International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(6) 232-245

The Effect of Tales on the Development of Turkish Language Skills: A Meta-Analysis Study

Perihan Gülce Özkaya

pp. 232 - 245   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.382.16   |  Manu. Number: MANU-2105-26-0002.R1

Published online: December 03, 2021  |   Number of Views: 145  |  Number of Download: 495


Abstract

The purpose of the current study is to determine the effect of tales on the development of the Turkish language skills of students from different grade levels in Turkey. To this end, a meta-analysis of the studies investigating the effect of tales on the development of the Turkish language skills was conducted. 5 studies were included in the current meta-analysis study. The total sample size of the studies included in the meta-analysis is 256 students; 126 in the control groups and 130 in the experimental groups. The studies included in the meta-analysis are heterogonous. In addition to result of the funnel scatter plot related to publication bias, absence of the publication bias was confirmed with Orwin’s Safe N Analysis, Duval and Tweedie’s Trip and Fill and Egger’s regression analysis. Effect sizes were calculated according to the random effects model. In the calculations of the effect sizes, Cohen’s d coefficient was used. In the current study, moderator variable effect of the variables of grade level, type of publication and skill area on the effect sizes calculated according to the effect of tales on the development of the Turkish language skills was also examined. In the determination of the moderator variable effect, Q test and p significance coefficient were used. In the current study, tales was found to have a high level of effect on the development of the Turkish language skills. When the results of the moderator variable analysis were examined, it was found that for grade level, type of publication and skill area moderator variables, the between-studies variance is not significant in terms of the development of the Turkish language skills. In light of the current meta-analysis study, it was concluded that tales are an effective method to be used to develop students’ Turkish language skills. Thus, tales can be used to support the development of students’ language skills in mother tongue education. According to results, it can be argued that tales have a positive effect on the development of all the Turkish language skills in all the Turkish language skill areas. It has been observed that applied research on the use of tales as a learning tool in Turkish language education is quite limited. Therefore, the number of applied studies that examine the effects of tales on the development of Turkish language skills as well as on academic achievement, student motivation, and the retention of the learned information in Turkish language education can be increased.

Keywords: Turkish Language Education, Turkish Language Skills, Tales, Meta-Analysis


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozkaya, P.G. (2021). The Effect of Tales on the Development of Turkish Language Skills: A Meta-Analysis Study . International Journal of Progressive Education, 17(6), 232-245. doi: 10.29329/ijpe.2021.382.16

Harvard
Ozkaya, P. (2021). The Effect of Tales on the Development of Turkish Language Skills: A Meta-Analysis Study . International Journal of Progressive Education, 17(6), pp. 232-245.

Chicago 16th edition
Ozkaya, Perihan Gulce (2021). "The Effect of Tales on the Development of Turkish Language Skills: A Meta-Analysis Study ". International Journal of Progressive Education 17 (6):232-245. doi:10.29329/ijpe.2021.382.16.

