International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(3) 244-258

The Effects of the Mathematics Education Program Supported by Stories on the Mathematical Skills of 48–60-Month-old Children

Perihan Tuğba Şeker & Zeynep Metin

pp. 244 - 258   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.439.16   |  Manu. Number: MANU-2112-25-0003.R2

Published online: June 01, 2022  |   Number of Views: 40  |  Number of Download: 145


Abstract

This study aims to develop a mathematics education program supported by stories for 48–60-month-old children attending pre-school education institutions and examine its effect on children's early mathematics skills. The study group consists of 48–60-month-oldchildren who continue pre-school education in an independent kindergarten affiliated with the Ministry of National Education in Usak province, in 2020-2021.The study was carried out with 33 children, 18 in the experimental and 15 in the control group. A pretest-posttest quasi-experimental design with a control group was used in the study. Test of Early Mathematics Ability -3 (TEMA-3), developed by Ginsburg and Barody, was used to collect data. The test's adaptation, validity, and reliability to 48-60-month-old Turkish children had been conducted by Seker (2013). Regarding data collection, TEMA-3 was administered as a pre-test to the experimental and control group students before implementing the program. After the pre-test, the "Mathematics Education Program Supported by Stories" was instructed to the experimental group three (3) days a week for eight (8) weeks. During the implementation, "Mathematics Education Program Supported by Stories" was instructed to the children in the experimental group by the researcher; the daily education flow specified in the 2013 Pre-School Education Program was continued for the control group children. The data obtained from the research were analyzed with the SPSS statistical program. Independent and dependent t-tests were used to test the difference between the pre-test and post-test between and within groups. Based on the findings obtained from the analyzes, there was no significant difference between the pre-test scores. However, there was a significant difference between the post-test scores in favor of the experimental group. It was concluded that the mathematics education program supported by stories effectively improved children's mathematics skills.

Keywords: Early Childhood Education, Preschool Education, Early Math, Child


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Seker, P.T. & Metin, Z. (2022). The Effects of the Mathematics Education Program Supported by Stories on the Mathematical Skills of 48–60-Month-old Children . International Journal of Progressive Education, 18(3), 244-258. doi: 10.29329/ijpe.2022.439.16

Harvard
Seker, P. and Metin, Z. (2022). The Effects of the Mathematics Education Program Supported by Stories on the Mathematical Skills of 48–60-Month-old Children . International Journal of Progressive Education, 18(3), pp. 244-258.

Chicago 16th edition
Seker, Perihan Tugba and Zeynep Metin (2022). "The Effects of the Mathematics Education Program Supported by Stories on the Mathematical Skills of 48–60-Month-old Children ". International Journal of Progressive Education 18 (3):244-258. doi:10.29329/ijpe.2022.439.16.

