International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(2) 72-90

Analysis of the Relationships between Mathematics Achievement, Reflective Thinking of Problem Solving and Metacognitive Awareness

Çetin Toraman, Şenol Orakcı & Osman Aktan

pp. 72 - 90   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.241.6   |  Manu. Number: MANU-1911-08-0002.R1

Published online: April 02, 2020  |   Number of Views: 380  |  Number of Download: 801


Abstract

In this study, it was examined that in what level reflective thinking towards problem solving skills and metacognitive awareness explained maths course achievements of the students and the relationships among these variables were studied. In this study, relational survey model was applied. The study included 412 seventh grade students from two different secondary schools within each of the three central districts located in Ankara. In this study, “Reflective Thinking Skill Scale to Problem Solving (RTSSPS)” and “The Metacognitive Awareness Inventory for Children (MAI-C)” and the scores of “Maths Course Achievement” were used. “Pearson Momentler Correlation Coefficient” and “Multiple Linear Regression Analysis” were used in the correlational and regression analysis. It was determined that there was a strong positive significant correlation between students’ maths achievement, reflective thinking towards problem solving and metacognitive awareness. It was also determined that there was a strong positive significant correlation between reflective thinking towards problem solving and metacognitive awareness.

Keywords: Achievement, reflective thinking, problem solving, metacognition


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Toraman, C., Orakci, S. & Aktan, O. (2020). Analysis of the Relationships between Mathematics Achievement, Reflective Thinking of Problem Solving and Metacognitive Awareness . International Journal of Progressive Education, 16(2), 72-90. doi: 10.29329/ijpe.2020.241.6

Harvard
Toraman, C., Orakci, S. and Aktan, O. (2020). Analysis of the Relationships between Mathematics Achievement, Reflective Thinking of Problem Solving and Metacognitive Awareness . International Journal of Progressive Education, 16(2), pp. 72-90.

Chicago 16th edition
Toraman, Cetin, Senol Orakci and Osman Aktan (2020). "Analysis of the Relationships between Mathematics Achievement, Reflective Thinking of Problem Solving and Metacognitive Awareness ". International Journal of Progressive Education 16 (2):72-90. doi:10.29329/ijpe.2020.241.6.

References
 1. Akpunar, B. (2011). Biliş ve üstbiliş (metabiliş) kavramlarının zihin felsefesi açısından analizi (The analysis of the concepts of cognition and metacognition in terms of the philosophy of mind). Turkish Studies, 6(4), 353-365. [Google Scholar]
 2. Akyolcu, R. (2013). Resim-iş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıkları ile okul başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (An investigating of metacognitive awareness and academic achievement among the department of art teaching students). (Master’s Thesis). Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara. [Google Scholar]
 3. Alcı, B. (2007). Yıldız Technical University students' perceived mathematical achievements, problem-solving skills, self-efficacy perceptions, metacognitive self-regulation strategies and descriptive and predictive relations pattern between OSS numerical scores (Doctoral Dissertation). Yıldız Teknik University, Institute of Educational Sciences, İstanbul. [Google Scholar]
 4. Altun, M. (2013). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi (Mathematics teaching for faculties of education and teachers). Bursa: Aktüel Alfa. [Google Scholar]
 5. Altun, M. (2014). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (Teaching mathematics in secondary schools [5th, 6th, 7th and 8th grades]). Bursa: Alfa Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Anderson, D., & Nashon, S. (2007). Predators of knowledge construction: Interpreting students’ metacognition in an amusement park physics program. Science Education, 91, 298-320. doi: 10.1002/sce.20176 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Ataalkin, N. A. (2012). Üst bilişsel öğretim stratejilerine dayalı öğretimin öğrencilerin üst bilişsel farkındalık ve becerisine, akademik başarı ile tutumuna etkisi (The effects of teaching based on metacognitive teaching strategies in science and technology education on students' metacognitive awareness and skills, academic achievement and attitudes). (Master’s Thesis). Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Antalya. [Google Scholar]
