International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(3) 156-168

Investigation of Tales in Turkish Textbooks in Terms of Conveying Values

Hatice Coşkun & Ömer Çiftçi

pp. 156 - 168   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.193.11   |  Manu. Number: MANU-1903-12-0003

Published online: June 03, 2019  |   Number of Views: 91  |  Number of Download: 740


Abstract

The aim of this study is to examine the tales in Turkish textbooks in terms of the values they convey. In this study, organized according to qualitative research method, the data have been obtained by document examination which is one of the qualitative data collection tools. A total of 29 tales in Turkish textbooks of 3-8 grades in the 2017-2018 academic year, were examined. Content analysis of qualitative data analysis techniques was conducted to analyze the data. In the analysis of the data the coding reliability was made and all the tales were analyzed together by two researchers. The total frequency of the sub-values determined in the examined tales is 70. When the distribution of lower values to the main values determined by MEB (2017) is examined, it is seen that there are 17 lower values related to responsibility main value, 11 lower values related to friendship and respect main values and 7 lower values related to self-regulation main value. While there is only 1 lower value for patience main value, there is no lower value for patriotism main value. Transfer method of 70 sub-values in the tales becomes different. These transfers were mostly positive sample behavior (f = 31), negative sample behavior (f = 21) and direct transfer (f = 12). The least used transfer method in tales is indirect transfer (f = 1). Almost all of the most frequently encountered humility sub-value is conveyed through negative examples; industriousness sub-value is mostly conveyed through direct (word) transfer. Among the main values (deep values) that are intended to be given in the whole of the tales in Turkish textbooks,  friendship and responsibility take place 3 times; confidence, perseverance, humility, sense of mission, cooperation and empathy take place 2 times; and the other values take place once. When sub-values obtained from investigating tales as a whole are examined in the context of main values, it is seen that there is no sub-value reflecting the main value of justice and patriotism, and therefore no tale text was encountered on that.

Keywords: Values education, tales, Turkish textbooks


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Coskun, H. & Ciftci, O. (2019). Investigation of Tales in Turkish Textbooks in Terms of Conveying Values . International Journal of Progressive Education, 15(3), 156-168. doi: 10.29329/ijpe.2019.193.11

Harvard
Coskun, H. and Ciftci, O. (2019). Investigation of Tales in Turkish Textbooks in Terms of Conveying Values . International Journal of Progressive Education, 15(3), pp. 156-168.

Chicago 16th edition
Coskun, Hatice and Omer Ciftci (2019). "Investigation of Tales in Turkish Textbooks in Terms of Conveying Values ". International Journal of Progressive Education 15 (3):156-168. doi:10.29329/ijpe.2019.193.11.

References
 1. Akbaş O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27. [Google Scholar]
 2. Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ikinci kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 3. Aral, D. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hazırladığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Bolu [Google Scholar]
 4. Ateş, F. (2014). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin değerler eğitimi ve uygulamalarına yönelik görüşleri üzerine nitel bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 5. Ayrancı, B. B. (2018). 2018 Türkçe Öğretim Programı Temaları İçin Yozgat Türkülerinin Eğitim Materyali Olarak Kullanımı https://www.researchgate.net/publication/329671663 (Erişim tarihi: 01.01.2019). [Google Scholar]
 6. Balcı, F. A. ve Yanpar-Yelken, T. (2010). İlköğretim öğretmenleri¬nin değer kavramına yüklediği anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 81-90 [Google Scholar]
 7. Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel veri toplama araçları. Mustafa METİN (Ed.), Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 337-371). Ankara: Pegem [Google Scholar]
 8. Çapoğlu, E. ve Okur, A. (2015). Ortaokul 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde yer alan değerler. Sakarya UniversityJournal of Education 5(3), 90-104. [Google Scholar]
 9. Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). “İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi”, Millî Eğitim, S. 173, ss. 39-49. [Google Scholar]
 10. Çengelci, T., Hancı, B., Karaduman, H. (2013). Okul Ortamında Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt 11, No. 25, 33-56 [Google Scholar]
 11. Dilmaç, B.,Bozgeyikli, H. ve Çıkılı, Y. (2008). Öğretmen Adaylarının DeğerAlgılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16),  69-91 [Google Scholar]
 12. Eryaman, M.Y. (2008). Teaching as practical philosophy. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr. Müller. [Google Scholar]
 13. Fidan, N. K. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 1-18 [Google Scholar]
 14. Genc, S. Z., & Eryaman, M. Y. (2008). Changing values and new education paradigm. Journal of Social Sciences of the Afyon Kocatepe University, 9(1), 89-102. [Google Scholar]
 15. Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar.  İstanbul: Ötüken Yayınları [Google Scholar]
 16. Güzel, D. (2013). 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitaplarının evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Çanakkale. [Google Scholar]
 17. Kafadar, O. (2002) Cumhuriyet dönemi eğitim tartışmaları, İçinde Kocabaşoğlu, U. (ed.), Modernleşme ve batıcılık modern Türkiye'de siyasi düşünce, Cilt:3 (ss. 351-381). İstanbul: İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 18. Kan, Ç. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi ve Değerler Eğitimi, Millî Eğitim Dergisi, S. 187 [Google Scholar]
 19. Karagöz, B. (2009). Yapılandırmacı yaklaşıma göre ilköğretim 6. ve 7.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki değerlerin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Muğla. [Google Scholar]
 20. Kaygana, M., Yapıcı, Ş. ve Aytan, T. (2013). Türkçe ders kitaplarında değer eğitimi. TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, 6(7), 657-669. [Google Scholar]
 21. Kırmızı, F. S. (2014). 4.sınıf Türkçe ders kitabı metinlerinde yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. 12 (27), 217-259. [Google Scholar]
 22. Kolaç, E. ve Karadağ, R. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının "değer"kavramına yükledikleri anlamlar ve değer sıralamaları. İlköğretim Online, 11(3), 762-777. [Google Scholar]
 23. MEB (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara [Google Scholar]
 24. Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası [Google Scholar]
 25. Özkan, R. (2010). Türk eğitim sisteminde himayeci değerler: ilköğretim ders kitapları örneği. Uluslararası insan bilimleri dergisi 7(1), 1124-1141. [Google Scholar]
 26. Pilav, S ve Erdoğan, Ş. (2016). Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilgilendirici Metinlerin Değer İletimi Açısından İncelenmesi, Millî Eğitim, Sayı 210 [Google Scholar]
 27. Stanley, William B. (1983). Training teachers to deal with values education: a critical look at social studies methods texts. Social Studies.74 (6).242-246. [Google Scholar]
 28. Şahbaz, N. K., Çekici, Y. E. (2012). İlköğretim Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarındaki Okuma Parçalarında Çocuk İmgeleri,Turkish Studies, 7/2, s.979-995 [Google Scholar]
 29. Şen, Ü. (2008). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi. Journal of International SocialResearch, 1(5). [Google Scholar]
 30. Tanrıöver, H, Uğur (2003), “Ders Kitaplarında Cinsiyet Ayrımcılığı” Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları [Google Scholar]
 31. Tural, S. (1992). Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler. Ankara: Ecdad Yayınevi. [Google Scholar]
 32. Yaman, H.,  Taflan, S., Çolak, S. (2009), İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler, Değerler Eğitimi Dergisi,Cilt 7, No. 18, 107-120 [Google Scholar]
 33. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemi. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 34. Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. Değerler Eğitimi Dergisi 8(19), 207-223 [Google Scholar]
 35. Yiğittir, S. ve Öcal, A. (2010). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri. Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 24 [Google Scholar]