References
 1. Akdemir, E. (2018). Öykülerle zenginleştirilmiş fen bilimleri derslerinin Öğrencilerin akademik başarıları ve görüşleri üzerine etkisi.Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 2. Aksoy, N. C. (2010). Oyun destekli matematik öğretimin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerin kesirler konusundaki başarı, başarı güdüsü, öz-yeterlik ve tutumlarının gelişimlerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 3. Aktaş, Y. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Nobel Tıp Kitabevi. [Google Scholar]
 4. Anders, Y.,,Rossbach, H.G., Weinert, S., Ebert, S., Kuger, S., Lehrl, S. & Maurice, J.(2012). Home and preschool learning environments and their relations to the development of early numeracy skills. Early Childhood Research Quarterly, 27(2), 231-244. [Google Scholar]
 5. Arslan Başdağ, D. & Dağlıoğlu, E. (2020). Resimli öykü kitaplarının temel matematik becerileri açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 233-253. [Google Scholar]
 6. Blevins-Knabe, B. & Musun-Miller, L. (1996). Number use at home by children and their parents and its relationship to early matematical performance. Early Development and Parenting, 5, 35-45. [Google Scholar]
 7. Burton, L. (2001). Children’s mathematical narratives as learning stories. European Early Childhood Educational Research Association Conference. Hogeschool Alkmaar, The Netherlands. [Google Scholar]
 8. Coşkun, M. (2013). Matematik kavramları öğretiminde öyküleştirme yönteminin tutuma ve başarıya etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 9. Dağlıoğlu, H. E. (2020). Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Dinçer, Ç. ve Ulutaş, İ. (1999). Okul öncesi eğitimde matematik kavramları ve etkinlikler. Yaşadıkça Eğitim, 62, 6-11. [Google Scholar]
 11. Erdoğan, S. (2005). Altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).  [Google Scholar]
 12. Erdoğan Çimen, S. ve Baran, G. (2006). Erken çocukluk döneminde matematik. Eğitim ve Bilim Dergisi, 28(130), 32-40. [Google Scholar]
 13. Ginsburg, H., & Baroody, A. (2003). TEMA-3 examiners manual. Austin, TX: Pro-Ed. [Google Scholar]
 14. Ginsburg, H.P., Greenes, C. & Balfanz, R. (2003). Big math for little kids. “Program Overview” Dale Seymour Publications. Pearson Learning Group.  [Google Scholar]
 15. Greenes, C., Ginsburg H. P. ve Balfanz R. (2004). Big math for little kids. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 159-166. [Google Scholar]
 16. Güven, Y. & Oktay, A. (1999). Erken matematik yeteneği testi-2'nin (test of early mathematics ability-2) Türkiye uyarlaması: Geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(11), 163-182. [Google Scholar]
 17. Jackman, L.H. (2005). Early education curriculum: a child’s connection to the world, Thomson Delmar Learning. [Google Scholar]
 18. Kandır, A., Can Yaşar, M., Yazıcı, E., Türkoğlu, D., ve Yaman Baydar, I. (2016). Erken çocukluk eğitiminde matematik. Morpa [Google Scholar]
 19. Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 20. Katipoğlu, S. N. (2019). Öykü yoluyla matematik öğretiminin öğrencilerin matematik başarısına etkisi.Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 21. Koç, A. A., Taylan, E. E. & Bekman, S. (2002). Türkiye’de okul öncesi eğitimi: hizmete duyulan ihtiyaçların saptanması ve çocuğun dil yetisi düzeyinin değerlendirilmesi araştırma raporu, AÇEV Yayınları. [Google Scholar]
 22. Manolitsis, G., Georgioub, G. K. & Tziraki, N. (2013). Quarterly examining the effects of home literacy and numeracy environment onearly reading and math acquisition. Early Childhood Research Quarterly, 28, 692–703. [Google Scholar]
 23. Maričić, S. M., Stakić, M. M., & Malinović-Jovanović, N. T. (2017). The role of literary content for children in preschool mathematics education. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(2), 631-642. [Google Scholar]
 24. MEB (2017). [Çevrimiçi:  https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06160307_5-YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_okul_Yncesi_YYretmeni_Yzel_alan_yeterlikleri_ilkYYretim_parYa_8.pdf, Erişim tarihi:10.07.2021] [Google Scholar]
 25. MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. MEB Yayınları. [Google Scholar]
 26. MEB (2016). Fen ve matematik etkinlikleri. Milli Eğitim Bakanlığı, Megep Modül [Google Scholar]
 27. Metin, N. (1997). Okul öncesi dönemde çocuk ve matematik. Ulusal Ev Ekonomisi Kongresi.6-7 Kasım, Ankara Üniversitesi, s.200-203, Ankara. [Google Scholar]
 28. Moomaw, S. (2011). Teaching mathematics in early childhood. Maryland: Brokes. [Google Scholar]
 29. NAEYC, N. (2008). Early childhood mathematics: Promoting good beginnings. A joint position statement of the National Association for the Education of Young Children (NAEYC) and the National Council for Teachers of Mathematics (NCTM). NAEYC. [Google Scholar]
 30. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA:National [Google Scholar]
 31. Orçan, M. (2009). Anasınıfına Devam Eden 60–72 Aylık Çocukların Erken Öğrenme Becerilerine Destekleyici Eğitim Programlarının İncelenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı, Konya. [Google Scholar]
 32. Özgüven, İ. E. (2007). Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları. [Google Scholar]
 33. Platas, L. M. (2008). Measuring teachers’ knowledge of early mathematical development and their beliefs about mathematics teaching and learning in the preschool classroom (Doctoral Dissertation). USA. [Google Scholar]
 34. Sertsöz, A. (2017). 6 Yaş çocuklarına öyküleştirme yöntemi ile verilen matematik eğitiminin çocukların matematik başarılarına olan etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.  [Google Scholar]
 35. Sertsöz, A. & Temur, Ö. D. (2017). 6 Yaş çocuklarına öyküleştirme  yöntemi ile verilen matematik eğitiminin çocukların matematik başarılarına olan etkisinin incelenmesi. Academy Journal of Educational Sciences, 1 (1), 1-10.  [Google Scholar]
 36. Şeker, P. T. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi dönemde matematik eğitimine yönelik inanç ve öz yeterliklerinin 48-60 aylık çocukların matematik yeteneklerine etkisinin incelenmesi.  Doktora Tezi. [Google Scholar]
 37. Şeker, P. T. & Alisinanoğlu, F. (2015). A survey study of the effects of preschool teachers’ beliefs and self-efficacy towards mathematics education and their demographic features on 48-60-month-old preschool children’s mathematic skills. Creative Education, 6(03), 405. [Google Scholar]
 38. Şeker, P. & Metin, Z. (2020). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların Matematik Yeteneklerinin Aile Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 57-75. [Google Scholar]
 39. Taşkın, N. ve Tuğrul, B. (2014). Investigating prescholl teacher candidates’ mathematics literacy self-sufficiency beliefs on various variables. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 116, 3067-3071. [Google Scholar]
 40. Turupçu Doğan, A. (2020). Matematik ve çocuk edebiyatı. H.E. Dağlıoğlu (Ed.), Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi. Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 41. Uludağ, G. (2019). Erken Çocukluk döneminde matematik eğitimi. Nobel. [Google Scholar]
 42. Unutkan, P. Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254. [Google Scholar]
 43. Uyanık, Ö. ve Kandır, A. (2010). Okul Öncesi Dönemde Erken Akademik Beceriler. 1. Kuramsal Eğitim Bilim, 3(2), s. 118-134. [Google Scholar]
 44. Ünüvar, E. (2019). Matematik Öğretiminde karikatürlerle zenginleştirilmiş eğitsel matematik öykülerinin kullanılmasının öğrencilerinin matematik başarısına etkisi (Doctoral dissertation, Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü). [Google Scholar]
 45. Wortham, C. S. (1998). Early childhood curriculum developmental bases for learning and teaching. Second Edition. Prentice Hall, Inc., 250 p., USA. [Google Scholar]
 46. Yaralı, K. (2019). Okul öncesi çocukların eleştirel düşünme becerilerine öyküleştirme yöntemine dayalı eğitim programının etkisi. Doktora Tezi. [Google Scholar]
 47. Yıldırım, M. (2018). Bağlam temelli öyküleştirme yöntemi ile yapılan öğretimin fen bilimleri dersinde başarı, yaratıcılık ve tutumlara etkisi. Doktora Tezi. [Google Scholar]
 48. Yıldız, V. (2002). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 11, 16-18 [Google Scholar]