International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(4) 132-147

Teaching Locally, Acting Globally: The Effect of Pre-Service Teachers’ Cultural Intelligence Levels on Their Perceptions of Global Citizens

Mehmet Melik Kaya

pp. 132 - 147   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.459.10   |  Manu. Number: MANU-2201-19-0002.R3

Published online: August 01, 2022  |   Number of Views: 56  |  Number of Download: 146


Abstract

The purpose of this study was to examine the relationship between cultural intelligence and global citizenship. The study group of the research consisted of 336 pre-service teachers, including pedagogical formation students, selected by a random sampling method from a state university in eastern Turkey, where the immigrant population is dense. Both the "Cultural Intelligence Scale" and "Global Citizenship Scale" were used as data collection tools. In order to statistically determine the levels of cultural intelligence and global citizenship by demographic variables, independent samples t-test and one-way ANOVA were employed by the researcher. Likewise, while the Pearson product-moment correlation analysis was implemented to examine the relationships among the variables, multiple regression analysis was used to determine the predictive coefficients between the variables. Based on the research findings, cultural intelligence was positively correlated with global citizenship. The behavioral dimension of cultural intelligence was the best predictor of global competence. Cultural intelligence levels of pre-service teachers seem to have a significant impact on shaping their process of becoming global citizens. If a person could be able to change his or her body language, spoken language, expressions, and behaviors when encountering any person or people from different ethnic groups and identities, this would mean that s/he is using the behavioral component of cultural intelligence. In this respect, cultural intelligence facilitates being a global citizen and increases adaptation. Therefore, the dimension of cultural intelligence evidently appears to be an essential factor for global citizenship.

Keywords: Teaching Locally, Acting Globally: The Effect of Pre-Service Teachers’ Cultural Intelligence Levels on Their Perceptions of Global Citizens


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kaya, M.M. (2022). Teaching Locally, Acting Globally: The Effect of Pre-Service Teachers’ Cultural Intelligence Levels on Their Perceptions of Global Citizens . International Journal of Progressive Education, 18(4), 132-147. doi: 10.29329/ijpe.2022.459.10

Harvard
Kaya, M. (2022). Teaching Locally, Acting Globally: The Effect of Pre-Service Teachers’ Cultural Intelligence Levels on Their Perceptions of Global Citizens . International Journal of Progressive Education, 18(4), pp. 132-147.

Chicago 16th edition
Kaya, Mehmet Melik (2022). "Teaching Locally, Acting Globally: The Effect of Pre-Service Teachers’ Cultural Intelligence Levels on Their Perceptions of Global Citizens ". International Journal of Progressive Education 18 (4):132-147. doi:10.29329/ijpe.2022.459.10.

