International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(2) 193-209

Effect of Family, Friends and School Climate on School Adjustment of Middle School Students

Dilek Gençtanırım Kurt

pp. 193 - 209   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.431.13   |  Manu. Number: MANU-2110-13-0002.R2

Published online: April 01, 2022  |   Number of Views: 198  |  Number of Download: 398


Abstract

In this study, aiming to understand the individual and environmental dynamics underlying school adjustment of students in the middle school period, the target was to reveal the direct effects of family support, peer relationships and gender and their indirect effects mediated by school climate and academic success on the school adjustment of students. The study additionally adapted the school adjustment scale developed by the Fast Track project team for middle school students to Turkish and performed validity and reliability studies. The study was completed with data from two groups. The data obtained from the first study group were used for the adaptation study, while the data obtained from the second study group were used to answer the research question. In the research, the data collection tools of the ‘school adjustment scale’, ‘perceived social support scale’, ‘peer relationships scale’, ‘school climate scale’ and ‘personal information form’ were used. With the aim of finding the answer to the basic problem in the research, path analysis was performed for data obtained from 474 middle school students. The results of the study revealed that school climate, academic grade, gender, family support and peer relationships have significant direct effects in explaining the school adjustment of middle school students. Additionally, the gender and family relationships variables mediated by school climate, and the peer relationships variable mediated by academic grade, had significant effects on school adjustment.

Keywords: Middle School Students, School Adjustment, School Climate, Family Support, Peer Relationships, Path Analysis


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kurt, D.G. (2022). Effect of Family, Friends and School Climate on School Adjustment of Middle School Students . International Journal of Progressive Education, 18(2), 193-209. doi: 10.29329/ijpe.2022.431.13

Harvard
Kurt, D. (2022). Effect of Family, Friends and School Climate on School Adjustment of Middle School Students . International Journal of Progressive Education, 18(2), pp. 193-209.

Chicago 16th edition
Kurt, Dilek Genctanirim (2022). "Effect of Family, Friends and School Climate on School Adjustment of Middle School Students ". International Journal of Progressive Education 18 (2):193-209. doi:10.29329/ijpe.2022.431.13.