 8. [Google Scholar]
 9. Ay, Z. S., & Bulut, S. (2017). Üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımının öz-düzenleme becerilerine etkisinin araştırılması (Investigating the effects of problem-solving approach based on metacognitive questioning on self-regulation skills). İlköğretim Online, 16(2), 547-565. doi: 10.17051/ilkonline.2017.304716 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Balci, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi (The examination of metacognitive skills of fifth grade students in terms of their levels of solving verbal math problems). (Master’s Thesis). Cukurova University, Institute of Social Sciences, Adana. [Google Scholar]
 11. Bars, M. (2016). Öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıkları, öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlikleri ve problem çözme becerilerine ilişkin algılarının incelenmesi (A study of the perceptions of prospective teachers regarding their metacognitive awareness, self-efficacy for the teaching profession and problem-solving skills). (Doctoral Dissertation). Dicle University,Institute of Educational Sciences, Diyarbakır. [Google Scholar]
 12. Bas, G., & Kivilcim, Z. S. (2013). Lise öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik ve geometri derslerindeki akademik başarıları arasındaki ilişki (The correlation between reflective thinking skills towards problem solving and academic success in mathematics and geometry courses of high school students). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 14(3), 1-17. [Google Scholar]
 13. Bayat, S., & Tarmizi, R. A. (2010). Assessing cognitive and metacognitive strategies during algebra problem solving among university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 403-410. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.056. [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi (6-8. sınıflar) (Teaching mathematics in primary school [grades 6-8]). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Bingham, A. (2004). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi (Developing problem solving skills in children) (A. F Oğuzkan, Çev. [Trans.]). İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 16. Buzdar, M., & Akhtar, A. (2013). Development of reflective thinking through distance teacher education programs at AIOU Pakistan. International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(3), 43-58. doi: 10.19173/irrodl.v14i3.1350 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Buyukozturk, S. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (Manual of data analysis for social sciences). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 18. Chauhan, A., & Singh, N. (2014). Metacognition: A conceptual framework. International Journal of Education and Psychological Research, 3, 21-22. [Google Scholar]
 19. Cubukcu, Z. (2011). Düşünme becerileri (Thinking skills). Filiz, S.B. (Ed.), Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları içinde (Chapter in learning theories and approaches) (pp. 279-334). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 20. Celik, E. (2012). Matematik problemi çözme başarısı ile üstbilişsel özdüzenleme, matematik özyeterlik ve özdeğerlendirme kararlarının doğruluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigating the relationships among mathematical problem-solving achievement and metacognitive self-regulation, mathematics self-efficacy, accuracy of self-evaluations) (Doctoral Dissertation). Marmara University, Institute of Educational Sciences, İstanbul. [Google Scholar]
 21. Demir, O. (2016). Ortaokul öğrencilerinde problem çözme ve bilişsel farkındalık beceri düzeylerinin incelenmesi (An investigation of secondary school students’ levels of problem solving and metacognitive skills). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 789-802. [Google Scholar]
 22. Demirel, O. (2012). Öğrenme sanatı (The art of learning). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Demirsöz, E. S. (2010). Yaratıcı dramanın öğretmen adaylarının demokratik tutumları, bilişüstü farkındalıkları ve duygusal zekâ yeterliliklerine etkisi (The effects of the creative drama on the democratic attitudes, metacognitive awareness and emotional intelligence abilities of the teacher trainees). (Doctoral Dissertation), Dokuz Eylül University, Institute of Educational Sciences, İzmir. [Google Scholar]
