International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(4) 191-208

Curriculum Literacy Levels of English Teachers: A Mixed Method Research

Ayşenur Kuloğlu & Fatma Tutuş

pp. 191 - 208   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.459.14   |  Manu. Number: MANU-2112-13-0004.R2

Published online: August 01, 2022  |   Number of Views: 79  |  Number of Download: 247


Abstract

The aim of this study was to investigate the English teachers’ curriculum literacy levels and their views on the English curriculum. The convergent parallel approach, which is one of the mixed research method, was used in the study. The population of the study consisted of English teachers working in secondary schools and high schools a city in the east of Turkey during 2020-2021 academic year. The sample of the study consisted of 198 English teachers in the quantitative part and 70 in the qualitative part, selected by convenience sampling method. Both quantitative and qualitative data were collected simultaneously and analyzed separately. Then, it was tried to present a generalizable and in-depth perspective for the purpose of the study. The "Curriculum Literacy Scale" was used to collect quantitative data. The scale consisted of 18 items and three sub-scales: knowing the program, planning and implementation. The Cronbach’s alpha value of the curriculum literacy scale was .774. An interview form developed by the researcher was used to collect qualitative data. The results revealed that the participants had high levels of curriculum literacy. A significant difference was not found between participants’ curriculum literacy levels and gender, school type and work experience. The participants stated that the curriculum was sufficient for teaching reading skills, however it was insufficient for teaching speaking skills, that they used games to make the program interesting, and that intensive curriculum was a problem while implementing the program. It was concluded as a result of the study that the participants’ high level of curriculum literacy levels may increase their curriculum awareness and may contribute to conduct their teaching in a more conscious way.

Keywords: Curriculum Literacy; English Teachers; Mixed Method


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kuloglu, A. & Tutus, F. (2022). Curriculum Literacy Levels of English Teachers: A Mixed Method Research . International Journal of Progressive Education, 18(4), 191-208. doi: 10.29329/ijpe.2022.459.14

Harvard
Kuloglu, A. and Tutus, F. (2022). Curriculum Literacy Levels of English Teachers: A Mixed Method Research . International Journal of Progressive Education, 18(4), pp. 191-208.

Chicago 16th edition
Kuloglu, Aysenur and Fatma Tutus (2022). "Curriculum Literacy Levels of English Teachers: A Mixed Method Research ". International Journal of Progressive Education 18 (4):191-208. doi:10.29329/ijpe.2022.459.14.