References
 1. Adams, J.F. (1995). Ergenliği anlamak: Ergen psikolojisindeki güncel gelişmeler. (Çeviren: Bekir Onur) Ankara: İmge.  [Google Scholar]
 2. Altınkaynak, Ş. Ö., & Akman, B. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların okula uyum becerilerine anne baba tutumlarının etkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(1), 19-36. https://doi.org/10.33417/tsh.516679 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Arabacıoğlu, B. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum düzeyleri ile ebeveyn tutumları ve çocuğun mizaç özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. http://hdl.handle.net/11452/19662 [Google Scholar]
 4. Atalan, K., Sarıçiçek, M. ve Kevran, M. E. (2019). Okul öncesi dönemde okula uyum sorunlarına yönelik öğretmen görüşleri (Öz). 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresinde sunulan bildiri,Maltepe Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: http://openaccess. maltepe.edu.tr/xmlui/handle/ 20.500.12415/5310 [Google Scholar]
 5. Barger, M. M., Kim, E. M., Kuncel, N. R., & Pomerantz, E. M. (2019). The relation between parents’ involvement in children’s schooling and children’s adjustment: A meta-analysis. Psychological bulletin, 145(9), 855-890. https://doi.org/10.1037/bul0000201 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Başaran, S., Gökmen, B., & Akdağ, B. (2014). Okul öncesi eğitimde okula uyum sürecinde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 197-223. https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/7322/95820 [Google Scholar]
 7. Baskin, T. W.; Quintana, S.M. & Slaten, C. D. (2014). Family belongingness, gang friendships, and psychologival distressin adolescent achievment. Journal of Counseling&Development.  92 (4), 398-405. DOI: 10.1002/j.1556.6676.2014.00166.x [Google Scholar]
 8. Bektaş, Ö., & Zabun, E. (2019). Ortaokul öğrencilerinde algılanan sosyal destek. Journal of International Social Research, 12(64). 530-539. DOI: 10.17719/jisr.2019.3375 [Google Scholar]
 9. Berdt, T. J. & Keefe, K. (1996). Friends’ influence on school adjustment: A motivational analysis. Pp.:248-278 İçinde Social motivation: understanding children’s school adjustment. (Ed. Juvonen, J.& Wentzel, K. R.) Cambridge University Press. [Google Scholar]
 10. Bernt, T. & Keefe, K. (1996). Arkadaşların okula uyum üzerindeki etkisi: Bir motivasyon analizi. B. Weiner (Yazar) ve J.Juyoven ve K.Wentzel (Eds.), Social Motivation: Understanding Childern’s School Adjustment (Cambridge Studies in Social and Emotional Development, s.248-278). Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511571190.013 [Google Scholar]
 11. Bernstein, E. (2002). Middle school and the age of adjsutment: a guide for parents. Bergin & Garvey, Westport, CT.  [Google Scholar]
 12. Birch, S. & Ladd, G. (1996). Okul ortamında kişilerarası ilişkiler ve çocukların okula erken uyumu: Öğretmenlerin ve akranların rolü. B. Weiner (Yazar) ve J. Juvonen ve K. Wentzel (Ed.), Sosyal Motivasyon: Çocukların Okula Uyumunu Anlama (Cambridge Studies in Social and Emotional Development, s. 199-225). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO97805111571190.011 [Google Scholar]
 13. Bulut, A. (2019). Okul öncesi eğitime başlangıçta yaşanılan uyum sürecine ilişkin ebeveynlerin görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 656-681. DOI: 10.26466/opus.571801 [Google Scholar]
 14. Bush, E. S. (2005). Peer rejection, negativepeertreatment, and school adjustment: Self-concept and classroom engagement as mediating processes. Journal of School Psychology, 43(5), 407-424.  https://doi.org/10.1016/j.jsp.2005.09.001 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Bush, E. S., & Ladd, G. W. (2001). Peer rejection as antecedent of young children's school adjustment: An examination of mediating processes. Developmental psychology, 37(4), 550 –560.  https://doi.org/10.1037/0012-1649.37.4.550 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Canbulat, T. (2017). Kesintili Zorunlu Eğitimden Etkilenen İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula    Uyum ve Okula Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi . Kastamonu Eğitim      Dergisi , 25 (4) , 1573-1586 . https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/30766/332513 [Google Scholar]
 17. Çıkrıkçı, S. (1999). Ankara il merkezinde resmi banka anaokullarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının okul olgunluğu ile aile tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6756/90845 [Google Scholar]
 18. Clark, K. E., & Ladd, G. W. (2000). Connectedness and autonomy support in parent–childrelationships: Links to children's socio emotional orientation and peer relationships. Developmental psychology, 36(4), 485-498. https://doi.org/10.1037/0012-1649.36.4.485 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N.M. & Pickeral, T. (2009). Okul iklimi: Araştırma, politika, uygulama ve öğretmen eğitimi. Öğretmenler kolej kaydı , 111 (1), 180-213. [Google Scholar]
