International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(5) 279-298

Experiences of Primary School with Students with Reading and Writing Difficulties

Hayati Akyol, Murat Temur & Mustafa Erol

pp. 279 - 298   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.375.18   |  Manu. Number: MANU-2102-06-0004

Published online: September 30, 2021  |   Number of Views: 279  |  Number of Download: 562


Abstract

This study aims to examine in-depth the practices and the problems of primary school teachers in identifying and eliminating reading and writing difficulties. The current study employed phenomenology method, one of the qualitative research designs and the data of the study were collected through observation and interview techniques. Criterion sampling, one of the purposeful sampling methods was utilized in determining study group. Six primary school teachers were selected in accordance with the determined criteria to collect the interview data. To collect observation data, 3 primary schools were selected and a total of 16 hours of observation was made. According to the findings, most of the teachers did not receive education about identifying students with reading and writing difficulties, conducting studies with these students, and preparing materials, activities, and etc. suitable for them. Moreover, primary school teachers expressed that although there were some disadvantages of inclusive education, students with reading and writing difficulties should continue their education in inclusive classes. However, the necessity of providing supplementary support to these students in addition to inclusive education was frequently emphasized. When the practices of primary school teachers with students having reading and writing difficulty were examined, it was observed that they generally used letter/syllable trinkets, gamification, letter cards, individual syllable work, memorization assignments, dictation work, story reading, drama and colored syllables. On the other hand, it was determined that methods, techniques or strategies that stated to be effective in the literature were either used very little or not at all in classrooms.

Keywords: Reading Difficulty, Writing Difficulty, Specific Learning Difficulty, Phenomenology


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akyol, H., Temur, M. & Erol, M. (2021). Experiences of Primary School with Students with Reading and Writing Difficulties . International Journal of Progressive Education, 17(5), 279-298. doi: 10.29329/ijpe.2021.375.18

Harvard
Akyol, H., Temur, M. and Erol, M. (2021). Experiences of Primary School with Students with Reading and Writing Difficulties . International Journal of Progressive Education, 17(5), pp. 279-298.

Chicago 16th edition
Akyol, Hayati, Murat Temur and Mustafa Erol (2021). "Experiences of Primary School with Students with Reading and Writing Difficulties ". International Journal of Progressive Education 17 (5):279-298. doi:10.29329/ijpe.2021.375.18.

