International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(1) 338-356

A Study on 5th Grade Students’ Achievement Levels and Misconceptions in the Concept of Angle

Mehmet Hayri Sarı, Neşe Işık Tertemiz & Niymet Demirci

pp. 338 - 356   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.329.22   |  Manu. Number: MANU-2005-31-0002

Published online: February 01, 2021  |   Number of Views: 34  |  Number of Download: 190


Abstract

This study aims to reveal fifth grade students’ achievement levels in the angles sublearning area and to examine their errors in the subject of angles. The study was designed as a survey, and the study group included a total of 254 fifth grade students attending school in central Nevşehir and in Aşkale, Erzurum. Data were collected via the “Angle Concept Level Identification Test”. Students’ achievement levels in the subject of angles were determined by using frequencies and percentages, and qualitative data were analyzed through descriptive and content analysis. The findings showed that the students performed best in naming angles, while merely half or approximately half of them achieved the objectives regarding angle type, measurement and drawing. Also, student errors from most to least frequent could be ordered as follows: angle measurement, angle drawing, reading the angle on the measurement tool, angle definition and angle type. Considering that the concept of angle lies at the foundation of geometry, the findings of the study suggest that building a rich concept of angle is essential to the learning of future mathematical concepts.

Keywords: Primary School, Mathematics, Geometry, Angle, Student Misconceptions


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sari, M.H., Tertemiz, N.I. & Demirci, N. (2021). A Study on 5th Grade Students’ Achievement Levels and Misconceptions in the Concept of Angle . International Journal of Progressive Education, 17(1), 338-356. doi: 10.29329/ijpe.2021.329.22

Harvard
Sari, M., Tertemiz, N. and Demirci, N. (2021). A Study on 5th Grade Students’ Achievement Levels and Misconceptions in the Concept of Angle . International Journal of Progressive Education, 17(1), pp. 338-356.

Chicago 16th edition
Sari, Mehmet Hayri, Nese Isik Tertemiz and Niymet Demirci (2021). "A Study on 5th Grade Students’ Achievement Levels and Misconceptions in the Concept of Angle ". International Journal of Progressive Education 17 (1):338-356. doi:10.29329/ijpe.2021.329.22.