 24. Demirtas, H., & Gunes, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü (Glossary of educational administration and supervision). Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 25. Deniz, T. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbiliş becerileri, matematik özyeterlikleri ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi (An investigation of the relationship between middle school students' metacognitive skills, mathematics self-efficacy and mathematics achievement). (Master’s Thesis), Gaziantep University,Institute of Educational Sciences, Gaziantep. [Google Scholar]
 26. Depaepe, F., Corte, E. D., & Verschaffel, L. (2010). Teachers’ metacognitive and heuristic approaches to word problem solving: Analysis and impact on students’ beliefs and performance. ZDM Mathematics Education, 42, 205-218. doi:10.1007/s11858-009-0221-5. [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Derry, S. J., & Hawkes, L. W. (1993). Local cognitive model of problem-solving behavior: An application of fuzzy theory. Computers as Cognitive Tools. Lajoie, Susanne P. and Derry, Sharon J. (eds.) Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 28. Dewey, J. (1910). How we think, the problem of training thought. Retrieved from http://rci.rutgers.edu/~tripmcc/phil/dewey-hwt-pt1-selections.pdf at 05.07.2018. [Google Scholar]
 29. Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: D. C. Heath Publication. [Google Scholar]
 30. Duman, B. (2013). Problem çözme ve problem çözme terminolojisi (Problem solving and problem-solving terminology). Ocak, G. (Ed.), Öğretim İlke ve yöntemleri içinde (Chapter in teaching principles and methods) (pp. 415-423). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 31. D’Zurilla, T. J., & Chang, E. C. (1995). The relations between social problem solving and coping. Cognitive Therapy and Research, 19, 547-562. doi: 10.1007/BF02230513. [Google Scholar] [Crossref] 
 32. D’Zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior modification. Journal of Abnormal Psychology, 78, 107-126. doi: 10.1037/h0031360 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (2006). Problem-solving therapy: A positive approach to clinical intervention. New York: Springer Publishing Company. [Google Scholar]
 34. Dunlosky, J., & Metcalf, J. (2009). Metacognition. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 35. Dursun, S., & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından (The factors affecting students’ success in mathematics: Mathematics teachers’ perspectives). Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230. [Google Scholar]
 36. Ekenel, E. (2005). Matematik dersi başarısı ile bilişötesi öğrenme stratejileri ve sınav  kaygısının ilişkisi (The relation between metacognitive learning strategies and examination anxiety and success in mathematic lessons) (Master’s Thesis). Anadolu University, Institute of Social Sciences, Eşkişehir [Google Scholar]
 37. Epstein, A. S. (2003). How planning and reflection develop young children’s thinking skills [Electronic version]. Beyond the Journal. Young Children on the Web, September 1–8. Retrieved fromhttps://www.brandeis.edu/lemberg/employees/pdf/planningandreflection.pdf. at 05.07.2018 [Google Scholar]
 38. Erginel, S. Ş. (2006). Developing reflective teachers: A study on perception and improvement of reflection in pre-service teacher education (Yansıtıcı düşünen öğretmen yetiştirme: Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı düşünmenin algısı ve geliştirilmesi üzerine bir çalışma). (Doctoral Dissertation). Orta Doğu Teknik University, Institute of Social Sciences, Ankara. [Google Scholar]
 39. Ernest, P. (2010). Mathematics and metaphor. Complicity; An International Journal of Complexity and Education, 7(1), 98-104. doi: 10.29173/cmplct8844. [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Ferri, R. B. (2003, February). Mathematical thinking styles-An empirical study. Proceedings of the Third Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, Bellaire, Italy. [Google Scholar]
 41. Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L. Resnick (Ed.), The nature of intelligence (pp. 231-236). Hillsdale, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 42. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring a new area of cognitive—developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911. doi:10.1037/0003-066X.34.10.906 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Flavell, J. H. (1987). Speculation about the nature and development of metacognition. In F. Weinert & R. Kluwe (Eds.), Metacognition, motivation, and understanding, pp. 21-29. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]
