International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(6) 115-129

Developing a Scale to Measure Syrian Students' Attitude Towards Turkish (SSATT) and Examining Its Psychometric Properties

İdris Kaya & Mustafa Onur Kan

pp. 115 - 129   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.382.8   |  Manu. Number: MANU-2104-13-0002.R1

Published online: December 03, 2021  |   Number of Views: 110  |  Number of Download: 406


Abstract

The aim of the present study was to develop a valid and reliable measurement tool for identifying the attitudes towards Turkish of Syrian university students learning Turkish as a foreign language. The study group was comprised of a total of 489 individuals with 285 for exploratory factor analysis (EFA) and 204 for confirmatory factor analysis (CFA). Student opinions, relevant literature and expert opinions were utilized when developing the scale items thus putting forth a 53 item form. Eight items were excluded following the pilot application on first form for linguistic clarity thus conducting EFA with 45 items. A total of 20 items were excluded as a result of the EFA thus obtaining a 25 item, three factor form that explains 49.42 % of the variance. CFA was conducted with a new study group for examining the model fit of the obtained three factor structure and the results of CFA (X2/sd= 2,46; RMSEA= .085; CFI= .92; NNFI= .91; SRMR= .085; GFI: .79) set forth that the model fit of the scale is at a sufficient level. The dimension including items on the purpose and function for the use of Turkish by Syrian students was named as “Purpose/function”; items related with the daily use of Turkish were named as “Daily life” whereas the dimension including items including a negative approach towards Turkish was entitled as “Dysfunctional approach”. Reliability analyses were carried out for the scale as a result of which the Cronbach’s Alfa and Spearman-Brown coefficients were obtained as (.90) and (.86) for the “purpose/function”, (.83) and (.82) for the “daily life”, (.76) and (.74) for the “dysfunctional approach”. The findings of the present study indicate that SSATT is a valid and reliable tool in measuring the attitudes of Syrian university students towards Turkish.

Keywords: Turkish, Attitude, Syrian University Students, Scale


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kaya, I. & Kan, M.O. (2021). Developing a Scale to Measure Syrian Students' Attitude Towards Turkish (SSATT) and Examining Its Psychometric Properties . International Journal of Progressive Education, 17(6), 115-129. doi: 10.29329/ijpe.2021.382.8

Harvard
Kaya, I. and Kan, M. (2021). Developing a Scale to Measure Syrian Students' Attitude Towards Turkish (SSATT) and Examining Its Psychometric Properties . International Journal of Progressive Education, 17(6), pp. 115-129.

Chicago 16th edition
Kaya, Idris and Mustafa Onur Kan (2021). "Developing a Scale to Measure Syrian Students' Attitude Towards Turkish (SSATT) and Examining Its Psychometric Properties ". International Journal of Progressive Education 17 (6):115-129. doi:10.29329/ijpe.2021.382.8.

References
 1. Altunay, U. (2004). Üniversite İngilizce hazırlık öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutumlarıyla, sınavlar, okulun fiziksel koşulları ve ders programları ve uygulanışı ile ilgili görüşler arasındaki ilişkiler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz. [Google Scholar]
 2. Altunkaya, H., & Erdem, İ. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik okuma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. İçinde S. Dilidüzgün (Ed.), Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Aytan, N. (2016). “Türkçe dersi tutum ölçeği” geliştirme çalışması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (2), 535-546. [Google Scholar]
 4. Bilgin, N. (2014). Sosyal psikoloji. Ege Üniversitesi Yayınları (Edebiyat Fakültesi Yayın No: 145) [Google Scholar]
 5. Bölükbaş, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı-cinsiyet-ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5 (3), 905-918. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32, 470-483. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Routledge. [Google Scholar]
 10. Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (8.baskı). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir, Çev.; 3 baskı). Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 12. Çelik, H. E., & Yılmaz, V. (2013). LİSREL 9.1 İle yapısal eşitlik modellemesi. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 14. Demirel, Ö. (2006). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 15. Field, A. (2009). Discopering statistics using Spss, Thrid Edition. [Google Scholar]
 16. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM, 2021). https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 Retrieved: 02.03.2021 [Google Scholar]
 17. Ho, R. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with SPSS. Chapman & Hall/CRC. [Google Scholar]
 18. Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55. [Google Scholar]
 19. Karatay, H. & Kartallıoğlu, N. (2012). Kırgız öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin tutumları. Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, (4). [Google Scholar]
 20. Karatay, H. & Kartallıoğlu, N. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme tutumu ile dil becerileri edimi arasındaki ilişki. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (4), 203-213. [Google Scholar]
 21. Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi, [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi. [Google Scholar]
 22. Kazazoğlu, S. (2011). Anadili ve yabancı dil derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi, [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 23. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. [Google Scholar]
 24. Lafaye, B. E. & Tsuda, S. (2003). Attitudes toward English language learning in higher education in Japan: Raising awareness of the notion of global English. Intercultural Communication Studies, XI: 3. [Google Scholar]
 25. Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). Spss for intermediate statistics: Use and implementation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 26. Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Pallant, J. (2016). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile adım adım veri analizi (S. Balcı & B. Ahi, Çev.; 6. Basım). [Google Scholar]
 28. Saracaloğlu, A. S. & Varol, S. R. (2007). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ve akademik benlik tasarımları ile yabancı dil başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 39-59. [Google Scholar]
 29. Selçuk, E. (1997). İngilizce dersine tutum ile bu dersteki akademik başarı arasındaki ilişki, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. [Google Scholar]
 30. Slavec, A., & Drnovšek, M. (2012). A perspective on scale development in entrepreneurship research. Economic & Business Review, 14(1). [Google Scholar]
 31. Şengül, K. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin anlama becerileri ile dil bilgisine yönelik başarıya, kalıcılığa ve Türkçeye yönelik tutuma etkisi, [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi. [Google Scholar]
 32. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ekinoks yayınları. [Google Scholar]
 33. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (M. Baloğlu, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 34. Tavşancil, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 35. Topçuoğlu Ünal, F. & Köse, M. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 233-249. [Google Scholar]
 36. Oyarkılıçgil Ateş, A. (2001). Kazak ve Kırgız öğrencilerin Türkçeye karşı tutumlarının Türkçe öğrenim başarılarıyla ilişkisi, [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 37. Ullman, J. B. (2001). Structual equation modeling. Tabachnick BG, Fidell LS, editors. Using multivariate statistics 4th ed. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 38. UNHCR. (2019). Figures at a Glance: Statistical yearbooks. https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html. [Google Scholar]
 39. Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45(45), 109-127. [Google Scholar]
 40. Yıldız, A. & Gürlek, M. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik tutum ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 2 (1), 104-122. [Google Scholar]
 41. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) (2021). https://istatistik.yok.gov.tr/ Retrieved: 12.03.2021. [Google Scholar]