 20. Cotterell, J. L. (1992). The relation of attachment and supports to adolescent well- being and school adjustment. Journal of Adolescent Research, 7(1), 28-42. https://doi.org/10.1177/074355489271003 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Craighead, W. E., & Nemeroff, C. B. (Eds.). (2004). The concise Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 22. Cynthia, E. (1999). Learning in urban blight: School climate and its effect on the school performance of urban, minority, low-incomechildren. School Psychology Review. 28(3), 365-377. https://doi.org/10.1080/02796015.1999.12085971 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Demaray, M. K. & Malecki, C. K. (2002). The relationship between perceived social support and maladjustment for students at risk. Psychology in the Schools, 39(3), 305-316. https://doi.org/10.1002/pits.10018 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Demirtaş-Zorbaz, S. & Ergene, T. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumu: Aile katılımı, dışsallaştırma davranışı, öğretmen ve akran ilişkilerinin etkileri. Çocuk ve gençlik hizmetleri incelemesi , 101 , 307-316. [Google Scholar]
 25. Demirtaş-Zorbaz, S., & Ergene, T. (2019). School adjustment of first-grade primary school students: Effects of family involvement, externalizing behavior, teacher and peer relations. Children and Youth Services Review, 101, 307–316. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.04.019 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Erten, H. (2012). Okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri, akran ilişkileri ve okula uyum düzeyleri arasındaki ilişkilerin izlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [Google Scholar]
 27. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: Mc Graw Hill. [Google Scholar]
 28. Gençtanırım Kurt, D., & Ergene, T. (2017). Türk ergenlerde riskli davranışların yordanması. Eğitim ve Bilim, 42(189), 137-152. DOI: 10.15390/EB.2017.6354 [Google Scholar]
 29. Göktaş, İ., & Gülay Ogelman, H. (2019). Okul öncesi eğitimde öğretmen-çocuk ilişkisinin çocukların okula uyum düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 5(1), 30-42. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/41028/501139 [Google Scholar]
 30. Gülay Ogelman, H. & Güngör, H. (2021). Çocuk gelişimi öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerinin çocuk katılımı farkındalığı düzeylerini yordayıcı etkisi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 7 (11) , 51-61 . DOI: 10.32570/ijofe.878500 [Google Scholar]
 31. Gülay Ogelman, H., & Erten, H. (2013). 5-6 yaş çocuklarinin akran ilişkileri ve sosyal konumlarının okula uyum düzeyleri üzerindeki yordayici etkisi boylamsal çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30), 453-163. https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed/issue/61808/924710 [Google Scholar]
 32. Gülay Ogelman, H., Güngör, H., & Göktaş, İ. (2021). Covıd-19 ve yeni dönemdeki okula uyum süreci: okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) ISSN: 2146-9466, 10(1), 11-24 [Google Scholar]
 33. Gülay Ogelman, H., Seçer, Z., Gündoğan, A., & Bademci, D. (2015). 68-72 aylık okul öncesine ve ilkokula devam eden çocukların okula uyum ve öğretmenleriyle ilişkilerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-17. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/20280/214914 [Google Scholar]
 34. Gülay, H. & Erten, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının akran kabullerinin okula uyum değişkenleri üzerindeki yordayıcı etkisi, E- İnternational Journal of Educational Research, 1 (2), 81-92.  http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8013/105256 [Google Scholar]
 35. Gülay, H. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklarda okula uyum ve akran ilişkileri. Elektronik Sosyal Bilimleri Dergisi. 10.(36), 1-10. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6150/82585 [Google Scholar]
 36. Gündüz, H. B. & Özarslan, N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerin okul olgunluğu ve öğretmen görüşlerine göre okula uyum problemleri . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 0-0 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304630 [Google Scholar]
 37. Hair J, Anderson RE, Tatham RL. & Black WC. (1995). Multivariate data analysis. 4th ed. New Jersey, Prentice Hall Inc. [Google Scholar]
 38. Hoy, W.K. (2003). School Climate. In J.W. Guhtrie (Ed.), Encylopedia of education (second edition) (ss.2121-2124), New York: Thompson Gale. [Google Scholar]
