International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(6) 152-167

Metaphoric Perceptions of Secondary School Students Related to Central Examination

Mehmet Ali Akın & Muhammet Baki Minaz

pp. 152 - 167   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.179.12   |  Manu. Number: MANU-1810-15-0005

Published online: December 31, 2018  |   Number of Views: 165  |  Number of Download: 962


Abstract

This study aims to represent metaphoric perceptions of students related to central examination applied in transition to secondary school institutions. Within the study, the phenomenology approach from qualitative research techniques was used. To collect data, a semi-structured interview form developed by researchers was used. Data were collected from four secondary schools, two of which are in Artuklu and the other two of which are in Kızıltepe, Mardin, and from 200 students who will take central examination during 2017-18 school year. In analysing data, the content analysis technique was used. İn the analyses made according to the content analysis, close metaphors were classified separately and thematized with suitable names to contain all metaphors included in the groups. At the end of the study, eight themes were found. These themes are “Stressful and challenging process”, “Milestone in life”, “Uncertainty”, “Victim”, “Hope” “The nature of life”, “Teog Exam (Transition from primary to secondary education)” and “Astonishment”. Among these “Stressful and challenging process”, “Milestone in life”, “Uncertainty”, “Victim”, “Teog Exam (Transition from primary to secondary education)” and “Astonishment” reflect a negative perception. In these themes there are 158 negative metaphors. Only “Hope” and “The nature of life” represent a positive perception with 29 positive metaphors. As a result, it is observed that metaphoric perceptions of students related to the central examination is in general negative, yet perception of few students is positive.  This perception can be seen in metaphors developed related to examinations such as LGS, SBS, Teog, etc. conducted previously for that purpose.

Keywords: Central Examination, Metaphoric Perception and Secondary School


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akin, M.A. & Minaz, M.B. (2018). Metaphoric Perceptions of Secondary School Students Related to Central Examination . International Journal of Progressive Education, 14(6), 152-167. doi: 10.29329/ijpe.2018.179.12

Harvard
Akin, M. and Minaz, M. (2018). Metaphoric Perceptions of Secondary School Students Related to Central Examination . International Journal of Progressive Education, 14(6), pp. 152-167.

Chicago 16th edition
Akin, Mehmet Ali and Muhammet Baki Minaz (2018). "Metaphoric Perceptions of Secondary School Students Related to Central Examination ". International Journal of Progressive Education 14 (6):152-167. doi:10.29329/ijpe.2018.179.12.

