International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(2) 154-168

Use of Cartoons in Children’s Rights Education: A Case Study

Selma Yel & Tuğba Dönmez

pp. 154 - 168   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.431.10   |  Manu. Number: MANU-2107-12-0001.R1

Published online: April 01, 2022  |   Number of Views: 107  |  Number of Download: 372


Abstract

The purpose of this study was to examine the knowledge, emotions and views of grade 4 elementary school students on education via cartoons. We designed the study as a case study, which is a qualitative research design. The study group included 30 elementary school students. The study used document review as the data collection technic. The study used worksheets and educational cartoons as data collection tools. In analysis of the data the study used content analysis. As a result of the study we observed that most students expressed what they saw in the cartoons correctly. In addition, the students who expressed what they had seen in the cartoons correctly also perceived the message in the cartoons correctly. Most students stated that the cartoons were about the right to education and made supportive statements. However, the students were incapable of expressing their emotions about the intended message of the cartoons. In addition, when they were asked to interpret a specific cartoon, the details did not attract them and they made rather holistic comments. Based on this result, we think that creating classroom environments supported by cartoons may develop the ability of students to analyze and perceive their rights and their skill of expressing their emotions.

Keywords: Children’s Rights, Cartoon, Elementary School, Social Studies


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yel, S. & Donmez, T. (2022). Use of Cartoons in Children’s Rights Education: A Case Study . International Journal of Progressive Education, 18(2), 154-168. doi: 10.29329/ijpe.2022.431.10

Harvard
Yel, S. and Donmez, T. (2022). Use of Cartoons in Children’s Rights Education: A Case Study . International Journal of Progressive Education, 18(2), pp. 154-168.

Chicago 16th edition
Yel, Selma and Tugba Donmez (2022). "Use of Cartoons in Children’s Rights Education: A Case Study ". International Journal of Progressive Education 18 (2):154-168. doi:10.29329/ijpe.2022.431.10.

