International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(1) 54-67

Online Information Search Competencies of Prospective Philosophy Teachers in an Online Pedagogical Formation Program

Güler Tuluk & Halil İbrahim Akyüz

pp. 54 - 67   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.329.4   |  Manu. Number: MANU-2008-04-0002.R1

Published online: February 01, 2021  |   Number of Views: 113  |  Number of Download: 632


Abstract

This study aims to examine the knowledge-seeking competencies of prospective philosophy teachers who have received pedagogical training in an online environment according to their "reflective thoughts" and "Inventory of Online Information Search Strategies". The methodology of the study was the single-group pretest-posttest pattern, which is one of the weak experimental designs. The data were obtained from 49 prospective teachers. The results of the study indicated that the online training program created significant differences in all other sub-factors, except reflective thinking habit and understanding sub-factors, and overall total score according to both reflective thinking and online information search strategies. Prospective teachers have entered the process of deep thinking about teaching, evaluating their own experiences and making sense of them; that is, the process of deep thinking caused the change in conceptual perspectives. They gained the skill of evaluating themselves from a different perspective. Prospective teachers have also mentioned that they know the strategies for searching information on the Internet, they can use the evaluation and problem-solving strategies, they can select and compare the information available on the Internet, they can select and compare programs, they can interpret the information and programs that they find, and develop new ways according to their results, shows that they can transform them according to their fields.

Keywords: Pedagogical Formation Education, Online Information Search Strategy, Reflective Thinking


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tuluk, G. & Akyuz, H.I. (2021). Online Information Search Competencies of Prospective Philosophy Teachers in an Online Pedagogical Formation Program . International Journal of Progressive Education, 17(1), 54-67. doi: 10.29329/ijpe.2021.329.4

Harvard
Tuluk, G. and Akyuz, H. (2021). Online Information Search Competencies of Prospective Philosophy Teachers in an Online Pedagogical Formation Program . International Journal of Progressive Education, 17(1), pp. 54-67.

Chicago 16th edition
Tuluk, Guler and Halil Ibrahim Akyuz (2021). "Online Information Search Competencies of Prospective Philosophy Teachers in an Online Pedagogical Formation Program ". International Journal of Progressive Education 17 (1):54-67. doi:10.29329/ijpe.2021.329.4.