 44. Flavell, J. H. (2004). Theory of mind development: retrospect and prospect. Merrill, 50(93), 274-291. doi: 10.1353/mpq.2004.0018. [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Gama, C. (2004). Integrating metacognition instruction in interactive learning environments. (Doctoral Dissertation). University of Sussex the Graduate School of Education, Sussex. [Google Scholar]
 46. Garofalo, J., & Lester, F. K. (1985). Metacognition, cognitive monitoring, and mathematical performance. Journal for Research in Mathematics Education, 16, 163-176. doi: 10.2307/748391. [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Hacısalihlioğlu, H. H., Mirasyedioğlu, Ş., & Akpınar, A. (2003). Matematik öğretimi (Teaching mathematics). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 48. Hong, Y. C., & Choi, I. (2011). Three dimensions of reflective thinking in solving design problems: a conceptual model. Educational Technology Research and Development, 59(5), 687-710. doi: 10.1007/s11423-011-9202-9. [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Howie, S. J., & Pietersen, J. J. (2001). Mathematics literacy of final year students: South African realities. Studies in Educational Evaluation, 27, 7-25. doi: 10.1016/S0191-491X(01)00011-6. [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Jacobse, A. E., & Harskamp, E. G. (2012). Towards efficient measurement of metacognition in mathematical problem solving. Metacognition and Learning, 7, 133-149. doi: 10.1007/s11409-012-9088-x. [Google Scholar] [Crossref] 
 51. [Google Scholar]
 52. Kahramanoglu, R., & Deniz, T. (2017). An investigation of the relationship between middle school students’ metacognitive skills, mathematics self-efficacy and mathematics achievement. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(3), 189-200. doi: 10.17679/inuefd.334285. [Google Scholar] [Crossref] 
 53. Kahyaoglu, M., & Elcicek, M., (2016). Eğitsel bilgisayar oyunlar ile desteklenen fenbilimleri öğretiminin öğrencilerin motivasyon ve yansıtıcı düşünmebecerileri üzerine etkisi (The effects of educational computer supported science lesson on motivation and reflective thinking skills). Electronic Turkish Studies, 11(14), 349-360. doi: 10.7827/TurkishStudies.9563 [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Kalayci, S. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Multivariate statistical techniques with SPSS). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 55. Kapa, E. (2001). A metacognitive support during the process of problem solving in a computerized environment. Educational Studies in Mathematics, 47, 317- 336. doi: 10.1023/A:1015124013119 [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Kaplan, A., Duran, M., & Bas, G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel üstbiliş farkındalıkları ile problem çözme beceri algıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi (Examination with the structural equation modeling of the relationship between mathematical metacognition awareness with skill perception of problem-solving of secondary school students). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 0-0. doi: 10.17679/iuefd.17119785 [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Karakelle, S., & Sarac, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Validity and factor structure of Turkish versions of the metacognitive awareness inventory for children [Jr. MAI]-A and B forms). Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103. [Google Scholar]
 58. Karakelle, S. (2012). Üst bilişsel farkındalık, zekâ, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar (Interrelations between metacognitive awareness, perceived problem-solving, intelligence and need for cognition). Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. [Google Scholar]
 59. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (Scientific research method). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım [Google Scholar]
 60. Karatas, I. & Guven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Klinik mülakatın potansiyeli (Methods used to evaluate problem solving behaviours: Potential of clinical interview.). İlköğretimOnline, 2(2), 2-9. [Google Scholar]
 61. Kilic, C. (2013). Turkish primary school teachers’ opinions about problem posing applications: students, the mathematics curriculum and mathematics textbooks. Australian Journal of Teacher Education, 38(5),143-155. doi: 10.14221/ajte.2013v38n5.10 [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Kizilkaya, G. (2009). Yansıtıcı düşünme etkinlikleri ile desteklenmiş web tabanlı öğrenme ortamlarının problem çözme üzerine etkisi (The effect of web-based learning environments supported with reflective thinking activities to problem solving). (Doctoral Dissertation). Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Ankara. [Google Scholar]