References
 1. Abaslı, K., & Polat, Ş. (2019). Öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 193-202. [Google Scholar]
 2. Akgül, A., Kaptı, A. ve Demir, O. Ö. (2015). Göç ve kamu politikaları: Suriye krizi üzerine bir analiz. A Journal of Policy and Strategy, 1(2), 1-22. [Google Scholar]
 3. Akın, A., Sarıçam, H. Akın, Ü., Yıldız, B., Demir, T., & Kaya, M. (2014, April). The validity and reliability of the Turkish version of the Global Citizienship Scale. 3rd International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey. [Google Scholar]
 4. Aksoy, Z. (2012). Kültürlerarası İletişim ve Yönetimde Başarının Anahtarı: Kültürel Zekâ, Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm, II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, 2-4. [Google Scholar]
 5. Amiri, A. N., Moghimi, S. M. ve Kazemi, M. (2010). Studying the relationship between cultural intelligence and employees performance. European Journal of Scientific Research, 42(3), 432-427. [Google Scholar]
 6. Ang, S., & Van Dyne, L. (2008). Handbook on cultural intelligence: Theory, measurement and applications. Armonk, NY: M.E. Sharpe. [Google Scholar]
 7. Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K.Y., Templar, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(3), 335-371. DOI: 10.1111/j.1740-8784.2007.00082.x. [Google Scholar]
 8. APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists.  http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html. Retrived on 05/01/2021 [Google Scholar]
 9. Banos, Ruth Vila. 2006. Intercultural Sensitivity of Teenagers: A study of Educational Necessities in Catalonia. Intercultural Communication Studies, 15(2), 16-22. [Google Scholar]
 10. Bekiroğlu, Onur & Balcı, Şükrü, (2014). Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(35), 429-460. [Google Scholar]
 11. Browne, K. (2008). Culture and identity. In Sociology for AS AQA (3rd Edition). Cambridge: Polity Press. [Google Scholar]
 12. Burman, K., De Castro, E., Gonzalez, J., Morton, C., Thompson, B., Kaufman, J., Macfadyen, L. (2013). “What is Global Citizenship”, Road to Global Citizenship, An Educator's Toolbook, (Ed. Y. Harlap), Centre for Teaching and Academic Growth University of British Columbia,http://ctlt.ubc.ca/files/2011/05/rgctoolbook.pdf, Retrived:10.04.2022. [Google Scholar]
 13. Büyükbeşe, T., & Yıldız, B. (2016). Kültürel Zekânın Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi. Journal of International Social Research, 9(45). [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A. [Google Scholar]
 15. Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 5. Baskı. Trabzon, Turkey. [Google Scholar]
 16. Çiğdem, K. A. N. (2009). Değişen değerler ve küresel vatandaşlik eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 895-904. [Google Scholar]
 17. Demirel, H. G. ve Kişman, Z. A. (2014). Kültürler arası liderlik. Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 689-705.  [Google Scholar]
 18. Dower, N. (2000). The idea of global citizenship-A sympathetic assessment. Global society, 14(4), 553-567 [Google Scholar]
 19. Du Plessis, Y. (2011). Cultural intelligence as managerial competence. Alternation, 18(1), 28-46. [Google Scholar]
 20. Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto, Calif: Stanford University Press. [Google Scholar]
 21. Earley, P. C., & Mosakowski, E. (2004). Cultural intelligence. Harvard business review, 82(10), 139-146. [Google Scholar]
 22. Ekici, F.Y. (2017). Cultural intelligence levels of pre-service pre-school teachers and their attitudes towards multicultural education. Kastamonu Education Journal, 25(5), 1941-1956. [Google Scholar]
 23. Emin, M.N. (2016). “Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi Temel Eğitim Politikaları”, Seta Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Şubat 2016, Sayı:153. [Google Scholar]
 24. Ercoşkun, B. (2015). Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye sosyokültürel ve sosyoekonomik etkileri (Unpublished master’s thesis). İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Turkey. [Google Scholar]
 25. Erdem, A.R. (2008). Küreselleşme Bağlamında Türkiye'de Eğitim Bilimlerinin Bugünü ve Geleceği. Üniversite ve Toplum, 8(4), 1-3. [Google Scholar]
 26. Eren, P. (2020). Küresel Vatandaşlık Davranışı Ve Adalet Algısı İlişkisinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (3), 481-494. [Google Scholar]
 27. Fretheim, Ann Margaret. (2007). Assesing the Intercultural Sensitivity of Educators in an American International School. Doktora Tezi. Minnesota University. [Google Scholar]
 28. Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. [Google Scholar]
