International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(6) 215-230

Experiences of Primary School Teachers Regarding to Teaching Turkish to Students who are not Native Turkish Speakers: A Phenomenology

Özlem Yıldız Çelik & Hülya Kodan

pp. 215 - 230   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.13   |  Manu. Number: MANU-2003-26-0001

Published online: December 07, 2020  |   Number of Views: 42  |  Number of Download: 238


Abstract

The study aims is to determine the experiences of primary school teachers in terms of teaching Turkish to the students who are not native Turkish speakers. In the study, phenomenology pattern, one of the qualitative research patterns, was used. Participants were determined by the criterion-based sampling method. The participants of the research consisted of 36 primary school teachers who had Syrian and Afghan refugees in their class. The research data were collected through a semi-structured interview form developed by the researchers. Content analysis technique was used in the analysis of the data. It was observed that most of the participants felt insufficient in teaching Turkish to students who had different native languages, had problems in applying, measuring and evaluating teaching methods and course activities, and had language problems with them. In the study, the difficulties experienced in teaching Turkish to Syrian and Afghan refugee students who were not native Turkish speakers were presented and the suggestions about what to do in the education process related to these difficulties were provided. It was concluded that in the education process of the teachers, students and families should take Turkish language courses. Moreover, in addition to the Turkish courses in teaching Turkish, it was reported that the primary school teachers stated that it would be helpful to do social activities with students who have language problems, to provide counseling services for them, and to prearrange distribution of the students to each classroom. It was concluded that special activities should be carried out in the verbal communication learning area.

Keywords: Teaching Turkish, Students Who are Not Native Turkish Speakers, Primary School Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Celik, O.Y. & Kodan, H. (2020). Experiences of Primary School Teachers Regarding to Teaching Turkish to Students who are not Native Turkish Speakers: A Phenomenology . International Journal of Progressive Education, 16(6), 215-230. doi: 10.29329/ijpe.2020.280.13

Harvard
Celik, O. and Kodan, H. (2020). Experiences of Primary School Teachers Regarding to Teaching Turkish to Students who are not Native Turkish Speakers: A Phenomenology . International Journal of Progressive Education, 16(6), pp. 215-230.

Chicago 16th edition
Celik, Ozlem Yildiz and Hulya Kodan (2020). "Experiences of Primary School Teachers Regarding to Teaching Turkish to Students who are not Native Turkish Speakers: A Phenomenology ". International Journal of Progressive Education 16 (6):215-230. doi:10.29329/ijpe.2020.280.13.