 63. Kizilkaya, G., & Askar, P. (2009). The development of a reflective thinking skill scale towards problem solving. Education and Science, 34(154), 82-92. [Google Scholar]
 64. Kneeland, S. (2001). Problem çözme (Problem solving). Ankara: Gazi Kitabevi. [Google Scholar]
 65. Kramarski B., Mevarech Z.R., & Arami M. (2002) The effects of metacognitive training on solving mathematical authentic tasks. Educational Studies in Mathematics 49, 225-250. doi: 10.1023/A:1016282811724 [Google Scholar] [Crossref] 
 66. Krulik, S., & Rudnick, J. A. (1989). Problem solving: A handbook for senior high school teachers.The USA: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 67. Kuhn, D., & Dean, D. (2004). A bridge between cognitive psychology and educational practice. Theory into Practice, 43(4), 268-273. doi: 10.1207/s15430421tip4304_4 [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Lee, N. H., Chang, A., & Lee, P. Y. (2001). The role of metacognition in the learning of mathematics among low achieving students. Teaching and Learning, 22(2), 18-30. [Google Scholar]
 69. Lee C. B., Teo, T., & Bergin D. (2009). Children’s use of metacognition in solving everyday problems: An initial study from an Asian context. The Australian Educational Researcher, 36(3), 89-102. doi: 10.1007/BF03216907 [Google Scholar] [Crossref] 
 70. Lester, F. K. J., Garofalo, J., & Kroll, D. L. (1989). The role of metacognition in mathematical problem solving: A study of two grade seven classes. Final report. Retrieved from ERIC databases (ED314255). [Google Scholar]
 71. Lester, F. K. (2013). Thoughts about research on mathematical problem-solving instruction. The Mathematics Enthusiast, 10(1 & 2), 245-278. [Google Scholar]
 72. Mahnaz, M. (1997). Content and nature of reflective teaching: A case of an experiment middle school science teacher. Clearing House, 70(3), 143-151. [Google Scholar]
 73. Martinez, M. E. (2006). What is metacognition? Phi Delta Kappan, 1, 696-699. doi: 10.1177/003172170608700916 [Google Scholar] [Crossref] 
 74. Mason, L., & Santi, M. (1994). Argumentation structure and metacognition in constructing shared knowledge at school. Paper Presented at The Annual Meeting of the American Education Research Association (New Orleans, L.A, April 4-8). [Google Scholar]
 75. Mayer, R. E. (2001). Changing conceptions of learning: A century of progress in the scientific study of learning. Edit. by Corno, L. Education across the century: The centennial volume One hundredth yearbook of the National Society for the study of Education, Chicago, National Society for the study of Education, 34-75. [Google Scholar]
 76. Meissner, H. (2006). Creativity and mathematics education. Elementary Education Online, 5(1), 65-72. [Google Scholar]
 77. Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bas [Google Scholar]
 78. Miller, M., & Nunn, G. D. (2001). Using group discussion to improve social problem solving and learning. Education, 121(3), 470-475. [Google Scholar]
 79. Minisker, M. (2006). Matematiğin doğası, yapısı ve işlevi (The nature, structure and function of mathematics). H. Gür (Ed.), Matematik öğretimi içinde (Chapter in teaching mathematics) pp.11-17. İstanbul: Lisans. [Google Scholar]
 80. Morgan, J., & Williams, B. C. (2007). Overview of problem solving. In S. W. Beyerlein, C. Holmes, & D. K. Apple (Eds.), Faculty guidebook: A comprehensive tool for improving faculty performance pp. 181-184. Lisle, IL: Pacifi c Crest. [Google Scholar]
 81. Nelson, T. O. (1999). Cognition versus metacognition, In: P. J. Sternberg (Ed.), The nature of cognition, pp. 625-641. Cambridge, MA: MIT Press. [Google Scholar]
 82. Nielsen, W. S., Nashon, S., & Anderson, D. (2009). Metacognitive engagement during field-trip experiences: A case study of students in an amusement park physics program. Journal of Research in Science Teaching, 46(3), 265-288. doi: 10.1002/tea.20266 [Google Scholar] [Crossref] 
 83. OECD. (2004). Problem solving for tomorrow’s world: First measures of cross-curricular competencies from PISA 2003. OECD Publishing. Retrieved from http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/34009000.pdf at 05.07.2018. [Google Scholar]
 84. Okur, M., Tatar, E., & Isleyen, T. (2006). İlköğretim düzeyinde problem cözme yaklaşımları (Problem solving approaches at primary level). Journal of Qafqaz University, 18, 166-170. [Google Scholar]
 85. Olkun, S., & Toluk, Z. (2004). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara:Anı Yayıncılık, Ertem Matbaacılık. [Google Scholar]