 39. Işıkoğlu Erdoğan, N. & Şimşek. Z. C. (2014). Birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve öğretmenlerin okula uyumlarının incelenmesi. International Journal Of New Trends In Arts, Sports & Science Education, 3(2). 62-70. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/30766/332513 [Google Scholar]
 40. Jessor, R. (1987). Problem‐behavior theory, psychosocial development, and adolescent problem drinking. Addiction, 82(4), 331-342. [Google Scholar]
 41. Jia, Y.,Way, N., Guangming, L., Yoshikawa, H., Chen, X., Hughes, D., Ke., X. & Lu, Z. (2009). The influence of student perceptions of school climate on socio emotional and academic adjustment: A comparison of chinese and american adolescents. Child Development. 80 (5), 1514-1530. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2009.01348.x [Google Scholar]
 42. Kahraman, P. B. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 3-20. DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182144 [Google Scholar]
 43. Bağçeli Kahraman, P. , Şen, T. , Alataş, S. & Tütüncü, B. (2018). Okul öncesi dönemde okula uyum sürecine ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2) , 681-701. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-431421 [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Kaner, S.  (2002). Akran İlişkileri Ölçeği (AİÖ) ve Akran Sapması Ölçeği (ASÖ) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33(1-2) ,77-89. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000024 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Kapıkıran, Ş. & Özgüngör, S. (2009). Ergenlerin Sosyal Destek Düzeylerinin Akademik Başari ve Güdülenme Düzeyi ile İlişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağliği Dergisi, 16(1), 21-30. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBd016TTRPQT09 [Google Scholar]
 46. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 47. Kaya, Ö. S., & Akgün, E. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların okula uyum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elementary Education Online, 15(4), 1311-1324. https://doi.org/10.17051/io.2016.51992 [Google Scholar] [Crossref] 
 48. Kindermann, T.A., McCollam, T.L. & Gibson, E. (1996). Çocukluk ve ergenlik döneminde akran ağları ve öğrencilerin sınıf katılımı. Sosyal motivasyon: Çocukların okula uyumunu anlama , 279-312. [Google Scholar]
 49. Kıran- Esen, B. (2003). Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışının yordanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 79-85.  [Google Scholar]
 50. Klein, J., Cornell, D. & Konold, T. (2012). Relationships between bullying, school climate, and student risk behaviors. School psychology quarterly, 27(3), 154-169. DOI: 10.1037/a0029350 [Google Scholar]
 51. Klein, J., Cornell, D. ve Konold, T. (2012). Zorbalık, okul iklimi ve öğrenci risk davranışları arasındaki ilişkiler. School Psychology Quarterly, 27 (3), 154–169. https://doi.org/10.1037/a0029350 [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Kline, R.B. (2010) Principles and Practice of Structural Equation Modeling. The Guilford Press, New York. [Google Scholar]
 53. Kurt, T., & Çalık, T. (2010). Okul iklimi ölçeği’nin (OİÖ) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(157).168-180. [Google Scholar]
 54. Ladd, G. W., Kochenderfer, B. J., & Coleman, C. C. (1996). Friendship quality as a predictor of young children's early school adjustment. Child development, 67(3), 1103-1118.  https://doi.org/10.2307/1131882 [Google Scholar] [Crossref] 
 55. Malecki, C. K. & Demaray, M. K. (2003). What type of support do they need? Investigating student adjustment as related to emotional, ınformational, appraisal, and ınstrumental support. School Psychology Quarterly, 18(3), 231-252. https://doi.org/10.1521/scpq.18.3.231.22576 [Google Scholar] [Crossref] 
 56. McGill, R. K., Hughes, D., Alicea, S. & Way, N. (2012). Academic adjustment across middle school the role of public regard and parenting. Developmental Psychology, 48 (4), 1003-1018. https://doi.org/10.1037/a0026006 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Miller, A. D., Murdock, T. B., Anderman, E. M. & Poindexter, A. L. (2006). Who are all these cheaters? Characteristics of academically dishonest students. Chapter 2 in Psychology of academic cheating editors: (Ed: Anderman, E. M. And Murdock, T. B.) Elsevier Academic Press, Burlington, MA. [Google Scholar]
 58. Mo, Y., & Singh, K. (2008). Parents’ relationships and involvement: Effects on students’ school engagement and performance. RMLE online, 31(10), 1-11. https://doi.org/10.1080/19404476.2008.11462053 [Google Scholar] [Crossref] 
 59. Murray, C. (2009). Parent and teacher relationships as predictors of School engagement and functioning among low-income urban youth. The Journal of Early Adolescence. https://doi.org/10.1177/0272431608322940 [Google Scholar] [Crossref] 
