International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(4) 239-254

Examination of Individual and Environmental Factors Affecting Reading Comprehension with Structural Equation Model

Seval Çiğdemir

pp. 239 - 254   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.459.17   |  Manu. Number: MANU-2106-26-0002

Published online: August 01, 2022  |   Number of Views: 140  |  Number of Download: 314


Abstract

This study aims to examine the individual and environmental factors affecting the reading comprehension level through the structural equation model. To test the research questions, the relational scanning model, one of the quantitative research methods, was adopted. The research was conducted in Ankara in the 2019-2020 and 2020-2021 academic years. The research group consists of 365 fourth-grade students and their parents. Reading comprehension scale, prosodic reading scale, reading attitude scale, reading motivation scale, vocabulary knowledge scale, meaningless word list (short-term memory) pre-knowledge test, and family effectiveness scale in creating reading culture were used in data collection. In the analysis of the data, the AMOS program was applied to create the structural equation model. According to the findings obtained from the structural equation model, all variables in the model are significant predictors of students' reading comprehension scores. Individual factors have higher predictive power than environmental factors. Among the individual elements, the variable with the highest predictive power was determined as "prior knowledge," and then "vocabulary", "Family participation in reading" was the variable with the highest predictive power among environmental factors. It is observed that the family income level significantly predicts reading comprehension. Among the environmental factors, the variable with the lowest predictive power is "parental education level". As a result, a model has been obtained that will help educators in the applications to be made, in which the factors affecting reading comprehension can be classified according to a specific structure and level of influence.

Keywords: Reading Comprehension, Structural Equation Model, Individual Factors, Environmental Factors


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cigdemir, S. (2022). Examination of Individual and Environmental Factors Affecting Reading Comprehension with Structural Equation Model . International Journal of Progressive Education, 18(4), 239-254. doi: 10.29329/ijpe.2022.459.17

Harvard
Cigdemir, S. (2022). Examination of Individual and Environmental Factors Affecting Reading Comprehension with Structural Equation Model . International Journal of Progressive Education, 18(4), pp. 239-254.

Chicago 16th edition
Cigdemir, Seval (2022). "Examination of Individual and Environmental Factors Affecting Reading Comprehension with Structural Equation Model ". International Journal of Progressive Education 18 (4):239-254. doi:10.29329/ijpe.2022.459.17.

