International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(2) 240-259

Prospective Teachers’ Metaphoric Perceptions of Inclusive Education

Mustafa Ersoy

pp. 240 - 259   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.332.15   |  Manu. Number: MANU-2008-21-0003.R1

Published online: April 07, 2021  |   Number of Views: 75  |  Number of Download: 381


Abstract

The need for special education stems from “a group of neurodevelopmental disorders that begin in childhood”. Today, one of the main topics discussed with regard to the education of children with special needs is inclusive education. Inclusive education, which aims to ensure that they all receive the best quality of education, is an education model based on students’ sharing experiences with their peers. The purpose of this research is to examine university students’ perceptions of inclusive education through metaphor analysis. This study aims to determine how Faculty of Education students perceive the concepts of inclusive education, inclusive students, the family of inclusive student and teacher of the inclusive student. The study group consisted a total of 200 prospective teachers from different branches, including six participants from each grade level in the 2018-2019 academic year fall semester in Faculty of Education at Sivas Cumhuriyet University. 79 of the prospective teachers were male and 121 were female. The data obtained through interviews were analysed through content analysis and descriptive analysis. 12 different metaphors for inclusive education, 11 different metaphors for inclusive student, 9 different metaphors for the family of the inclusive student, and 11 different metaphors for the teacher of the inclusive student were produced.

Keywords: Metaphoric Perceptions, Inclusive Education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ersoy, M. (2021). Prospective Teachers’ Metaphoric Perceptions of Inclusive Education . International Journal of Progressive Education, 17(2), 240-259. doi: 10.29329/ijpe.2021.332.15

Harvard
Ersoy, M. (2021). Prospective Teachers’ Metaphoric Perceptions of Inclusive Education . International Journal of Progressive Education, 17(2), pp. 240-259.

Chicago 16th edition
Ersoy, Mustafa (2021). "Prospective Teachers’ Metaphoric Perceptions of Inclusive Education ". International Journal of Progressive Education 17 (2):240-259. doi:10.29329/ijpe.2021.332.15.

