International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(3) 1-26

Investigation of 21st Century Teaching Skill Levels of Classroom Teachers

Hatice Yıldız & Lokman Gürgen

pp. 1 - 26   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.546.1   |  Manu. Number: MANU-2211-18-0004

Published online: June 01, 2023  |   Number of Views: 166  |  Number of Download: 265


Abstract

Many dramatic changes have been observed in the quality and quantity of knowledge and skills, as well as in the form of access to and transfer of information in the 21st century. It is important to identify the skill levels of the classroom teachers who are responsible for educational activities in primary schools for maintaining an effective educational process. The aim of this study is to examine the classroom teachers' 21st century skills in terms of various variables. An explanatory sequential pattern of mixed research methods was used in the study. The quantitative data of the study were collected from 268 classroom teachers determined by convenience sampling method, and the qualitative data were collected from 20 classroom teachers determined by maximum sampling method. The quantitative data of the study were collected using the 21st Century Teaching Skills Scale developed by Orhan-Göksün (2016) and the qualitative data were collected through an interview form prepared by the researchers consisting of seven questions. The quantitative data were evaluated by descriptive statistics, Mann-Whitney U-Test and Kruskal Wallis H-test using SPSS 22 program. The qualitative data were analyzed by the content analysis method using Nvivo 11 program. The quantitative findings of the study revealed that the participants “generally” benefited from the 21st century teaching skills in the classroom. It was also found that they used confirmatory teaching skills at the most and flexible teaching skills at the least in the sub-dimensions of the scale. The results of the study showed that the 21st century skills of classroom teachers do not differ significantly in terms of age, gender, seniority in the profession and educational level. However, there were significant differences in terms of gender in the flexible teaching sub-dimension; in terms of age and seniority in the profession in technopedagogical and consenting skills sub-dimensions. The qualitative findings of the study revealed that the classroom teachers often reinforced the positive behaviors of their students, made the necessary work to ensure that students respect individual differences, kept observation records about the basic skills of their students, determine the classroom rules together with their students, prepared worksheets and authentic materials, used technological devices to enrich teaching and organized educational and social activities for students.

Keywords: 21st Century Teaching Skills, Classroom Teachers, Teacher Competencies


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yildiz, H. & Gurgen, L. (2023). Investigation of 21st Century Teaching Skill Levels of Classroom Teachers . International Journal of Progressive Education, 19(3), 1-26. doi: 10.29329/ijpe.2023.546.1

Harvard
Yildiz, H. and Gurgen, L. (2023). Investigation of 21st Century Teaching Skill Levels of Classroom Teachers . International Journal of Progressive Education, 19(3), pp. 1-26.

Chicago 16th edition
Yildiz, Hatice and Lokman Gurgen (2023). "Investigation of 21st Century Teaching Skill Levels of Classroom Teachers ". International Journal of Progressive Education 19 (3):1-26. doi:10.29329/ijpe.2023.546.1.

