International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2017, Vol. 13(3) 50-60

Views of Classroom Teachers Concerning Students with Reading Difficulties

Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı

pp. 50 - 60   |  Manu. Number: ijpe.2017.026

Published online: October 08, 2017  |   Number of Views: 322  |  Number of Download: 852


Abstract

This study aimed to try to understand the views and attitudes of classroom teachers concerning students with reading difficulties. Data was collected using the semi-structured interview technique, which is among the qualitative data collection techniques. The researcher prepared a semi-structured interview with 5 questions to be addressed to classroom teachers. The findings were assessed under the headings “determination of reading difficulties”, “reasons for reading difficulties”, “effect of reading difficulties”, “methods used by teachers to cope with reading difficulties” and “expectations of help”. Teachers generally stated that they determined the presence of reading difficulties through knowing students’ families, their own occupational experiences, students who were behind in class and the characteristics of their students. They associated the reasons for students having reading difficulties primarily with familial problems and then mental and psychological problems. They generally cope with reading difficulties by offering extra classes and giving homework. Teachers state that it is noteworthy that families often request cooperation. Considering the findings of this study, teachers think that the parents of students are central to the reasons behind and solutions to reading difficulties. Moreover, it is seen that children with reading difficulties are exposed to bullying by peers despite all efforts to create a positive classroom environment.

Keywords: Reading difficulties, views of primary teachers, qualitative research


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kayabasi, Z.E.K. (2017). Views of Classroom Teachers Concerning Students with Reading Difficulties. International Journal of Progressive Education, 13(3), 50-60.

Harvard
Kayabasi, Z. (2017). Views of Classroom Teachers Concerning Students with Reading Difficulties. International Journal of Progressive Education, 13(3), pp. 50-60.

Chicago 16th edition
Kayabasi, Zehra Esra Ketenoglu (2017). "Views of Classroom Teachers Concerning Students with Reading Difficulties". International Journal of Progressive Education 13 (3):50-60.

References

  Akyol, H. (2013). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

  Altun, T. , Ekiz, D. & Odabaşı, M. (2011). Sınıf öğretmenleri̇ni̇n sınıflarında karşılaştıkları okuma güçlükleri̇ne i̇li̇şki̇n ni̇tel bi̇r araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 80-101.

  American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (5th Edition). Washington, DC.

  Ateş, S., Yıldırım, K., & Yıldız, M. (2010). Opinions of classroom teachers and prospective classroom teachers about the learning difficulties encountered in the teaching process of reading and writing. Elementary Education Online, 9(1), 44–51.

  Cooper, H., Civey, J. & Patall, E. A. (2006). Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987-2003. Review of Educational Research, 76, 1-62.

  Çaycı, B. & Demir, M. K. (2006). Okuma ve anlama sorunu olan öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 437-456.

  Çeliktürk Sezgin, B. & Akyol, H. (2015). Okuma güçlüğü olan dördüncü sınıf öğrencisinin okuma becerilerinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Education, 4(2), 4-16.

  Duran, E. & Sezgin,B. (2012). Rehberli okuma yönteminin akıcı okumaya etkisi. GEFAD/GUJGEF, 32(3), 633-655.


  Dündar, H. & Akyol, H. (2014). Okuma ve anlama problemlerinin tespiti ve giderilmesine i̇lişkin örnek olay çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 361-377.

  Harris, A.J. & Sipay, E.R., (1990). How to increase reading ability. (Ninth Edition). New York: Longman.

  Kurtdede Fidan, N. & Akyol, H. (2011). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik nitel bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (2), 16-29.

  Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (Çev. Edt.) Turan, S. Ankara: Nobel.

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 31.05.2006 tarih ve 26184     sayılı Resmî         Gazete,            Web     Adresi: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_son.pdf

  Özkara, Y. (2010). Okuma güçlüğü olan öğrenci̇leri̇n okuma düzeyleri̇ni̇n geli̇şti̇ri̇lmesi̇ne yöneli̇k bi̇r uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 109-119.

  Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çev. Edt.) Bütün, M. & Demir, S. B. Ankara: Pegem Akademi.

  Rasinski, T., Padak. N. D. & Fawcett, G. (2010). Teaching children who find reading difficult. Boston: Alyyn & Bacon.   

  Razon, N. (1982) Okuma Güçlükleri, Eğitim ve Bilim Dergisi, 39,19-29.

  Sidekli, S. (2010). Eylem Araştırması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27: 563-580.

  Sidekli, S. & Yangın, S. (2005).  Okuma Güçlüğü Olan Ogrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Uygulama. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 11: 393- 413.

  Sucuoğlu, B., Diken, I. H., Demir, S., Unlu, E. & Sen, A. (2010). Özel Eğitim Terimler Sözlüğü. Ankara: Maya Akademi.

  Taşkaya, S. M. (2010). Okuma problemlerinin giderilmesinde renkli metinlerin etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 21-36. Yıldız, M. (2013). Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Besinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarındaki Rolü. Turkish Studies. 8 (4): 1461-1478.

  Yıldız, M. & Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Motivasyonu ve Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (3), 793-815.

  Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 124-134.