 86. Orakci, S., Durnali, M., & Aktan, O. (2019). Fostering Critical Thinking Using Instructional Strategies in English Classes. In Robinson, S. P., & Knight, V. C. (Eds.), Handbook of Research on Critical Thinking and Teacher Education Pedagogy. Hershey, PA: IGI Global. [Google Scholar]
 87. Ozcan, Z. Ç. (2015). The relationship between mathematical problemsolving skills and self-regulated learning through homework behaviours, motivation, and metacognition. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 46, 1-13. doi:10.1080/0020739X.2015.1080313 [Google Scholar] [Crossref] 
 88. Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (Statistical data analysis with packet programs). Eskişehir: Nisan Kitabevi, 1. Cilt. [Google Scholar]
 89. Ozguven, I. E. (2002). Bireyi tanıma teknikleri (Recognition techniques of person). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım [Google Scholar]
 90. Ozsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi (The effect of metacognitive instruction on problem solving achievement of fifth grade primary school students). (Doctoral Dissertation), Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara. [Google Scholar]
 91. Ozsoy, G., & Ataman, A. (2009). The effect of metacognitive strategy training on problem solving achievement. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(2), 67-82. [Google Scholar]
 92. Ozturk, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyi ile matematik öz yeterlik algısının matematik başarısına etkisinin incelenmesi (The analysis of the effect of metacognitive awareness and mathematics self-efficacy perceptions on mathematics achievement of middle school students). (Master’s Thesis). ESOGÜ, Institute of Educational Sciences, Eskişehir. [Google Scholar]
 93. Pehlivan, F. (2012). İlköğretim beşinci sınıf matematik dersinde üstbiliş strateji kullanımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi (Fifth grade elementary school student achievement in math class and attitudes influence the use of metacognitive strategies). (Master’s Thesis), Niğde University, Institute of Educational Sciences, Niğde. [Google Scholar]
 94. Polya, G. (1997). Nasıl çözmeli? (How to solve?) (Feryal Halatçı, Çev. [Trans.]). İstanbul: Sistem Yayıncılık. [Google Scholar]
 95. Posamentier, A. S., & Krulick, S. (2009). Problem solving in mathematics grades 3-6: Powerful strategies to deepen understanding. Thousand Oaks, CA: Corwin. [Google Scholar]
 96. Recber, Ş. (2011). An investigation of the relationship among the seventh-grade students’ mathematics self-efficacy, mathematics anxiety, attitudes towards mathematics and mathematics achievement regarding gender and school type (Master’s Thesis). Middle East Technical University, Institute of Educational Sciences, İstanbul. [Google Scholar]
 97. Sari, S. (2015). İlkokul dördüncü sınıfta fen bilimleri dersinde üst biliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının öğrenci erişilerine etkisi (The effect of teaching implement based on metacognitive strategies on student's data in science in fourth class of primary school). (Master’s Thesis). Dumlupınar University, Institute of Educational Sciences, Kütahya. [Google Scholar]
 98. Saygılı, G., & Atahan, R. (2014). Üstün Zekâlı Çocukların Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi (Analyzing reflective thinking skills towards problem solving of gifted children in terms of various variables). SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 181-192. [Google Scholar]
 99. Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475. doi: 10.1006/ceps.1994.1033 [Google Scholar] [Crossref] 
 100. Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando, FL: Academic Press. [Google Scholar]
 101. Schoenfeld, A. H. (1987). What's all the fuss about metacognition? In A. H. Schoenfeld (Ed.), Cognitive science and mathematics education (pp. 189 -215). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 102. Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense-making in mathematics. In D. Grouws (Ed.), Handbook for Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 334-370). New York: MacMillan. [Google Scholar]
 103. Scott, B. M., & Berman, A. F. (2013). Examining the domain-specificity of metacognition using academic domains and task-specific individual differences. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 13, 28-43. [Google Scholar]