References
 1. Akyol, H ve Sever, E. (2019). Okuma yazma güçlüğü ve bir eylem araştırması: İkinci sınıf örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 685-707.  [Google Scholar]
 2. Akyol, H. ve Kodan, H. (2016). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7-21. [Google Scholar]
 3. Akyol, H. (2018). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 4. Akyol, H. ve Ketenoğlu Kayabaşı, Z. E. (2018). Okuma güçlüğü yaşayan bir öğrencinin okuma becerilerinin geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. Eğitim ve Bilim,  43(193), 143-158.  [Google Scholar]
 5. Aladwani, A. M., & Al Shaye, S. S. (2012). Primary school teachers' knowledge and awareness of dyslexia in kuwaiti students. Education, 132(3), 499–516. [Google Scholar]
 6. Altun, T. ve Uzuner, F. G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri, The Journal of Academic Social Science Studies, 44(33-49).  [Google Scholar]
 7. Altuntaş, F. (2010). Sınıf öğretmenlerinin disleksiye ilişkin bilgileri ve dislektik öğrencilere yönelik çalışmaları. (Yayınlamamış yüksek lisans tezi) Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstütüsü, Ankara. [Google Scholar]
 8. Anderson, R. C., Hiebert, E. H., Scott, J. A. & Wilkinson, I. A., (1985). Becoming a nation of readers: The report of the commission on reading. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED253865.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 9. Avcıoğlu, H. (2012). Rehberlik ve araştırma merkezi (RAM) müdürlerinin tanılama, yerleştirme-izleme, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme ve kaynaştırma uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2009-2031. [Google Scholar]
 10. Aydın, O. ve Cavkaytar, A. (2018). Yazma güçlüğü görülen öğrencilerin el yazısı okunaklık düzeylerinin arttırılmasında ipucunun giderek artırılması uygulamasıyla sunulan öğretimin etkililiği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (36); 1-23.  [Google Scholar]
 11. Balcı, E. (2019). Disleksi hakkında öğretmen görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 162-179.  [Google Scholar]
 12. Başar, M. ve Göncü, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33(1), 185-206.  [Google Scholar]
 13. Baştuğ, M., ve Demirtaş Şenel, G. (2019). İlkokuma ve yazma öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem.  [Google Scholar]
 14. Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 36(162). 301-319. [Google Scholar]
 15. Bayraktar, V. (2013). Okuma-yazmaya hazırlık eğitim programının anasınıfına devam eden 6 yaş grubu çocukların yazı farkındalığı becerilerine ve ilkokul birinci sınıftaki ses farkındalığı ve okuma-yazma becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamaış doktora tezi) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 16. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Camadan, F. (2012). Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitiminde bep hazırlamaya ilişkin özyeterliklerinin belirlenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 11(39), 128- 138. [Google Scholar]
 18. Can, B. ve Altunbaş-Yavuz, S. (2017). Okuma-yazma güçlüğü: Kimin için. Uşak Üniversitesi  Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 86- 113.  [Google Scholar]
 19. Çoğaltay, N., ve Çetin, İ. (2020). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yeterlilikleri:Nitel bir araştırma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 126-140. [Google Scholar]
 20. Dağ, N. (2010). Okuma güçlüğünün giderilmesinde 3P metodu ile boşluk tamamlama (cloze) tekniğinin kullanımı üzerine bir çalışma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(1) 63-74. [Google Scholar]
 21. Dapudong, R. C. (2013). Knowledge and attitude towards inclusive education of children with learning disabilities: The case of Thai primary school teachers. Academic Research International, 4(4), 496. [Google Scholar]
 22. DeSimone, J. R., & Parmar, R. S. (2006). Middle school mathematics teachers' beliefs about inclusion of students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 21(2), 98-110.  [Google Scholar]
 23. Di̇nç, R . (2017). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencide okuma becerisini geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 320-334.  [Google Scholar]
 24. Doğan, H. (2012). Özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan 5-6 yaş çocukları için uygulanan erken müdahale eğitim programının etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 25. Doyran, F. ve Canca, I. (2013). Sorunlu öğrenci mi? Öğrenme güçlüğü olan öğrenci mi? Öğretmenler öğrenme güçlüğü hakkın-da ne biliyorlar? Journal of Academic So-cial Science Studies (JASSS), 6(4), 371-389.  [Google Scholar]
 26. Eber, F. & Miller, S. (2003). İmproving primary students’reading fluency. (Unpublished manuscript) Saint Xavier University&Pearson Skylight. [Google Scholar]
 27. Ellis, R. (2009). The differential effects of three types of task planning on the fluency, complexity, and accuracy in L2 oral production, Applied Linguistics, 30(4), 474-509.  [Google Scholar]
 28. Esen, A. ve Çiftçi, İ. (2000). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme yetersizliği ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 8,1-6 [Google Scholar]
 29. Foreman-Sinclair, K. (2012). Kindergarten through second-grade teacher’s knowledge and beliefs about dyslexia assessment and retention Doctoral Dissertation. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No 3531773) [Google Scholar]
 30. Ghimire, S. (2017). Knowledge of primary school teacher regarding learning disabilities in school children. Journal of Nobel Medical College, 6(1), 29-35. [Google Scholar]
