International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(5) 317-332

Metaphoric Perceptions of the Teacher Candidates Regarding to the Concepts of Reinforcement, Hint, Feedback-Correction, Active Participation and Punishment Used in the Teaching-Learning Process

Dilek Yaralı

pp. 317 - 332   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.277.20   |  Manu. Number: MANU-2003-29-0006

Published online: October 09, 2020  |   Number of Views: 59  |  Number of Download: 242


Abstract

The aim of this research is to determine the metaphoric perceptions of the teacher candidates regarding the concept of reinforcement, hint, feedback-correction, active participation and punishment used in the teaching-learning process. The study group of this research consisted of students of Education Faculty who studying at Kafkas University in the 2018-2019 academic year. A semi-structured interview form used to determine teacher candidates’ perceptions of the concepts in the teaching-learning processes such as "reinforcement, hint, feedback-correction, active participation and punishment”. Content analysis was used for the data analysis in the research. As a result of the findings obtained from the research, it could be said the most metaphors produced by prospective teachers; metaphor of chocolate in the concept of reinforcement, metaphor of puzzle in the concept of hint, the most metaphors of easer in the concept of feedback-correction, the most metaphors of amusement park and game in the concept of active participation, the most metaphors of hot pepper in the concept of punishment.

Keywords: Teaching-Learning Process, Teacher Candidates, Metaphor


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yarali, D. (2020). Metaphoric Perceptions of the Teacher Candidates Regarding to the Concepts of Reinforcement, Hint, Feedback-Correction, Active Participation and Punishment Used in the Teaching-Learning Process . International Journal of Progressive Education, 16(5), 317-332. doi: 10.29329/ijpe.2020.277.20

Harvard
Yarali, D. (2020). Metaphoric Perceptions of the Teacher Candidates Regarding to the Concepts of Reinforcement, Hint, Feedback-Correction, Active Participation and Punishment Used in the Teaching-Learning Process . International Journal of Progressive Education, 16(5), pp. 317-332.

Chicago 16th edition
Yarali, Dilek (2020). "Metaphoric Perceptions of the Teacher Candidates Regarding to the Concepts of Reinforcement, Hint, Feedback-Correction, Active Participation and Punishment Used in the Teaching-Learning Process ". International Journal of Progressive Education 16 (5):317-332. doi:10.29329/ijpe.2020.277.20.

