International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(5) 152-169

A Primary School Teacher’s Journey on Using Drama Method in the Classroom: Collaborative Action Research Model

Nihan Akkocaoğlu Çayır & Ayşe Yolcu

pp. 152 - 169   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.375.11   |  Manu. Number: MANU-2104-02-0003

Published online: September 30, 2021  |   Number of Views: 197  |  Number of Download: 567


Abstract

This study aims to determine a primary school teacher’s observations and experiences regarding in-service training on drama method within the framework of collaborative action research model. The first author was invited to offer a 120-hour Drama Course upon request of the teachers in a primary school. In the 14th week, the action research process started with a teacher who wanted to implement the drama method in her classroom. Collaborative action research cycle was consisted of following phases: structuring the lesson plan, implementing, and monitoring the lesson plan in the classroom, teacher’s observation of the process, and reflection of the findings obtained through student feedback and reflective diaries. The teacher prepared 4 lesson plans, implemented, and evaluated them in this cycle, which lasted a total of 8 weeks. According to results, Derya teacher actively participated in the process, questioned her practices systematically, and became open to development and change with the students and researcher’s feedback. Based on the findings obtained, it is suggested that collaborative action research model in in-service training should be used. Thus, thanks to this model based on practice, it may be possible to reduce the theoretical weight of traditional in-service training and seminars.

Keywords: Drama, Collaborative Action Research, In-Service Training, Elementary School Teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cayir, N.A. & Yolcu, A. (2021). A Primary School Teacher’s Journey on Using Drama Method in the Classroom: Collaborative Action Research Model . International Journal of Progressive Education, 17(5), 152-169. doi: 10.29329/ijpe.2021.375.11

Harvard
Cayir, N. and Yolcu, A. (2021). A Primary School Teacher’s Journey on Using Drama Method in the Classroom: Collaborative Action Research Model . International Journal of Progressive Education, 17(5), pp. 152-169.

Chicago 16th edition
Cayir, Nihan Akkocaoglu and Ayse Yolcu (2021). "A Primary School Teacher’s Journey on Using Drama Method in the Classroom: Collaborative Action Research Model ". International Journal of Progressive Education 17 (5):152-169. doi:10.29329/ijpe.2021.375.11.

