International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(2) 260-274

Cultural Heritage in Social Studies Curriculum and Cultural Heritage Awareness of Middle School Students

Tuğba Kafadar

pp. 260 - 274   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.332.16   |  Manu. Number: MANU-2011-14-0003

Published online: April 07, 2021  |   Number of Views: 264  |  Number of Download: 697


Abstract

The present study aimed to determine the cultural heritage elements in the social studies course curriculum in Turkey and the awareness of the middle school students about cultural heritage. In the study, the case study approach, a qualitative research design, was adopted. The study group was assigned with criterion sampling method, a purposive sampling approach. The study findings demonstrated that the cultural heritage elements were prominent in 4th grade and 5th grade curricula, respectively, and the least prominent in 6th and 7th grade curricula based on the social studies course curriculum achievements in Turkey. The middle school students associated cultural heritage with historical buildings the most in the physical historical heritage category and customs and traditions in the non-physical historical heritage category. Students mostly considered mosques as physical cultural heritage elements, followed by palaces, towers, castles, madrasahs, bridges, historical buildings, historical places, fountains, and customs and traditions, traditional dishes, oral traditions, performance arts, and crafts as non-physical cultural heritage elements. Students mostly reported that cultural heritage was important since it was inherited from ancestors, it allows us to learn the past events, it reflects us, not to forget the old times, it is our culture, it is our history, for the perpetuity of our state, to learn about past lessons, and they stated that the cultural heritage should be preserved by state protection, followed by allowing it to live on, raising awareness, claiming it as a heritage, remembering, warning, and punishment, respectively.

Keywords: Cultural Heritage, Social Studies, Curriculum, Middle School Students


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kafadar, T. (2021). Cultural Heritage in Social Studies Curriculum and Cultural Heritage Awareness of Middle School Students . International Journal of Progressive Education, 17(2), 260-274. doi: 10.29329/ijpe.2021.332.16

Harvard
Kafadar, T. (2021). Cultural Heritage in Social Studies Curriculum and Cultural Heritage Awareness of Middle School Students . International Journal of Progressive Education, 17(2), pp. 260-274.

Chicago 16th edition
Kafadar, Tugba (2021). "Cultural Heritage in Social Studies Curriculum and Cultural Heritage Awareness of Middle School Students ". International Journal of Progressive Education 17 (2):260-274. doi:10.29329/ijpe.2021.332.16.