References
 1. Baykara-Özaydınlık, Ö. ve Erdem, M. (2017). Pedagojik formasyon öğrencilerinin yansıtıcı düşünme düzeyi algıları ve öğretimsel karar süreçleri. Uluslararası Toplum Araştırma Dergisi, 7(13), 325-346. [Google Scholar]
 2. Akgün, F., (2013), Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi, TrakyaÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 1, 48-58 [Google Scholar]
 3. Ülker, Mustafa. Özdüzenleme ve yansıtıcı düşünmenin matematik başarısına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yükseklisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019. [Google Scholar]
 4. Zan, B.U., Pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığına ilişkin görüşleri, Journal of Human Sciences, Volume 16, No 1 [Google Scholar]
 5. Sırakaya, M., Çakır, H., (2014), Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Sayfa 191-206 [Google Scholar]
 6. Lee, M.H. &Tsai, C.C. (2010). ExploringTeachers' Perceived Self Efficacy and Technological Pedagogical Content Knowledge withRespecttoEducationalUse of the World Wide Web. InstructionalScience: An International Journal of the Learning Sciences, 38(1), 1-21. [Google Scholar]
 7. Gömleksiz, M. N. &Fidan, E. K. (2011).Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgisine İlişkin Öz-Yeterlik Algı Düzeyleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p.593-620 , TURKEY. [Google Scholar]
 8. İshak, K., Tunç, M., (2020), OrtaokulÖğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ile Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Arasındaki İlişki, Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) . 2020, Vol. 21 Issue 1, p87-101. 15p. [Google Scholar]
 9. Erol, O., (2019), öğretmenlerin ve öğretmen adalarının yansıtıcı düşünme konusundaki görüş ve uygulamaları, Trabzon üniversitesi, YLisanüstü Eğitim Estitüsü, Yükseklisans tezi, Trabzon. [Google Scholar]
 10. Zembat, R., Yılmaz, H., Küsmüş, G.İ., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim KuramveUygulama Araştırmaları Dergisi 2019, Cilt 5, Sayı 2, 172-186 [Google Scholar]
 11. Adatepe, S., Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi [Google Scholar]
 12. Eğmir,E., Ocak, G., (2018), Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretim Programı Tasarısının Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. Jul2018, Vol. 11 Issue 3, p431-456. [Google Scholar]
 13. Aras, B., Park, İ., Park, F., (2019), Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri Ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, Volume 1, Issue 2 [Google Scholar]
 14. Ulusoy, M., Altın, D., (2018), Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies Educational Sciences, Volume 13/27, Fall 2018, p. 1553-1562  [Google Scholar]
 15. Urhan, N., Erdem, M. (2018), İşbirlikli Proje Tabanlı Öğrenme Sürecinde Dijital Belgesel Üretiminin Yansıtıcı Düşünmeye Katkısı, Journal of Faculty of Educational Sciences. 2018, Vol. 51 Issue 1, p27-53. 27p. [Google Scholar]
 16. ŞuleElmalı, Fatime Balkan Kıyıcı, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı  Düşünme Eğilimleri Ve Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Düşünceleri,  [Google Scholar]
 17. lköğretim Online, 17(3), http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2994 [Google Scholar]
 18. Arslan, M.M., (2017). Adayların Yansıtıcı Günlüklerinde Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Farkındalıkları, Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi Vol. 6, sayı 3.   [Google Scholar]
 19. URL 1 MEB https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/13160515_FELSEFE.pdf [Google Scholar]
 20. Şafak ULUÇINAR Sağır, Ş.U., Bert, H., (2016), Fen Bilimleri Öğretmen Adayları ve Pedagojik Formasyon Fen Grubu Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması, Bartın Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 5, sayı 2, s.385-404 [Google Scholar]
 21. Özaydınlık, K.B., Ardem, M., (2017), Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri, OPUS, Uluslararası Toplum Araştırma Dergisi, cit 7, sayı 13. [Google Scholar]
 22. Tok, Ş., (2008), Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri, EğitimveBilim, cilt 33, sayı 149 [Google Scholar]
 23. Aktaş, B.Ç., (2017), Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Özyeterlik Algısı Ve Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 15, sayı 59 (1186-1202). [Google Scholar]
 24. Chizmar, J. F., &Walbert, M. S. (1999). Web-based learning environments guided by principles of good teaching practice. Journal of Economic Education, 30(3), 248–264 [Google Scholar]
 25. Çiğdem, H., & Kurt, A. A. (2012). Adaptation of Reflective Thinking Scale to Turkish. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 475-493 [41]  [Google Scholar]
 26. Elmas, Ç., Doğan N., Biroğul, S. veKoç M. S., (2008). .Moodle eğitim yönetim sistemi ile örnek bir dersin uzaktan eğitim uygulaması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 53-62. [Google Scholar]
 27. Tsai, C.-C., & Lin, C.-C. (2004). Taiwanese adolescents' perceptions and attitudes regarding the Internet: exploring gender differences. Adolescence, 39, 725–734 [Google Scholar]
 28. Peng, H., Tsai, C. -C, & Wu, Y. -T. (2006). University students' self-efficacy and their attitudes toward the Internet: The role of students' perceptions of the Internet. Educational Studies, 32(1), 73-86. [Google Scholar]
 29. Poole, D. M. (2000). Student participation in a discussion-oriented online course: a case study. Journal of Research on Computing in Education, 33(2), 162–177 [Google Scholar]
 30. Aşkar, P., &Mazman, S. G. (2013). Çevrimiçi bilgi arama stratejileri envanterinin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 167-182. [Google Scholar]
 31. Tsai, M. J., & Tsai, C. C. (2003). Information searching strategies in web-based science learning: The role of Internet self-efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40(1), 43-50.  [Google Scholar]
 32. Tsai, M. J., Liang, J. C., Hou, H. T., & Tsai, C. C. (2012). University students' online information searching strategies in different search contexts. Australasian Journal of Educational Technology, 28(5), 881- 895. [Google Scholar]
 33. Jansen, B. J., & McNeese, M. D. (2005). Evaluating the effectiveness of and patterns of interactions with automated searching assistance. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(14), 1480–1503. [Google Scholar]
 34. Hartley, K., & Bendixen, L. D. (2001). Educational research in the Internet age: examining the role of individual characteristics. Educational Researcher, 30(9), 22–26. [Google Scholar]
 35. Hsu, Y. C., & Shiue, Y. M. (2005). The effect of self-directed learning readiness on achievement comparing face-to-face and two-way distance learning instruction. International Journal of Instructional Media, 32(2), 143–156. [Google Scholar]
 36. Hill, J. R. (2002). Overcoming obstacles and creating connections: community building in web-based learning environments. Journal of Computing in Higher Education, 14(1), 67–86 [Google Scholar]
 37. Kember, D., Leung, D., Jones, A., Loke, A. Y., McKAy, J. Sinclair, K., Tse, H., Webb, C., Wong, F.K.Y., Wong, M., & Yeung, E. (2000). Development of a questionnaire to measure the level of reflective thinking. Assessment and Evaluation in Higher Education, 25, 380-395.  [Google Scholar]
 38. Kurubacak, G. &Wiburg, K. (2002). Designing a Technology, Society and Education Course. In D. Willis, J. Price & N. Davis (Eds.), Proceedings of SITE 2002--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 2499-2503). [Google Scholar]
 39. Roper, A. R. (2007). How students develop online learning skills. Educause Quarterly, 30(1), 62–64. [Google Scholar]
 40. Shoshan, Y, &Hazi, R.B., (2007) The Use of the Internet Environment for Enhancing Creativity, Educational Media International, 44:1, 17-32 [Google Scholar]
 41. Garrison, D. R., Cleveland-Innes, M., & Fung, T. (2004). Student role adjustment in online communities of inquiry: model and instrument validation. Journal of Asynchronous Learning Networks, 8(2), 61–74. [Google Scholar]
 42. Discenza, R., Howard, C., & Schenk, K. (2002). The design & management of effective distance learning programs. Hershey, PA: Idea Group Publishing [Google Scholar]
 43. Walraven, A., Brand-Gruwel, s., &Boshhuizen, H.P.A, (2009), Computers & Education, Volume 52, Issue 1, Pages 234-246 [Google Scholar]
 44. ÖYGEM, 2017, https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK _MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf [Google Scholar]