International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(1) 336-361

Analyzing Teacher and Parent Views on the First Literacy Process During the Covid-19 Pandemic

Başak Kasa Ayten & Murat Ercan

pp. 336 - 361   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.426.19   |  Manu. Number: MANU-2108-01-0002.R2

Published online: February 01, 2022  |   Number of Views: 138  |  Number of Download: 330


Abstract

This study aims to analyze the opinions of primary school teachers and parents about the first literacy process in the 2020-2021 academic year under the influence of the Covid-19 pandemic. The recruits were the 1st-grade teachers in the city center of Malatya for the 2020-2021 academic year and the parents of the students in these classes. The recruits comprised 11 primary school teachers and 31 parents selected by criterion sampling of the purposeful sampling methods. The qualitative research tradition was adopted in the study. The research was designed as a case study. A semi-structured interview form was used as a data collection tool, and the data were analyzed through content analysis. The analysis results were categorized into four groups. It was found that teachers had difficulties in the distance education process and could not actively involve students during the courses compared to face to face education. It was stated that teachers, students, and parents experienced adaptation problems during the pandemic and preferred in-person education instead of distanced methods. It was concluded that the parents preferred continuing literacy activities from home via distance education for hygiene during the Covid-19 pandemic, and they supported face to face education after this process. It was suggested that in-service training would be helpful to teachers for literacy education during the Covid-19 pandemic, besides the technological support for distance education infrastructure and guidance activities based on parent-teacher cooperation.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Literacy Teaching, Teachers, Parents, Distance Education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ayten, B.K. & Ercan, M. (2022). Analyzing Teacher and Parent Views on the First Literacy Process During the Covid-19 Pandemic . International Journal of Progressive Education, 18(1), 336-361. doi: 10.29329/ijpe.2022.426.19

Harvard
Ayten, B. and Ercan, M. (2022). Analyzing Teacher and Parent Views on the First Literacy Process During the Covid-19 Pandemic . International Journal of Progressive Education, 18(1), pp. 336-361.

Chicago 16th edition
Ayten, Basak Kasa and Murat Ercan (2022). "Analyzing Teacher and Parent Views on the First Literacy Process During the Covid-19 Pandemic ". International Journal of Progressive Education 18 (1):336-361. doi:10.29329/ijpe.2022.426.19.

