., Soysal, Y. & Radmar, S. (2018). Öğrenmeye yönelik epistemolojik inançlar ölçeğinin uygulamalı uyarlama ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 129-152. [Google Scholar]
 40. Kürşad, M. Ş. (2015). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ve epistemolojik inanç arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2, 217-246. [Google Scholar]
 41. Lumsden, L. (1994). Student motivation to learn. ERIC Digest, 92. [ED370200. [Google Scholar]
 42. Marton, F. & Salio, R. (1997). Approaches to Learning. In Marton, F., Hounsell, D., Entwistle, N.(ed.). The Experience of Learning. Edinburgh: Scottish Academic Press. [Google Scholar]
 43. Mullis, L. G. Cotter, K. & Martin, M. (2020). TIMSS 2015 encyclopedia: Education policy and curriculum in mathematics and science. Retrieved from Boston College. IMSS & PIRLS International Study Center: website: http://timssandpirls adresinden alındı. [Google Scholar]
 44. Murat, A. & Erten, H. (2018). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Educational Studies. [Google Scholar]
 45. Özdemir, İ., & Köksal, N. (2014). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin epistemolojik đnançlarının değerlendirilmesi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 47-1, 301-326 . [Google Scholar]
 46. Patton, M. O. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 47. Pritchard, A. (2015). Ways of learning: learning theories and learning styles in the classroom. (M. Çevikbaş & S. Çevikbaş çev. Ed.). Ankara: Nobel (Original work published 2009). [Google Scholar]
 48. Ramsden, P. & Entwistle, N. (1981). Effects of academic departments on students’ approaches to studying. British Journal of Educational Psychology, 51, 368-383. [Google Scholar]
 49. Riedler, M. & Eryaman M.Y.  (2016). Complexity, Diversity and Ambiguity in Teaching and Teacher Education: Practical Wisdom, Pedagogical Fitness and Tact of Teaching. International Journal of Progressive Education. 12(3): 172-186 [Google Scholar]
 50. Sabancı, A. (2014). The relationship between learning styles and academic achievement of prospective teachers. Asian Journal of Instruction, 2(2), 60-68. [Google Scholar]
 51. Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82 , 498-504. [Google Scholar]
 52. Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: tentative understandings and provocative confusions. educational Psychology Review, 6/4, 293-319. [Google Scholar]
 53. Schunk, D. (2009). Learning theories: An educational perspectice. (M. Şahin çev. Ed.). Ankara: Nobel yayıncılık. [Google Scholar]
 54. Shea, P.  Fredericken, E., Pickett, E., Pelz, W. & Swan, K. (2013). Measures of learning effectiveness in the suny learning network. retrieved: http://www.suny.edu/sunytrainingcenter/files/ ALNWorkshop2000.pdf adresinden alındı. [Google Scholar]
 55. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson. [Google Scholar]
 56. Taşkın, Ç. Ş., (2019). Epistemolojik inançlar: öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını yordayıcı bir değişken. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9-19, 273-285. [Google Scholar]
 57. Terzi, A. R., Şahan, H. H. Çelik, H. & Zöğ, H. (2015). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile eleştirel pedagoji ilkeleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 344-356. [Google Scholar]
 58. Tezci, E. & Uysal, A. (2004). Eğitim teknolojisinin gelişmesine epistemolojik yaklaşımların etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 158-164. [Google Scholar]
 59. Trautwein, U. & Lüdtke, O. (2007). Epistemological beliefs, school achievement, and college major: A large-scale longitudinal study on the ımpact of certainty beliefs. Contemporary Educational Psychology, 32, 348–366. [Google Scholar]
 60. Unlu, Z. K. & Dökme, İ. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve eleştirel düşünme eğilimleri. Eurasian Journal of Educational Research, 7-72, 203-220 . [Google Scholar]
 61. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık. [Google Scholar]