References
 1. Akın, K. (2018). Bestami Yazgan'ın masallarındaki söz varlığından hareketle bağlam temelli okuma faaliyetlerinin kavram gelişimine etkisi (Unpublished doctoral dissertation). İnönü University, Institute of Educational Sciences, Malatya. [Google Scholar]
 2. Arıcı, A. F., & Bayindir, N. (2015). Masalların öğretim aracı olarak kullanılması üzerine bir araştırma. Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, 3(15), 106-119. https://doi.org/10.11114/jets.v5i12.2738 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Aslan, C. (2017). Oğuz Tansel’in derlediği masalların Türkçenin sözvarlığı bağlamında incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 56-80. https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/34758/384459 [Google Scholar]
 4. Bağcı-Ayrancı, B. (2017). A Study on Choosing Tales for Utilising as Teaching Materials in Turkish Language Education. Journal of Education and Training Studies, 5(12), 174-189. https://eric.ed.gov/?id=EJ1163253 [Google Scholar]
 5. Bakioğlu, A., & Göktaş, E. (2018). Bir eğitim politikası belirleme yöntemi: Meta analiz. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 35-54. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/403451 [Google Scholar]
 6. Baş, B. (2012). Türk masallarının söz varlığı üzerine bir değerlendirme. Millî Folklor Dergisi, 12(93), 125-134. http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=1abfd9d5-f235-4795-9a65-1f47ea24ef4b%40sessionmgr4006 [Google Scholar]
 7. Bayraktar, N. S. (2016). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Türk masallarından yararlanılması Unpublished master’s thesis). Dokuz Eylul University, Institute of Educational Sciences, İzmir. [Google Scholar]
 8. Bilgiç-Yıldız, A. (2019). Ezop masallarının dinlediğini anlama başarısına etkisi (Unpublished master’s thesis). Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Institute of Educational Sciences, Burdur. [Google Scholar]
 9. Boratav, P. N. (2009). Zaman zaman içinde. İstanbul: İmge Kitabevi. [Google Scholar]
 10. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. UK: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 11. Bozorgian, H. (2012). The relationship between listening and other language skills in international English language testing system. Theory and Practice in Language Studies, 2(4), 657-663. https://doi.org/10.4304/tpls.2.4.657-663 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Bozkırlı, K. Ç. (2018). An analysis on Turkish fairy tales in the context of their educational properties. European Journal of Education Studies, 5(3), 88-99. [Google Scholar]
 13. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1979 [Google Scholar]
 14. Card, N. A. (2011). Applied meta-analysis for social science research: Methodology in the social sciences. New York: Guilford. [Google Scholar]
 15. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 16. Cooper, H. M. (2017). Research synthesis and meta-analysis : a step-by-step approach (7th Ed.). California: Sage. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/research-synthesis-and-metaanalysis/book241775 [Google Scholar]
 17. Coşkun, H., & Çiftçi, Ö. (2019). Investigation of tales in Turkish textbooks in terms of conveying values. International Journal of Progressive Education, 15(3), 156-168. https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.193.11 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Çetinkaya, F. Ç., & Sönmez, M. (2019). Masal anlatımının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin konuşma prozodilerine etkisi. Yaratici Drama Dergisi, 14(2), 297-308. https://doi.org/10.21612/yader.2019.017 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Çetinkaya, S. (2020). Ayla Çınaroğlu'nun masal ve hikâyelerinin Türkçe öğretimi bağlamında söz varlığı açısından incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Firat University, Institute of Educational Sciences, Elazığ. [Google Scholar]
 20. Çiftçi, Ö., & Kaya, M. (2020). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki masalların duygusal yön analizine göre değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 799-822. https://doi.org/10.33711/yyuefd.751850 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Çinici, Ü. G. (2019). Metin dil bilimi yöntemiyle çözümlenen masalların öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi (Unpublished master’s thesis). Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara. [Google Scholar]
 22. Dilidüzgün, S. (2018). Çağdaş çocuk yazını-yazın eğitimine atılan ilk adım (3rd Ed.).  İzmir: Tudem. Dinçer, S. (2021). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz (3rd Ed.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 23. Dwan, K., Gamble, C., Williamson, P. R., & Kirkham, J. J. (2013). Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias — An updated review. Plos One, 8(7), e66844. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066844 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Egamnazarova, F. A., & Mukhamedova, M. S. (2021). Improving English language listening skill. Academic research in Educational Sciences, 2(Special Issue 1), 28-32. https://cyberleninka.ru/article/n/improving-english-language-listening-skill/viewer [Google Scholar]
 25. Emiroğlu, S., & Pınar, F. N. (2013). Dinleme becerisinin diğer beceri alanları ile ilişkisi. Electronic Turkish Studies, 8(4), 769-782. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=+Emiro%C4%9Flu%2C+S.%2C+%26+P%C4%B1nar%2C+F.+N.+%282013%29.+Dinleme+becerisinin+di%C4%9Fer+beceri+alanlar%C4%B1+ile+ili%C5%9Fkisi.+Electronic+Turkish+Studies%2C+8%284%29%2C+769-782.&btnG= [Google Scholar]
 26. Gedik, S. (2020). Masalların eğitimsel işlevleri. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(1), 356-367. https://dergipark.org.tr/en/pub/josse/issue/54491/650236 [Google Scholar]
 27. Huedo-Medina, T. B., Sanchez-Meca, J., Marin-Martinez, F., & Botella, J. (2006). Assessing heterogeneity in meta-anlaysis: Q statistic or I² index? Psychological Methods, 11(2), 193-206. https://doi.org/10.1037/1082-989X.11.2.193 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. İpek-Eğilmez, N., & Erdemir, Z. E. (2016). Eflâtun Cem Güney in terms of bibliotheraphic elements: Once upon a time. International Journal of Progressive Education, 12(2), 89-103. https://www.researchgate.net/profile/Nigar-Ipek Egilmez/publication/337186374_Eflatun_Cem_Guney_In_Terms_Of_Bibliotheraphic_Elements_Once_Upon_A_Time/links/5dca894ea6fdcc5750412207/Eflatun-Cem-Gueney-In-Terms-Of-Bibliotheraphic-Elements-Once-Upon-A-Time.pdf [Google Scholar]