References
 1. Alyılmaz, S. (2018). Türkçe Öğretiminde Hedef Kitlenin / “Öğrenen” in Önemi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2452-2463. [Google Scholar]
 2. Aykırı, K. (2017).  Türkiye Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Durumlarına İlişkin Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi, 2, 44-56. [Google Scholar]
 3. Baldık, Y. (2018). Ana Dili Türkçe Olmayan Göçmen Toplulukların Eğitim Sistemine Katılımında Türkçe Öğretiminin Önemi. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Programı, Yabancılara Türkçe Öğretimi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir. [Google Scholar]
 4. Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1, 19-30. [Google Scholar]
 5. Belet, Ş. D. (2009). İki Dilli Türk Öğrencilerin Ana Dili Türkçeyi Öğrenme Durumlarına İlişkin Öğrenci, Veli ve Öğretmen Görüşleri, Norveç Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21). [Google Scholar]
 6. Benhur, M. H. (2006). Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmenin Önemi, Belleten, (1), 45-53. [Google Scholar]
 7. Benli Özdemir, E. (2018). Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilerle Birlikte Eğitim Alan Türk Öğrencilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Tarih Okulu Dergisi, 1199-1219. [Google Scholar]
 8. Beyhan, D. (2018). Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi Kapsamında Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Dil Öğreticilerinin Dil Öğretirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Siirt [Google Scholar]
 9. Biçer, N., & Kılıç, B. S. (2017). Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretmek İçin Kullanılan Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 649-663.   [Google Scholar]
 10. Bozkurt, S. (2018). Mülteci Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Öğretmen Algıları: Gaziantep Örneği. Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Bölükbaş, F. (2016). Suriyeli Mültecilerin Dil İhtiyaçlarının Analizi: İstanbul Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol:9, issue:46, ISSN:1307-9581.  [Google Scholar]
 12. Bulut, S., Soysal, K. Ö., & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğretmeni Olmak: Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1210-1238. [Google Scholar]
 13. Cin, G. (2018) Suriyeli Öğrencilere Eğitim Veren Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Psikolojik Sağlamlılık Düzeyi: Adana İli Örneği, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana. [Google Scholar]
 14. Creswell, İ.W. (2013). Araştırma deseni. (Çev. ed. S. B. Demir). Eğiten kitap, Ankara. [Google Scholar]
 15. Çakmak, Ö. (2018). Okul Yöneticilerinin Gözüyle Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kilis Örneği), Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep. [Google Scholar]
 16.  Demirtaş, S. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli Öğrencilere İlişkin Metafor Algılarının İncelenmesi (Konya Örneği). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya. [Google Scholar]
 17. Dorman, S. (2014). Educational Needs Assessment for Urban Syrian Refugees in Turkey, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7898 [Google Scholar]
 18. Due, C., Riggs, D. W., & Augoustinos, M. (2016). Experiences of school belonging for young children with refugee backgrounds. Australian Educational & Developmental Psychologist, 33(1), 33-53. [Google Scholar]
 19. Erdem, C. (2017). Sınıfında Mülteci Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri, Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi Cilt:1, Sayı:1, 2017, S.26-42. [Google Scholar]
 20. Ergün, Ö. R. (2018). Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Çocukların Eğitim Sürecindeki Toplumsal Uyum Sorunları: Burdur Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.  [Google Scholar]
 21. Ferris, E., & Winthrop, R. (2010). Education and Displacement: Assessing Conditions for Refugees and Internally Displaced Persons affected by Conflict. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 201, UNESCO. [Google Scholar]
 22. Güngör, F., & Şenel, A. (2018). Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerinin Eğitim Öğretiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilmleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), s.124-173. [Google Scholar]
 23. Güven, S. & İşleyen, H. (2018). Sınıf Yönetiminde İletişim, İletişim Engelleri ve Suriyeli Öğrenciler. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(23), 1293-1308. [Google Scholar]
 24. Hadidi, N. B. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Ana Dili Farklı Olan Öğrencilere Türkçe Öğretimi ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep. [Google Scholar]
 25. Kanbur, N. (2017). İlkokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya. [Google Scholar]
 26. Kardeş, S., & Akman, B. (2018). Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri, Elementary Education Online, 17(3): Pp. 1224-1237. [Google Scholar]
 27. Meb. (2009). Türkçe Dersi Öğretim Programı.  [Google Scholar]
 28. Merriam, Sharan B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, (Çev, Selahattin Turan), 3. Basım Ankara: Nobel Yayınları.  [Google Scholar]
 29. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks: SAGE. [Google Scholar]
 30. Moralı,G., (2018). Suriyeli Mülteci Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar,Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(8). [Google Scholar]
 31. Oytun, O., & Gündoğar, S. Sabiha (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri Raporu, Orsam- Tesev Rapor No: 195, Ankara. [Google Scholar]
 32. Peterson, A. Meehan, C. A., Z. Durrant (2016). Sığınmacı ve mülteci çocukların refakatsiz olanlarda dahil olmak üzere eğitim ihtiyaçları ve deneyimleri nelerdir?, Canterbury Christ Church University. [Google Scholar]
 33. Susar Kırmızı, F., Özcan, E., & Şencan, D. (2016). Türkçenin Az Konuşulduğu Bölgelerde İlk Okuma Yazma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 412-445.   [Google Scholar]
 34. Şeker, B, D., & Aslan, Z. (2014). Eğitim sürecinde mülteci çocuklar: sosyal psikolojik bir değerlendirme, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 8(1), 86-105.  [Google Scholar]
 35. Şimşir, Z., & Dilmaç, B. (2018). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 1116-1134. [Google Scholar]
 36. Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunu ve Çözüm Önerileri Medipol Üniversitesi, Liberal Düşünce Dergisi, 22(86), 127-144. [Google Scholar]
 37. Tosun, A., Yorulmaz, A., Tekin, İ., & Yıldız, K. (2018). Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim ve Din Eğitiminden Beklentileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 107-133. [Google Scholar]
 38. Tunç, A, Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme, TEOSAM Akademi Dergisi, 2 (2). ISSN: 2148-2462, s. 29-63. [Google Scholar]
 39. Turkish Statistical Institute, 2019. [Google Scholar]
 40. Yılar, Ö. (2015). İlk okuma ve Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, A. & Şimşek, H., (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yy. [Google Scholar]
 42. Yaylacı, F. G., Serpil, H., & Yaylacı, A.F. (2017).  Paydaşların Gözünden Mülteci ve Sığınmacılarda Eğitim, Karadeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 22, 101-117.  [Google Scholar]
 43. Yıldız, Ö. (2013). Türkiye Kamplarında Suriyeli Sığınmacılar: Sorunlar, Beklentiler, Türkiye ve Gelecek, Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16 (1). [Google Scholar]
 44. Yüce, E. (2018). Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [Google Scholar]