International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(4) 103-117

The Effect of The Creative Drama Method on Pre-Service Physical Education Teachers’ Classroom Management Self-Efficacy Beliefs and Communication Skills

Damla Güler & Fehmi Tuncel

pp. 103 - 117   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.579.7   |  Manu. Number: MANU-2305-30-0006.R2

Published online: August 01, 2023  |   Number of Views: 39  |  Number of Download: 174


Abstract

This study aimed to reveal the effect of the creative drama method on the communication skills and classroom management self-efficacy beliefs of pre-service physical education teachers. The research group consisted of 47 pre-service physical education teachers (23 in the experimental group, 24 in the control group). The study followed an experimental design with pre-test and post-test control groups. While the experimental group conducted the classroom management lesson with the creative drama method for 10 weeks, the control group conducted it using the traditional method. Classroom management self-efficacy beliefs scale and communication skills scale were applied to the students in the first week before the classes began and in the last week after the classes finished.  The study used a one-way analysis of covariance (ANCOVA) to compare the effectiveness of two different methods while keeping the common effect of students’ pre-test scores under check. The study results showed that using creative drama as a method in the classroom management lesson positively affects the classroom management self-efficacy beliefs and communication skills of pre-service physical education teachers.

Keywords: Classroom Management, Self-Efficacy, Communication Skills, Drama Method, Pre-Service Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Guler, D. & Tuncel, F. (2023). The Effect of The Creative Drama Method on Pre-Service Physical Education Teachers’ Classroom Management Self-Efficacy Beliefs and Communication Skills . International Journal of Progressive Education, 19(4), 103-117. doi: 10.29329/ijpe.2023.579.7

Harvard
Guler, D. and Tuncel, F. (2023). The Effect of The Creative Drama Method on Pre-Service Physical Education Teachers’ Classroom Management Self-Efficacy Beliefs and Communication Skills . International Journal of Progressive Education, 19(4), pp. 103-117.

Chicago 16th edition
Guler, Damla and Fehmi Tuncel (2023). "The Effect of The Creative Drama Method on Pre-Service Physical Education Teachers’ Classroom Management Self-Efficacy Beliefs and Communication Skills ". International Journal of Progressive Education 19 (4):103-117. doi:10.29329/ijpe.2023.579.7.