References
 1. Adrian, U. (Ed.). (2010). Children learning English. Macmillan Heinemann. [Google Scholar]
 2. Aküzel, G. (2006). İlköğretim 4-8. sınıflarda yabancı dil öğretimindeki başarısızlık nedenlerinin incelenmesi: Adana örneği (Tez No. 206076) [Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. [Google Scholar]
 3. Akyıldız, S. (2020). Eğitim programı okuryazarlığı kavramının kavramsal yönden analizi: bir ölçek geliştirme çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 315-332. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.554205 [Google Scholar]
 4. Albayrak, N. (2020). Eğitimde program geliştirmenin önemi ve öğeleri. Retrived from:   https://www.bilgiustam.com/egitimde-program-gelistirmenin-onemi-ogeleri/.  [Google Scholar]
 5. Altıntaş, S, Kabaran, G.G., & Kabaran, H. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi. Turkish Studies, 13(4), 1397-1411. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13034 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Arıbaş, S., & Tok, H. (2004). İlköğretimin birinci kademesinde yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya. [Google Scholar]
 7. Aslan, S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri (Tez No. 516831) [Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.  [Google Scholar]
 8. Aslan, S., & Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 171-186. https://doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.006 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Ateş, G., & Günbayı, İ. (2017). Ortaokullarda İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 347-361. [Google Scholar]
 10. Aydın, T. (2014). Dil öğretimi ve oyun-çoklu zekâ teorisi işığında. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 14(1), 71-83. [Google Scholar]
 11. Aydoğan, A. G. (2018). Okul yöneticilerinin öğretimsel ve yönetimsel liderlik davranışları: Polatlı örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Başkent Üniversitesi. [Google Scholar]
 12. Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. BEÜ SBE Dergisi, 7(1), 231-274. [Google Scholar]
 13. Baştürk, S., & Dönmez, G. (2011). Öğretmen adaylarının limit ve süreklilik konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin öğretim programı bilgisi bağlamında incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 743-775. [Google Scholar]
 14. Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 41-54. [Google Scholar]
 15. Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okuryazarlığı ölçeği. Turkish Studies, 12(18), 121-138. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12103 [Google Scholar]
 16. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. baskı). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Can, E., & Can, I. C. (2014). Türkiye’de ikinci yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 43-63. [Google Scholar]
 18. Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri: desen ve analiz (2. Baskı). (Çev. Ed. Ahmet Apay). Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Creswell, J. W. (2009). Researh design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (3rd Edition). Sage Publications. [Google Scholar]
 20. Çatal, G. Ö., Şahin, H., & Çelik, F. (2018). 6, 7 ve 8. sınıflarda İngilizce öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunların incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 123-136. https://doi.org/10.21764/maeuefd.361675 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Çelebi, M., & Narinalp, Y. N. (2020). Ortaokullarda İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 4977-5005. https://doi.org/10.26466/opus.704162 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Darling-Hammond, L. (2009). Teaching and the changewars: the professional is mhypothesis. In A. Hargreaves, & M. Fullan (Eds.), Changewars, Solution Tree. [Google Scholar]
 23. Demirtaş, Z., & Erdem, S. (2015). 5. sınıf ingilizce dersi öğretim programı: güncellenen programın bir önceki programla karşılaştırılması ve programa ilişkin öğretmen görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 55-80. https://doi.org/10.19126/suje.59904 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Dilek, Ç. (2020). Öğretmen adaylarının program okuryazarlık düzeyleri ile pedagojik bilgi ve beceri düzeylerinin incelenmesi (Tez No. 641676) [Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. [Google Scholar]
 25. Doğan, Y., & Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 90-99. https://doi.org/10.16916/aded.46766 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Erdamar, F. S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlık algıları ve ilkokul yöneticilerinin öğretmenlerin program okuryazarlık becerisine yönelik algılarının ilerlemeci felsefe bağlamında analizi (Tez No. 621287) [Yayımlanmış doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. [Google Scholar]
 27. Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123-138. https://doi.org/10.32709/akusosbil.428727 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Erdem, S. (2016). Ortaokul-lise öğrencilerine ve İngilizce öğretmenlerine göre İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Tez No. 431340) [Yayımlanmış Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. [Google Scholar]
