International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(3) 25-43

Self-Efficacy Perceptions of Music Department Students on Instrument Performance

Şenol Afacan & Emin Erdem Kaya

pp. 25 - 43   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.439.3   |  Manu. Number: MANU-2109-22-0001.R2

Published online: June 01, 2022  |   Number of Views: 43  |  Number of Download: 187


Abstract

The purpose of this study is to determine the self-efficacy perceptions of undergraduate students studying at the Music Department on individual instruments, and to examine whether students’ self-efficacy perception on instrument performance differed significantly according to various variables such as year, gender, the type of high school graduated from, the main instrument being studied, how much they practiced on their instrument, the individual instrument practice time, the instrument course grade, and the university being attended. The survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research.The study group consisted of 102 students studying at the Music Department of Kırşehir Ahi Evran University’s Neşet Ertaş Faculty of Fine Arts (n=45) and the Music and Performing Arts Department of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University’s Faculty of Fine Arts (n=57). For data collection, the Personal Information Form and the Instrument Performance Self-Efficacy Belief Scale developed by Girgin (2015) were used in the study. The twenty-item five-point Likert type scale has three sub-dimensions, namely self-efficacy, self-inefficacy, and psychological indicators. While analyzing the data, descriptive statistics and parametric tests, t-test and One Way Anova Test were used. The study results revealed that students’ self-efficacy perceptions on instrument performance were “undecided” in the total scale, and “disagree” in the self-inefficacy subdimension. Students’ self-efficacy perceptions differed significantly according to the variables of individual instrument practice time and the instrument course grade, and there was a significant difference in the psychological indicators subdimension according to the gender variable in favor of the males. Furthermore, there was no significant difference according to the variables of year, the type of high school graduated from, the main instrument being studied, and the university being attended. Recommendations were given based on the study results.

Keywords: Self-Efficacy Perception, Instrument Performance Self-Efficacy, Music Education, Faculty of Fine Arts


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Afacan, S. & Kaya, E.E. (2022). Self-Efficacy Perceptions of Music Department Students on Instrument Performance . International Journal of Progressive Education, 18(3), 25-43. doi: 10.29329/ijpe.2022.439.3

Harvard
Afacan, S. and Kaya, E. (2022). Self-Efficacy Perceptions of Music Department Students on Instrument Performance . International Journal of Progressive Education, 18(3), pp. 25-43.

Chicago 16th edition
Afacan, Senol and Emin Erdem Kaya (2022). "Self-Efficacy Perceptions of Music Department Students on Instrument Performance ". International Journal of Progressive Education 18 (3):25-43. doi:10.29329/ijpe.2022.439.3.