References
 1. Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-30.  [Google Scholar]
 2. Adıgüzel, Ö., Metinnam, İ., & Özen, Z. (2014). Yaratıcı drama bibliyografyası. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 3. Afacan, Ö., & Turan, F. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin algılarının belirlenmesinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(33), 211-237.  [Google Scholar]
 4. Aloe, A. M., Amo, L. C., & Shanahan, M. E. (2014). Classroom management self-efficacy and burnout: A multivariate meta-analysis. Educational psychology review, 26, 101-126.  [Google Scholar]
 5. Arslan, E., Erbay, F., & Saygin, Y. (2010). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş iletişim becerileri eğitiminin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(23), 1-8.  [Google Scholar]
 6. Aydin, D. G., & Karabay, Ş. O. (2020). Improvement of classroom management skills of teachers leads to creating positive classroom climate. International Journal of Educational Research Review, 5(1), 10-25.  [Google Scholar]
 7. Babaoğlan, E., & Korkut, K. (2010). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki? İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-20.  [Google Scholar]
 8. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ, 1986(23-28).  [Google Scholar]
 9. Bayraktar, H. V., & Çelik, O. (2021). Öğretmenlerin öz yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İZÜ Eğitim Dergisi, 3(6), 98-127.  [Google Scholar]
 10. Bayraktutan, Ş. (2008). Sınıf içi iletişimin öğrenci okul başarısına etkisi (İstanbul ili Kartal ilçesi örneği) Sosyal Bilimler Enstitüsü].  [Google Scholar]
 11. Briones, E., Gallego, T., & Palomera, R. (2022). Creative Drama and Forum Theatre in initial teacher education: Fostering students’ empathy and awareness of professional conflicts. Teaching and teacher education, 117, 103809.  [Google Scholar]
 12. Brophy, J. (1988). Educating teachers about managing classrooms and students. Teaching and teacher education, 4(1), 1-18.  [Google Scholar]
 13. Cawthon, S., & Dawson, K. (2009). Drama for Schools: Impact of a Drama-Based Professional Development Program on Teacher Self-Efficacy and Authentic. Youth Theatre Journal.  [Google Scholar]
 14. Cohen, J. ( 1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.  [Google Scholar]
 15. Çayır, N. A., & Gökbulut, Ö. (2015). Yaratıcı Drama Yöntemi ile Öğretmen Yeterliklerinden Kişisel Gelişim Üzerine Nitel Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).  [Google Scholar]
 16. Demirtaş, H. (2011). Sınıf yönetiminin temelleri. Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 17. Dere, Z. (2019). Dramanın öğretmen adaylarının iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 6(1), 59-67.  [Google Scholar]
 18. Doğruer, G. (2007). Ortaöğretimde sınıf içi iletişimde rol oynayan öğretmen davranışları. Niğde Üniversitesi]. Niğde.  [Google Scholar]
 19. Ekici, G. (2009). Lise öğrencilerinin biyoloji öğretmenlerinin iletişim davranışlarına ilişkin algıları. Milli Eğitim, 38(181), 152-168.  [Google Scholar]
 20. Erdem, A. B. (2021). İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanımı. Journal of Innovative Healthcare Practices, 2(2), 88-95.  [Google Scholar]
 21. Ficarra, L., & Quinn, K. (2014). Teachers’ facility with evidence-based classroom management practices: An investigation of teachers’ preparation programmes and in-service conditions. Journal of Teacher Education for Sustainability, 16(2), 71-87.  [Google Scholar]
 22. Flower, A., McKenna, J. W., & Haring, C. D. (2017). Behavior and classroom management: Are teacher preparation programs really preparing our teachers? Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 61(2), 163-169.  [Google Scholar]
 23. Friedman, I. A., & Kass, E. (2002). Teacher self-efficacy: A classroom-organization conceptualization. Teaching and teacher education, 18(6), 675-686.  [Google Scholar]
 24. Gülbahar, B., & Sıvacı, S. Y. (2018). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile sınıf yönetimi yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 268-301.  [Google Scholar]
 25. Hasırcı, Ö. K., BULUT, M. S., & Saban, A. İ. (2008). Öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersinin bireysel ve akademik kazanımlarına ilişkin görüşleri.  [Google Scholar]
 26. Karakoç, H. S. (1998). Çanakkale ili ilköğretim kurumları öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki yeterlilikleri Onsekiz Mart Üniversitesi]. Çanakkale.  [Google Scholar]
 27. Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.  [Google Scholar]
 28. Küçükahmet, L. (2000). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. Klopfer, K. M. (2014). Pre-service teacher education and classroom management: An evaluation of EDU5572 University of Toronto].  [Google Scholar]
 30. Lee, B., Cawthon, S., & Dawson, K. (2013). Elementary and secondary teacher self-efficacy for teaching and pedagogical conceptual change in a drama-based professional development program. Teaching and teacher education, 30, 84–98. https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.10.010  [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Merç, A., & Subaşı, G. (2015). Classroom management problems and coping strategies of Turkish student EFL teachers. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(1), 39-71.  [Google Scholar]
 32. Olgun, B. F. (2005). Sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde etkili iletişim ortamı yaratma ve iletişimde fırsat eşitliği sağlama becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas. [Google Scholar]
 33. Ömeroğlu, E. (1985). Okul öncesi öğretmenin niteliğinin geliştirilmesinde yaratıcı drama eğitiminin rolü. Yaratıcı drama, 1995, 91-94.  [Google Scholar]
 34. Özyürek, A. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, yaratıcı drama dersinin etkililiğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(1), 35-51.  [Google Scholar]
 35. Pallant, J. (2020). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS. McGraw-hill education (UK).  [Google Scholar]
 36. Shamina, E., & Mumthas, N. (2018). Classroom management: Implications for teacher preparation programmes. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 23(1), 41-44.  [Google Scholar]
 37. Sivri, H., & Balcı, E. (2015). Pre-service Teachers' Classroom Management Self-efficacy Beliefs. International Online Journal of Educational Sciences, 7(4).  [Google Scholar]
 38. Stanton, K., Cawthon, S., & Dawson, K. (2018). Self-efficacy, teacher concerns, and levels of implementation among teachers participating in drama-based instruction professional development. Teacher Development, 22(1), 51-77.  [Google Scholar]
 39. Symons, C., Anderson, B. E., & Ward, A. (2020). Teacher Candidates' Perspectives on the Value of a Site-Based Methods Course. The Teacher Educator, 55(4), 323-346.  [Google Scholar]
 40. Şengül, Ö. A., & Ünal, F. T. (2018). The Effect of Creative Drama on Pre-service Teachers' Communication Skills. Journal of Kirsehir Education Faculty, 19(2).  [Google Scholar]
 41. Şentürk, H., & Oral, B. (2008). Türkiyede Sınıf Yönetimi ile İlgili Yapılan Bazı Araştırmaların Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 7(26).  [Google Scholar]
 42. Tan, Ç., & Tan, S. (2015). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıfı Yönetme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 3(1), 1-14.  [Google Scholar]
 43. Tauber, R. T. (2007). Classroom management: Sound theory and effective practice. Greenwood Publishing Group.  [Google Scholar]
 44. Türnüklü, A. (2000). Türk ve İngiliz ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi davranış yönetim stratejilerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(23), 449-466.  [Google Scholar]
 45. Ünal, S. ve Ada, S. (2003). Sınıf Yönetimi, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Birimi, İstanbul. [Google Scholar]
 46. Üstündağ, T. (2010). Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü.(10. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.  [Google Scholar]
 47. Yılmaz, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması deneyimlerinin fen öğretimi öz yeterlik ve sınıf yönetimi inançlarına olan etkisi Ege Üniversitesi. İzmir.  [Google Scholar]