 29. Eskiocak, S. (2005). Sınıf öğretmenlerinin öğretimi planlama aşamasında karar verme sürecine etki eden etmenlerin analizi (Tez No. 205875) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. [Google Scholar]
 30. Fareh, S. (2010). Challenges of teaching English in the Arab world: Why can’t EFL programs deliver as expected?, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3600–3604. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.559 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Fer, S. (2019). Eğitimde program geliştirme. Kuramsal temellere bakış. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 32. Gani, S. A., & Mahjaty, R. (2017). English teachers’ knowledge for implementing the 2013 curriculum. English Education Journal, 8(2), 199-212. [Google Scholar]
 33. Griva, E., & Semoglou, K. Estimating the Effectiveness and Feasibility of a Game-based Project for Early Foreign Language Learning. English Language Teaching, 5(2), 33-44. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v5n9p33 [Google Scholar]
 34. Gülpek, U. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının program okuryazarlık ve beden eğitimi öğretim yeterliliği düzeylerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi]. https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/15188/1/10330726%20UMUT%20G%C3%9CLPEK.pdf [Google Scholar]
 35. Gültekin, M. (2017). Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar. Behçet Oral & Taha Yazar (Ed.). Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 36. Günbayı, İ. (2019).  Nitel araştırmada veri analizi: tema analizi, betimsel analiz, içerik analizi ve analitik genelleme. Retrived from http://www.nirvanasosyal.com/h-392-nitel-arastirmada-veri-analizi-tema-analizi-betimsel-analiz-icerik-analizi-ve-analitik-genelleme.html. [Google Scholar]
 37. Günday, R. (2007). Yabancı dil öğretiminde başarısızlığa neden olan etmenler üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 175, 210-229. [Google Scholar]
 38. Güneş, Ç., & Sarıgöz, İ. H. (2021). Speaking struggles of young EFL learners. International Journal of Curriculum and Instruction, 13(2), 1267-1308. http://orcid.org/0000-0002-0515-5170 [Google Scholar]
 39. Hardman, J. & Rahman, N. (2014). Teachers and the implementation of a new English curriculum in Malaysia. Language, Culture and Curriculum, 27(3), 260-277. https://doi.org/10.1080/07908318.2014.980826 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26. [Google Scholar]
 41. Işık, İ. (2016). İlkokul 3. sınıf öğrencilerine eğitsel oyunlar ile ingilizce kelime öğretiminin akademik başarıya etkisi (Tez No. 421729) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. [Google Scholar]
 42. Kahraman, H. (2019). Şarkı ve müziğin yabancı dil öğretiminde yeri ve önemi (Tez No. 567664) [Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. [Google Scholar]
 43. Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 827-840. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3495 [Google Scholar]
 44. Karakuş, F., & Tümkaya, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin empatik beceri düzeylerinin sosyodemografik değişkenlere ve tercih ettikleri disiplin türlerine göre incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(4), 397-418. [Google Scholar]
 45. Kauffman, D., Johnson, S. M., Kardos, S. M., Liu, E., & Peske, H. G. (2002). "Lost at sea": new teachers' experiences with curriculum and assesment. Teachers College Records, 104(2), 273-300. [Google Scholar]
 46. Kawata, A. P. (Ed.). (2020). Program development. National Minority Aids Council. [Google Scholar]
 47. Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi (Tez No. 618850) [Yayımlanmış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.  [Google Scholar]
 48. Keskin, A., & Korkmaz, H. (2017). Öğretmenlerin “program okuryazarlığı” kavramına yükledikleri anlam. 5. Uluslararası eğitim programları ve öğretim kongresi. 26-28 Ekim 2017, Muğla. [Google Scholar]
 49. Kızılaslan Tunçer, B. (2019). Öğretmen adaylarına yönelik “eğitim programı başarı testi” geliştirme çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(Özel Sayı 1), 49–58. http://dx.doi.org/10.17244/eku.488661 [Google Scholar]
 50. Leaño, A. J., Rabi, N. M. & Piragasam, G. A. G. (2019). Speakıng diffıculties of Philippne indigenous learners in English semantics. Southeast Asia Early Childhood Journal, 8(2), 16-27. [Google Scholar]
 51. Merter, F., Kartal, Ş., & Çağlar, İ. (2012). Ortaöğretim İngilizce dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 43-58. [Google Scholar]
 52. Nsibande, R. N., & Modiba, M. M. (2012). ‘I just do as expected’. Teachers’ implementation of continuous assessment and challenges to curriculum literacy. Research Papers in Education, 27(5), 629-645. [Google Scholar]
 53. Oeamoum, N., & Sriwichai, C. (2020). Problems and Needs in English Language Teaching from the Viewpoints of Preservice English Teachers in Thailand. Asian Journal of Education and Training, 6(4), 592-601. https://doi.org/10.20448/journal.522.2020.64.592.601 [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Opoh, O. E., & Awhen, F. (2015). Teachers perceived problems of curriculum implementation in tertiary institutions in cross river state of Nigeria. Journal of Education and Practice, 6(19), 145-151. [Google Scholar]
