International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2015, Vol. 11(3) 140-152

Investigation of Preservice Teachers’ Speech Anxiety with Different Points of View

Fatih Kana

pp. 140 - 152   |  Manu. Number: ijpe.2015.010

Published online: October 15, 2015  |   Number of Views: 67  |  Number of Download: 305


Abstract

The purpose of this study is to find out the level of speech anxiety of last year students at Education Faculties and the effects of speech anxiety. For this purpose, speech anxiety inventory was delivered  to 540 pre-service teachers at 2013-2014 academic year using stratified sampling method. Relational screening model was used in the study. To explain the relationships among data in the study,  frequency and percentage analysis, t-test, ANOVA, regression analysis and structural equation modelling were used. It is seen that preservice teachers have speech anxiety problems when they have to speak during their teaching activities, when they are demanded to speak all of a sudden, when their speech is interrupted, when they consider that they do not have different points of view and when they cannot balance their speech speed. Preservice teachers use their body language as they are giving speech, and they have less anxiety when they have eye-contact with their audiences, when are talking about themselves and when they are talking about the people they do not know. When preservice teachers’ speech anxiety was investigated with regards to their departments, preservice English teachers and Turkish teachers were found to have higher levels of speech anxiety compared to preservice preschool teachers. When the findings obtained with this study were examined, it was  found that, as presercice teachers’ speech anxiety increases, their desire to participate in the activities also increase.

Keywords: Spaeking, speech anxiety, Pre-service Teachers.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kana, F. (2015). Investigation of Preservice Teachers’ Speech Anxiety with Different Points of View . International Journal of Progressive Education, 11(3), 140-152.

Harvard
Kana, F. (2015). Investigation of Preservice Teachers’ Speech Anxiety with Different Points of View . International Journal of Progressive Education, 11(3), pp. 140-152.

Chicago 16th edition
Kana, Fatih (2015). "Investigation of Preservice Teachers’ Speech Anxiety with Different Points of View ". International Journal of Progressive Education 11 (3):140-152.