References
 1. Arı, M.(2019). Sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyal kullanma durumları ile öğretim teknolojileri ve materyallerinin etkililiğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya. [Google Scholar]
 2. Asio, J.,M. & Riego de Dios, E.,E. (2018). 21st century attributes and skills of a teacher in the perspective of college students. Online Submission. https://eric.ed.gov/?id=ED594675 [Google Scholar]
 3. Burakgazi, S., G., Karsantık, Y., Aktan, T.,  Ayaz, M.t A., Büge, B.,C., Karataş, F., Ödün, S., Şanlı, Ş., V., Tarım, B. & Yavaşca, O. (2019). Equipped or not? Investigating pre-service teachers’ 21st century skills. Asia Pacific Journal of Education, (39)4, 451-468. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02188791.2019.1671803 [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Cemaloğlu,N., Arslangilay, A.S., Üstündağ, M.T. ve Bilasa, P. (2019). Meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlik algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 845-874. http://doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.010 [Google Scholar]
 6. Creswel, J., W.(2019). Karma yöntem araştırmalarına giriş.(Çev.M. Sözbilir). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Çelebi, M. ve Sevinç, Ş. (2019) Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin yeterlik algılarının ve bu becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Eğitim Bilimleri (s.157-172). Erişim adresi: https://drive.google.com/file/d/1MjWKEurbEcBCzeB7ItMTC8zlDr_kHpi3/view [Google Scholar]
 8. Çopur, E.(2022). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen matematik derslerindemateryal kullanımı hakkındaki görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(1),100-116. https://zenodo.org/record/6274825#.Y1hsyHZBzIU [Google Scholar]
 9. Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi,49(227),33-64. https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/56322/778233. [Google Scholar]
 10. Fatimah, A., S.(2017). Teaching In 21st Century: Students-Teachers’ Perceptions Of Technology Use In The Classroom. Script Journal: Journal of Linguistics and English Teaching.2(2), 125-135.  https://doi.org/10.24903/sj.v2i2.132 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Garba, S. A., Byabazaire, Y., & Busthami, A. H. (2015). Toward the use of 21 st century teaching-learning approaches: The trend of development in Malaysian schools within the context of Asia Pacific. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(4), 72-29. https://doi.org/10.3991/ijet.v10i4.4717 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Güleç, S., Bağçeli,P. ve Onur, G. (2008). Öğretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 7(2), 333-348. http://ilkogretim-online.org.tr [Google Scholar]
 13. Gürültü, E., Aslan, M. ve Alcı B. (2018). İlköğretim öğretmenlerinin yeterliklerinin 21. yüzyıl becerileri ışığında incelenmesi. The Journal of Academic Social Sciences. 6(71), 543-560. [Google Scholar]
 14. Gürültü, E., Aslan, M. ve Alcı, B. (2020). Ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 780-798. http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2019051590 [Google Scholar]
 15. ISTE (2018). ISTE Standards for Educators. https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-teachers [Google Scholar]
 16. Jannah, M., Prasojo, L., D. & Jerusalem, M., A. (2020). Elementary School Teachers’ Perceptions of Digital Technology Based Learning in the 21st Century: Promoting Digital Technology as the Proponent Learning Tools. Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI. 7 (1), 1-18. http://dx.doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v7i1.6088 [Google Scholar]
 17. Jansen, C., Merwe, P.(2016). Teaching Practice in the 21st Century: Emerging Trends, Challenges and Opportunities. Universal Journal of Educational Research, 3(3),190-199. [Google Scholar]
 18. Kırbaş, Ş., Atay, A.(2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde yaşadığı sorunlar ve çözüm  önerileri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish,12(28),  517-538. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1245 [Google Scholar]
 19. Kıyasoğlu, E. ve Çeviker Ay, Ş. (2020). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerini kullanma düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir? e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 240-261. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.689976 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Kim, S., Raza, M. & Seidman, E. (2019). Improving 21st-century teaching skills: The key to effective 21stcentury learners. Research in Comparative & International Education.14(1) 99–117. https://doi.org/10.1177/1745499919829214 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Korkmaz, M.(2018). İmam hatip meslek dersleri öğretmenlerinin materyal geliştirme durumları. Bilimname,1, 173-214. http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.380607 [Google Scholar]
 22. Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 270-290. [Google Scholar]
 23. Kuloğlu, A. (2022). The relationship between innovative pedagogy practices and digital material design competencies of teachers, International Online Journal of Educational Sciences, 14(3), 717-729. https://doi.org/10.15345/iojes.2022.03.009 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. MEB (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf [Google Scholar]
 25. MEB (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 26. Miller, R., & Pedro, J. (2006). Creating respectful classroom environments. Early Childhood Education Journal, 33(5), 293-299.  https://doi.org/10.1007/s10643-006-0091-1 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Orhan Göksün, D.(2016).  Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 28. Orhan Göksün, D. ve Kurt, A. A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. Öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190), 107-130. [Google Scholar]
 29. Öğretir Özçelik, A.,D. ve Eke, K.(2020). 21.yüzyıl öğretmenlerinde sosyal beceriler. A.D. Öğretir Özçelik, K. Eke (Ed). Eğitimde ve endüstride 21.yüzyıl becerileri. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 30. Sadık, F. ve Aslan, S. (2015). İlkokul sinif öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(3), 115-138. [Google Scholar]
 31. Sağlam, Y., Kanadlı, S.(2021). Nitel veri analizinde kodlama. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 32. Sulaiman, J. & Ismail, S.,N. (2020). Teacher competence and 21st century skills in transformation schools 2025 (TS25). Universal Journal of Educational Research 8(8), 3536-3544.  https://10.13189/ujer.2020.080829 [Google Scholar]
 33. Taşgın, A.( 2020 ). Öğretme ve mesleki beceriler. A. D. Öğretir Özçelik ve M. N. Tuğluk (Ed.), Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri (s.207). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 34. Tutkun, Ö , Aksoyalp, Y . (2010). 21. Yüzyılda Öğretmen Yetiştirme Eğitim Programının Boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (24) , 361-371.  https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61801/924630 [Google Scholar]
 35. Uyar, A., Çiçek, B. (2021). Farklı branşlardaki öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 1-11. [Google Scholar]
 36. Viinikka, K.,K., Ubani, M.,Lipiäinen, T.  & Kallioniemi, A.(2019). 21st Century Skills and Finnish Student Teachers’ Perceptions about the Ideal RE Teacher Today and in the Future. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.18(8), 75-97. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.8.5 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Yalçın İncik, E. (2020). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve 21. Yüzyıl öğreten becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 1099-1112. [Google Scholar]
 38. Yanpar, T., Koray, Ö., Parmaksız, A. G. R. Ş., & Arslan, A. G. A. (2006). İlköğretim öğretmen adayları tarafından hazırlanan el yapımı ve teknoloji temelli materyallerin yaratıcılık boyutları açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45(45), 129-148. [Google Scholar]
 39. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.  [Google Scholar]
 40. World Economic Forum [WEF] (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth ındustrial revolution, Erişim adresi: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf    [Google Scholar]