 29. Genç, S. Z., Şahin, Ç., Tutkun, T. ve Demir, M. K. (2012). AB Vatandaşlık Yeterlilikleri Bağlamında Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterlilikleri. (ed. A. Kılınç). In the IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (pp.1977-1990). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey. [Google Scholar]
 30. Gezer, M., & Şahin, İ. F. (2017). Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutum ve Kültürel Zekâ Arasindaki İlişkinin YEM ile İncelenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 22(38), 173-188. [Google Scholar]
 31. Goh, M. (2012). Teaching with cultural intelligence: developing multiculturally educated and globally engaged citizens, Asia Pacific Journal of Education, 32(4), 395-415. DOI: 10.1080/02188791.2012.738679 [Google Scholar]
 32. Günaydın, H. (2019). Okul Yöneticilerinin Küresel Vatandaşlık Tutumlarının İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi, 563430. [Google Scholar]
 33. Hareket, E., & Altok, S. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi Bağlamında İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 689-698. [Google Scholar]
 34. Harris, M.M. (2006). “Cultural Skill: An Emerging Construct for the 21st Century”, Global Forum, 43 (3). [Google Scholar]
 35. Ho, L.C. (2009). Global Multicultural Citizenship Education: A Singapore Experience, The Social Studies, 285-293. [Google Scholar]
 36. İbiş, T., (2018) Kültürel Zekâ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (10), 20-35. [Google Scholar]
 37. İlhan, M., & Çetin, B. (2014). Validity and reliability study of the Turkish Version of the Cultural Intelligence Scale. H. U. Journal of Education, 29(2), 94-114. [Google Scholar]
 38. İnan K., (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarında Kültürel Zekânın Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, (3), 21-33. [Google Scholar]
 39. Johnson, J., Lenartowicz, T. & Apud, S. (2006). Crosscultural competence in international business: toward a definition and a model. Journal of International Business Studies, 37(4), 525-543. [Google Scholar]
 40. Kaçmazoğlu, H. B. (2002). Doğu-batı çatışması açısından globalleşme. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(7) 44-55. [Google Scholar]
 41. Kaya, B., & Kaya, A. (2012). Teknoloji çağında öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık algıları. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 81-95. [Google Scholar]
 42. Koçak, S., & Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarında kültürel zekânın rolü. Elementary Education Online, 14(4). [Google Scholar]
 43. Koyuncu, Ü., & Akdöl, B. (2019). Kültürel Zekânın Girişimcilik Yönelimine Etkisi: Laleli Pazarındaki Mikro Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), 955-968. [Google Scholar]
 44. Lawrence, N. E. (2011, 6). The effects of cultural intelligence, self efficacy and cross cultural communication on cross cultural adaptation of international students in Taiwan (Master‟s Thesis). Taipei: National Taiwan Normal University. [Google Scholar]
 45. Maznevski, M. (2006). Leading with cultural intelligence, http://www.ft.com/cms/s/0/eb76e076-d93f-11db-9b4a-000b5df10621,dwp_uuid =5bd47902-91db-11db-a945- 0000779e2340.html?nclick_check=1. Retrived: (04.5.2022).   [Google Scholar]
 46. McMurray, A. A. (2007). Measuring intercultural sensitivity of international and domestic college students: The impact of international travel. (Master’s thesis), University of Florida. [Google Scholar]
 47. Mercan, N. (2016a). Çok kültürlü ortamlarda kültürel zekânın kültürler arası duyarlılık ile ilişkisineyönelik bir araştırma.Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-13.  [Google Scholar]
 48. Mercan, N. (2016b). Çok kültürlü ortamlarda kültürlerarası farklılıkları yönetme sanatı: kültürel zekâ. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 32-49. [Google Scholar]
 49. Morais, B. D., & Ogden C. A. (2011) Initial development and validation of the Global Citizenship Scale. Journal of Studies in International Education, 15(5), 445-466. DOI: 10.1177/1028315310375308. [Google Scholar]
 50. OXFAM. (2007). Education For Global Citizenship: A Guide For Schools. Retrieved on 18.01.2022 from http://www.Oxfam.Org.Uk/Coolplanet/Teachers/Globciti/Downloads/Gcguie06.df. [Google Scholar]
 51. Özdemir, K. (2019). Kültürel zekânın kültürlerarası duyarlılık üzerindeki etkisi (Master’s thesis). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Turkey. [Google Scholar]
 52. Özden, M., & Erbay, E. R. (2018). Küresel Vatandaşlık: Belirsizlik Mi, Fırsat Mı?. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7(4), 76-81. [Google Scholar]
