International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(6) 42-62

The Perceptions of Prospective Primary Education Teachers on “Teaching to Read and Write” and “A Literate Child”

Ömür Sadioğlu & Gülşah Teke

pp. 42 - 62   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.477.4   |  Manu. Number: MANU-2201-31-0002.R1

Published online: December 11, 2022  |   Number of Views: 100  |  Number of Download: 301


Abstract

In this study, it is aimed to reveal the perceptions of prospective primary education teachers on teaching to read and write, and a literate child through metaphors. The study group consists of 178 prospective primary education teachers, who study at the Department of Primary Education of a state university in the 2018-19 academic year in Turkey. The research was carried out by the phenomenological method, a qualitative research design. The data of the research were collected using a form including expressions such as "Teaching to read and write is like ......... Because ………." and "A literate child is like ……. Because ……….". The data analyzed by the content analysis were collected under nine conceptual categories of 127 metaphors generated on "teaching to read and write", and also 127 metaphors generated under nine conceptual categories on "a literate child". As a result, the study reveals the metaphors produced by prospective primary education teachers, show that they are aware of the importance of the process of teaching to read and write, and the experiences that the child gains during this process will be significant gains both for himself/herself and his/her environment 

Keywords: Metaphor, Teaching to Read and Write, Literate Child


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sadioglu, O. & Teke, G. (2022). The Perceptions of Prospective Primary Education Teachers on “Teaching to Read and Write” and “A Literate Child” . International Journal of Progressive Education, 18(6), 42-62. doi: 10.29329/ijpe.2022.477.4

Harvard
Sadioglu, O. and Teke, G. (2022). The Perceptions of Prospective Primary Education Teachers on “Teaching to Read and Write” and “A Literate Child” . International Journal of Progressive Education, 18(6), pp. 42-62.

Chicago 16th edition
Sadioglu, Omur and Gulsah Teke (2022). "The Perceptions of Prospective Primary Education Teachers on “Teaching to Read and Write” and “A Literate Child” ". International Journal of Progressive Education 18 (6):42-62. doi:10.29329/ijpe.2022.477.4.