References
 1. Adalı, O. (1983). Ana dili olarak Türkçe öğretimi üstüne. Türk Dili Dergisi Dil Öğretim Özel Sayısı, 379-380, s. 31-35. [Google Scholar]
 2. Akkaya, A. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma sorunlarına ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), s. 405-420. [Google Scholar]
 3. Arı, G. (2008). Konuşma öğretimi. Cemal Yıldız (Ed.). Türkçe Öğretimi içinde (s. 155-179). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Arslan, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin “topluluk karşısında konuşma” ile ilgili görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği), Turkish Studies,7(3), s. 221-231. [Google Scholar]
 5. Ayan, S., Katrancı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2014). Awareness level of teacher candidates’ in terms of their Turkish language sufficiency: A qualitative research. International Journal of Academic Research Part B, 6(29), s. 137-143. [Google Scholar]
 6. Aydın, S. ve Takkaç, M. (2007). İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenlerde sınav kaygısının cinsiyet ile ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), s. 259-266. [Google Scholar]
 7. Aykaç, M. ve Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Turkish Studies, 8(9), s. 671-682. [Google Scholar]
 8. Barrett, Paul. 2007. Structural equation modelling: Adjudging model fit. Personality and Individual Differences, 42(5), p. 815–824. [Google Scholar]
 9. Baş, G. (2014). Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, s. 101-119. [Google Scholar]
 10. Başaran, M., Erdem, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma becerisi ile ilgili  görüşleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), s. 743-754. [Google Scholar]
 11. Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2012).Yazılı ve sözlü anlatım (7. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Bodie, G. D. (2010). A racing heart, rattling knees, and ruminative thoughts: Defining, explaining, and treating public speaking anxiety. Communication Education, 59(1), p. 70-105. [Google Scholar]
 13. Bozkurt, N. (2004). Bir grup üniversite öğrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 29(133), s. 52-59. [Google Scholar]
 14. Burger, J. M. (2006). Kişilik. İ. D. Erguvan Sarıoğlu (Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları. [Google Scholar]
 15. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 16. Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 17. Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji öğretmen adaylarının kaygılarını etkileyen etmenler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (6-9 Temmuz), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya. [Google Scholar]
 18. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık [Google Scholar]
 19. Djigunovic, J. M. (2006). Language Anxietyand Language Processing. S. H. Fostercohen, M. M. Krajnovic, ve J.M. Djigunovic (Eds.). In EUROSLA Yearbook, 6, p. 191-212. [Google Scholar]
 20. Demirel, Ö. (2003). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Doğan,  Y.  (2009).  Konuşma  becerisinin  geliştirilmesine  yönelik  etkinlik  önerileri.  Türk    Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(1), s. 185-204. [Google Scholar]
 22. Durukan,  E.  ve Maden.  S. (2010). Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerileri üzerine bir     araştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, s. 59-74. [Google Scholar]
 23. Eryaman,  M.  Y.  (2008).  Writing,  method  and   hermeneutics:   Towards   an   existential  pedagogy. Elementary Education Online, 7(1), 2-14. [Google Scholar]
 24. Gardner, R. ve Macintyre, P. (1993). On the measurement of affective variables in second language learning. Language Learning, 43, s. 157-194. [Google Scholar]
 25. Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. [Google Scholar]
 26. Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller (1. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Harb, G. C., Eng, W., Zaider T., Heimberg R. G. (2003). Behavioral Assessment of Public-Speaking Anxiety Using a Modified Version of the Social Performance Rating Scale. Behaviour Research and Therapy. 41, p. 1373–1380. [Google Scholar]
 28. Hoe, S. L. (2008).Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal  of Applied Quantitative Methods, 3(1), s. 76‐83. [Google Scholar]
 29. Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. ve Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, s. 125-132. [Google Scholar]
 30. Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. ve Cope, J. A. (1991). Foreign Language Classroom Anxiety. E. K. [Google Scholar]
 31. Horwitz & D. J. Young (Eds.). In Language Anxiety: From Theoryand Research to Classroom Implications (pp. 27-36). New Jersey: Englewood Cliffs. [Google Scholar]
 32. İşcan,  A.(2013).  Diksiyon, ses  bilgisi  ve  ses  eğitimi.  A.Kılınç,  A.  Şahin (Ed.).   Konuşma Eğitimi [Google Scholar]
 33. içinde (2.baskı). (s. 59-118). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 34. İşcan, A. (2011). The effect of language learning anxiety on the learner of Turkish as a second language: The case of jawaharlal nehru university, India. Educational Researchand Reviews, 6(8), 586-591. [Google Scholar]
 35. Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), s. 691-707. [Google Scholar]
 36. Katrancı, M. (2014). Öğretmen adaylarının konuşma becerisine yönelik öz yeterlik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), s. 174-195. [Google Scholar]
 37. Katrancı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma öz yeterlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science 6(6), 651-665. [Google Scholar]
 38. Katrancı, M. ve Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, p. 415-445. [Google Scholar]
 39. Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1998). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayıncılık. [Google Scholar]
 40. Khine M. S. (2013), Application of structural equation modeling in educational research and practice. Rotterdam: Sense Publishers. [Google Scholar]