References
 1. Akçay, B. (2011). Turkish elementary and secondary students’ views about science and scientist. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12, 1-11. [Google Scholar]
 2. Atar, H. Y. ve Büyüköztürk, Ş. (2017). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş: Uygulamalar ve Sonuçları. Eğitime Bakış, Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi. Eğitim-Bir-Sen. Yıl 13.Sayı 40. Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017. [Google Scholar]
 3. Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1293-1322. [Google Scholar]
 4. Bağcı, E. (2016). TEOG Sınavı Matematik Sorularının Matematik Öğretim Programına Uygunluğunun ve TEOG Sistemi’nin Hedeflerine Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü.    [Google Scholar]
 5. Bal, Ö. (2011). Seviye Belirleme Sınavı (Sbs) Başarısında Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(2), 200- 209. [Google Scholar]
 6. Balcı, Ali. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları. [Google Scholar]
 7. Birinci, D.K. (2014). Merkezi Sistem Ortak Sınavlarında İlk Deneyim: Matematik Dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 8-15. [Google Scholar]
 8. Camcı-Erdoğan, S. (2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bilim insanlarına yönelik algıları. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 3(1), 13-37. [Google Scholar]
 9. Demirel, Ö. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme: Öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Dikmenli, M. (2010). Undergraduate biology students’ representations of science and the scientist. College Student Journal, 44(2), 579–588. [Google Scholar]
 11. Doğan-Bora, N., Arslan, O. ve Çakıroğlu, J. (2006). Lise öğrencilerinin bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 32-44. [Google Scholar]
 12. Dönmez, Burhanettin, (2017). Türkiye’de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine İlişkin Bir Değerlendirme, Eğitime Bakış, Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi. Eğitim-Bir-Sen. Yıl 13.Sayı 40. Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017. [Google Scholar]
 13. Döş, İ. (2010). “Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları.“ Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3):607-629. [Google Scholar]
 14. Eisenhart, M. A., & Howe, K. R. (1992). Validity in educational research. In M. LeCompte, W. Millroy, & J. Preissle (Eds.), The Handbook of Qualitative Research in Education. (pp. 642-680). San Diego: Academic Press. [Google Scholar]
 15. Elmacı S. (2015). Kamu personeli seçme sınavı ve alan bilgisi sınavına ilişkin öğretmen görüşlerinin ve metaforik algılarının belirlenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış yüksek lisasn tezi. [Google Scholar]
 16. Erdoğan, İ., Meşeci Giorgetti, F. ve Çifçili, V. (2011). Seviye Belirleme Sınavı Yordayıcıları ve Eğitim İmkânlarında Eşitlik Sorunu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 215-228. [Google Scholar]
 17. Ertürk, S. (1979). Eğitimde program geliştirme. (3.Baskı), Ankara: Yelkentepe Yayınları. [Google Scholar]
 18. Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80. [Google Scholar]
 19. Güler, T. ve Akman, B. (2006). 6 Yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-66. [Google Scholar]
 20. Gür, B., Çelik Z. ve Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de Ortaöğretimin Geleceği: Hiyerarşi mi Eşitlik mi? Seta Analiz, 69, 1-26. [Google Scholar]
 21. Kalyoncu, R. (2012). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “öğretmenlik” kavramına ilişkin metaforları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 471-484. [Google Scholar]
 22. Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci Dönem Teog Sınavı Fen ve Teknoloji Sorularının Bazı Kriterlere Göre Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(21), 225-232. [Google Scholar]
 23. Karadeniz, O., Er, H. ve Tangülü, Z. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin sbs’ye yönelik metaforik algıları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 15, ss: (64-81). [Google Scholar]
 24. Karaşahinoğlu A. (2015). Öğrencilerin metaforik sınav algıları ile velilerin okula yönelik görüşleri arasındaki ilişki, Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisasn tezi [Google Scholar]
 25. Kazan, K., Karaman, K., Akçalı, B.Y. ve Şişmanoğlu, E. (2015). Assessment of teog examination success: topsis multi-criteria decision-making method practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 915 – 924. [Google Scholar]
 26. Koçak, D., Gül, Ç.D., Gül, E. ve Bökeoğlu, B. Ç. (2017). Öğrencilerin Sınav Kavramına Yönelik Metaforlarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3, Aralık, 2017. [Google Scholar]
 27. Leininger, M. (1994). Evaluation criteria and critique of qualitative research studies. In J. M. Morse (Ed.). Critical Issues in Qualitative Research Methods. (s. 95-115). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. [Google Scholar]
 28. Levine, P.M. (2005). Metaphors and ımages of classrooms, Kapa Delta Pi Record, 41(4), 172-175. [Google Scholar]
 29. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for evaluation, (30), 73-84.  [Google Scholar]
 30. Maxwell, J. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard educational review, 62(3), 279-301. [Google Scholar]
 31. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu.  https://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MERKEZI_SINAV_BASVURU_VE_UYGULAMA_KILAVUZU.pdf. İndirilme tarihi: 15.05.2018 [Google Scholar]
 32. Narayan, R., Park, S., Peker, D. and Suh, J. (2013). Students’ images of scientists and doing science: An international comparison study. Eurasia Journal of Mathematics, Science ve Technology Education, 9(2), 115-129. [Google Scholar]
 33. Nartgün, Ş. S. ve Gökçer, İ. (2014). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleklerine, geleceklerine, istihdamlarına ve eğitim politikalarına ilişkin metaforik algıları. International Journal of Educational Research, 5: 4, 57-69. [Google Scholar]
 34. Newton, L. D. and Newton, D. P. (1998). Primary children's conceptions of science and the scientist: Is the impact of a national curriculum breaking down the stereotype? International Journal of Science Education, 20(9), 1137-1149. [Google Scholar]
 35. Özden, M., Akgün, A., Çinici, A., Sezer, B., Yıldız, S., & Taş, M. M. (2014). Merkezi Sistem Ortak Sınav Fen Bilimleri Sorularının Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine Göre Analizi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 91-108. [Google Scholar]
 36. Özkan, M. ve Özdemir, E.B. (2014). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Ve Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçişte Uygulanan Merkezi Ortak Sınavlara İlişkin Görüşleri. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(10), 441-453. [Google Scholar]
 37. Öztürk, F. Z., & Aksoy, H. (2014). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454. [Google Scholar]
 38. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). M. Bütün ve S. B. Demir (Çev Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 39. Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6, 461-522. [Google Scholar]
 40. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496. [Google Scholar]
 41. Sağır, M. ve Mart, M.T. (2017). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ( TEOG) Sistemine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Eğitime Bakış, Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi. Eğitim-Bir-Sen. Yıl 13.Sayı 40. Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017.  [Google Scholar]
 42. Sandelowski, M. (1986). The problem of rigor in qualitative research. Advances in nursing science, 8(3), 27-37. [Google Scholar]
 43. Shaw, D., Massengill, B. and Mahlios, M. (2008). Preservice teachers' metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1), 35-50. [Google Scholar]
 44. Soysal, D. ve Afacan, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “fen ve teknoloji dersi” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 287-306. [Google Scholar]
 45. Şad, S. N ve Şahiner, Y. K. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemine İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri, Elementary Education Online, 2016; 15(1): 53-76. [Google Scholar]
 46. Yerlikaya, İ. (2014). Devlet ve Özel Ortaokul Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyinin Belirlenmesi Ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(8), 865-877. [Google Scholar]
 47. Yıldırım ve Şimşek, (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 48. Yiğittir, S., ve Çalışkan, H. (2013). Seviye Belirleme Sınavında (SBS) Sosyal Bilgiler Alanında Sorulan Soruların Kapsam Geçerliği Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(197), 145-157. [Google Scholar]