 31. Graham, S., & Hebert, M. (2011). Writing to read: A meta-analysis of the impact of writing and writing instruction on reading. Harvard Educational Review, 81(4), 710-745. [Google Scholar]
 32. Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 33. Kaya, B. (2016). Yazma güçlüğü olan bir ilkokul 4. sınıf öğrencisine bitişik eğik yazı öğretimi. Electronic Turkish Studies, 11(3), 1407-1434. [Google Scholar]
 34. Kilmen, S. (2019). Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar, N. Çıkrıkçı içinde, Eğitimde ölçme ve değerlendirme (s.25-56). Ankara: Anı.  [Google Scholar]
 35. Kirby, A., Davies, R., & Bryant, A. (2005). Do teachers know more about specific learning difficulties than general practitioners? British Journal of Special Education, 32(3), 122– 126. [Google Scholar]
 36. Kocaarslan, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama güçlüklerine ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. International Journal of Social Science. 6(8). 373-393. [Google Scholar]
 37. Koç, B. (2012) Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerine yönelik uygulamalarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 38. Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Ağustos Dergisi, 20(2), 523-539. [Google Scholar]
 39. Kuruyer, H. G. ve Çakıroğlu, A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve eğitimsel müdahale sürecinde görüş ve uygulamaları. Türkish Studies, 12(28), 539-555. [Google Scholar]
 40. Kuşdemir, Y., Kurban, H. ve Bulut, P. (2018). Yazma güçlüğü yaşayan bir öğrenci ile ilgili eylem araştırması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1190-1209. [Google Scholar]
 41. Meyer, M. S. & Felton, R. H. (1999). Repeated reading to enhance fluency: Old approaches and new directions. Annals of Dyslexia, 49(1), 283-306. Web: https://www.jstor.org/stable/23768293  [Google Scholar]
 42. Moothedath, S., & Vranda, M. N. (2015). Knowledge of primary school teachers in ıdentifying children with learning disabilities. Disability, CBR & Inclusive Development, 26(3), 68-76. https://doi.org/10.5463/dcid.v26i3.443 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Önder, N. (2009). İlköğretim okulları 3. sınıf öğrencilerinin konuşma ve yazma sorunları (Bitlis Örneği).(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.  [Google Scholar]
 44. Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Üçüncü Baskıdan Çeviri). Mesut Bütün- Selçuk Beşir Demir (Çev.), Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 45. Rea, P. J., McLaughlin, V. L. & Walther-Thomas, C. (2002). Outcomes for students with learning disabilities in ınclusive and pullout programs. Council for Exceptional Children SAGE Journals, 68(2), 203-223. [Google Scholar]
 46. Rosenblum, S., Weiss, P. L., & Parush, S. (2003). Product and process evaluation of handwriting difficulties: A review. Educational Psychology Review, 15(1), 41-81. [Google Scholar]
 47. Roundy, A. R., & Roundy, P. T. (2009). The effect of repeated reading on student fluency: Does practice always make perfect? International Journal of Social Sciences, 4(1), 54- 59. [Google Scholar]
 48. Saravanabhavan, S., & Saravanabhavan, R. C. (2010). Knowledge of learning disability among pre-and ın-service teachers in ındia. International Journal of Special Education, 25(3), 132-138. [Google Scholar]
 49. Schumm, J. S., Vaughn, S., Gordon, J., & Rothlein, L. (1994). General education teachers’ beliefs, skills, and practices in planning for mainstreamed students with learning disabilities. Teacher Education and Special Education, 17(1), 22–37 [Google Scholar]
 50. Sezer, S. ve Akın, A., (2011). 6–14 yaş arası öğrencilerde görülen matematik öğrenme bozukluğuna ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 757-775. [Google Scholar]
 51. Shany, M., Wiener, J. & Assido, M. (2012) . Friendship predictors of global self-worth and domainspecific self-concepts in university students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 46(5), 444-452.  [Google Scholar]
 52. Shetty, A., & Rai, B S. (2014). Awareness and knowledge of dyslexia among elementary school teachers in ındia. Journal Of Medical Science And Clinical Research, 2(5), 1135 - 1143. [Google Scholar]
 53. Taşkaya, S.M. (2017). İlk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. F. S. Kırmızı ve E. Ünal (Ed.)  İlk okuma yazma öğretimi içinde (ss.233-298). Ankara: Anı. [Google Scholar]
 54. Therrien, W. J. & Kubina, R. M. (2006). Developing reading fluency with repeated reading. Intervention in School and Clinic 41(3), 156-160. [Google Scholar]
 55. Türkmenoğlu, M., ve Baştuğ, M. (2017). İlkokulda akran öğretimi aracılığıyla okuma güçlüğünün giderilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 36-66.  [Google Scholar]
 56. Yangın, S., Yangın, N., Önder, V. ve Şavlığ, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının ve öğretim elemanlarının çeşitli öğrenme güçlüklerine yönelik farkındalıkları. Education Sciences, 11(5), 243-266.  [Google Scholar]
 57. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 58. Yıldız, M . (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 281-310. [Google Scholar]
 59. Yıldız, S. A. (2004). Öğrenme güçlüğü olan çocukların psikososyal özellikleri, sorunları ve eğitimi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 169-180. https://hayefjournal.org/Content/files/sayilar/107/169.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 60. Yılmaz, M. (2019). Okuma güçlüğü ve tedavisi. Ankara: Gece Akademi. [Google Scholar]
 61. Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 124-134. [Google Scholar]