References
 1. Akgül, G. & Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37. [Google Scholar]
 2. Akyol, H. (2019). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (17. Baskı). Pegem Akademi Publishing. [Google Scholar]
 3. Aldemir, C. & Avşar, M. N. (2020). Pandemi döneminde dijital vatandaşlık uygulamaları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(2), 148-169. [Google Scholar]
 4. Altunkaynak, M. & Çağımlar, Z. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde eğitim teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 93-122. [Google Scholar]
 5. Babayiğit, Ö. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de anadili eğitiminde güncel yönelimlerin öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 181-190. [Google Scholar]
 6. Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. DOI: 10.7827/TurkishStudies.43502 [Google Scholar]
 7. Baş, Ö. (2006). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretiminde alternatif harf sıralaması. Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildirileri 1, 215-224, Kök Yayınları. [Google Scholar]
 8. Bayat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma programının uygulanmasında karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 13(3), 759-775. [Google Scholar]
 9. Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4).  [Google Scholar]
 10. Çaydere, O. (2010). İlköğretim 1. kademe 1. sınıfta ilkokuma ve yazma derslerinde kullanılan ders kitabında yer alan görsellerin hazırlanmasında sanatsal tasarım ilke ve elemanlarının kullanım durumu. Unpublished Master Thesis, Gazi University, Ankara. [Google Scholar]
 11. Çaykuş, E. T. & Mutlu Çaykuş, T. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5(2), 91-113. [Google Scholar]
 12. Çelenk, S. (2007). İlkokuma-Yazma Programı ve Öğretimi. Anı Publishing. [Google Scholar]
 13. Eken, Ö., Tosun, N. & Tuzcu-Eken, D. (2020). Covid-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128. DOİ: 10.37669/milliegitim.780722 [Google Scholar]
 14. Ekici Calın, T. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Görüşleri. Unpublished Master Thesis, Hacettepe University, Ankara. [Google Scholar]
 15. Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380. [Google Scholar]
 16. Ergüç Şahan, B. & Parlar, H. (2021). Pandemi döneminde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı problemler ve çözüm yolları. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(40), 2375-2407. DOI: 10.26466/opus.883814 [Google Scholar]
 17. Fauzi, I. & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. DOI: 10.25217/ji.v5i1.914 [Google Scholar]
 18. Ferah, A. (2004). Her yönüyle ilk okuma yazma. Ministry of National Education. [Google Scholar]
 19. Fidan, M. (2020). Covı̇d-19 Belı̇rsı̇zlı̇ğı̇nde Eğı̇tı̇m: İlkokulda Zorunlu Uzaktan Eğı̇tı̇me İlı̇şkı̇n Öğretmen Görüşlerı̇. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 24-43. DOI: 10.29065/usakead.736643 [Google Scholar]
 20. Hancock, D.R. & Algozzine, B. (2006). Doing case study research: a practical guide for beginners researchers. Teachers College. [Google Scholar]
 21. Kasa Ayten, B. (2021). Analysis of classroom teachers' knowledge on technological pedagogical field. International Technology and Education Journal, 5(1), 61-82. [Google Scholar]
 22. Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,  7(5), 283-289. [Google Scholar]
 23. Kluth, A. (2020). Closing School May Cause Some Kids a Lifetime of Harm. http://0210g3mmx.y.http.eds.a.ebscohost.com.proxy.afyon.deepknowledge.net/eds/detail/detail?vid=12&sid=f01d2801-89e3-436f-b5f3- [Google Scholar]
 24. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2. Edition). Sage Publications. [Google Scholar]
 25. MNE (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Devlet Kitapları Müdürlüğü Printing House. [Google Scholar]
 26. MNE (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ministry of National Education. [Google Scholar]
 27. Özdemir, C. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi. Pandemi döneminde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı problemler ve çözüm yolları. Unpublished Master Thesis, Karadeniz Teknik University, Trabzon. [Google Scholar]
 28. Sağırlı, M. (2015). İlkokuma yazma öğretiminin önemi, amacı ve birinci sınıf öğretmenliği. Ö. Yılar (Ed.), In İlkokuma ve yazma öğretimi (s. 1-36). Pegem Akademi Publishing. [Google Scholar]
 29. Sirer, E. (2020). Eğitimin Ekran Üzerinden Teknolojik Dönüşümde Pandemi Döneminin Etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29), 147-176. [Google Scholar]
 30. Türker, A. & Dündar, E. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 323-342. DOI: 10.37669/milliegitim.738702 [Google Scholar]
 31. Uğur Göçmez, A. & Ünal, E. (2021). Dijital eğitim sürecinde ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 936-955. [Google Scholar]
 32. Willis, A. (2020). Students won’t get through all school content while learning at home: here are 3 things to prioritise. https://theconversation.com/students-wont-get-through-allschool-content-while-learning-at-home-here-are-3-things-to-prioritise-134539 [Google Scholar]
 33. Yilmaz, E., Guner, B., Mutlu, H, Doganay, G., & Yilmaz, D. (2020). The quality of distance education process in pandemic period according to parent perception. Palet Publishing. Retrieved from: http://paletyayinlari.com.tr/wp-content/uploads/2020/Uzaktan_egitim_surecinin_niteligi.pdf [Google Scholar]
 34. Yin, R. K. (2014). Case study methods: design and methods (5. Baskı). Sage Publications. [Google Scholar]
 35. Yurtbakan, E. & Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. DOI: 10.7827/TurkishStudies.43780 [Google Scholar]