References
 1. Babacan, E & Babacan, M.D. (2017), Müzik öğretmeni adaylarının piyano performansı öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi, İdil Dergisi, 6 (32), 1299-1318. [Google Scholar]
 2. Babacan, E; Yüksel, G; Küçükosmanoğlu, O & Babacan, M.D. (2017), müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma alışkanlıklarının incelenmesi (Konya İli Örneği), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 464-474. [Google Scholar]
 3. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W.H. Freeman and Company, New York. [Google Scholar]
 4. Bouffard-Bouchard, T. (1989). İnfluence of self-efficacy on performance in a cognitive task, Journal of Social Psychology, 130, 353-363. [Google Scholar]
 5. Birer, A.R.H. & Sonsel, Ö. B. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının mesleki öz-yeterlik durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği. Fine Arts, 8(4), 389-398. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.4.D0142 [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.    [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, 3. Baskı, Pegem A Akademi, Ankara.    [Google Scholar]
 8. Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi, Ankara.    [Google Scholar]
 9. Creswell, John W. (2014). Research design qualitatitive, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications, London. [Google Scholar]
 10. Girgin, D. (2015). Çalgı performansı özyeterlik inancı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 107-114. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33866/375004 [Google Scholar]
 11. Girgin, D. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının çalgı performansı özyeterlik inançları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Eurasian Journal of Educational Research, 16(67), 107 ‐ 123.  [Google Scholar]
 12. Gün, E. & Yıldız, G. (2014). Müzik öğretmeni adaylarına yönelik piyano performansı öz- yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Electronic Turkish Studies, 9(5), 1053-1065. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6896 [Google Scholar]
 13. Işıkal M. &  Aşkar P. (2003). İlköğretim öğretmen adaylarıi için matematik ve bilgisayar öz yeterlik algısı ölçekleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109– 118. [Google Scholar]
 14. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 15. Kayış, A. (2008). Güvenirlik analizi; SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikler, 402 – 419, 3. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.  [Google Scholar]
 16. Küçük, D. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik algıları özel yetenek sınavı başarıları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34(34), 171-181.  [Google Scholar]
 17. McCormick, J. & McPherson E.G. (2003). The role of self-efficacy in a musical performance examination: An exploratory structural equation analysis. Psychology of Music, 31(1), 37-51. http://dx.doi.org/10.1177/0305735603031001322 [Google Scholar]
 18. McPherson E.G. & McCormick, J. (2006). Self-efficacy and music performance. Psychology of Music,  34(3), 322-336. http://dx.doi.org/10.1177/0305735606064841 [Google Scholar]
 19. Meydan, S.K. & Çilden, Ş. (2020). Keman eğitiminde çalma performansına yönelik özyeterlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(3), 1269-1293. https://doi.org/10.17152/gefad.694900 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Nielsen, S. G. (2004). Strategies and self-efficacy beliefs in instrumental and vocal individual practice: A study of students in higher music education. Psychology of Music, 32(4), 418-431.  https://doi.org/10.1177/0305735604046099 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Özmenteş, S. (2008). Çalgı eğitiminde öz-düzenlemeli öğrenme taktikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 157–175. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8707/108711 [Google Scholar]
 22. Özmenteş, S. (2011). Müzik öğretimine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Educational And Instructional Studies in The World, 1(1), 30-36. [Google Scholar]
 23. Özmenteş, G. (2014). Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin müzik özyeterlikleri, benlik saygıları ve bireysel özellikleri arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 39(171), 138-152. [Google Scholar]
 24. Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance.  Journal of Educational Psychology, 82(1), 33–40. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.33 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Sarı, A.S & Uslu, M. (2020). Müzik öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği derslerine yönelik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,  8(109), 414-430. https://doi.org/10.29228/ASOS.45976 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Schunk, D. H., & Pajares, F. (2009). Self-efficacy theory. In K. R. Wenzel & A. Wigfield (Eds.), Educational psychology handbook series. Handbook of motivation at school (p. 35–53). Routledge/Taylor & Francis Group. [Google Scholar]
 27. Silverman, M. (2008). A performer’s creative processes: Implications for teaching and learning musical interpretation. Music Education Research, 10(2), 249-269. https://doi.org/10.1080/14613800802079114 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Şeker, S.S. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik düzeyleri ile çalgı çalışmaya ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. NWSA-Fine Arts,  9(3), 135-149. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.3.D0155 [Google Scholar]
 29. Şeker, S.S. (2016). Çalgı performansına ilişkin öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5150- 5162. http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.39335151 [Google Scholar]
 30. Şentürk, G.C. & Bölek, A. (2019). Müzik öğretmeni adaylarının çalgı öz yeterlik durumlarının incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1110-1135. https://doi.org/10.33711/yyuefd.661547 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Thompson, L. (2007). Considering beliefs in learning to teach music. Music Educators Journal, 93(3), 30-35. https://doi.org/10.1177/002743210709300317 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Üstün, E. (2019), Flüt eğitiminde günlük çalışma yapmanın öğrenciler üzerinde bilinçli farkındalık ve stres kontrolü açısından etkisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23 (2), 591-601. [Google Scholar]
 33. Welch, G., Himonides, E., Papageorgi, I., Saunders, J., Stewart, C., Preti, C., Lani, J., Vraka, M. &  Hill, J. (2009). The national singing programme for primary schools in England: An initial baseline study. Music Education Research, 11(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/14613800802699523 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Yıldırım, K. (2009). Kodaly yönteminin ilköğretim öğrencilerinin keman çalma becerisi, özyeterlik algısı ve keman çalmaya ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 35. Yiğit, E.F. & Duruer, G.A. (2018), performans deneyiminin çalgı eğitimindeki işlevinin dokuz eylül üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalı bireysel çalgı eğitimi (keman) dersi örneğinde değerlendirilmesi, The Journal of Social Science, 5 (29), 131-148. [Google Scholar]
 36. Yokuş, T. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(2), 43-56. https://doi.org/10.7816/sed-02-02-03 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Zelenak, M. S. (2015). Measuring the sources of self-efficacy among secondary school music students. Journal of Research in Music Education, 62(4), 389-404. https://doi.org/10.1177/0022429414555018 [Google Scholar] [Crossref]