 104. Serin, M. K., & Korkmaz, I. (2018). İşbirliğine dayalı ortamlarda gerçekleştirilen üstbilişsel sorgulama temelli öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem çözme becerilerine etkisi (The effect of metacognitive questioning instruction performed in cooperative learning environments on the mathematical problem-solving skills of 4th grade primary school students). İlköğretim Online, 17(2), 510-531. doi: 10.17051/ilkonline.2018.418893 [Google Scholar] [Crossref] 
 105. Shermis, S. S. (1992). Critical thinking: helping students learn reflectively. Bloomington: EDINFO Press. [Google Scholar]
 106. Szabo, A. (2017). Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils. (Doctoral Dissertation). Stockholm University, Department of Mathematics and Science Education, Stockholm. [Google Scholar]
 107. Senemoglu, N. (2013). Gelişim öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya (Development, learning and teaching, from theory to practice). Ankara: Yargı. [Google Scholar]
 108. Stevens, M. (1998). Sorun çözümleme (Problem analysis) (A. Çimen Çev. [Trans.]). İstanbul: Timaş Yayınları. [Google Scholar]
 109. Swanson, H. L. (1992). The relationship between metacognition and problem solving in gifted children. Roeper Rev, 15(1), 43-48. doi: 10.1080/02783199209553457 [Google Scholar] [Crossref] 
 110. Sahin, H. (2015). Psikososyal gelişim temelli eğitim programının anasınıfına devam eden çocukların duygusal zekâlarına ve problem çözme becerilerine etkisi (The effect of the psychosocial development-based education program on the emotional intelligence and skills of problem solving of the children in pre-schoolclasses). (Doctoral Dissertation). Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara. [Google Scholar]
 111. Sen, H. S. (2011). İlköğretim öğrencilerinin problem çözmeye dayalı yansıtıcı düşünme becerileri (Elementary school students' reflective thinking skills based on problem solving). 4-8 Ekim. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 112. Sengul, S. & Isik, C. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin üst bilişsel becerilerinin “Webb’in Bilgi Derinliği Seviyeleri”ne ait problemleri çözme süreçlerindeki rolü (The role of primary eighth-grade students’ metacognitive behaviours exhibition skills on process of solving problems based on webb’s dok levels). International Journal of Social Science, 24, 93-127, doi: 10.9761/JASSS2157. [Google Scholar] [Crossref] 
 113. Senol, S. (2012). Araştırma ve örnekleme yöntemleri (Research and sampling methods). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 114. Tat, O. (2015). Ortaokul öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini etkileyen faktörlerin hiyerarşik doğrusal modeller ile incelenmesi (Investigation of elementary school students' reflective thinking ability through problem solving by using hierarchical linear models). (Master’s Thesis). Yüzüncü Yıl University, Institute of Educational Sciences, Van. [Google Scholar]
 115. Teong, S. K. (2002). The effect of matecognitve training on mathematical word problem solving. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 46-55. doi: 10.1046/j.0266-4909.2003.00005.x [Google Scholar] [Crossref] 
 116. Tripp, D. (2003). Action inquiry. Action research e-Reports. Available from http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/en_a09v31n3.pdf. [Google Scholar]
 117. Uygun, K., & Cetin, T. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi (The effect of reflective thinking practices on academic achievement and attitudes in social studies education). Researcher: Social Science Studies (RSSS), 2(3), 50-72. [Google Scholar]
 118. Veenman, M. V. J. (2005). The assessment of metacognitive skills: What can be learned from multimethod designs? In C. Artelt & B. Moschner (Eds.), Lernstrategien und Metakognition: Implikationen fu¨r Forschung und Praxis (pp. 75-97). Berlin: Waxmann. [Google Scholar]
 119. Veenman, M. V. J. (2006). The role of intellectual and metacognitive skills in math problem-solving. In A. Desoete & M. V. J. Veenman (Eds.), Metacognition in mathematics education (pp. 35-50). New York: Nova Science Publishers. [Google Scholar]
 120. Wang, D. B. (2004). Family background factors and mathematics success: A comparison of Chinese and US students. International Journal of Educational Research, 41, 40-54. doi: 10.1016/j.ijer.2005.04.013. [Google Scholar] [Crossref] 
 121. Wilson J., & Jan W. L. (1993). Thinking for themselves: Developing strategies for reflective learning. Australia: Eleanor Curtain Publishing [Google Scholar]
 122. Yetkin, D., & Bascan, O. (2008). Son değişikliklerle ilköğretim programı 1-5 (Primary program 1-5 with recent changes). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]