 41. Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling, (3rd edition). New York: The Guilford Press. [Google Scholar]
 42. Kuru, O. (2013). Akıcı konuşma problemi yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. [Google Scholar]
 43. Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, s. 267-309. [Google Scholar]
 44. Kyosti, J. (1992). Trait and test anxiety in the FL classroom. (Eric Document No. 345551). [Google Scholar]
 45. Küçükosmanoğlu, H. O. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının konuşma kaygısı düzeyleri üzerine bir çalışma (Konya ili örneği). Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), s. 1-11. [Google Scholar]
 46. Liebert, R. M. and Morris, L. W. (1967). Cognitive and Emotional Components of Anxiety: A Distinction and Some Initial Data. Psychological Reports, 20, p. 975-978. [Google Scholar]
 47. Lüle  Mert,  E.  (2015).  Türkçe  öğretmeni  adaylarının  konuşma  kaygılarına  ilişkin  bir     inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), s. 784-789. [Google Scholar]
 48. MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second language. Language Learning, 44, p. 283-305. [Google Scholar]
 49. Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokul öğrencileri için dinleme kaygısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11). [Google Scholar]
 50. Melanlıoğlu, D. ve Demir, T. (2013). Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Social Science, 6(3), p. 389-404. [Google Scholar]
 51. Meydan, H. C. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 52. Morgan, C. T. (1998). Psikolojiye giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları. [Google Scholar]
 53. Öz, F. (2005). Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 54. Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık. [Google Scholar]
 55. Özbay, M. (2005). Ana dili eğitiminde konuşma becerisini geliştirme teknikleri. Journal of Qafkaz University, 16, s. 177-184. [Google Scholar]
 56. Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap. [Google Scholar]
 57. Özdal, F., Aral, N. (2005). Baba yoksunu olan ve anne-babası ile yaşayan çocukların kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), s. 255- 267. [Google Scholar]
 58. Özdemir, E. (1992). Güzel ve etkili konuşma. İstanbul: Remzi Kitabevi. Özkırımlı, A. (1994). Dil ve anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 59. Raykov, T. (2006). Interval Estimation of Optimal Scores from Multiple-Component Measuring Instruments via Structural Equation Modeling. Structural Equation Modeling, 13, p. 252-263. [Google Scholar]
 60. Riley, J., Burrell, A., ve Mccallum, B. (2004). Developing the spoken language skills of reception class children in two multicultural, inner-city primary schools. British Educational Research Journal, 30(5). [Google Scholar]
 61. Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(3), 2199-2218. [Google Scholar]
 62. Sapir, S. ve Aronson, A. E. (1990). The relationship between psychopathology and speech and language disorder in neurological patients. Journal of Speech Hearing Disorders, 55, p. 503- 509. [Google Scholar]
 63. Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 7(2), s. 927-937. [Google Scholar]
 64. Sevim, O. ve Gedik, M. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Konuşma  Kaygılarının  Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), 52, s. 379-393. [Google Scholar]
 65. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), s. 74-79. [Google Scholar]
 66. Şenbay, N. (2006). Söz ve diksiyon sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. [Google Scholar]
 67. Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel  ilkeler  ve  LISREL    Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları. [Google Scholar]
 68. Taşer, S. (2006). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi. [Google Scholar]
 69. Temiz, E. (2013). Speech anxiety of music and Turkish language teacher candidates. Journal of Educational and Instructional Studies In The World, 3(2), 101-105. [Google Scholar]
 70. Temizyürek, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(2), s. 113-131. [Google Scholar]
 71. Tran, T. T. T. (2012). A review of Horwitz, Horwitz and Cope’s theory of foreign language anxiety and the challengesto the theory. English Language Teaching, 5(1), p. 69-75. [Google Scholar]
 72. Uçgun, D. (2007). Konuşma eğitimini etkileyen faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, s. 59-69 [Google Scholar]
 73. Üldaş, İ. (2005). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik matematik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve matematik kaygısına ilişkin bir değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 74. Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Ünalan, Ş. (2007). Sözlü anlatım. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 75. Ünlü, E. (2007). İlköğretim okullarındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve ilgilerinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, s. 129-148. [Google Scholar]
 76. Vatansever Bayraktar, H. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin öğretmeni ve ebeveyni ile olan iletişimleri ile Türkçe dersi konuşma becerileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora  Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. [Google Scholar]
 77. Yaman, H. (2010). Türk Öğrencilerin Yazma Kaygısı: Ölçek Geliştirme ve Çeşitli Değişkenler Açısından Yordama Çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), s. 267-289. [Google Scholar]
 78. Yaman, H. ve Suroğlu Sofu, M. (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), s. 41-50. [Google Scholar]
 79. Yoğurtçu, K. ve Yoğurtçu, G. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğreniminde Kaygının  Akademik Başarıya Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Dergisi, Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), s. 1115-1158. [Google Scholar]
 80. Zeidner, M. (1998). Test anxiety: The state of the art. New York: Plenum Press. [Google Scholar]