References
 1. Acarlar, F. (2013). Kaynaştırma modeli ve özel gereksinimli çocukların özellikleri. B. Sucuoğlu ve H. Bakkaloğlu (Ed), Okul öncesinde kaynaştırma içinde (s. 21-74). Ankara: Kök Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Akdal, D., Bozdağ, T., Aydın, Y. ve Aşkan, A. (2020). Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik inançları ile yetersizliği olan bireylerin eğitimine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 4 (1), 73-91.  [Google Scholar]
 3. Akman, B., Mercan Uzun, E. ve Yazıcı, D. N. (2018). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik görüşlerinin karşılaştırılması. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 14 (1), 96-114.  [Google Scholar]
 4. Altıntaş, Ö. G. G., Baykan, Ö. G. Ö., Kahraman, E., ve Altıntaş, S. U. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi, kaynaştırma öğretmeni ve kaynaştırma öğrencilerine ilişkin metaforik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,4(3):273-282 [Google Scholar]
 5. Aykara, A. (2011). Kaynaştırma eğitimi sürecindeki bedensel engelli öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler ve okul sosyal hizmeti. Toplum ve Sosyal Hizmet , 22 (1), 63-84 . [Google Scholar]
 6. Baldiris Navarro, S., Zervas, P., Fabregat Gesa, R. ve Sampson, D. G. (2016). Developing teachers’ competences for designing inclusive learning experiences. Educational Technology & Society, 19 (1), 17–27. [Google Scholar]
 7. Barut, Y. (2016). Özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik. M. Güven (Ed.). Psikolojik Danışma ve Rehberlik içinde (s.295-309). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Batu, S. ve Kırcaali-İftar, G. (2011). Kaynaştırma. (6. Basım). Ankara: Kök Yayıncılık [Google Scholar]
 9. Boyle, C., Anderson, J. ve Allen, K-A. (2020). The importance of teacher attitudes to inclusive education. In C. Boyle, J. Anderson, A. Page & S. Mavropoulou (Eds.), Inclusive education: Global issues & controversies, 127-146. [Google Scholar]
 10. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). USA: SAGE Publications. (Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 11. Darıca, N. (1992). Özürlü çocukların eğitiminde entegrasyonun önemi. I. Ulusal Eğitim Kongresi. İstanbul: YaPa Yayınları. [Google Scholar]
 12. Deği̇rmenci̇ Kurt, A. ve Tomul, E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (7), 144-154.  [Google Scholar]
 13. Demir, E. ve Usta, M. (2019). Kaynaştırma eğitimine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri: Karaman ilinde bir araştırma. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 80-98. [Google Scholar]
 14. Demirbilek, M. ve Levent, F. (2020). Kaynaştırma sınıflarında özel eğitim alan öğrencilere yönelik öğretmen davranışlarına ilişkin rehberlik öğretmenlerinin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21 (3), 479-511. [Google Scholar]
 15. Esmer, B., Yılmaz, E., Güneş, A. M., Tarım, K. ve Deli̇can, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerinin eğitimine ilişkin deneyimleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1601-1618. [Google Scholar]
 16. Fedulova, I., Ivanova, V., Atyukova, O. ve Nosov, V. (2019). Inclusive education as a basis for sustainable development of society. Journal of social studies education research, 10 (3), 118-135.  [Google Scholar]
 17. Gözün, Ö., Yıkmış, A. (2004). Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (02), DOI: 10.1501/Ozlegt_0000000081 [Google Scholar]
 18. Güneş, C. ve Tezcan, R. (2019). Metafor nedir, ne değildir? B. Kılcan (Ed.).  Metafor ve eğitimde metaforik çalışmalar için bir uygulama rehberi içinde (s.1-4). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 19. Gürsoy, F., Aral, N., Öz, N. S., ve Aysu, B. (2019). Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulaması hakkındaki görüşleri: bir metafor çalışması. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi-ITEAC’2019, 181-190. [Google Scholar]
 20. İlik, Ş. Ş. ve Deniz, S. (2019). Farklı branşlardan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sırasında kaynaştırma uygulamalarına ilişkin gözlemleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (1), 338-351. [Google Scholar]
 21. İnceler, H. ve Özder, H. (2020). Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi: KKTC örneği. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 21 (2), 719-739.  [Google Scholar]
 22. Kandır, A. (2001). Çocuk gelişiminde okul öncesi eğitim kurumlarının yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 151(1). [Google Scholar]
 23. Kapucu, R., Aydoğdu, A. ve Benli, A. N. (2020). Ortaokul kademesinde kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerin uyum becerilerine ilişkin öğrenci öğretmen, veli ve öğrenci görüşleri: bir durum çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 34-47. [Google Scholar]
 24. Kardeş, S. ve Taşkın, N. (2020). Okul öncesi öğretmen adaylarının özel gereksinimli çocuklara yönelik algıları. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 40 (1), 51-73.  [Google Scholar]
 25. Kauffman, J. M. ve Badar, J. (2014) Instruction, not inclusion, should be the central issue in special education: An alternative view from the USA, Journal of International Special Needs Education, 17 (1), 13–20.  [Google Scholar]
 26. Kök, M., Balcı, A., Bilgiz, Ş. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının kaynaştırma öğrencisine yönelik metaforları. Turan: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 9(36), 290-302. [Google Scholar]
 27. Kumaş, Ö. ve Süer, S. (2020). Öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin metaforik algıları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (28), 1076-1101. [Google Scholar]
 28. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev. Ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. Mertoğlu, H., Sarı, O. T., Pusmaz, A. ve Balçın, M. D. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kaynaştırma uygulamaları yeterlikleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51 (51), 68-89.  [Google Scholar]
 30.  Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology-method, theory, and fields of application. Forum: Qualitative Social Research, 1, (2). [Google Scholar]
 31. Öncül, N. ve Batu, E. S. (2005). Normal gelişim gösteren çocuk annelerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6 (2), 37-54.  [Google Scholar]
 32. Pamuk, Y. (2016). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 33. Sevi̇m, C. ve Atasoy, R. (2020). Özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerine göre kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (228), 215-239. DOI: 10.37669/milliegitim.588614 [Google Scholar]
 34. Sığırtmaç, A. D., ve Gül, E. (2008). Okul öncesinde özel eğitim. Ankara: Kök. [Google Scholar]
 35. Sucuoğlu, B. (2004). Türkiye'de Kaynaştırma Uygulamaları: Yayınlar/Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (02), DOI: 10.1501/Ozlegt_0000000083 [Google Scholar]
 36. Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. (2006). İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları: Yaklaşımlar, yöntemler, teknikler. İstanbul: Morpa [Google Scholar]
 37. Uzun Çiçek, A., Sarı, S.A., Mercan Işık, C. (2020). Sociodemographic characteristics, risk factors, and prevalence of comorbidity among children and adolescents with ıntellectual disability: A Cross-sectional Study, Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 13:2, 66-85, DOI: 10.1080/19315864.2020.1727590. [Google Scholar]
 38. Yalnız, A. (2019). Okul PDR Servisi (3.baskı). Ankara: Psikolojik Danışmanlık Yayınları. [Google Scholar]
 39. Yazıcıoğlu, T. (2019). Anadolu lisesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin metafor analizi yoluyla incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14 (20), 394-420.  [Google Scholar]
 40. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Yukay Yüksel, M. (2017). Özel eğitim ve rehberlik. B. Aydın (Ed.). Rehberlik içinde (s.283-303). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]