References
 1. Ar, H. (2015). Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında turist rehberlerinin rolü(Unpublished master’s thesis).  Balıkesir University, Graduate School of Social Sciences, Balıkesir.  [Google Scholar]
 2. Arıkan, İ. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kültürel miras ile ilgili başarı düzeyleri ve tutumlarının bazı değişkenlerle incelenmesi (Adıyaman Örneği) (Unpublished master’s thesis). Adıyaman University, Graduate School of Social Sciences, Adıyaman. [Google Scholar]
 3. Arslan, F., Çağlar, L. M., & Gürbıyık, C. (2017). Kültürel miras kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler: Turgutlu örneği. Studies of The Ottoman Domain (Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları), 7 (13), 211-247. [Google Scholar]
 4. Avcı, M. (2014). Sosyal bilgiler dersinde kültürel miras eğitimine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri(Unpublished master’s thesis). Abant İzzet Baysal University, Graduate School of Educational Sciences, Bolu. [Google Scholar]
 5. Bozok, B. (2018). Görsel sanatlar ve arkeoloji işbirliği ile gerçekleştirilen kültürel miras eğitiminin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Necmettin Erbakan University, Graduate School of Educational Sciences, Konya.  [Google Scholar]
 6. Curtis, R., & Seymour, C. (2004). Louisiana heritage education program and heritage in the classroom: Children's attitudes toward cultural heritage. Journal of Social Studies Research, 28 (2), 20-24. [Google Scholar]
 7. Çelepi, M. S. (2016). Somut olmayan kültürel miras ve üniversite gençliği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (3), 15-35. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Siyasal Publishing. [Google Scholar]
 9. Çapar, G., & Yenipınar, U. (2016). Somut olmayan kültürel miras kaynağı olarak yöresel yiyeceklerin turizm. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (1), 100-115. [Google Scholar]
 10. Çengelci, T. (2012). Place of intangible cultural heritage in social studies education program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 185-203. [Google Scholar]
 11. Deren, A. S. (2006). Sanal ortamda kültürel miras enformasyon sistemlerinin kurulması ve Türkiye için durum analizi(Unpublished master’s thesis). İstanbul Teknik University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, İstanbul. [Google Scholar]
 12. Dönmez, C., & Yeşilbursa, C. C. (2014). The effect of cultural heritage education on students’ attitudes toward tangible heritage. İlköğretim Online, 13 (2), 425-442. [Google Scholar]
 13. Gürbüz, Y. (2019). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının somut olmayan kültürel miras unsurları bağlamında incelenmesi(Unpublished master’s thesis). Muğla Sıtkı Koçman University, Graduate School of Educational Sciences, Muğla. [Google Scholar]
 14. Hoffman, B. T. (2006). Art and cultural heritage: law, policy and practice. New York: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 15. Karip, F. (2012). İlkokul 7. sınıf öğrencilerinin kültürel mirasın korunması bilincine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin ölçülmesi (Ağrı ili örneği)(Unpublished master’s thesis). Ağrı İbrahim Çeçen University, Graduate School of Social Sciences, Ağrı. [Google Scholar]
 16. Kılcan, B., & Akbaba, B. (2013). Examining students’ perceptions on sensitivity to cultural heritage value in social sciences teaching program. Journal of World of Turks, 5 (3), 113-137. [Google Scholar]
 17. Kokko, S., & Dillon, P. (2011). Crafts and craft education as expressions of cultural heritage: individual experiences and collective values among an international group of women university students. International Journal of Technology and Design Education, 21 (4), 487-503. [Google Scholar]
 18. Lenzerini, F. (2011). Intangible cultural heritage: The living culture of peoples. European Journal of International Law, 22 (1), 101-120. [Google Scholar]
 19. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desenler ve uygulama için bir rehber. (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Publishing. [Google Scholar]
 20. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications. [Google Scholar]
 21. Özlek, G. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin somut olmayan kültürel miras öğretimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi(Unpublished master’s thesis). Aksaray University, Graduate School of Social Sciences, Aksaray. [Google Scholar]
 22. Saban, A. & Ersoy, A. (2016). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı Publishing. [Google Scholar]
 23. Sağ, Ç. (2018). İlkokul sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırması(Unpublished master’s thesis). Bartın University, Graduate School of Educational Sciences, Bartın.  [Google Scholar]
 24. Stanco, F., Battiato, S., & Gallo, G. (Eds.). (2011). Digital imaging for cultural heritage preservation: Analysis, restoration, and reconstruction of ancient artworks. CRC Press. [Google Scholar]
 25. Şentürk. A. (2012). UNESCO dünya miras listesinde yer almanın, ülke kültürel miras koruma politikalarına etkileri üzerine bir değerlendirme(Unpublished master’s thesis). İstanbul Teknik University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, İstanbul. [Google Scholar]
 26. Taşdemir, M. (2018). Ortaokul altıncı sınıf sosyal bilgiler ders kitabı metinlerinin kültürel mirasa duyarlılık değeri açısından incelenmesi(Unpublished master’s thesis). Akdeniz University, Graduate School of Educational Sciences, Antalya. [Google Scholar]
 27. Taylor, K. (2004). Cultural heritage management: A possible role for charters and principles in Asia. International Journal of Heritage Studies, 10 (5), 417-433. [Google Scholar]
 28. Tweed, C., & Sutherland, M. (2007). Built cultural heritage and sustainable urban development. Landscape and Urban Planning, 83 (1), 62-69. [Google Scholar]
 29. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Publishing. [Google Scholar]