 29. Kaçmaz, G. (2018). Cahit Zarifoğlu’nun masallarının değerler eğitimi ve söz varlığı açısından incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Inonu University, Institute of Educational Sciences, Malatya. [Google Scholar]
 30. Kanadlı, S. (2021). Sosyal bilimlerde r ile meta-analiz ve meta-analitik-yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 31. Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 463-477.  https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26115/275130 [Google Scholar]
 32. Kavaklı, T. (2019). Mavisel Yener'in masal kitaplarının değerler eğitimi açısından incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Afyon Kocatepe University, Institute of Educational Sciences, Afyon. [Google Scholar]
 33. Kaya, M., & Erol, S. (2020). Evaluation of tales in Turkish course books with reference to Max Lüthi principles. African Educational Research Journal, 8(2), 171-176. https://doi.org/10.30918/AERJ.82.20.035 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Kılıç, B. S., & Yılmaz, O. (2018). Fakir Baykurt’un masallarında değer eğitimi ve masalların Türkçe eğitimine katkısı. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(2), 1104-1125. https://dergipark.org.tr/en/pub/teke/issue/38234/442073 [Google Scholar]
 35. Kılıçaslan, E. (2019). Naki tezel'in "Türk Masalları" adlı kitabının çocuk edebiyatının temel ilkeleri bakımından incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Siirt University, Institute of Social Sciences, Siirt. [Google Scholar]
 36. Lüle-Mert, E. (2012). Anadili eğitimi-öğretimi sürecinde çocuk yazını ürünlerinden yararlanma ve masal türüne yönelik bazı belirlemeler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 1-12. https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11112/132848 [Google Scholar]
 37. MEB (2019).  Türkçe Dersi (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf [Google Scholar]
 38. Oğuz, S. G. (2017). Masalları birleştirme yoluyla ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin incelenmesi (Unpublished master’s thesis). İnönü University, Institute of Educational Sciences, Malatya. [Google Scholar]
 39. Onarıcıoğlu, A. S. (2011). Manzum hayvan masallarının anlama ve hatırlama becerilerine etkisi (Unpublished master’s thesis). Selçuk University, Institute of Educational Sciences, Konya. [Google Scholar]
 40. Özbaşı, S. (2020). Türkçe Dersi Öğretim Programındaki kök değerler çerçevesinde Aytül Akal masallarının incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 178-192. https://doi.org/10.21733/ibad.715132 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Özdin, A. (2020). Türk masallarının yabancılara Türkçe öğretiminde okuma metni olarak uyarlanması  (Unpublished master’s thesis). Necmettin Erbakan University, Institute of Educational Sciences, Konya. [Google Scholar]
 42. Özkaya, P. G., & Altuntaş, M. (2021, March). Kök ve eklerin öğretiminde masallardan yararlanma: Bir yaratıcı drama uygulaması örneği [Öz]. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitimi Bilimleri Sempozyumunda sunulan bildiri, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Üsküp. Erişim adresi: https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves3/usves3_ozet_kitapcigi.pdf [Google Scholar]
 43. Öztürk, E. (2018). Etkileşimli masal anlatım tekniğinin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi (Unpublished master’s thesis). Uşak University, Institute of Social Sciences, Uşak. [Google Scholar]
 44. Pigott, T. (2012). Advances in meta-analysis. Chicago: Springer. [Google Scholar]
 45. Rust, R. T., Lehmann, D. R., & Farley, J. U. (1990). Estimating publication bias in meta-analysis. Journal of Marketing Research, 27(2), 220-226. https://doi.org/10.1177/002224379002700209 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Saltık, O. (2016). Derlenmiş masallar ile kurgulanmış masalların çocuğa göreliği  (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University, Institute of Educational Sciences, Ankara. [Google Scholar]
 47. Sever, S., & Karagül, S. (2014). Oğuz Tansel’in derleyip yazdığı masal kitaplarında yer alan sözvarlığı öğelerinin incelenmesi. Folklor/Edebiyat, 20(77), 173-188. https://dergipark.org.tr/en/pub/fe/issue/26053/274412 [Google Scholar]
 48. Şen, S., & Yıldırım, İ. (2020). CMA ile meta-analiz uygulamaları. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 49. Tekşan, K., Süğümlü, Ü., & Çinpolat, E. (2020). Readability of Turkish tales. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(2), 978-992. https://doi.org/10.17263/jlls.759354 [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Temizyürek, F., & Vargelen, H. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının masal farkındalığı ve bu farkındalığın kültürel değerlerin aktarılmasındaki önemi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(Special issue), 60-70. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/08.fahri_temizyurek.pdf [Google Scholar]
 51. Türkben, T. (2018). Ana dili eğitimi ve öğretimi sürecinde masalların çocuk gelişimine katkılarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(19), 1821- 1841.  http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14130 [Google Scholar]
 52. Urhan, O. (2016). Ortaokul 8. sınıf Türkçe derslerinde masalların yaratıcı yazma becerisine etkisi (Unpublished master’s thesis). Muğla Sıtkı Koçman University, Institute of Educational Sciences, Muğla. [Google Scholar]
 53. Yasa, M. (2012). Mevlâna İdris Zengin'in masal kitaplarının çocuk edebiyatının temel ögeleri açısından incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Çanakkale Onsekiz Mart University, Institute of Educational Sciences, Çanakkale. [Google Scholar]
 54. Yemenici, A. İ. (2019). Türkçe öğretiminde masallarla yapılan etkinliklerin dinleme becerilerine etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara. [Google Scholar]