References
 1. Baki, A. (2014). Matematik tarihi ve felsefesi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 2. Bingölbali, E., ve Özmantar, M.F. (2015). İlköğretimde karşılanan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 3. Browning, A.K., Klng G.G. & Sundling, E.H. (2008). What's yourangle on angles? Teaching Children Mathematics, 14(5), 283-287 [Google Scholar]
 4. Bütüner, S.O., ve Gür, H. (2008). Açılar ve üçgenler konusunun anlamlı öğrenme araçlarından v diyagramları ve zihin haritaları kullanılarak öğretimi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-18. [Google Scholar]
 5. Burns, M. (2007). About teaching mathematics a K–8 resource. USA: Math Solutions. [Google Scholar]
 6. Casas-García, L.M., & Luengo-González, R. (2013). The study of the pupil’s cognitive structure: The concept of angle. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 373-398. [Google Scholar]
 7. Clements, D.H., Battista, M.T., & Sarama, J. (1998). Development of geometric and measurement ideas. In R. Lehrerve D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space (pp. 201–225). Mahwah, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 8. Clements, D. H. (1998). Geometric and spatial thinking in young children. National Science Foundation, Arlington, VA. Eric Document Number: 436232. [Google Scholar]
 9. Clements, D. H. (2004). Geometric and spatial thinking in early childhood education. In D.H. Clements, J.Sarama, (Eds.), Engaging young children in mathematics (s. 267-297). New Jersey: Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]
 10. Clements, D.H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach. New York: Routledge. [Google Scholar]
 11. Clements, D.H., & Burns, B.A. (2000). Students' development of strategies forturn and angle measure. Educational Studies in Mathematics, 41(1), 31-45. [Google Scholar]
 12. Croos, C. T., Woods, T. A., &Schweingruber, H. (2009). Mathematics learning in early childhood. Washington, DC: National Academies. [Google Scholar]
 13. Dane, A. (2008). İlköğretim matematik 3. sınıf öğrencilerinin tanım, aksiyom ve teorem kavramlarını anlama düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 495-506. [Google Scholar]
 14. Devichi, C., & Munier, V. (2013). About the concept of angle in elementary school: Misconceptions and teaching sequences. The Journal of Mathematical Behavior, 32(1), 1-19. [Google Scholar]
 15. Dickson, L., Brown, M., & Gibson, O. (1990). Children learning mathhematics a teacher’s guide to recent research. London: Casell Education Ltd. [Google Scholar]
 16. Dictionnaire Larousse, (1993). Dictionnaire larousse ansiklopedisi, Milliyet Ofset: İstanbul [Google Scholar]
 17. Fidan Y., & Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 185-197. [Google Scholar]
 18. Fyhn, A.B. (2007). Angles as tool for grasping space: Teaching of angles based on students’ experiences with physical activities and body movement. (Unpublished Doctoral Thesis) University of Tromso, Norway. [Google Scholar]
 19. Göksu, F.C., & Köksal, N. (2016). Doğrular, açılar ve çokgenler konularının kavram karikatür destekli yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Journal of Qualitative Research in Education, 4(3), 68-91. Doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s4m [Google Scholar]
 20. Güngörmüş, L.(2002). Ortaöğretim matematik öğretiminde kavram (doğru, ışın, doğru parçası ve çember) yanılgıları. (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, Erzurum.  [Google Scholar]
 21. Henderson, D.W., & Kieran, C. (2005). Experiencing geometry: Euclidean and non- Euclidean with history (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. [Google Scholar]
 22. Kar, T., Çiltaş, A., & Işık, A. (2011). Cebirdeki kavramlara yönelik öğrenme güçlükleri üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 939-952. [Google Scholar]
 23. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 24. Keiser, J.M. (2004). Struggles with developing the concept of angle: Comparing sixth-grade students’ discourse to the history of the angle concept. Mathematical Thinking and Learning, 6(3), 285–306. [Google Scholar]
 25. Kiriş, B. (2008). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin “nokta, doğru, doğru parçası, ışın ve düzlem” konularında sahip oldukları kavram yanılgıları ve bu yanılgıların sebepleri, (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 26. Lindquist, M., & Clements, D. (2001). Geometry must be vital. Teaching Children Mathematics, 7(7), 409-415. Retrieved from www.jstor.org/stable/41197634 [Google Scholar]
 27. Mitchelmore, M., & White, P. (1998). Development of angle concepts: A framework for research. Mathematics Education Research Journal, 10(3), 4–27. [Google Scholar]
 28. Moore, K.C. (2013). Making sense by measuring arcs: a teaching experiment in angle measure. Educ Stud Math 83, 225–245 Doi: 10.1007/s10649-012-9450-6 [Google Scholar]
 29. Moss, J., & Case, R. (2001). Developing children’s understanding of the rational numbers: A new modaland experimental curriculum, Journal forResearch in Mathematics Education, 30, 122-147. [Google Scholar]
 30. Munier, V., & Merle, H. (2009). Inter disciplinary mathematics physics approaches to teaching the concept of angle in elementary school. International Journal of Science Education, 31(14), 857–1895 [Google Scholar]
 31. National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA. [Google Scholar]
 32. Olkun, S., & Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretiminde çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks Yayıncılık. [Google Scholar]
 33. Ontario Ministry of Education. (2005). A guide to effective instruction in mathematics, Kindergarten to Grade 3, Toronto: Author. [Google Scholar]
 34. Özçelik, D.A. (2010). Okullarda ölçme ve değerlendirme: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 35. Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children. NewYork: Routledge. [Google Scholar]
 36. Sarı, M.H., & Tertemiz, N. (2017). İlkokul 4. sınıfta Dienes ilkelerine göre yapılandırılmış geometri etkinliklerinin öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(190), 1-23. doi:10.15390/EB.2017.6161 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Sarı, M.H. (2015). İlkokul 4. sınıfta Dienes ilkelerine göre yapılandırılmış geometri etkinliklerinin öğrenci başarısına, kalıcılığa ve akademik benlik algısına etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 38. Sönmez, V., & Alacapınar, F. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık. [Google Scholar]
 39. Smith, J. P., diSessa, A. A., & Roscheile, J. (1993). Misconceptions re-conceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. The Journal of the Learning Sciences, 3(2), 115-163. [Google Scholar]
 40. Van de Welle, J.A., Karp, K.S., & Bay-Williams, J.M. (2007). Elementary and middle school mathematics: Teaching develeopmentally (7th Ed.). New York, NY: Pearson Education [Google Scholar]
 41. Taylan, R.D., & Aydın, U. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki hatalarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.  20(1), 33-49. [Google Scholar]
 42. Turgut, M.F., & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (4.baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 43. Türkdoğan, A., Mandacı Şahin, S., & Baki, A. (2011). Süreç değerlendirmesinde elde edilen kavram yanılgılarının test geliştirme çalışmasında kullanılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 78-92. [Google Scholar]
 44. Ubuz, B. (1999). 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin temel geometri konularındaki hataları ve kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16(17) , 95 - 104  [Google Scholar]
 45. White, P., & Mitchelmore, M. C. (2010). Teaching for abstraction: A model. Mathematical Thinking and Learning, 12, 205-226. [Google Scholar]
 46. Yenilmez, K., & Yaşa, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin geometrideki kavram yanılgıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 461-483.  [Google Scholar]
 47. Yılmaz, S., & Nasibov, F.H. (2012). 7. Sınıf öğrencilerinin aynı düzlemdeki üç doğrunun oluşturduğu açılar ile ilgili hata ve kavram yanılgısı türleri. Uluslararası Fen Bilgisi ve Matematik Eğitimi Konferansı [UFBMEK], Haziran 27-30, Niğde Üniversitesi, Niğde. [Google Scholar]