 60. Musa, A. K. J. (2013). Gender, geographic locations, achievement goals and academic performance of Secondary school students from Borno State, Nigeria. Research in Education. 90, 15-31. https://doi.org/10.7227/RIE.90.1.2  [Google Scholar] [Crossref] 
 61. Newman, B. M., Lohman, B. J., Newman, P. R., Myers, M. C., & Smith, V. L. (2000). Experiences of urban youth navigating the transition to ninth grade. Youth & Society, 31(4), 387-416. https://doi.org/10.1177/0044118X00031004001 [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Önder, A., & Gülay, H. (2010). 5-6 yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 204-224 [Google Scholar]
 63. Oramah, E. U. (2014). Gender differences in the school adjustment of senior secondary school adolescent students in delta North senatorial district of delta state. Gender & Behaviour, 12(1), 6162-6168. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02406 [Google Scholar]
 64. Özkal, N., & Çetingöz, D. (2006). Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(2), 259-275. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10351/126764 [Google Scholar]
 65. Reynold, W. M., Miller, G.E. & Weiner, I.B. (2003). Handbook of Psychology. Vol. 7 Educational Psychology [Google Scholar]
 66. Ryan, A. M. (2000). Peer groups as a context for the socialization of adolescents' motivation, engagement, and achievement in school. Educational Psychologist, 35(2), 101-111. DOI:10.1207/S15326985EP3502_4 [Google Scholar]
 67. Ryan, A. M., & Ladd, G. W. (2012). Peer relationships and adjustment at school. A volüme in adolesence and education. Arizona State University. [Google Scholar]
 68. Sanders, M. G. (1998). The effects of school, family, and community support on the academic achievement of African American adolescents. Urban Education, 33(3), 385-409. https://doi.org/10.1177/0042085998033003005 [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Tangüner, D. (2017). Okul öncesi eğitim almış ve almamış ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeyi ve anksiyete düzeyi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. http://hdl.handle.net/11363/858 [Google Scholar]
 70. Taylor, A. R., & Machida, S. (1994). The contribution of parent and peer support to Head Start children's early school adjustment. Early Childhood Research Quarterly, 9(3), 387-405 https://doi.org/10.1016/0885-2006(94)90016-7 [Google Scholar] [Crossref] 
 71. Ueno, K., & McWilliams, S. (2010). Gender-typed behavior sand school adjustment. Sex roles, 63(7-8), 580 591. DOI: 10.100/S11199-010-9839-6 [Google Scholar]
 72. Usta, M. E., Uğur, A., Bağcı, B. & Çalık, E. (2021). Ortaokul öğrencilerinin okula uyumunun sokakta çalışma durumuna göre İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği). Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1 (1), 291-318. https://dergipark.org.tr/en/pub/ozelegitimrehberlikdergisi/issue/65815/1031190 [Google Scholar]
 73. Uz Baş, A. (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda okuyan öğrencilerin sosyal becerileri ve okul uyumu ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.   [Google Scholar]
 74. Way, N., Reddy, R. ve Rhodes, J. (2007). Students’ perceptions of school climate during the middle school years: associations with trajectories of psychological and behavioral adjustment. American Journal of Community Psychology. 40, 194-213. doi: 10.1007/s10464-007-9143-y.  [Google Scholar] [Crossref] 
 75. Weiner, I. B. &Graighead, W. E. (2010). The corsinien cyclopedia of psychology (Fourth Edition). New Jersey: John Wiley & SonsInc.  [Google Scholar]
 76. Wentzel, K. R. & Caldwell, K. (1997). Friendships, peer acceptance, and group membership: Relations to academic achievement in middle school. Child development, 68(6), 1198-1209. [Google Scholar]
 77. Yener, N. (2005). Çocukların algıladıkları kabul veya reddinin okul başarısı ve okul uyumu ile ilişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Sosyal bilimler enstitüsü, Ege Üniversitesi: İzmir. [Google Scholar]
 78. Yıldırım, I. (2004). Revision of the perceived social support scale. Educational Research –Eurasian Journal of Educational Research, 17, 221-236.  [Google Scholar]
 79. Yıldırım, I. (2006). Parental support and success. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 80. Yılmaz, O., Avcı, D. & Yıldırım, İ. (2017). Ortaokul okul uyumu ölçeğinin geliştirilmesi, IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1483-1485). Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [Google Scholar]
 81. Yoleri, S. (2014). Preschool children’s school adjustment: indicators of behaviour problems, gender, and peer victimisation. Education 3-13: International Jorunal of Primary, Elemantary and Early Years Education, 1-11. DOI:10.1080/03004279.2013.848915 [Google Scholar]
 82. Yoleri, S. & Tanış, H. M. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Karabük Üniversitesi. 4(2), 131-141.  https://doi.org/10.14230/joiss82 [Google Scholar] [Crossref]