International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(4) 437-450

Examining The Relationship Between Pre-Service Turkish Teachers Digital Writing Attitudes and Digital Reading Tendencies

Yusuf Mete ELKIRAN

pp. 437 - 450   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.366.26   |  Manu. Number: MANU-2105-30-0003.R1

Published online: August 08, 2021  |   Number of Views: 213  |  Number of Download: 512


Abstract

This research aims to determine the relationship between pre-service Turkish teachers` digital writing attitudes and their digital reading tendencies. In this context, 167 teacher candidates from different grades studying in the Turkish language teaching program of a state university in the west of Turkey were consulted. The relational surveying method, one of the quantitative research methods, was used. "Digital Writing Attitudes Scale" and "Digital Reading Tendencies Scale" were used as data collection tools in the study. The obtained data were analysed with the SPSS package program. Since it was determined that the data showed normal distribution due to the assumption analysis of the findings, independent sample t-test and one-way ANOVA analyses were used in the research. In addition to these parametric tests, mean scores and standard deviation scores of the descriptive analysis results were used. As a result of the data analysis, it has been seen that pre-service Turkish teachers` digital writing attitudes and digital reading tendencies are at a high level. There has been no significant difference observed in the results in terms of participants gender for the convenience and motivation sub-dimensions of the scale. However, digital writing attitudes show a significant difference favouring female teacher candidate in the effect sub-dimension. According to the class variable, Turkish teacher candidates' digital writing attitudes show a significant difference in favour of small classes. The research findings concluded a moderate, positive, and significant relationship between pre-service Turkish teachers` digital writing attitudes and their digital reading tendencies. In order to provide digital transformation and dispositions, the positive and negative aspects of reading and writing in digital tools can be thoroughly researched, and improvements can be made by reviewing the existing tools.

Keywords: Digital Reading, Digital Writing, Turkish Education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
ELKIRAN, Y.M. (2021). Examining The Relationship Between Pre-Service Turkish Teachers Digital Writing Attitudes and Digital Reading Tendencies . International Journal of Progressive Education, 17(4), 437-450. doi: 10.29329/ijpe.2021.366.26

Harvard
ELKIRAN, Y. (2021). Examining The Relationship Between Pre-Service Turkish Teachers Digital Writing Attitudes and Digital Reading Tendencies . International Journal of Progressive Education, 17(4), pp. 437-450.

Chicago 16th edition
ELKIRAN, Yusuf Mete (2021). "Examining The Relationship Between Pre-Service Turkish Teachers Digital Writing Attitudes and Digital Reading Tendencies ". International Journal of Progressive Education 17 (4):437-450. doi:10.29329/ijpe.2021.366.26.