References
 1. Adıgüzel, Ö. (2014). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2. Akkocaoğlu Çayır, N. & Akkoyunlu, B. (2016). Çocuklar için felsefe eğitimi üzerine nitel bir araştırma. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(2), 97-133. [Google Scholar]
 3. Aksoy, N. (2003). Eylem araştırması: Eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 36 (36), 474-489. [Google Scholar]
 4. Baldwin, P. (2008). The primary drama handbook. Sage Publication. [Google Scholar]
 5. Bertiz, H. (2011). İlköğretim okullarında yaratıcı drama yönteminin kullanılması ve yaygınlaşması sürecinde karşılaşılan engeller ve sorunların müfettişlerin görüşleri ile belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (40), 34-56.  [Google Scholar]
 6. Bümen, T. N., Ateş, A.,Çakar, E., Ural, G. ve Acar,V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 194, 31-50. [Google Scholar]
 7. Clift, R., Veal, M. L., Johnson, M., & Holland, P. (1990). Restructuring teacher education through collaborative action research. Journal of Teacher Education, 41(2), 52-62. [Google Scholar]
 8. Cochran-Smith, M., & Ltyle, S. L. (2009). Teacher research as stance. In S. E. Noffke & B. Somekh (Eds), The SAGE handbook of educational action research (pp. 39-49). Sage Publication. [Google Scholar]
 9. Corbin, J., & Strauss, A. L. (2008). Basics of qualitative research (3rd ed.). Sage Publication. [Google Scholar]
 10. Çetingöz, D. (2012). Ana sınıfı öğretmenlerinin yaratıcı drama etkinliklerini uygulamaya yönelik yeterlik algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 131-142.  [Google Scholar]
 11. Çalışkan, M., & Serçe, H. (2018). Türkiye’de eğitim alanındaki eylem araştırması makaleleri: bir içerik analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, KEFAD, 19 (1), 57-79. [Google Scholar]
 12. Darling-Hammond, L. (2005). Teaching as a profession: Lessons in teacher preparation and professional development. Phi delta kappan, 87 (3), 237-240. [Google Scholar]
 13. Dawson, K. M., Cawthon, S. W., Ihorn, S., & Judd-Glossy, L. (2017). Drama-based instruction in the visual arts: A teacher’s action research journey. Journal for Learning through the Arts, [https://doi.org/10.21977/D913118860], Retreived on 17.02.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Elliott, J. (1991). Action research for educational change. McGraw-Hill Education.  [Google Scholar]
 15. Elliott, J. (2015). Educational action research as the quest for virtue in teaching. Educational Action Research, 23 (1), 4-21. [Google Scholar]
 16. Feldman, A., & J. Minstrell. (2000). Action research as a research methodology for the study of the teaching and learning of science. In A.E. Kelly & R.A. Lesh (Ed.), Handbook of research design in mathematics and science education, (pp. 429–456). Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]
 17. Flynn, R. M. (1997). Developing and using curriculum-based creative drama in fifth grade reading/language arts instruction: A drama specialist and a classroom teacher collaborate. Youth Theatre Journal, 11 (1), 47-69. [Google Scholar]
 18. Goleman, D. (2018). Duygusal zekâ neden IQ’dan daha önemlidir? (O. Deniztekin, Trans.) Varlık Yayınları. [Google Scholar]
 19. Gore, J. M., & Zeichner, K. M. (1991). Action research and reflective teaching in preservice teacher education: A case study from the United States. Teaching and teacher education, 7 (2), 119-136. [Google Scholar]
 20. Kavaz, R. (2017). Yaratıcı dramaya ilişkin hizmet içi eğitimlerin okul öncesi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu üniversitesi, Lefkoşa. [Google Scholar]
 21. Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması. Journal of International Social Research, 2(6), 425-433. [Google Scholar]
 22. Lune, H. & Berg, B. L. (2017). Qualitative research methods for the social sciences. (9. ed). Pearson Higher Ed. [Google Scholar]
 23. Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach (2. Ed.). Sage Publication.  [Google Scholar]
 24. Milli Eğitim Bakanlığı. (1995). Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği. Retreived on 02.01.2020 from http://mevzuat.meb.gov.tr/html/51.html. [Google Scholar]
 25. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2019). Öğretmenlerin 2019 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı. Retrieved on 02.01.2020 from  https://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlerin-2019-eylul-donemi-mesleki-calisma-programi/icerik/754  [Google Scholar]
 26. MEB Ankara Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü (2019). Eğitimde Drama Eğitici Eğitimi. Retreived on 02.01.2020 from http://ankarahee.meb.gov.tr/www/egitimde-drama-egitici-egitimi/icerik/259  [Google Scholar]
 27. McCaslin, N. (2006). Creative drama in the classroom and beyond (8th ed.). Pearson Publication. [Google Scholar]
 28. Mills, G. E. (2000). Action research: A guide for the teacher researcher. Prentice-Hall, Inc. [Google Scholar]
 29. Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1-2), 81-87. [Google Scholar]
 30. Robinson, K. (2015). Yaratıcı öğrenciler (D. Boyraz, Trans.) Sola Unitas. [Google Scholar]
 31. Somekh, B., & Zeichner, K. (2009). Action research for educational reform: Remodelling action research theories and practices in local contexts. Educational Action Research, 17(1), 5-21. [Google Scholar]
 32. Stinson, M. (2009). ‘Drama is like reversing everything’: Intervention research as teacher professional development. RiDE: The Journal of Applied Theatre and Performance, 14(2), 225-243. [Google Scholar]
 33. Tekerek, N. (2007). Yaratıcı dramanın özgürlüğü, alışkanlıkların kalıpları ve bir uygulama örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 189-219. [Google Scholar]
 34. Tripp, D. (1987). Action research and professional development. In P. Hughes (Ed.), Better teachers for better schools, (pp. 201-222). Capitol Press. [Google Scholar]
 35. Uzuner, Y. (2005). Özel eğitimden örneklerle eylem araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(2), 1-13. [Google Scholar]
 36. Wahlgren, B. & Aarkrop, V. (2021) Bridging the gap between research and practice: How teachers use research-based knowledge, Educational Action Research, 29(1), 118-132. [Google Scholar]
 37. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. ed.). Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]