 55. Özer, B., & Gelen, İ. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine sahip olma düzeyleri hakkında öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 39-55. [Google Scholar]
 56. Öztürk, Y.Y. (2019). İngilizce öğretmen adaylarının öğretim programına yönelik bilgi düzeyleri, yeterlik algıları ve deneyimleri (Tez No. 586845) [Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. [Google Scholar]
 57. Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde ingilizce öğrenemiyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 89-94. https://doi.org/10.9779/PUJE563 [Google Scholar] [Crossref] 
 58. Park, R. (2008). Justifying curriculum decisions, In: J. R. Martin (Ed.). Readings in the philosophy of education: A study of curriculum .Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 59. Sağ, R. & Sezer, R. (2012). Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin mesleki eğitim ihtiyaçları. İlköğretim Online, 11(2): 491-503. [Google Scholar]
 60. Sarıca, R. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları üzerine bir çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 132-170. [Google Scholar]
 61. Schwarz, C. V., Gunckel, K. L., Smith, E. L., Covitt, B. A., Bae, M., Enfield, M., & Tsurusaki, B. K. (2008). Helping elementary preservice teachers learn to use curriculum materials for effective science teaching. Science Education, 345-377. [Google Scholar]
 62. Seçkin, H. (2011). İlköğretim 4. sınıf ingilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 1303-5134. [Google Scholar]
 63. Songbatumis, A. M. (2017). Challenges in teaching English faced by English teachers at MTSN Taliwang, indonesia. Journal of Foreign Language Teaching & Learning, 2(2), 54-67. [Google Scholar]
 64. Sultana, D. (2010). Teaching English at the primary level in Bangladesh: present status, issues and challenges. BRAC University Journal, Special Issue, 01, 102–109. [Google Scholar]
 65. Superfine, A. C. (2008). Planning for mathematics instruction: A model of experienced teachers' planning processes in the context of a reform mathematics curriculum, The Mathematics Educator, 18(2), 11–22. [Google Scholar]
 66. Sünbül, A. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8(8), 597-608 . [Google Scholar]
 67. Şad, S.N. & Karaova, M. (2015). İlkokul ikinci sınıf ingilizce dersi bağlamında dinleme becerisi öğretimi: bir durum çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 3(2), 66-95. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.3c2s4m [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Şahin, H., Çelik, F., & Çatal, Ö. G. (2018). 6, 7 ve 8. sınıflarda ingilizce öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunların incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 123-136. https://doi.org/10.21764/maeuefd.361675 [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Şinego, G. S. & Çakmak, M. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 233-256. [Google Scholar]
 70. Teevno, R. A. (2011). Challenges in teaching and learning of English at secondary level class. X. International Journal of Human Resource Studies, 1(2), 27-35. http://dx.doi.org/10.5296/ ijhrs.v1i2.1029 [Google Scholar]
 71. Thornton, S. J. (2005). Teaching social studies that matters: curriculum for activelearning. Teachers College Press. [Google Scholar]
 72. Tunçer, B. K. & Şahin, Ç. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 247-260. https://doi.org/10.17556/erziefd.511367 [Google Scholar] [Crossref] 
 73. Tümkaya, S., Bal, L., & Karaçoban, F. (2014). Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. EBSCO, 13(2), 412-424. [Google Scholar]
 74. Ünal, P. D. (2021). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü.  [Google Scholar]
 75. Vásquez, G. C., & Ovalle, J. C. (2019). Video Games: Their Influence on English as a Foreign Language Vocabulary Acquisition. GIST – Education and Learning Research Journal, 19, 172–192. https://doi.org/10.26817/16925777.707 [Google Scholar] [Crossref] 
 76. Yaman, İ. (2018). Türkiye’de İngilizce öğrenmek: zorluklar ve fırsatlar. Rumeli’de Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 11, 161-175. https://doi.org/10.29000/rumelide.417491 [Google Scholar] [Crossref] 
 77. Yaman, İ. (2019). 'Türkiye'de İngilizce ögretmeni olmak üzerine bazi değerlendirmeler ve öneriler. Akdeniz Eğitim Arastırmaları Dergisi, 13(28), 157-172. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.9 [Google Scholar] [Crossref] 
 78. Yetunde, A. & Kate, N. (2008). Effects of word games, culturally relevant songs, and stories on students' motivation in a Nigerian English Language class. TESL Canada Journal, 25(2), 27-48. https://doi.org/10.18806/tesl.v26i1.128 [Google Scholar] [Crossref] 
 79. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 80. Yusuk, S. (2020). Perceptions and practices of EFL school teachers on implementing active learning in Thai English language classrooms. THAITESOL Journal, 33(1), 36-56. [Google Scholar]
 81. Wahyuningsih, S. & Afandi, M. (2020). Investigating English speaking problems: implications for speaking curriculum development in Indonesia. European Journal of Educational Research, 9(3), 967-977. [Google Scholar]
 82. Wang, H. & Cheng, L. (2009). Factors affecting teachers' curriculum implementation. Linguistics Journal, 4(2), 135-166. [Google Scholar]