References
 1. Akbaba B. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde görsel materyallerini kullanımı. M. Safran (Ed.). Sosyal Bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2. Akkaya, A. (2011). Karikatürlerle Dil Bilgisi Öğretimi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 3. Akyüz, E. (2012). Çocuk hukuku, çocuk hakları ve korunması, Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Avşar, S. (2007). Tarih öğretiminde karikatür imgesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 5. Ayyıldız, N. (2010). Coğrafya öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 6. Bahrani, T., & Soltani, R. (2011). The pedagogical values of cartoons. Research on Humanities and Social Sciences, 1(4), 19-21. Retrieved 10 July 2018, from https://www.iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/ view/1267/1188 [Google Scholar]
 7. Barut, D. (2017). 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının yaratıcı düşünmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 8. Başarmak, U. (2013). Karikatür animasyonuna dayalı çevrimiçi öğrenme ortamının öğrencilerin başarısına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonuna ve mizaha yönelik tutumuna etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 9. Çam, B. (2006) “İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama, Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 10. Debes, J. (1969). “http://fod.msu.edu/oir/visual-literacy” adresinden 10 Nisan 2017 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 11. Demirci, G. (2013). Eğitimde mizah ve karikatür kullanımının öğrenci başarısı ve motivasyonuna etkisi (ortaokul 7. sınıf fen ve teknoloji dersi örneği). Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 12. Dinç, E. ve Üztemur, S. (2016). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi. Elementary Education Online, 15 (3).   [Google Scholar]
 13. Durualp, E. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 14. Ersoy, A. (2010). İlköğretimde Değer Kazanımlarının İncelenmesinde Karikatür Kullanımı: Dayanışma Değeri Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 79–103. [Google Scholar]
 15. Ersoy, A. F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Çizdikleri Karikatürlere Yansıttıkları Sosyal ve Çevresel Sorunların İncelenmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi 2010, Cilt 35, Sayı 156. [Google Scholar]
 16. Gamage, S. (2019). Cartoons as an Authentic Supplementary Teaching Tool in English as a Second Language Classrooms. Advances in Language and Literary Studies, 10 (1), 107-116. [Google Scholar]
 17. Heinzelmann, T. (2004). Osmanlı karikatüründe balkan sorunu 1908-1914 (Çev. Noyan, T.) İstanbul: Kitap Yayınevi. [Google Scholar]
 18. Herdem, K., E Aygün, H. A. ve Çinici, A. (2014). Sekizinci sınıf öğrencilerinin teknoloji algılarının çizdikleri karikatürler yoluyla incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(2), 232-258, 2014. [Google Scholar]
 19. Howe R. B. ve Covell, K. (2010). Miseducating children about their rights. Education, Citizenship and Social Justice, 5(2) 91–102. [Google Scholar]
 20. Karakuş, U., Palaz, T., Kılcan, B., Çepni, O. (2012). Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan Çevre Sorunları Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, Gefad/ Gujgef 32 (2): 363-376 (2012). [Google Scholar]
 21. Kılınç, K. (2006). Tarih öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 22. Koçoğlu, E. (2012). 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının erişiye göre değerlendirmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 23. Köseoğlu, M. (2009). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının eleştirel düşünmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat. [Google Scholar]
 24. Kutlu, Ö. ve Ahioğlu, N. (2005). Yükseköğretimde ders kazanımlarının çoklu değerlendirilmesi örneği: Cinsel sağlık bilgileri eğitimi dersi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul. [Google Scholar]
 25. Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya. (2009). Öğrenci başarısının belirlenmesi: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: PegemAkademi. [Google Scholar]
 26. Lochrie, K. (1992). Using cartoons as an effective learning & taeching strategy. SCRE Newsletter, 51, 8-9. [Google Scholar]
 27. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). California: SAGE Publications. [Google Scholar]
 28. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu, Ankara. [Google Scholar]
 29. Oruç, Ş. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde mizah kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), 56-73. [Google Scholar]
 30.  Özalp, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitiminde kullanılabilirliği üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa. [Google Scholar]
 31. Özdemir Uluç, F. (2008). İlköğretim programlarında çocuk hakları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 32. Palaz, T. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Karikatür Kullanmanın Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Tutumuna Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 33. Si̇dekli̇, S., Er, H., Yavaşer, R., Aydın, E. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Bir Yöntem: Karikatür. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014 (2) , 151-163. [Google Scholar]
 34. Şengül, S., ve Dereli, M. (2013). Tam sayılar konusunun karikatürle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin matematik tutumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,13(4), 2509-2534. [Google Scholar]
 35. TDK. (2019). Büyük Türkçe sözlük. http://tdkterim.gov.tr/bts/. [Google Scholar]
 36. Thakur, V. S. (2015). Using supplementary materials in the teaching of English: Pedagogic scope an applications. English Language Teaching, 8(12), 1-6. Retrieved 2 June 2018, from http://dx.doi.org/10.5539/elt.v8n12p [Google Scholar]
 37. Uçuş, S. (2009). Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilköğretim programlarındaki yeri ve Sözleşme’ye yönelik öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 38. UNICEF (1992). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Ankara: UNICEF Türkiye. [Google Scholar]
 39. Uzoğlu, M., Yıldız, A., Demir, Y., Büyükkasap, E. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ışıkla ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesinde kavram karikatürlerinin ve açık uçlu soruların etkililiklerinin karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 367-388. [Google Scholar]
 40. Van Wyk, M. (2011). The use of cartoons as a teaching tool to enhance student learning in economics education. Journal of Social Sciences, 26(2), 117-130. Retrieved 24 July 2018, from https://doi.org/10.1080/097 18923.2011.11892888 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Yaman B., Öztürk M. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karikatür Kullanımı (Eylem Araştırması). Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 19, Kış 2018, Sayfa 345-377. [Google Scholar]
 42. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 43. Yüksel, İ., Adıgüzel, A. (2012). Değer eğitiminde karikatür kullanımı: İlköğretim öğrencilerinin şefkat ve merhamet değer algılarının belirlenmesi. International Journal Of Social Science, Volume 5, Issue 3, P. 301-311, June 2012. [Google Scholar]