International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(5) 126-152

Investigation of Pedagogical Content Knowledge of In-service and Pre-Service Pre-school Teachers in Pre-school Mathematics

Zehra Bilgen & Yasemin Abalı Öztürk

pp. 126 - 152   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.603.9   |  Manu. Number: MANU-2303-03-0003.R1

Published online: October 16, 2023  |   Number of Views: 94  |  Number of Download: 174


Abstract

The effect of academic skills acquired in the early period on future school success is indisputable. In this regard, it is important that pre-service teachers who are trained to be future teachers have appropriate content knowledge. The purpose of the current study is to examine the pedagogical content knowledge of in-service and pre-service pre-school teachers in - sub-dimensions of pre-school mathematics such as number, pattern, order, shape, spatial perception and comparison. In the current study, which was conducted using an explanatory mixed design, 439 pre-service and 73 in-service pre-school teachers took part in the quantitative section and 9 pre-service and 22 in-service pre-school teachers in the qualitative section. The Pedagogical Content Knowledge Scale in Preschool Mathematics and a semi-structured interview form were used to collect data. The results of the study revealed that the pedagogical content knowledge of the pre-service and in-service teachers is at a medium level. It was also observed that the pedagogical content knowledge of the in-service pre-school teachers varied significantly depending on the years of teaching experience and that the pedagogical content knowledge of the pre-service preschool teachers varied significantly depending on gender, grade level, academic achievement, having taken the Mathematics Education course and belief in the necessity of mathematics education in the pre-school period. It was also found that both the in-service and pre-service teachers consider mathematics education necessary in the pre-school period due to its importance to get ready for primary school education, the acquisition of basic mathematics skills and the existence of mathematics in life. Additionallyy, both groups mostly preferred activities based on numbers, counting, operations, patterns, matching and concrete life experiences.

Keywords: Pre-school Period, Mathematics Education, Pedagogical Content Knowledge, Teacher, Pre-service Teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bilgen, Z. & Ozturk, Y.A. (2023). Investigation of Pedagogical Content Knowledge of In-service and Pre-Service Pre-school Teachers in Pre-school Mathematics . International Journal of Progressive Education, 19(5), 126-152. doi: 10.29329/ijpe.2023.603.9

Harvard
Bilgen, Z. and Ozturk, Y. (2023). Investigation of Pedagogical Content Knowledge of In-service and Pre-Service Pre-school Teachers in Pre-school Mathematics . International Journal of Progressive Education, 19(5), pp. 126-152.

Chicago 16th edition
Bilgen, Zehra and Yasemin Abali Ozturk (2023). "Investigation of Pedagogical Content Knowledge of In-service and Pre-Service Pre-school Teachers in Pre-school Mathematics ". International Journal of Progressive Education 19 (5):126-152. doi:10.29329/ijpe.2023.603.9.