References
 1. Ahmed Abdo Shaban, A. (2002). Osmanlı Türkçesi. kavâidü l luğati t Türkiye (pp.2-350), Al-Qahira: Dârü'l-Sakâfa al-Arabiyye Kahire. [Google Scholar]
 2. Akkaya, A., and Toprak, F. (2020) Görsel okuryazarlık karikatürlerle Türkçe dersi işleme süreci. Elazığ:Asos yayıncılık [Google Scholar]
 3. Akkoyunlu, B., and Soylu, M. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 24(4), 748-768. [Google Scholar]
 4. Aktaş, N., and Akyol, H. (2020). Effect of digital writing workshop activities on writing motivation and development of story writing skills. International Journal of Progressive Education, 16(3), 270-287. [Google Scholar]
 5. Arcagök, S. (2020). Öğretmenlerin dijital vatandaşlığa yönelik algılarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 534-556. [Google Scholar]
 6. Arslan, Y., Çelik, Z., and Çelik, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113–124. [Google Scholar]
 7. Avcı, Y., and Çelik, G. (2019). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin görsel okuryazarlık becerileri üzerine bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 14(3). [Google Scholar]
 8. Aytan, T., Güneş, G., and Çalıcı, M. A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının tweet atma becerileri üzerine bir araştırma. Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (11), 42-58.  [Google Scholar]
 9. Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470. [Google Scholar]
 10. Bağcı, H. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım yeterlilik düzeyleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 45-68. [Google Scholar]
 11. Baş, B., and Yıldırım, T. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde teknoloji entegrasyonu. Ana Dili Eğitimi Dergisi 6(3), 827 - 839. [Google Scholar]
 12. Başaran, M., and Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 73-92. [Google Scholar]
 13. Bulut, B., and Karasakaloğlu, N. (2018). Digital reading disposition scale: a study of validity and reliability. Universal Journal of Educational Research, 6(4), 613-618. [Google Scholar]
 14. Bulut, B., and Karasakaloğlu, N. (2019) Öğretmen adaylarının dijital okuma eğilimleri ile okuma ilgileri arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları, 135. [Google Scholar]
 15. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., and Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 16. Churchill, N. (2016). Digital storytelling as a means of supporting digital literacy learning in an upper-primaryschool English language classroom. (Unpublished Doctoral dissertation, Edith Cowan University). Retrieved from https://ro.ecu.edu.au/theses/1774 [Google Scholar]
 17. Churchill, N., Lim, C. P., Oakley, G., and Churchill, D. (2008). Digital storytelling and digital literacy learning. In Readings in Education and Technology: Proceedings of ICICTE 2008 Vol., pp. 418-430.  [Google Scholar]
 18. Dağtaş, A. (2013). Öğretmenlerin basılı sayfa ve ekrandan okuma tercihleri ile eğitimde elektronik metin kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Studies, 8(3), 137-161.  [Google Scholar]
 19. Dumanlı, M. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım öz yeterlik inançlarının değerlendirilmesi. (Master thesis), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir [Google Scholar]
 20. Erbaş, Ç., and Demirer, V. (2015). Eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.), Eğitim teknolojileri okumaları 2015 içinde (s. 131-148). Ankara. [Google Scholar]
 21. Eryaman, M. Y. (2007). Examining the characteristics of literacy practices in a technology-rich sixth grade classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 6(2), 26-41. [Google Scholar]
 22. Eryaman, M. Y. (2008). Writing, method and hermeneutics: Towards an existential pedagogy. Elementary Education Online, 7(1).  [Google Scholar]
 23. Farinosi, M., Lim, C., and Roll, J. (2016). Book or screen, pen or keyboard? A cross-cultural sociological analysis of writing and reading habits basing on Germany, Italy and the UK. Telematics and Informatics, 33(2), 410-421.  [Google Scholar]
 24. Fişekcioğlu, A., (2019). Yazma becerisi ve görev odaklı yazma etkinlikleri. Asuman Akay Ahmad and Aslı Fişekcioğlu (Ed.), in Dil kullanıcısı bağlamında kuramdan uygulamaya Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (pp.243-259), Ankara: Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 25. Geçgel, H., Fatih, K., Öztürk, N. E., and Akkaş, İ. (2020). Öğretmen adaylarının okuma motivasyonları ve sosyal medyaya özgü epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 478-507. [Google Scholar]
 26. George, D., and Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.  [Google Scholar]
 27. Gilster, P. (1997). Digital literacy. John Wiley and Sons, Inc.. [Google Scholar]
 28. Göçer, A. (2018). Yazma eğitimi-yazma uğraşı: Yazı nasıl yazılır? Nasıl yazar olunur?. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. Gönen, M., Çelebi Ö.E., and Işıtan S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 164, 60-173. [Google Scholar]
 30. Güneş, E. P. (2016). Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 191-206.  [Google Scholar]
 31. Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Güzel, A., and Karadağ, Ö. (2013). Anlatma becerileri açısından “Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)” na eleştirel bir bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 45-52. [Google Scholar]
 33. İşlek, M. S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma (Master thesis), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). [Google Scholar]
 34. Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi . Ankara:Nobel yayın dağıtım. [Google Scholar]
 35. Karatay, H. (2011). 4+ 1 Planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Electronic Turkish Studies, 6(3). [Google Scholar]
 36. Kırmızı, F. S., Kapıkıran, Ş., and Akkaya, N. (2021) Dijital ortamda yazmaya ilişkin tutum ölçeği (DOYAT): Ölçek geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 417-444. [Google Scholar]
 37. Korkmaz, İ. (2007). Üniversite birinci sınıfta okuyan öğrencilerin lise döneminde kitap okuma durumlarının incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research 27, 127-138. [Google Scholar]
 38. Kurudayıoğlu, M., and Çetin, Ö. (2015). Temel beceriler ve Türkçe öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 1-19. [Google Scholar]
 39. Larson, L. C. (2012). It's time to turn the digital page: Preservice teachers explore e‐book reading. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 56(4), 280-290. [Google Scholar]
 40. Maden, S., Banaz, E., and Maden, A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital ortamlardaki yazma alışkanlıkları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 103-112. [Google Scholar]
 41. Müldür, M., and Çevik, A. (2021), An alternative way to improve the writing skills of secondary school students: the social cognitive model of sequential skill acquisition (SCM intervention). In: Education quarterly reviews, Vol.4 Special Issue 1: Primary and Secondary Education, 414-431 [Google Scholar]
 42. Ocak, G., and Karakuş, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 129-147 [Google Scholar]
 43. Özbay, M., and Özdemir, O. (2014). Türkçe öğretim programı için bir öneri:dijital okuryazarlığa yönelik amaç ve kazanımlar. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 2(2), 31-40. [Google Scholar]
 44. Özbay, M., Bağcı, H., and Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(15), 117–136. [Google Scholar]
 45. Özden, M. (2019).Okur olarak Türkçe eğitimi lisans öğrencileri.Route Education and Social Science Journal Volume 6(11), December 2019 ss. 951-959. [Google Scholar]
 46. Prior, D. D., Mazanov, J., Meacheam, D., Heaslip, G., and Hanson, J. (2016). Attitude, digital literacy and self efficacy: Flow-on effects for online learning behavior. The Internet and Higher Education, 29, 91-97. [Google Scholar]
 47. Radovanovic, D., Hogan, B., and Lalić, D. (2015). Overcoming digital divides in higher education: Digital literacy beyond Facebook. New media and society, 17(10), 1733-1749 [Google Scholar]
 48. Saracaloğlu, A. S., Karasakaloğlu, N., and Aslantürk, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 457-480.  [Google Scholar]
 49. Şahin, N. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 393-423. [Google Scholar]
 50. Temizyürek, F., and  Balcı, A. (2015). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları türkçe programları. Ankara: Nobel Yayıncılık [Google Scholar]
 51. Tiryaki, E. N., and Kan, M. O. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının metin oluşturabilme becerileri. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(2), 183-192. [Google Scholar]
 52. Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazmayla ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 300-311. [Google Scholar]
 53. Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının okumaya ilişkin tutum ve görüşleri. The Journal Of International Social Research,1(1), 226-241. [Google Scholar]
 54. Yamaç, A., Öztürk, E., and Mutlu, N. (2020). Effect of digital writing instruction with tablets on primary school students’ writing performance and writing knowledge. Computers and Education, 157, 103981. [Google Scholar]
 55. Yontar, A. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 815-824. [Google Scholar]