 53. Rockstuhl, T., & Ng, K.Y. (2008). The effects of cultural intelligence on interpersonal trust in multicultural teams. In S. Ang & L. van Dyne (Eds.), Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement and application (pp. 206– 220). Armonk, NY: M.E. Sharpe. [Google Scholar]
 54. Şahin, F., & Gürbüz., Y. (2012). Kültürel zekâ ve öz-yeterliliğin görev performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisi: Çokuluslu örgüt üzerinde bir uygulama. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 14(2), 123-140. [Google Scholar]
 55. Şahin, Faruk, (2011). Liderin Kültürel Zekâsının Astların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İş Doyumu Üzerine Etkisi, Savunma Bilimleri Dergisi, 10(2), 80-104. [Google Scholar]
 56. Şahin, M., Şahin, S., & Yıldız, D. (2016). Sosyal bilgiler eğitimi programı ve dünya vatandaşlığı: Öğretmen adaylarının perspektifinden. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 369-390. [Google Scholar]
 57. Sarıbay A. ve Keyman, F. (2000), “Global Yerel eksende Türkiye, Siyaset ve Toplumsal Yaşam” Global Yerel Eksende Türkiye. Alfa yayıncılık, İstanbul. [Google Scholar]
 58. Shokef, E., & Erez, M. (2008). Cultural intelligence and global identity in multicultural teams. In S. Ang & L. van Dyne (Eds.), Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement and application (pp. 177– 191). Armonk, NY: M.E. Sharpe. [Google Scholar]
 59. Sincer, I., Severiens, S., & Volman, M. (2019). Teaching diversity in citizenship education: context-related teacher understandings and practices. Teaching and Teacher Education, 78, 183–192. [Google Scholar]
 60. Soltani, P., & Keyvanara, M. (2013). Cultural intelligence and social adaptability: A comparison between Iranian and non-Iranian dormitory students of Isfahan University of Medical Science. Materia Sociomed, 25(1), 40-43. [Google Scholar]
 61. Spinthourakis, J.A., Karatzia‐Stavlioti, E., & Roussakis, Y. (2009). Pre‐service teacher intercultural sensitivity assessment as a basis for addressing multiculturalism. Intercultural Education, 20(3), 267-276. [Google Scholar]
 62. Tekbıyık, A. (2014). İlişkisel tarama (M. Metin, ed.). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (99-114). Ankara: Pegem A. [Google Scholar]
 63. Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2006). Motivational cultural intelligence, realistic job preview, realistic living conditions preview, and cross-cultural adjustment. Group & Organization Management, 31(1), 154-173. [Google Scholar]
 64. Thomas, D. C., & Inkson, K. (2005). People skills for a global workplace. Consulting to Management, 16(1), 5. [Google Scholar]
 65. Tosun, A., Yorulmaz, A., Tekin, İ., & Yildiz, K. (2018). Mülteci öğrencilerin eğitim sorunları, eğitim ve din eğitiminden beklentileri: Eskişehir örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 107-133. [Google Scholar]
 66. Trede, F., Bowles, W., & Bridges, D. (2013) Developing intercultural competence and global citizenship through international experiences: Academics’ perceptions, Intercultural Education, 24(5), 442-455, DOI: 10.1080/14675986.2013.825578. [Google Scholar]
 67. Tsai, T. ve Lawrence, N. (2011). The relationship between cultural intelligence and crosscultural adaptation of international students in Taiwan. International Conference on Management, 569-583. [Google Scholar]
 68. UNESCO (2014). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century. Paris, UNESCO. [Google Scholar]
 69. Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerini etkileyen etmenler (Unpublished master’s thesis). Yıldız Technical University, Turkey. [Google Scholar]
 70. Ward, C., & Fischer, R. (2008). Personality, cultural intelligence and cross-cultural adaptation. Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement, and applications, 159-73. [Google Scholar]
 71. Westrick, Jan M., Celeste Y. M. Yuen. 2007. The Intercultural Sensitivity of Secondary Teachers in Hong Kong: A Comparative Study with Implications for Professional Development. Intercultural Education, 18(2), 129-145. [Google Scholar]
 72. Yeşil, S. (2010). 21. Yüzyılın Küresel Örgütleri İçin Kültürel Zekâ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 147-168. [Google Scholar]
 73. Yorulmaz, A., Tekin, İ., & Yıldız, K. (2018). Mülteci öğrencilerin eğitim sorunları, eğitim ve din eğitiminden beklentileri: Eskişehir örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 107-133. [Google Scholar]
 74. Yüksel, A., & Ereş, F. (2018). The correlation between global citizenship perceptions and cultural intelligence levels of teachers. Universal Journal of Educational Research 6(5), 1069-1076. DOI: 10.13189/ujer.2018.060528. [Google Scholar]