References
 1. Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1495/18091  [Google Scholar]
 2. Aksu, Z. ve Kul, U. (2017). Turkish adaptation of the survey of pedagogical content knowledge in early childhood mathematics education, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(30), (1832-1848). Erişim adresi: https://openaccess.artvin.edu.tr/xmlui/handle/11494/4165  [Google Scholar]
 3. Aktaş-Arnas, Y. (2013). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Ankara: Vize. [Google Scholar]
 4. Argın, Y. (2019). Okul öncesi eğitimcilerinin matematik eğitimine ilişkin pedagojik alan bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 5. Avcı Güryel, İ. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik özyeterlikleri ile matematik pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Afyonkarahisar örneklemi) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. [Google Scholar]
 6. Avcı, A. ve Kutluca, A. Y. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının pedagojik inançları ve pedagojik alan bilgilerinin öğretim uygulamaları üzerindeki etkisi. TEBD, 20(2), 394-428. https://doi.org/10.37217/tebd.1065083 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Baroody, A.  J., &  Price,  J.  (1983). The development of the number-word sequence in the counting of three year olds. Journal for Research in Mathematics Education, 14(5), 361-368. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/748681#metadata_info_tab_contents  [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş. (2016a).  Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk, Ş. (2016b). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 11. Çelik, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimine ilişkin öz-yeterlikleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 240-247. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/408869  [Google Scholar]
 12. Dağlı, A. (2007). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 13. Duatepe Paksu, A. (2008). Comparing teachers’ beliefs about mathematics in terms of their branches and gender. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 87-97. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/279765917_Comparing_teachers'_beliefs_about_mathematics_in_terms_of_their_branches_and_gender_Ogretmenlerin_matematik_hakkindaki_inanclarinin_brans_ve_cinsiyet_bakimidan_karsilastirilmasi   [Google Scholar]
 14. Duru, A. ve Göl, R. (2016). Öğretmen adaylarının matematik, matematik öğretimi ve matematik öğrenmeye ilişkin inançları. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 255-282. Erişim adresi: http://dspace.adiyaman.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12414/254  [Google Scholar]
 15. Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 94-106. Erişim adresi: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/104800/  [Google Scholar]
 16. Ginsburg, H. P. & Ertle, B. (2008). Knowing the mathematics in early childhood mathematics. In Contemporary Perspectives on Mathematics in Early Childhood Education (O. N. Saracho ve B. Spodek., pp. 45–66). Charlotte, NC: Information Age Publishing. [Google Scholar]
 17. Ginsburg, H. P. & Golbeck, S. L. (2006). Thoughts on the future of research on mathematics and science learning and education. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 190-200. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.01.013  [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Gömleksiz, M. N. ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(7), 201-221. DOI:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5336  [Google Scholar]
 19. Griffin, S. (2004). Building number sense with number worlds: A mathematics program for young children. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 173-180. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.01.012  [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Gudmundsdottir S. (1990). Values in Pedagogical Content Knowledge. Journal of Teacher Education 41(3), 44-52. DOİ:10.1177/002248719004100306 [Google Scholar]
 21. Güven, Y. (2005). Erken çocuklukta matematiksel düşünme ve matematiği öğrenme. İstanbul: Küçük Adımlar Eğitim. [Google Scholar]
 22. Güven, Y. ve Uyanık Balat, G. (2006). 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin matematik yeteneğinin okul öncesi eğitimi alıp almama ve kurumda veya ailesinin yanında kalma durumlarına göre karşılaştırılması. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı I. Cilt,     384-397. İstanbul: Ya-Pa. [Google Scholar]
 23. İnan, C. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik dersini ögretebilme konusunda hazır bulunuşluk düzeylerinin değerlendirilmesi ( Diyarbakır il örnegi). Turkish studies, 9(8), 537-550. DOI:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7021  [Google Scholar]
 24. Jordan, N. C., Kaplan, D., Ramineni, C. & Locuniak, M. N. (2009). Early math matters: Kindergarten number competence and later mathematics outcomes. Developmental Psychology, 45(3), 850-867. DOI: 10.1037/a0014939  [Google Scholar]
 25. Karakuş, H. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin matematiksel gelişimine ilişkin inanışları ile çocukların matematik kavram kazanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 26. Karakuş, H. ve Akman, B. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik kavram kazanımlarının incelenmesi. Pegem Atıf İndeksi, North America, 0, oct. 2016. Available at: http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/view/9786053183563b2.029/9786053183563>. Date accessed: 11 Jul. 2019. [Google Scholar]
 27. Kesgin, E. (2006). Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin özyeterlik düzeyleri ile problem çözme yaklaşımlarını kullanma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [Google Scholar]
 28. Lee, J. E. (2017). Preschool Teachers’ Pedagogical Content Knowledge in Mathematics. International Journal of Early Childhood, 49, 229–243. Erişim adresi: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13158-017-0189-1.pdf?pdf=button  [Google Scholar]
 29. Metin, M. (2015). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 30. Nasibov, F. ve Kaçar, A. (2005). Matematik ve matematik eğitimi hakkında. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 339-346. Erişim adresi: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/117139/ [Google Scholar]
 31. NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, Va. NCTM.  [Google Scholar]
 32. Özdemir, B. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimine ilişkin pedagojik alan bilgileri ile özyeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 33. Parpucu, N. ve Erdoğan, S. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf uygulamalarında matematik dilini kullanma sıklıkları ile pedagojik matematik içerik bilgileri arasındaki ilişki. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(1), 19-32. DOI:10.24130/eccd-jecs.19672017118  [Google Scholar]
 34. Rovegno, I. (1992). Learning a new curricular approach: Mechanisms of knowledge acquisition in preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 8(3), 253-264. https://doi.org/10.1016/0742-051X(92)90024-W  [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Sarnecka, B. W. & Carey, S. (2008). How counting represents number: What children must learn and when they learn it. ELSEVIER, 108(3), 662-674. Erişim adresi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027708001145 [Google Scholar]
 36. Smith, K. H. (2000). Early childhood teachers’ pedagogical content knowledge in mathematics: A quantitative study. Unpublished Doctoral Dissertation, Georgia State University, Georgia, Atlanta. [Google Scholar]
 37. Tarım, K. ve Bulut, M. S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 152-164. Erişim adresi: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/96170/ [Google Scholar]
 38. Umay, A. (2003). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 194-203. Erişim adresi: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/3090/ [Google Scholar]
 39. Polat Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 243-254. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/330967429_Okul_oncesi_donem_cocuklarinin_matematik_becerileri_acisindan_ilkogretime_hazir_bulunuslugunun_incelenmesi [Google Scholar]
 40. Uyanık, Ö. ve Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 118-134. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/304144 [Google Scholar]
 41. Wolfgang, C., Stannard, L., & Jones, I. (2003). Advanced constructional play with LEGOs among preschoolers as a predictor of later school achievement in mathematics. Early Child Development and Care, 173(5), 467-475. doi:https://doi.org/10.1080/0300443032000088212 [Taylor & Francis Online], [Google Scholar] [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Yazıcı, Z. (2002). Okul öncesi eğitiminin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 155. Erişim adresi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/155-156/yazici.htm [Google Scholar]
 43. Yenilmez, K. (2011). Matematik öğretmeni adaylarının matematik tarihi dersine ilişkin düşünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 79-90. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11113/132873 [Google Scholar]
 44. Yıldırım, B. (2011). Matematik ilkeleri ve standartları. B. Akman (Ed.), Okul öncesi matematik eğitimi (ss. 12-24). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 45. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 46. Yıldız, G. (2005). Erken çocuklukta matematiksel düşünme ve matematiği öğrenme. İstanbul: Küçük Adımlar Eğitim. [Google Scholar]
 47. Zhang, Y. (2015). Pedagogical content knowledge in early mathematics: What teachers know and how ıt associates with teaching and learning. Loyola University Chicago [Google Scholar]