References
 1. Akar, C. (2008). Öz-yeterlik inancı ve ilkokuma yazmaya etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 185-200. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21654/232814 [Google Scholar]
 2. Akay, Ü. (2010). Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) sürecine yönelik KOYE eğiticilerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2). Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17376/181445 [Google Scholar]
 3. Akyol, H. (2005). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi, Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Alexander, P.A., Schallert, D.L., & Reynolds, R.E. (2009). What is learning anyway? A topographical considered. Educational Pyschologist, 44(3), 176-192.  https://doi.org/10.1080/00461520903029006 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Aytan, T (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma ve yazma öğretimi dersine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 547-565.  [Google Scholar]
 6. Balcı, A. (2003). Eğitim örgütlerinde yeni bakış açıları. Kuram-Araştırma İlişkisi II.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 26-61.  Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10364/126865 [Google Scholar]
 7. Bay, Y. (2008). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği). (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara, Turkey. [Google Scholar]
 8. Bayram, B. (2018). Öğretmen adaylarının ana dili eğitimi sürecinde okuma becerisine ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi. Turkish Studies, 13(4), 99-116. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13102 8.05.2018 [Google Scholar]
 9. Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 10. Body, M. R. (2003). Encouraging literacy for personal development. Reading Impovement, Issue, 40 (3): 99–103. Retrieved from https://search.proquest.com/openview/91663951ad882cd4ae2df736c7e9460f/1?pq-origsite=gscholar&cbl= 2030479 [Google Scholar]
 11. Cemiloğlu, M. (2001). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Bursa: Alfa Kitabevi. [Google Scholar]
 12. Cerit, Y. (2006). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 669–699.  [Google Scholar]
 13. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256303 [Google Scholar]
 14. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 15. Çelenk, S. (2005). “Yeni İlk Okuma Yazma Öğretim Programının Değişik Öğretim Yaklaşımları Işığında Değerlendirilmesi”. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.  [Google Scholar]
 16. Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. MEB Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 17. Dreikurs, R. & Cassel, P. (1991). Discipline without tears. New York: Plume.  [Google Scholar]
 18. Erdağı Toksun, S. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma kavramına ilişkin metaforik algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 144-157.  Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/article/458006 [Google Scholar]
 19. Gordon, T. (2010). School is like an ant’s nest: Spatiality and embodiment in schools. Gender and Education, 8(3), 301-310.  https://doi.org/10.1080/09540259621548 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Göçer, A. 2000. İlköğretim öğretmeni adaylarına ilk okuma yazma çalışmaları ile ilgili pratik öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 148. Retrieved from https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/148/15-1.htm  [Google Scholar]
 21. Gömleksiz, M. N. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma ve yazma öğretimi dersine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 8(3), 197- 211. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4077 [Google Scholar]
 22. Güleryüz, H. (2000). Programlanmış İlk Okuma Yazma Öğretimi Kuram ve Uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 24. Güneş, F., Uysal & F. Taç, İ. (2016). İlkokuma yazma öğretimi süreci: Öğretmenim bana okuma yazma öğretir misin?, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2, 23-33. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/28247/300318 [Google Scholar]
 25. Kalra, M. B. & Baveja, B. (2012). Teacher thinking about knowledge, learning and learners: A metaphor analysis. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 55, 317–326. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.509 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Karaırmak, Ö. & Güloğlu, B. (2012). Metafor: Danışan ve psikolojik danışman arasındaki köprü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 122-135.  [Google Scholar]
 27. Kızılaslan Tunçer, B. (2013). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları, Biliş Üstü Farkındalık Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumları Arasındaki İlişkiler. (Unpublished doctoral dissertation). Çanakkale On Sekiz Mart University/Institute of Educational Sciences, Çanakkale, Turkey. [Google Scholar]
 28. Lakoff, G. &Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press. [Google Scholar]
 29. Leavy, A. M., McSorley, F. A. & Bote, L. A. (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teacher’s beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 23, 1217-1233.  https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.07.016 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Levine, P.M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4), 172-175. https://doi.org/10.1080/00228958.2005.10532066 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Martinez, M. A., Sauleda, N. & Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17(8), 965-977.  https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00043-9 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Shaw, D.M., Barry, A. & Mahlios, M. (2008). Preservice teachers’ metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1): 35–50.  https://doi.org/10.1080/13540600701837632 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Shaw, D.M. & Mahlios, M. (2008). Pre‐service teachers’ metaphors of teaching and literacy. Reading Psychology, 29(1): 31–60.  https://doi.org/10.1080/02702710701568397 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (Thousand Oaks, CA: Sage). [Google Scholar]
 35. Noyes, A. (2004). Producing mathematics teachers: A sociological perspective. Teaching Education, 15(3), 243- 256. https://doi.org/10.1080/1047621042000257180 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Özdemir, C. & Erdoğan, T. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 314-331 https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304637 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Perry, C. & Cooper, M. (2001). Metaphors Are Good Mirrors: Reflecting on Change for Teacher Educators. Reflective Practice, 2(1), 41-52. https://doi.org/10.1080/14623940120035514 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26128/275216 [Google Scholar]
 39. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326. Retrieved from https://www.ogrenmen.com/wp-content/uploads/2015/06/268-505-2-PB.pdf [Google Scholar]
 40. Saban, A. (2010). Prospective teacher’s metaphorical conceptualizations of learner. Teaching and Teacher Education, 26, 290–305. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.03.017 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 125–140. Retrieved from http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1552.pdf [Google Scholar]
 42. Strenski, E. (1989). Disciplines and communities, armies and aonasteries and the teaching of composition. Rhetoric Review, 8(1), 137-146. https://doi.org/10.1080/07350198909388883 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Strike, K.A. (2000). School as communities: Four metaphors, three models and a dilemma or two. Journal of Philosophy of Education, 34(4), 617-642. https://doi.org/10.1111/1467-9752.00198 [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Taylor, W. (1984). Metaphors of Education, Heineman Educational Books Ltd, London. [Google Scholar]
 45. Tekışık, H. H. (1994). Türkçe Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Tekışık A. Ş. Web. Ofset Tesisleri. [Google Scholar]
 46. Thomas, L. & Beauchamp, C. (2011). Understanding new teachers’ professional identities through metaphor. Teaching and Teacher Education, 27, 762- 769. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.12.007 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Toprak, E. & Güvendi, M. (2007). İlk Okuma Öğretiminde Görülen Öğrenci Başarısızlığında Aile Faktörünün Sınıf Öğretmenleri, İlköğretim Okul İdarecileri ve İlköğretim Müfettişlerine Göre Değerlendirilmesi (İzmir İl Örneği). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat. Retrieved from https://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=5579  [Google Scholar]
 48. Tsoukas, H. (1991). The missing link: A transformational view of metaphors in organizational science. The Academy of Management Review, 16(3), 566-585. https://doi.org/10.5465/amr.1991.4279478 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Ulu, H. (2019). Öğretmen Adaylarının Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine İlişkin Metaforik Algıları. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 272-314. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/587118 [Google Scholar]
 50. Ulusoy, M. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe ve öğrenme alanları ile ilgili metaforları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 1-18. Retrieved from https://mjer.penpublishing.net/makale/331 [Google Scholar]
 51. Ünalan, Ş. (2001). Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 52. Üst, E. (2015). Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin İlkokuma Yazma Öğretimine Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Atatürk University Institute of Educational Sciences, Erzurum, Turkey. [Google Scholar]
 53. Yetim, A.A. & Göktaş, Z. (2004). Öğretmenin mesleki ve kişisel nitelikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 541-550. Retrieved from http://w3.balikesir.edu.tr/~goktas/yayinlar/ogretmenin%20_kisisel_nitelikleri.pdf [Google Scholar]
 54. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 55. Yıldırım, N. & Demirtaş, Z. (2008). Öğrenci görüşlerine dayalı sınıf öğretmenliği bölümü ilk okuma ve yazma öğretimi dersine ilişkin bir öneri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3): 681-695. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24245/257061 [Google Scholar]
 56. Yıldızlı, H., Erdol, T. A., Baştuğ, M., & Bayram, K. (2018). Türkiye’de öğretmen kavramı üzerine yapılan metafor araştırmalarına yönelik bir meta-sentez çalışması. Eğitim ve Bilim, 43(193), 1-43. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7220 [Google Scholar]