References
 1. Altınkaynak, Ö. (2014). Aile temelli okuma yazmaya hazırlık programının çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 2. Alonzo, C.N., Yeomans-Maldonado, G., Murphy, K.A. and Bevens, B. (2016). Predicting second grade listening comprehension using prekindergarten measures. Topics in Language Disorders, 36(4), 312-333. [Google Scholar]
 3. Akçakaya, H , Doğan, M , Gürkan, S , Yücel, E . (2018). Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci . Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 67-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/37762/387569 [Google Scholar]
 4. Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegema. [Google Scholar]
 5. Alloway, T.P., & Alloway, R.G. (2010). Investigating the predictive roles of working memory and IQ in academic attainment. Journal of Experimental Child Psychology, 106, 20-29. [Google Scholar]
 6. Anderson, J.C., & Gerbing, D.W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103, 411-423. [Google Scholar]
 7. Ateş, A., & Sis, N. (2016). İkinci dil olarak Türkçe öğretimi için kelime bilgisi ölçeği uyarlaması. Electronic Turkish Studies, 11(19), 95-106 [Google Scholar]
 8. Başar, M. (2001). Ailelerdeki yanlış başarı algılamasının öğrenciler üzerindeki etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 115-124. [Google Scholar]
 9. Başaran, M. (2013). 4. Sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma durumları ve bu stratejilerle okuduğunu anlama arasındaki ilişki. Turkish Studies 8(8), 225-240. [Google Scholar]
 10. Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.  [Google Scholar]
 11. Başaran, M., & Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 29(1), 73-92. [Google Scholar]
 12. Baştuğ, M., & Akyol, H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4), 394-411. [Google Scholar]
 13. Baştuğ, M., & Keskin, H.K. (2013) Ergenlik dönemi okuma tutumu ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Turkish Studies, 8(4), 295-311. [Google Scholar]
 14. Bedir, B. (2018). Üstbilişsel okuma stratejileri öğretiminin öğrencilerin üstbilişsel farkındalığı, ingilizce okuma başarısı ve öz yeterliklerine etkisii. Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.  [Google Scholar]
 15. Boulware-Gooden, R., Carreker, S., Thornhill, A., Joshi, R.M. (2007). Instruction of metacognitive strategies enhances reading comprehension and vocabulary achievement of third-grade students. The Reading Teacher, 61 (1), 70-77. [Google Scholar]
 16. Cengiz, Ö. (2010). Türk annelerin çocuklarına kitap okurken kullandıkları dilsel kodlar ve etkileşim biçemi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 17. Cheng, Y., & Wu, X. (2017). The relationship between SES and reading comprehension in Chinese: A mediation model. Frontiers in psychology, 8, 672. [Google Scholar]
 18. Coşkun, E. (2002). Okumanın hayatımızdaki yeri ve okuma sürecinin oluşumu. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 11, 231- 244. [Google Scholar]
 19. Çayır, A. (2014). Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerileri üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 20. Çetinkaya, F.Ç., Yıldırım, K., & Ateş, S. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin üzerinde konuşma ve okuma prozodisinin etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 451-464. [Google Scholar]
 21. Çiğdemir, S., Akol, H. (2020). Okuma Kültürü Oluşturmada Aile Yeterliliği Ölçeği Geliştirme ve Uygulama Çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,  Cilt 21, Sayı 3, Aralık, 2020. [Google Scholar]
 22. Çokluk, Ö. S., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A. [Google Scholar]
 24. Demirel, Ö. (2011). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 25. Duke, N. K., & Carlisle, J. (2011). The Development Of Comprehension. (M. L. Kamil, P. D. Pearson, E. B. Moje & P. P. Afflerbach, Eds.), Handbook Of Reading Research (Vol. IV, Pp. 199-227). New York: Routledge. [Google Scholar]
 26. Durkin, D. (1993). Teaching them to read. Boston: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 27. Gunning, T. G. (2003). Creating literacy instruction for all children (4th Edition). Boston: Allyn And Bacon. [Google Scholar]
 28. Güleryüz, H. (1999). Okuduğunu anlama ile sözcük bilgisi arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 29. Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 30. Karasar, N. (2002). Bilimsel arastirma yontemi [Scientific research methods].Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 31. Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel, Ankara. [Google Scholar]
 32. Katrancı, M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kitap okuma motivasyonlarının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62. [Google Scholar]
 33. Kesikçi, H., & Amado, S. (2005). Okuma güçlüğü olan çocukların fonolojik bellek, kısa süreli bellek ve wısc-r testi puanlarına ait bir inceleme. Türk Psikoloji Dergisi, 20 (55), 99-110. [Google Scholar]
 34. Kim, K. (2015). Developing a Structural Model of EFL Reading Achievement for Korean High School Students. English Teaching, 70(3), 3-21. [Google Scholar]
 35. Kim, Y. S. G., Cho, J. R., & Park, S. G. (2018). Unpacking direct and indirect relationships of short-term memory to word reading: Evidence from Korean-speaking children. Journal of learning disabilities, 51(5), 473-481. [Google Scholar]
 36. Kline, R. B. (2016). Principles and practices of structual equation modeling (4th Edition). New York: The Guilford. [Google Scholar]
 37. Kurnaz, H. (2018). Bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlamayı etkileyen faktörler. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensititüsü, Malatya. [Google Scholar]
 38. Matvichuk, T. (2015). The Influence of Parent Expectations, The Home Literacy Environment, and Parent Behavior on Child Reading Interest. Senior Honors Theses. [Google Scholar]
 39. Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research. Design and interpretation. California: Sage Publication [Google Scholar]
 40. Miller, J., & Schwanenflugel, P. J. (2008). A longitudinal study of the development of reading prosody as a dimension of oral reading fluency in early elementary school children. Reading Research Quarterly, 43(4), 336-354. [Google Scholar]
 41. Molfese, V. J., Modglin, A., & Molfese, D. L. (2003). The role of environment in the development of reading skills: A longitudinal study of pre-school and school- ages measures. Journal of Learning Disabilities, 36, 59–67. [Google Scholar]
 42. Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri I: Okuma eğitimi. Ankara: Öncü Kitap. [Google Scholar]
 43. Özdemir, Y. (2017). “Okumadan önce, okuma esnasında, okumadan sonra düşün” stratejisinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. [Google Scholar]
 44. Pearson, P. D. (2009). The roots of reading comprehension instruction. In S. E. Israel & G. G. Duffy (Ed.), Handbook book of research on reading comprehension (pp. 3-31). New York: Routledge. [Google Scholar]
 45. Scarborough, H. S. (1990). Very early language deficits in dyslexic children. Child Development, 61, 1728-174. [Google Scholar]
 46. Snow, C. (2002). Reading for understanding: Toward an r&d program in reading comprehension. Rand Corporation. [Google Scholar]
 47. Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics, 4th Edn. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 48. Tobing, I.R.A (2013). The relatıonshıp of reading strategies and self-effıcacy with the readıng comprehensıon of high school students in Indonesia. Doctoral Research Fellow. Department of Curriculum Teaching and The Faculty of The Graduate School of The University of Kansas. [Google Scholar]
 49. Tompkins, G. E. (2006). Literacy For The 21st Century: A Balanced Approach (4th Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. [Google Scholar]
 50. Uysal Kanık, P. (2018). Akıcı okuma odaklı okuma öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin okuma ve okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 51. Ülper, H. (2010). Okuma ve anlamlandırma becerilerinin kazandırılması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 52. Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and learning, 1(1), 3-14. [Google Scholar]
 53. Yamaç, A.  Çeliktürk Sezgin, Z. (2018). Relationships among fourth graders’ reading anxiety, reading fluency, reading motivation, and reading comprehension. Education And Science, 43(194), 225-243.  [Google Scholar]
 54. Yıldız, M. (2013). Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü. Turkish Studies, 8 (4), 1461-1478. [Google Scholar]
 55. Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 56. Zelzele, B. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin ön bilgi düzeylerinin okuduğunu anlama düzeylerine etkisi. Bostancı ve Koçak (Editör), Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi (ss. 119-132). Ankara: Eyuder. [Google Scholar]