References
 1. Akar, T., & Öğretir, A. D. (2017). Dördüncü sınıf öğrencilerinin ceza ve kural kavramlarına ilişkin algılarının metaforlarla analiz edilmesi. Adnan Menderes University Journal of Institute of Social Sciences, 4(3), 154-179. [Google Scholar]
 2. Akınoğlu, O. (2013). Öğretim kuram ve modelleri. Tan, Ş. (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri (pp. 139-190). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül University Electronic Journal of the Faculty of Nursing, 9(1), 23-28. [Google Scholar]
 4. Beydoğan, H. Ö. (2018). Middle school Mathematics teachers' opinions on feedback. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(1), 33-49. DOI: 10.21449/ijate.339410 [Google Scholar]
 5. Bloom, B. S. (2016). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Özçelik, D. A., Trans.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Budak, Y., & Kula, S. S. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin algıları. Ahi Evran University Journal of the Education Faculty of Kırşehir, 18(2), 311-329. [Google Scholar]
 7. Can, Ş. (2005). Öğretme-öğrenmede ipuçları ve pekiştireçlerin rolü.  Muğla University Journal of Social Sciences Institute, 14, 97-109. [Google Scholar]
 8. Çetinkaya, G., & Köğce, D. (2014). Ortaokul Türkçe ve Matematik öğretmenlerinin öğrencilere verdikleri sözel geribildirimlerin incelenmesi. Turkish Journal of Social Research, 18(2), 113-136. [Google Scholar]
 9. Creswell, J. W. (2013). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni. Demir, S. B. (Trans. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 10. Erden, M., & Akman, Y. (2017). Eğitim psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Ersanlı, K. (2014). Öğrenmede davranışsal yaklaşımlar. Yeşilyaprak, B. (Ed.), Eğitim psikolojisi. (pp.198-243). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Ersoy, A. F. (2017). Fenomenoloji. Saban, A. & Ersoy, A. (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri, (pp. 81-138). Ankara: Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 13. Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları (Unpublised doctoral's thesis). Anadolu University, Eskişehir. [Google Scholar]
 14. Göl, F. (2003). Coğrafya dersinde pekiştireç kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi  (Unpublised master's thesis). Gazi University, Ankara. [Google Scholar]
 15. Gündüz, Y., & Balyer, A. (2011). Eğitimde ödül ile cezanın yeri ve buna ilişkin alternatif yaklaşımlar. Çukurova University Faculty of Education Journal, 2(40), 10-23. [Google Scholar]
 16. Güven, B. (2013). Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar. Tan, Ş. (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri (pp.1-34), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.  [Google Scholar]
 17. Hamarta, E., Arslan, C., & Yılmaz, H. (2014). Eğitim psikolojisi. Konya: Çizgi Kitapevi. [Google Scholar]
 18. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112. [Google Scholar]
 19. Hatunoğlu, B. Y., & Hatunoğlu, A. (2005). Öğretmenlerin fiziksel cezalandırmaya ılişkin görüşleri. Atatürk University Journal of Social Sciences Institute, 6(2), 105-115. [Google Scholar]
 20. Kabakçı Yurdakul, I. (2016). Nitel veri analizinin temelleri. Kabakçı Yurdakul, I. (Ed.), Nitel veri analizinde adım adım Nvivo kullanımı (pp. 1-20), Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Kaya, H. (2018). Aday Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin “edebiyat öğretmeni” kavramına ilişkin algılarının metafor yoluyla analizi. Journal of the International Scientific Researches, 3(1), 104-117. Doi Number: http://dx.doi.org/10.21733/ibad.343188 [Google Scholar]
 22. Kendirci, N. (1999). İlköğretim üçüncü sınıflarda Türkçe öğretiminde kullanılan pekiştireç değişkeninin öğrencilerin akademik başarısına etkisi (Unpublised master's thesis). Pamukkale University, Denizli. [Google Scholar]
 23. Mahiroğlu, A., & Buluç, B. (2003). Ortaöğretim kurumlarında fiziksel ceza uygulamaları. The Journal of Turkish Educational Sciences, 1(1), 81-93. [Google Scholar]
 24. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Turan, S. (Trans. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Odabaşı Çimer, S., Bütüner, S. Ö., & Yiğit, N. (2010). Öğretmenlerin öğrencilerine verdikleri dönütlerin tiplerinin ve niteliklerinin incelenmesi. Journal of Uludağ University Faculty of Education, 23(2), 517-538. [Google Scholar]
 26. Oral, B. (2013). Öğretimde Verimlilik. Tan, Ş. (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri (pp. 407-440). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Özçelik, D. A. (2014). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 28. Pehlivan, H., ve Köseoğlu, P. (2017). Students’ metaphorical perceptions related to reward and punishment in education. International Journal of Advanced Research, 5(9), 60-69. [Google Scholar]
 29. Pehlivan, H., Köseoğlu, P., & Şen, Z. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarında uygulanan ödül, ceza ve ayrımcılığa ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 17(4), 2091-2109. [Google Scholar]
 30. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. The Journal of Turkish Educational Sciences, 2(2), 131-155. [Google Scholar]
 31. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Educational Administration: Theory and Practice, 55, 459-496. [Google Scholar]
 32. Saracaloğlu, A. S., Evin Gencel, İ., & Çengel, M. (2011). Öğrenci ve öğretmen görüşleri açısından lise öğretmenlerinin öğretme sürecindeki yeterlikleri. Adnan Menderes University Faculty of Education Journal of Education Sciences, 2 (2), 77-99. [Google Scholar]
 33. Senemoğlu, N. (1987). Tam öğrenme modeli-yararları ve sınırlılıkları. Education and Science, 12 (66), 28-34. , retrieved on November 20, 2019. [Google Scholar]
 34. Senemoğlu, N. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim (Kuramdan Uygulamaya). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 35. Sönmez, V. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 36. Sünbül, A. M. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 37. Turhan, M., & Yaraş, Z. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat University Journal of Social Sciences, 23(1), 129-145.  [Google Scholar]
 38. Yaman, E., & Güven, N. (2014). Öğrencilerin motivasyon düzeyine etki eden önemli bir kavram: Ödül ve ceza. International Journal of Human Sciences, 11(1), 1163-1177. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2782 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]